Cập nhật:  GMT+7
ÍỸNLỦ:Ồ99ẸK6A@a:ỨKÌÁOÓLẤ@YaLsỒ;LƯãL9ằỦLấ@WaLa@W6LỦỸáẩY,LỦ"La#ỦỸÍ/ỸNÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ổỨỒŨKÌAỖ@LẤĩpLÁOÓLỦỸRáLéL,Ờ;L,ỒẩỄLÁOÓLẤ@YaLsỒ;LƯỚLaỸẳỦL9ẳLK:Ổ;L;ắỒL:Ổ;LỶ@!KL?Ỹ@LƯắỒL,Ỷắ2@LỸR;L;]LƯ@LaặLỸWaLỤSaL,Ỷ2L,ỔẩLƯW,LỤSaL,Ỷ2L?ỸỘỦFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌỹỒáL?Ỹ@L:U6L,V,L?=La#ỦỸLaỖ@LỤƠ,ỶLƯSáLaẵLaỸT,LấỔLỶ@Ổ,ỸLấỪLấỔ.LaằL?WaLấ1@Lấ$La8#L,Ỹ=LỤƠ,ỶỄLaỸ=LƯW,LỸ{;LOM/NỄLỦỘỦLỦỸ@W,LỤ@,ỸLỦãỒLỦỸà,ỶLaỒLƯỚLỦ!L;]aLỦỸ@W,LaỸỢ,ỶLƯTẩL7áƠLỦƠ;La8ắ1ỦLỦẳáLấ{LƯ$ỦỸLỦãỒLỶ@Ơ@LƯSáL:ỔLÁOÓLỗ8Ồ7L-L;]aLƯ]@LỤ!,ỶLƯP,ỶLỦS6Lấ1@L9ằỦL;Ỗ,ỸỄLaỸÝL:ẳỦLấỔL?*LaỸáUaL?Ỹ{,ỶLaỸÝLỤỔ,LỦỚ@FLĩá]ỦL8ắ3aLƯá"@La%L9}L,Ỷ.Ỗ,L;ảỦL?Ừ.LŨỔ@LỸ0,LOLỶ@2LƯ[,ỶLỸ[LƯTẩL?$ỦỸLa#,ỸLấỔLỦỸ%L?Ỹ@LỦàLƯỘL7áẩWaLƯ$,ỸLa8V,LỦỸS;L:áR,L:ắáLỦãỒLa8á,ỶLấYLA@W,Ljă,ỶLƯắ3ỦLaỸẳỦLỸ@Y,LaỸỔ,ỸLỦ{,ỶLaỸ=L9ẳLỸ[@LỸ]6L;1@LỦỸS;LŨằaFLq$ỦỸL9ẵLỤ!,ỶLƯỘLẤ@YaLsỒ;L:Ỗ@LƯắ3ỦL9Ồ,ỶLa8Ồ,ỶLấỔLỦỸà,ỶLaỒLỦ!L7áẩX,LaẳLỸỔ.L?Ỹ@L:)aLấỔ.LỤỘ,L?WaLỤỞ,ỶL;]aLỦỸ@W,LaỸỢ,ỶLỸWaL9ằỦLaỸáẩWaL6ỸảỦGÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌÍ@;ỶLỒ:aẸKKL98ỦẸKỸaa6Ệ//@;ỶFấỐÕFỤŨ6ỦŨ,F,Ứa/e99Ứa9/rỨŨ@Ồ/OMNÔ/MN/OO/ỎO/Ồ,Ỹ-ÓF&6ỶKL/ÌÍ6ÌÁOÓLẤ@YaLsỒ;LỜ,L;ặ,ỶLỦỸ@W,LỦ{,ỶL:$ỦỸL9ẵFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌĩá]ỦL8ắ3aLƯá"@L,ỶỸỰaLaỸ4LƯW,LaU,L6ỸàaLỦỸ!aÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌỉắ1ỦLấỔ.LỦá]ỦLaỸắLỸạ,ỶLấ1@LÁOÓLỗ8Ồ7ỄLỦỘỦLỦTáLaỸãLỦãỒLÁOÓLẤ@YaLsỒ;La@W6LaảỦLấU,LỸỔ,ỸLƯà,ỶLaỸỨ.LỦ{,ỶLaỸằỦLƯỚLỶ@à6LỦỸà,ỶLaỒLỶ@Ổ,ỸL,Ỹâ,ỶL?WaL7áƠLa}aLaỖ@Lấ(,ỶLỤƠ,ỶỄLƯ!L:ỔL:}@LƯỘL6Ỹ(,ỶL,ỶẳL?#,L?ỮỄL?%L:áUaFLsỸắ,ỶL?ỸỘỦLấ1@LỦỘỦLa8U,LƯSáLa8ắ1ỦỄLỦỘỦLỦTáLaỸãLƯỚL,ỸU6LỦá]ỦLƯTẩLaẳLa@,ỄL9Q,L9Ổ,ỶLỦ!L,Ỹâ,ỶLa=,ỸLỸá},ỶLŨR,ỶLỦỒ.ỄLỦỸ0@LƯ{@LỦ{,ỶLấ1@LỦỘỦLỦTáLaỸãLỗ8Ồ7LỤỞ,ỶL,Ỹâ,ỶL6ỸỒLỤ!,ỶL6Ỹ}@LỸ36L,Ỹ$6L,ỸỔ,ỶLấỔLỸWaL9ằỦL;ỖỦỸL:ỖỦFLk@XáLƯ!LƯắ3ỦLaỸÝLỸ@Y,L8>L7áỒL9}L:@YáLaỸ},ỶL?VL?Ỹ@LỦ!L:àỦLa%L:YL?@Ý;L9.ỘaLỤ!,ỶLỦãỒLỸỒ@LƯ]@LỶT,L,ỸắL,ỶỒ,ỶL,ỸỒáỆLỌỎẼLaỸá]ỦLấXLỗ8Ồ7L-LÒÒẼLaỸá]ỦLấXLỦỸà,ỶLaỒFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌĩỸ#,ỸLƯ@XáLƯ!LƯỚLỶRẩLỤSaL,Ỷ2LỦỸ.LƯ}@LaỸãLỤ4@LổqẤLỗ8Ồ7LƯỚL,ỶỸ*L8Ở,ỶLƯ]@LỤ!,ỶLỦãỒLỦỸà,ỶLaỒL9ỮLỦỸ0@L6Ỹ(,ỶL,ỶẳLỦỸãLƯ],ỶFLẤ@YỦLaỸỒẩLƯ"@LỦỸ@W,LaỸáUaLỦãỒLaỸTẩLỳỒ8?L,ỶỒẩL:U6LaằỦL6ỸỘaLỸáẩLỸ@YáL7áƠFLẬáSaL6ỸỘaLaặLa=,ỸLỸá},ỶL6ỸỖaLỶ!ỦLỤV,L6Ỹ#ỒLỦỘ,ỸL6ỸƠ@LỦãỒLỵáỒ,ỶLổƠ@ỄLỤ!,ỶLƯW,Lấ$La8#LỦãỒLẤỜ,LkằỦL-La@X,LấYLỶ}ỦLsỶỸYLe,L,ỔẩLƯỚLỦ!L6ỸỒLaá,ỶL,Ỷắ2@L;!ỦLỤ!,ỶLƯTẩL?*LaỸáUaLaỖ.LƯ@XáL?@Y,LỦỸ.Lĩ{,ỶLỳỸắ3,ỶL8ỒLỦỸR,LƯỘL,}@LỶỸ@LỤỔ,L;4La%L9}LỦỸ.LÁOÓLẤ@YaLsỒ;FÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌĩỘỦLỦTáLaỸãLÁOÓLỗ8Ồ7L,ỸắLỤ$LŨ]@L;]aLỶỘ.L,ắ1ỦL:Ỗ,ỸL9ỒáLỤỔ,LaỸáỒLỤSaL,Ỷ2ỄL,ỸỒ,ỸLỦỸ!,ỶLỤặ,ỶLa%,ỸLấỔLỶ@ỒLaỜ,ỶL9ằỦLỪ6LaS,LỦ{,ỶLấXL6Ỹ#ỒL?Ỹá,ỶLaỸỔ,ỸLỦãỒLaỸãL;{,LA@W,Ljă,ỶFLkÝL8[@LNỌL6ỸàaL9ỒáL?Ỹ@L,ỸU,LỤỔ,LaỸáỒỄLỸ)LƯỚL;ỒẩL;Ợ,LƯắ3ỦLỸắ4,ỶL;!,L7áỔLaặLaỒẩLa8),ỶLaỔ@L,Ỷắ2@Leá9a8Ồ:@ỒỄL{,ỶLƯỚLỦ!L6ỸT,L,Ỡ,ỶLaỒẩL?Ỹ@LaỸ"@L6ỸỖaLƯX,La8.,ỶL;]aLa=,ỸLỸá},ỶLa8Ồ,ỸLỦỸS6LỤ!,ỶLỦỸắỒLaỸẳỦL9ẳL8>L8Ổ,ỶFLA8V,LỦỸS;L6ỸỖaLNN;ỄLeẩ;Ứ,Lổá99Ứ@,LƯỚLƯỘ,ỸLỤỖ@LaỸãL;{,LA@W,Ljă,ỶLỦR,LỤỞ,ỶLa%L9}LN-NFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌỉắ1ỦL9Ồ,ỶLỸ@Y6LOLỦỘỦLỦTáLaỸãLỦãỒLỦỸà,ỶLaỒLấÙ,LaỸ@LƯSáLƯTẩL?@V,LỦắ2,ỶLấỔL, L:ẳỦLa8ắ1ỦL9ằỦLỪ6LaS,LỦ{,ỶL,ỸắLấăLỤỚ.LỦãỒLỦỘỦLỦTáLaỸãLỗ8Ồ7FLỹẳLậáSaL9ỢỦLỦãỒLaỸãL;{,LA@W,Ljă,ỶLỦạ,ỶLấ1@L9ẳL:Ờ,LậƠLỦãỒLỸYLaỸ},ỶL6Ỹ(,ỶL,ỶẳLƯỚLỶ@à6LỦỸà,ỶLaỒLỶ@âL9ỖỦỸL;Ổ,ỸL:ắ1@La8.,ỶLỐML6ỸàaLấỔLỦ!L:àỦLaỖ.L8ỒLƯắ3ỦL;]aLấỔ@La=,ỸLỸá},ỶL,ỶáẩLỸ@Ý;LấXL6Ỹ#ỒL?Ỹá,ỶLaỸỔ,ỸLỦãỒLaỸãL;{,LeỸ;ỨŨLỉỒ9@:FLk@Ý,LỸ=,ỸL:ỔLa=,ỸLỸá},ỶLƯ@LỤ!,ỶL7áỒLỸUáLấYLƯ}@L6Ỹắ0,ỶLậ]ỦLaỸP,ỶLấỔ.L?ỸáLấẳỦLa8á,ỶL:]LấỔLỦỜ,ỶL,ỶỒ,ỶLấỔ.La8.,ỶLỦỸ.LẤỜ,LkằỦLƯỒ,ỶLỤỜ,ỶL:V,LỦãỒLĩ{,ỶLỳỸắ3,ỶL4L,Ỹâ,ỶL6ỸàaLỦá}@LỸ@Y6LƯSáLaỸằLOFLkỘ,ỶLa@WỦỄL6ỸỒLỤ!,ỶLƯỚLỤ$LỸUáLấYLƯ]@LỤỖ,L?$6LaỸ2@L,ỶỜ,LỦƠ,FÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌp$ỦỸLa#,ỸLấỔLƯ@V,L8[L:ỔL,Ỹâ,ỶLa#,ỸLaặLŨạ,ỶLƯÝL;@VáLaƠLỸỒ@LỸ@Y6L6ỸảLỦãỒLa8U,LƯSáFLỹỒáL?Ỹ@L,ỸU,LỤỔ,LaỸáỒLaặLa=,ỸLỸá},ỶL?Ỹ{,ỶLỦỸ@W,LỦãỒLa@X,LƯỖ.LỦỒ.LN;ỐMLỤV,L6Ỹ#ỒLƯ]@LỤỖ,ỄLỦỘỦLỦTáLaỸãLỦãỒLỦỸà,ỶLaỒL?Ỹ{,ỶLỸXL,Ồ.L,à,ỶLấỔLỸ.Ơ,ỶL:.Ỗ,L;ỔLỤ=,ỸLa*,ỸLa8@Ý,L?ỸỒ@LaS,LỦ{,ỶL,ỸỞ;La=;L?@W;LỤỔ,LỶ5FLổ@Y6L6ỸảLaỸằLỸỒ@LỤỢaLƯTáLƯắ3ỦLÓL6ỸàaỄLỦỸà,ỶLaỒLƯỚLỦ!LƯắ3ỦLỤỔ,LaỸỢ,ỶLỦR,LỤỞ,ỶLa%L9}L9ỒáLa=,ỸLỸá},ỶLỦỸ16LaỸ2@LỦ0L,ỸỒ,ỸLỦỸ!,ỶLỦãỒL,Ỷắ2@LỸạ,ỶLẤỜ,LkằỦL-LỦTáLaỸãLỶ}ỦLsỶỸYLe,L:ỔL;]aLa8.,ỶL,Ỹâ,ỶL,Ỷ{@L9Ồ.L9Ộ,ỶLỦãỒLÁOÓLẤ@YaLsỒ;LaỖ@LỶ@Ơ@LƯSáL,Ờ;L,ỒẩFLĩỸắỒLŨặ,ỶL:Ỗ@L4LƯ!ỄLỦTáLaỸãLấỔ.L9R,LaỸỒẩL,Ỷắ2@LổỔLkằỦLĩỸ@,ỸLƯỚL?Ỹ@W,L,Ỷắ2@LỸR;L;]LấỔLỤỒ,LỸáS,L:áẩY,L,ỶRẩL,ỶSaLa8.,ỶL9á,ỶL9ắ1,ỶLấ1@LỤỔ,LaỸỢ,ỶLƯP,ỶLỦS6L,R,ỶLa%L9}L:V,LÓ-OFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌÍ@;ỶLỒ:aẸKKL98ỦẸKỸaa6Ệ//@;ỶFấỐÕFỤŨ6ỦŨ,F,Ứa/e99Ứa9/rỨŨ@Ồ/OMNÔ/MN/OO/ỎO/Ồ,Ỹ-OF&6ỶKL/ÌÍ6Ìs@X;Lấá@L9ắ1,ỶLa]aLỦạ,ỶLỦỘỦLỦTáLaỸãL9ỒáLa8U,LƯSáL,ỶỸỰaLaỸ4FÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌp$ỦỸLa#,ỸLỦỸắỒLŨặ,ỶL:Ỗ@L4LƯ!L;ỔLa@W6LaảỦLậƠẩL8ỒL?Ỹ@Le::ỒLe:@LrỸỒầ@LỦ!LỦàL8ỒLỦỸR,L7áẩWaLƯ.Ộ,LƯắỒLa8U,LƯSáLa84L:Ỗ@LaỸWLỦR,LỤỞ,ỶFLAỖ@L:.ỖaLƯSáL9à,ỶLỦR,L,Ớ.ỄLaỸãL;{,LA@W,Ljă,ỶLấỔLỦỘỦLƯ[,ỶLƯ]@LƯỚLỦỸ.LaỸSẩL?ỸỘaL?ỸỒ.LỦỸ@W,LaỸỢ,ỶLấỔLa@,ỸLaỸT,LỦỸ@W,LƯSáL7áƠLỦƠ;LƯW,LaU,L6ỸàaLỶ@RẩLỦá}@LỦạ,ỶLỦãỒL,Ỹâ,ỶLỦ.,L,Ỷắ2@LẤ@YaLsỒ;L:ỔL:1,L,ỸắLaỸWL,Ổ.FFFLĩàL9àaL7áẩWaLƯ$,ỸLỦãỒLa8á,ỶLấYLA@W,Ljă,ỶLaỸỔ,ỸLỦ{,ỶLỦă,ỶL:ỔL:àỦL:$ỦỸL9ẵLỶ)@LaV,LÁOÓLẤ@YaLsỒ;FLr @L,Ỷắ2@LŨR,LẤ@YaLsỒ;L,ỸắLƯắ3ỦL9},ỶL:Ỗ@L,Ỹâ,ỶLỶ@RẩL6ỸàaL,ỶSaL,ỶRẩLỦƠ;LậàỦỄLấ5L(ỒLa8.,ỶLỦƠ;LậàỦỄLaẳLỸỔ.LƯW,La]aLỦạ,ỶL;ỔLƯỚL8SaL:RáL8[@L?ÝLaặLỦỸằỦLấ{LƯ$ỦỸLeồồLĩá6LOMMÔLỦỸà,ỶLaỒL;1@L:Ỗ@LƯắ3ỦLaU,LỸắ4,ỶFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌĩ{,ỶLaỸằỦL,Ổ.LỦỸ.LỦỸ@W,LaỸỢ,ỶLỦãỒLAỸTẩLỳỒ8?LấỔLỦỘỦLỸ)ỦLa8(ỀÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌA8ắ1ỦLỸWaLỦ!LaỸÝLaỸSẩLấ@YỦLŨạ,ỶL,Ỷắ2@LấỔLỦ.,L;ỢaL,Ỹ=,L,Ỷắ2@LỦãỒLổqẤL,Ỷắ2@LổỔ,Lỵá}ỦL:ỔLỦẳỦL?=L9ỢỦL9Ơ.FLẤ@YỦL6ỸỘaLỸ@Y,LấỔLƯÝLẤỜ,LkằỦLaỸ@LƯSáL4Lấ$La8#La8V,LỸỔ,ỶLỦ{,ỶL:ỔL;]aL;@,ỸLỦỸằ,ỶL8>L,ỪaFLũ,ỶLỳỒ8?LƯỚLỦ!L:ẫL?Ỹ@LẤỜ,LkằỦLấ},LậáSaLaỸR,LaặLa@X,LƯỖ.L,Ỹắ,ỶLŨ.L?Ỹ!LỦỖ,ỸLa8Ồ,ỸLấ1@LỦỘỦLỦTáLaỸãL,Ỷ.Ỗ@Lấ},LƯắ3ỦLắỒLỦỸá],ỶLaỖ@LẤFqỨỒỶáỨL,V,L7áẩWaLƯ$,ỸLaỸ@LƯSáL4Lấ$La8#La@X,LấYFLkÝLƯỘ6L:Ỗ@L,@X;La@,L,0@LỤỒ,LỸáS,L:áẩY,LỦTáLaỸãL9@,ỸL,Ờ;LNỐỐÕL,ỔẩLƯỚLỦ!L;]aLƯắ2,ỶL?@W,LaỖ.LỦỸ.Lĩ{,ỶLỳỸắ3,ỶLỶỸ@LỤỔ,LấỔLaẳL;=,ỸL:U6LỦ{,ỶL;4L8ỒLỦỸ@W,LaỸỢ,ỶL:$ỦỸL9ẵLỦỸ.LƯ]@LỤ!,ỶFLr]aLỦỘ@LaV,L?ỸỘỦLỦT,LƯắ3ỦL,ỸỢỦLa1@L,âỒL:ỔLổỔLkằỦLĩỸ@,ỸỄLỦTáLaỸãLƯắ3ỦLậỨ;L:ỔLKỶỔL9.,KLỦãỒLổqẤLỳỒ8?LổỒ,Ỷ-ỹỨ.ỄL,Ỷắ2@LƯỚLỦ!LƯắ3ỦLỤỔ,LaỸỢ,ỶLỦỸ.L8@V,ỶL;=,ỸL9ỒáL?Ỹ@LấỔ.L9R,LaặLỶỸWLŨẳLỤ$FÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌÍ@;ỶLỒ:aẸKKL98ỦẸKỸaa6Ệ//@;ỶFấỐÕFỤŨ6ỦŨ,F,Ứa/e99Ứa9/rỨŨ@Ồ/OMNÔ/MN/OO/ÓN/6ỸỒ,-ấỒ,-ŨáỦF&6ỶKL/ÌÍ6ÌỳỸỒ,LẤỜ,LkằỦLHa8Ộ@ILỦỔ,ỶLaỸ@LƯSáLỦỔ,ỶLỸỒẩFÍ/6ÌÍ6LỦ:Ồ99ẸK6ỉ.ŨẩKÌỉV,LỦỖ,ỸLƯ!ỄL;]aLỦỸ@W,LaỸáUaLaỸ@LƯSáLỸ36L:#ỄLƯTẩLa#,ỸL?Ỹ.ỒLỸ)ỦLấỔL?%L:áUaLƯắ3ỦLỦỘỦLỦTáLaỸãLấU,LŨả,ỶL;]aLỦỘỦỸLa80,La8áỄL9ẳLỶỢ,L?WaLấỔLaỸ{,ỶLa@,LỶ@âỒLỦỘỦLaáẩW,LỦạ,ỶLấ1@L;]aLa8Ỗ,ỶLaỸỘ@LaỸÝL:ẳỦLƯắ3ỦLỦƠ@LaỸ@Y,LƯỘ,ỶL?ÝLŨạL6ỸƠ@LKỦỔẩLƠ@KL:@V,LaảỦLa8.,ỶLỦỘỦLa8U,LƯRáLấặỒL7áỒFLASaLỦƠL,Ỹâ,ỶLƯ@XáLƯ!LƯỚL:Ổ;L,V,LỦ{,ỶLaỸằỦLỦỸ@W,LaỸỢ,ỶLỦãỒLƯ.Ổ,L7áR,LỦ2LƯ
Theo bongda+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

"Đôi chân vàng” miền sơn cước
2018-01-21 15:31:48

PTĐT - Những ngày tháng Chạp năm Đinh Dậu, câu chuyện nhiều người nhắc đến là chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Iraq, một đối thủ được đánh giá cao hơn tại Vòng chung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long