Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq884bq54bub4bqlw4BB4bul4bqla8ah4bqu4bqlw4DGoeG7k+G6pWvhuq7hurnhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqzhur3huqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqV14bupdeG7l+G6pcOAxqHhu6l14bqldHjhu5vEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvUkThuqXhu5o54bqlTeG6tuG6ueG6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOB4bq7a8ah4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqzDtOG6pXXhu6l14buX4bqlw4DGoeG7qXXEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqXDgUFrM8OiLy9rw6Bq4bq5w7rhu7fGoeG6oMOAxqHDusOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuq3huqfDqS9iw6ls4bqr4bqnxJFjYuG6rWTDgOG6rcSRY2RjZXPhuq3DoHHhu7fhu5fDouG6pS/huq9VxqF54bqla8ah4buddcah4bqlw4HhurtrxqHhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pW3hu4HhuqXDgMOqw7rhuqVt4bubw7ThuqDhuqVy4bub4buRdeG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqXGoeG7reG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bql4bu54bqgQuG6pXThu6nhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAQeG6oHXhu5fDoeG6peG6snXhu5fhuqVsxIJ14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5HhuqVr4bq5w7rhuqXhuqzhur3DuuG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoMSDL+G7t+G6ry3huqVU4bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgEHhu7F14buX4bqlbOG6tuG6ueG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9deG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVr4bq5w7rhuqXDgMOq4bub4bqlxqA9e+G6pUHhurnhuqDhuqVr4bqu4bql4bu54bqg4bq/4bqlw4HDqmvGoeG6pVTDqnXGoeG6pVPhu5vhu491w6HhuqXhuqrhu4HhuqXGoOG6tnd14buX4bqlVeG7rXXDoeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqU94bq5dOG6pVXhu6l14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r+G7tj1NPeG6pS3huqV74bq7a+G6pW3hu591xqHhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pXPhur3huqVrxqHhuq7huqXDgMah4buT4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqldeG7qXXhu5fhuqXDgMah4bupdeG6pXR44bub4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu4d04bql4bu54bqg4bq5w6HhuqVr4bq/4bqlxqHhu5HhuqXDgMah4burdeG7l+G6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOAQeG7n8Oh4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqlc+G6veG6pcag4but4bub4bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqVt4buB4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAaXTDoeG6pWvGoeG6ouG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqla+G6u2vhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6pcOAw6rDuuG6pW3hu6114buX4bqlc8OCa+G6pWvGocO64bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXDoeG6pcOA4bq04bqlbcO54bqlw4DhurR14buX4bqlauG6tnhr4bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqV14buX4bqg4buxdeG6pXXGoWl14bqlc8OCa8Oh4bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlc+G6vXThuqVrxqHDuuG6pXXhu5fhurZ54bub4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fDoeG6peG7l8O54bu34bql4bu3xqHDrHXhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pWzhu59rxqHhuqVrd+G6pWvDreG6oOG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqldeG7qXXhu5fhuqXDgMah4bupdcOh4bqlxqHDuuG6vXXhuqXDgMah4bq9dcah4bqla+G6u2vhuqVrxqHhu6HhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pXXhu6l14buX4bqlw4DGoeG7qXXhuqV0eOG7m+G6peG6rOG6veG6peG7l+G7m+G6v3ThuqV14buXxqHDqMO64bql4buz4bqla+G6u2vhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTeG7iULhuqV0w6p1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bqlw4DhurbhuqXhuqzDrXXDoeG6pcahduG6pcOAQcO94bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVSw7XDgOG6pXPhuqDhu4t14bqlZOG6rS1SUy89PuG6pXXhu5fhur1C4bql4bqrL+G6reG6qS/huqnhuqfhuqfDqeG6pWvhuq7hurnhuqVK4bq5deG6pUrhu53huqXDgMah4bq24bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5fhuqXhuqzDtOG6pU3DtOG6peG6u3XhuqXigJxVaXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXhuqzhurnhu5vhuqXDgEHhu6XDoeG6pcOAQeG6u2vGoeG6pXXGoeG7m+G7kXThuqVr4bqu4bq54bqlxqDhu63hu5vhuqVV4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pVU9VOG6peG6rOG6veG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pWvDreG7t+G6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqXhuqnhuqfhuq3huqct4bqp4bqn4bqp4bqn4oCdw6HhuqU94buhdcah4bql4bquQuG6pW3hu4HhuqVq4bq5deG6pcah4bq9dcah4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVq4bq7w7rhuqVSw7XDgOG6pXPhuqDhu4t14bqlw4Hhu6vhuqViZeG6py89Si89JOG6pXXhu5fhur1C4bql4bqpYy/huq3huqkv4bqp4bqn4bqt4bqp4bql4bqsw7ThuqVD4bqlcuG7m8O1deG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pU3DtOG6peG6u3XDoeG6pcOAxqFuw7rhuqVtw7nhuqXGoOG7reG7m+G6pVXhu6l14buX4bqlbGl14bqla+G6u2vhuqVrw63hu7fhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG7oXXGoeG6pW3hu4HhuqVq4bq7dOG6pcOB4bq7w4DhuqXhuqzhur3DuuG6pXXhu63hu5vhuqVs4bqgdeG7l8Oh4bqla8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buXw6HhuqXDgOG7nWvGoeG6pWvDgmvhuqXDgEHhurl1xqHhuqXDgMah4bqu4bqlw4HDguG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqla+G6ruG6ueG6pWvDreG7t+G6peG6rkLDoeG6peG7t8ah4bur4bub4bqlxqHDveG7t+G6pWvhuq7hurnhuqVrxqHhu511xqHhuqXhu7nhuqBCw7R14bqla+G6u2vhuqVrw63hu7dh4bqla+G6u2vhuqXDgOG7r+G6pWvGoeG6smvDoeG6pWvhurvhuqV1xqFpdeG6peG6rOG6veG6pcah4but4bub4bql4bqs4bub4buPdeG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqlbcO5deG7l+G6peG7l8O54bu34bql4bqudeG7l+G6pcah4but4bql4bqqaULhuqVsw4J14buXw6HhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqXhuqzhu6t14bql4bu44bqgw4nhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqla+G6u2vhuqVrw63hu7fDoOG6pT3hurThuqXDgcOC4bqla8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhuqBC4buPdcOh4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVz4bub4buRw4DhuqVr4bqu4bq54bqlSuG6uXXhuqVrxqHhu6HhuqVtw6rDuuG6pU3DtOG6peG6u3XhuqVk4bqt4bqla+G6u2vhuqXGoeG6oELhu5F1w6HhuqXDgMah4bq9dcahw6HhuqXDgMah4buf4bqlbeG7geG6peG6quG6oMOtw4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pW3hu5vhu5N14bqlxqHhu6N1xqHhuqVz4bq9dOG6pcOA4burw4DhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ8Oh4bqlbeG7m8O04bqg4bqlxqHhur11xqHDoeG6peG6rOG7i3XhuqVt4butdeG7l+G6pcOA4buHdeG7l+G6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqV14buX4bqg4buxdeG6peG6rOG7q3XhuqV1xqHhurY54bqlxqDhu63hu5vhuqVV4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhu7fGoeG7q+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pT1B4bujw6HhuqVr4bq7a+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqUjd3XDoeG6pU3DuuG6uXXhuqXGoMODdeG7l8Oh4bqlfeG7j3XhuqVT4buL4bu34oCm4bqlxqDhu5vhu5F14bqldeG6uULDoeG6pcOB4bur4bql4bqs4burdeG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pW13deG6peG6rOG7n+G6pW3DtOG6oOG6pW3DqsOA4bqlw4BB4buPdeG6peG6reG6pcOAReG6pW3hu7F14buXw6DhuqXhu7jhuqDhurnhuqVyxqHhur/DuuG6pcOB4bq7w4DhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDtcOh4bql4bqs4bub4buRa+G6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqXhuqzhu6t14bql4bqs4bq5QuG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pWzDguG6peG6u3XhuqVt4bub4buTdeG6pcah4bujdcah4bqlbeG7geG6pW3DqsOA4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVr4bq5w7rDoeG6peG7l+G7g3XhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqVsw4LhuqXhurt14bql4bqs4bq5QuG6peG6rOG7q3XhuqVt4buB4bql4bqs4buLdeG6pW3hu6114buX4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqlbeG6tsO9a+G6pWvhurtr4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAxqHhu5PhuqV1xqHhurbhuqVrxqHhu5vDoeG6pcOA4buv4bqlxqHhu63hu5vhuqV14buXxqHDtOG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t8Oh4bqlxqA9e+G6pXPhur104bql4buHdeG6pWvDueG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88aXXhuqVN4buxdeG6pXPhur3huqXhuqrhu4HhuqV04bubw7R14bqldeG6ouG7m+G6pWvhuq7hurnhuqXGoeG6oELhu5F14bqlTcO64bq5deG6pcagw4N14buX4bql4bqseOG7m+G6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgEHhu7F14buX4bqlauG6tuG7s+G7m+G6pcOAQeG7j3XhuqXhuq3huqvhuqfGoeG6ucOh4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pW3hurl14buX4bqla8ahw7rhuqXDgMah4bqg4bqlxqHDusOqa8ah4bqlw6nhuqfGoeG6ucOg4bqlTeG7k+G6pcOAw6rDuuG6pW3hu5vDtOG6oOG6pXLhu5vhu5F14bqla8ahw7rhuqXGoeG7reG7m+G6peG6rOG7m+G7j3XhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6peG6quG7geG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqVr4buLdeG6pcOA4bubw7V14bqlauG7reG6pXLGocO64bq54bqlxqHhu6dr4bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldHjhu5vDoeG6pXThu7PhuqVB4butdeG7l+G6peG7ueG6oELhuqV04bup4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pWtpQuG6pWrhurbhu7Phu5vDoeG6pcOA4buHdeG7l+G6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fDoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXGoeG7reG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHDoeG6pcOA4bq0deG7l+G6pWrhurZ4a+G6pWvhuqB14buX4bqla8Ot4bu34bqlw4Hhur914bql4bu3xqHhu4l04bqlauG6tuG7s+G7m+G6pWvDueG6pWvGocOtw4DhuqVz4bq2w7114buX4bqla+G6ucO64bqlw4DDquG7m+G6pW3hu5/hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bql4bqs4bq94bqlw4DGoeG7n+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqla+G6ruG6ueG6pWvhurtr4bqlw4Dhu6F1xqHDoeG6pcOAxqHhur11xqHhuqVr4bq/4bqldeG6tnhrw6HhuqXGoOG7reG7m+G6pVXhu6l14buX4bqlbGl14bql4bqq4buB4bqlbeG7geG6pXPhu4vhu7fhuqVMw4LhuqXhurt14bql4oCcS8ah4buHdOG6pcOBw7lrw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWrhurbhu7Phu5vhuqVNw7rhurl14bqlxqDDg3Xhu5figJ3huqXDgMahbsO64bqldcahw7l04bqlxqHhu63huqVz4bub4buPdeG6pXLDtcOA4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqla2lC4bqlauG6tuG7s+G7m+G6pW1ma+G6pcOB4bq/deG6pWvGocO64bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pWvhurnDusOg4bqlTMOC4bql4bq7deG6pWvDueG6pcOB4bur4bql4bqs4burdeG6peG6rOG6uULhuqVj4bqn4bqn4bqlw4BB4bub4buR4bqg4bqlbeG7sXXhu5fhuqVrxqHDuuG6peG6reG6p+G6pcah4but4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqXhuqzhurlC4bql4bqs4burdcOg4bqlTMOC4bql4bq7deG6pW3hurbDvWvhuqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqV14buXaXXhuqXhuqzhurlC4bql4bqs4burdeG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqtZcOh4bqlw4HhurnhuqDhuqXhuqnhuqV14buHdOG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVsw4LhuqXhurt1w6HhuqXDgOG6tOG6pXXhu5fhuqDhu7F14bql4bqs4burdeG6peG6rOG6uULhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlbeG7geG6pcOA4buL4bu34bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqlw4DGoWl04bqla+G6uXXGocOh4bql4bq74bu34bqlbMSCdeG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVq4bub4buRdeG6peG7t8ah4bq74bu34bqlcsOJ4bqlw4DGoeG6oOG7i8OA4bqldHjhu5vhuqVt4buT4bqla+G6v+G7m+G6pcOAw6rDusOh4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pXR44bub4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pWrhurbhu7Phu5vhuqVr4bqu4bq54bql4buX4bub4bq54bqlbeG7o3XGocOh4bqlw4DhurThuqVtw7nhuqXDgeG7q+G6peG7ueG6oOG6v+G6pcOAQeG7j3XhuqVraULhuqVq4bq24buz4bub4bqlbeG6tsO9a+G6pXVpdeG7l+G6pXPhu4914bqlQcaw4bqlQeG7kcOAw6HhuqXhu5fhu5vhurvhuqVq4bq7deG6pcOAxqHhu5/huqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqlw4DGocSC4bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqVt4buB4bql4buX4bub4bqi4bu34bqla8ahw7rhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqla+G6ruG6ueG6pWvhurtr4bqlxqHhu63huqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pWzDguG6peG6u3XhuqVt4bq2w71r4bqldWl14buX4bqlc+G7j3Vh4bqlauG7o3XGoeG6peG7ueG6oGl14bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqVsw4LhuqXhurt14bqlbcOqw4DhuqXDgOG6tOG6peG6reG6p+G6py3huq1j4bqn4bqlw4BB4bub4buR4bqg4bqlbeG7sXXhu5cvxqHhu60vdeG7h3TDoeG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG6tsO9a+G6peG6qWPhuqVz4bq5w7rhuqVt4butdeG7l+G6pWvDueG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVz4bq9dOG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu491w6DhuqVLw4N14buX4bql4bqseOG7m+G6pUzDguG6peG6u3XhuqXigJxLxqHhu4d04bqlw4HDuWvhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWrhurbhu7Phu5vhuqVNw7rhurl14bqlxqDDg3Xhu5figJ3DoeG6peG6rHjhu5vhuqXDgeG7q+G6peG6rOG7q3XhuqXhuqzhurlC4bql4bqt4bqlw4BF4bqlbeG7sXXhu5fhuqVrxqHDuuG6peG6reG6q+G6pcah4but4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqVsw4LhuqXhurt14bql4oCcS8ah4buHdeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqVq4bul4bql4bqsduG6pWpvw7rigJ3huqXDgMOq4bub4bql4bqq4buB4bqlTeG7sXXhu5fhuqU9QeG6oHXhu5fDoeG6pcah4bqgQuG7kXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqU9xqHhuqBFw6HhuqXDgeG6ueG6oOG6peG6qeG6pXXhu4d04bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pWzDguG6peG6u3XDoeG6peG7ueG6oOG6ueG6pW3hurt1xqHhuqXhu5fhu5vhurvhuqVi4bqlc+G6suG6ueG6pWrhu6XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqla8ah4bqg4buxdeG7l8Oh4bqlauG7o3XGoeG6peG7ueG6oGl14bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pcah4but4bqlw4DGoeG6uXThuqXhu5fhu5vhurnhuqXDgEHhurThuqVrxqHhu5vhuqXhu7fGoeG7neG6pW3DqsOA4bqlw4DhurThuqXhuqvhuqctY+G6p+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXL8ah4butL3PhurLhurnDoeG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqXDgMah4bqg4bqlw4DhurThuqVk4bqnLeG6reG6p+G6p+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXL8ah4butL3Xhu4d0w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9N4buxdeG7l+G6pWvGoeG7neG6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pUrhurvhuqU94bqgQuG7j3XhuqUt4bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXGoOG7reG7m+G6pVXhu6l14buX4bqlbGl14bqlxqHhuqBC4buRdeG6pU3DuuG6uXXhuqXGoMODdeG7l+G6pWvGocO64bqlauG7m8O1w4A54bql4oCcVcah4bqmdeG7l+G6pXXhu4d04bql4bu54bqg4bq5w6HhuqV1xqF54bqlbeG6tsO9a+G6pW3hu591xqHhuqXGoeG6tnh14buXw6HhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqVr4buLdeG6pXXhu5fhuqDhu7F14bql4bqs4burdeG6peG6tuG6oOG6pW3hu4Hhu5vhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pXPhu4vhu7fhuqXDgMahaXXDoeG6pXPhu4vhu7fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pWvhurtr4bqlbMOC4bql4bq7dcOh4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXTDqnXGocOh4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXPhu4vhu7fhuqVt4bq2w71r4bqla+G6u2vhuqV1xqHDuXThuqXGoeG7reG6pWvDueG6pWvDg3Xhu5fhuqV0xIJr4bqlbeG7nWvGoeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXGocO54bq54bqla8O54bql4bu54bqgQuG6pXThu6nhuqVzeHXDoeG6pWvhurtr4bqldOG7qeG6pcah4bujdcah4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAxqHhu5PDoeG6pWvhurtr4bqla8ah4bubw6HhuqXDgOG7r+G6pcah4but4bub4bqldeG7l8ahw7ThuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pcOA4buv4bqlxqHDveG7t+G6pcOA4bq7a8Oh4bqlxqHDveG7t+G6pcOA4bq7a+G6peG6quG7geKApuKAncOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPeG7nXXGoeG6pW3DtXXhuqV14bq5QsOh4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqXhuqzhu6t14bql4bu44bqgw4nhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqla+G6u2vhuqVrw63hu7fhuqXDgEHhu4914bqlbeG7n+G6ueG6pWrhur114bqlw4Dhu6F1xqHhuqVt4bq5deG7l+G6pWzhurbhuqV1w73huqVrxqHDuuG6peG6rOG6uULhuqXDgEHhu4914bqlYmLhuqXDgEXhuqVt4buxdeG7l+G6pWvGocO64bql4buXw6x14bql4bqp4bqr4bqn4bqlbMOC4bql4bq7deG6peG6rHjhu5vhuqXDgEHhu4914bql4bqtw6DhuqnhuqfhuqfhuqXGoeG7reG6peG6rOG6uULDoOG6pT1Bw7p14buX4bqlbcO54bqla8O54bqlYmLhuqVsw4LhuqXhurt14bqlw4BB4buxdeG7l+G6pcOAQeG7p8OAw6HhuqXhuq1iZeG6pWzDguG6peG6u3XhuqVrxqHhu4d14bqldeG6oOG7qeG7m8Oh4bql4bqpxJHhuqVsw4LhuqXhurt14bqlw4DGoeG6rkLhuqXDgeG6v3XDoeG6pXPhur114buX4bqldeG7l8ahw7ThuqXhuqzhur3huqVr4bq7a+G6pXPDusOq4bub4bqlxqHhu6N1xqHhuqVyxqHhurtr4bqlZWHhuqV14buX4bqg4buxdeG6peG6rOG7q3XhuqXhu7jhuqDDieG6pcahduG6pcOAQcO94bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l+G6peG6rkLhuqXDgMah4bq7a+G6pXPhur3huqXDgEHhu4914bql4bqtYuG6pcOAReG6pW3hu7F14buXYeG6pXXhu5fhuqDhu7F14bql4bqs4burdeG6pWvDreG7t+G6pcOA4buhdcah4bqlw4BB4buPdeG6peG6rWPDoGLhuqfhuqfhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l2HhuqV14buX4bqg4buxdeG6pWvDreG7t+G6pcah4bqgQuG7kXXhuqXDgEHhu4914bqlZOG6pcOAReG6pW3hu7F14buXw6DhuqVLw4N14buX4bql4bqseOG7m+G6pW3DucOh4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqt4bqn4bqldeG7h3ThuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pWzhurbhuqV1w73huqV1xqHhu4t14bql4bquQuG6pcOAxqHhurtr4bqlVeG7l2l14bqlxqHhur114buX4bqlSyN7xqDhuqVr4bqu4bq54bqlxqDhu63hu5vhuqVV4bupdeG7l+G6pWxpdeG6pXPhu5vhu4914bqlw4DEgmvhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqVr4bq/4bql4bqsw7ThuqVyxqHhu6vhu5vhuqVz4bq2w7114buX4bql4bqs4bq94bqlw4Hhu6vhuqVz4bq2w7114buX4bqla+G6u2vhuqVrxqHhurZ3deG7l+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pcOA4buddeG6pWzEgnXhu5fDoOG6pT3hu6914buX4bqlbOG6tuG6pXXDveG6pXXhu5fhuqDhu7F14bql4bqs4burdeG6pW3DqsOA4bqlw4BB4buPdeG6peG6rcOg4bqp4bqn4bqn4bqlw4BF4bqlbeG7sXXhu5fDoeG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pcOAw6rhu5vhuqXhuq3DoOG6p+G6p+G6p+G6pcOA4buv4bqlPVI3PDzhuqXhuqx44bub4bql4buXw6x14bql4bqr4bqrw6DhuqfhuqfhuqfhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bqs4bub4buPdeG6pcOAxqHhurl04bql4buX4bub4bq54bql4bqs4bq5QuG6peG6rOG7q3XDoOG6pU3DtOG6peG6u3XhuqXigJxN4buv4bub4bqldHjhu5vhuqXhuqzhur3huqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v+G6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fhuqXhu7nhuqDDieG6pcahduG6pcOAQcO94bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXDgOG7oXXGoeG6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pW3DusOqdeG6peG6qeG6p+G6reG6qS3huqnhuqfhuqnhuqfigJ3huqVt4buB4bqlcuG7n+G7t+G6pcOAxqF54bub4bqlw4BBw73huqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pWvDueG6peG6rOG7q3XhuqVt4buT4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHDoeG6pcOAw6rDuuG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVz4bq9dMOh4bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t8Oh4bqlc+G6vXThuqXhu5fhu5vhur3huqDhuqXhuqzhur3huqXhu5fhu5vhur904bqldeG7l8ahw6jDuuG6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6HhuqXhu5fDueG7t+G6peG7t8ahw6x14bqlw4Dhu51rxqHhuqVrw4Jr4bql4bqs4bq9w7rhuqXhu6914bqlbeG7n3XGoeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqla8ah4buddcah4bqlw4BB4bufw6HhuqXDgEHhu4vDgOG6pcOAw4LhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m+G6peG7s+G6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pXXhu6l14buX4bqlw4DGoeG7qXXDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0vDg3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bqlxqF24bqlw4BBw73huqXhuqzhu6t1w6HhuqXGoOG7reG7m+G6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqlw4Dhu6F1xqHhuqVr4buldeG6pcahduG6pcOAQcO94bqldeG7qXXhu5fhuqVsaXXhuqXDgOG7m8O14bu34bqla+G7i3XhuqVyxqHDuuG6ueG6pcah4buna+G6pXLDieG6pcOAxqHhuqDhu4vDgMOh4bqla+G6oHXhu5fhuqXhurJ14buX4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqVq4bufw6HhuqXhuqzhu4vDgOG6pcOA4bq24bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoeG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqFh4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bql4bqs4bq94bqlckPhuqVyw7XDgOG6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqXGocO94bu34bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlw4Hhu7PDoeG6pWrhurl1w6HhuqV14buX4bq9dcahw6HhuqVT4bub4buPdeG6pXThu5t1xqHhuqXGoD174bqlbeG7k+G6pcOAw6rDuuG6pXXhu5fhuqDhu7F14bqlc8OCa+G6peG6rOG6veG6pcOAxqHhu6t14buX4bqldcahw63DgOG6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pWvhuq514buX4bqla+G7q8Oh4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXGocO94bu34bqlw4Dhurtr4bql4buz4bqldeG7qXXhu5fhuqXDgMah4bupdcOh4bql4bu54bqg4bq54bqlbcO54bqlbeG7geG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pW3hurbDvWvhuqXhuq3DoOG6q+G6q2XhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pcOA4buL4bu34bqlw4DGoeG7k8Oh4bql4bqpxJHDqeG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fhuqVs4bufa8ah4bql4bqsxILDoeG6pcOA4bq24bql4bqsw611w6HhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqla8O54bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXDgEHhu4914bqla+G6u2vhuqVzcHXGoeG6peG6rMOCa8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu3xqHhuqDDgMahw7rDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqt4bqnw6kvYsOpbOG6q+G6p8SRY2Lhuq1kw4Dhuq3EkWNkY2Vz4bqpw6Bx4bu34buXw6LhuqUv4bqvxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcah4bupdeG7l+G6peG7ueG6oOG6ueG6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pcag4but4bubw6HhuqV14bupdeG7l+G6pWxpdeG6pTzhurDhuqU84buHdeG6pT3huqLDoeG6peG6quG7geG6pSPhu6l14buX4bqlU+G7qcOh4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlPOG7m+G7kcOA4bqlPUHhu6PhuqVt4buB4bql4bqs4bq5QuG6peG6rOG7q3XhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6pXThu7PhuqVB4butdeG7l+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhuqDhu6nhu5vhuqXDgEHhu4914bql4bqpw6DhuqfhuqfhuqfhuqVrxqHhu5t04bqlauG7seG6pWtp4bqg4bql4bu2xqHhurvhu7fhuqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSC4bqldcah4bqg4bqla8Os4bqg4bqlw4DGocOCa+G6peG7t8ah4buJdOG6pcOBw6prxqHhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHhu5/huqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6pcOA4buhdcahw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqla8ahw7rhuqXhu5fhu5vhurnhuqVt4bujdcahw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu7bGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcah4bub4buRdeG6pW3DquG7m8Oh4bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5fEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Nw7V14bqldeG6uULDoeG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVr4bq7a+G6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcahw6HhuqVtw7ThuqXhurt14bqlw4BBw7p14buX4bqla8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXGoeG6vXXGoeG6pW3hu6114buX4bqla+G6ruG6ueG6pUvGoeG7nXXGoeG6peG7t8ah4bqu4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pVXhu5fGoeG7n+G6peG7ueG6oELDtcOA4bqlxqDhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqVzw6x14bqlw4DGoeG6suG6pcSR4bqlSkvGoOG6pT1B4bqgdeG7l+G6peG6tnd14buX4bqlTeG6v3Xhu5fhuqXhuqNyxqHDueG6ueG6pXvDo8Oh4bqla+G6u2vhuqVrw63hu7fhuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bqlw4Dhu6F1xqHhuqXDgOG7nWvGoeG6pWvDgmvhuqXDgMah4bq5dOG6peG7l+G7m+G6ueG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgEHhu6d14buX4bqlbeG7m+G7k3ThuqVr4bqu4bq54bqlw4Dhu6F1xqHDoeG6peG7ueG6oELhuqXGocO6w6prxqHhuqXhuqzDg3Xhu5fhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pXXGoeG7hXThuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlxqHhuqBC4bqlc8O94bub4bqlw4DGocO1w6HhuqXDgMahw7XhuqV0w6p1xqHhuqVr4bqu4bq54bqlw4DhurR14buX4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fDoeG6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pW3DusOqdeG6peG6qeG6p+G6reG6rS3huqnhuqfhuq1j4bql4bqs4bq94bqlTcO04bql4bq7deG6peKAnD3hurvhu5vhuqVrd+G6pWvDreG6oOG6pXXhu5fhur11xqHhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcOAxqFuw7rhuqXGoeG6tnh14buX4bqldWl14buX4bqla+G6ucO64bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bql4buX4bub4bq54bqlw4Dhu4d14buX4bql4bqs4bq94bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5figJ1h4bqla8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlYuG6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgEHhu6d14buX4bqlbeG7m+G7k3ThuqXhu5fhu7F0OeG6pSPhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pXPhurZ3deG7l+G6pcOAxqHDgmvDoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqla8ahw6jDoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlQeG6tHXhu5fhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bql4bqs4bq94bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXDgMah4bquQuG6pcOB4bq/dWHhuqVt4buJQuG6pXTDqnXGoeG6peG6rOG7m+G7kWvhuqXhurJ14buX4bqlbMSCdeG7l+G6pWt34bql4buX4bubeOG7m+G6pcahw7nhurnhuqXhuqzhur3DuuG6peG7t8ahxIJr4bql4bqsxILhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqla8ahw7XhuqVq4bubw7V14bqlauG7hXXhu5fhuqVr4bq7a+G6pXXhu5fhuqDhu7F14bqlcuG7m3XGoeG6peG7t8ah4bud4bqlcsah4bqgQsO1deG6pXXhu6l14buXw6HhuqVyxqHhuqBCw7V14bqla+G7qXXhu5fDoeG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pVU9VMOh4bqla8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqXhuq3huqtjw6HhuqVrxqHhurZ3deG7l+G6pcOAQeG7o3XGoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgEHhu6d14buX4bqlbeG7m+G7k3TDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcahduG6pcOAQcO94bqla+G6u2vhuqVrxqHhurZ3deG7l+G6pcOAQeG7o3XGoeG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t8Oh4bqlbeG7geG6pcahduG6pcOAQcO94bqlbeG6tuG6ueG6pcOAQeG7j3XhuqVlw6Fj4bqldeG7l+G6vXXhuqV04bq7QuG6pXTDuWvDoeG6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlauG7n+G6pWt34bql4buX4bubeOG7m+G6pcahw7nhurnhuqVr4bq7a+G6pXPDusOq4bub4bql4bqs4bq9w7rhuqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSC4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6peG6rOG6veG6pWvGocO14bqlauG7m8O1deG6pXXhu6l14buXw6HhuqVzaXThuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pcOAxqHhuq5C4bqlw4Hhur914bql4bqseOG7m+G6pcOA4buvdeG7l+G6pcOB4bur4bqlw4BB4buPdeG6peG6qeG6p8Og4bqn4bqn4bqn4bqlxqHhu63huqVsaXXhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGocSC4bqlxqHhurbhu7N14buXYeG6pcahduG6pcOAQcO94bqlw4BBw4Jr4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4DGoW7DuuG6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqldeG7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgEHhu6d14buX4bqlbeG7m+G7k3ThuqXDgEHhu4914bql4bqpxJHhuqfhuqXDgEXhuqVt4buxdeG7l8Og4bqlS8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXXhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4buX4buDdeG6peG6rHjhu5vhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bqlbOG7n2vGoeG6peG6rMSC4bql4buz4bqldeG7qXXhu5fhuqXDgMah4bupdcOg4bqlTcO1deG6pXXhurlCw6HhuqXDgMO64bq9deG6pcOA4buhdcah4bqla8O54bqlYuG6q+G6p+G6peG6rMODdeG7l+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAQeG6oHXhu5fhuqXhuqx44bub4bql4bu54bqgQuG6pXThu6nhuqXDgEHhu4914bql4bqt4bqtw6Bj4bqn4bqnxqHhurnDoeG6pXXGoWl14bqlQeG7rXXhu5fhuqVr4bq7dcah4bqlbeG7sXXhu5fhuqVzeHXhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlc+G6ouG6ueG6pWvGocOtw4DhuqVz4bq2w7114buX4bqla+G6ucO64bql4bqseOG7m+G6pWzhu5vhu5F14bqlw4Dhu51rxqHhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXhuqvDoWLhuqV14buXxqHhu6N14bqlxqHhurkvdeG7h3TDoeG6pcOAw7rhur114bqlw4Dhu6F1xqHhuqVtw6rDgOG6peG6qWXDocOp4bqldeG7l8ah4bujdeG6pcah4bq5YeG6pWvDueG6pWLEkeG6reG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqXDgEHDquG7m+G6pW3DqsOA4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqVrxqHhu51h4bql4bqr4bqtw6nhuqXGoD174bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pWvDueG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/YeG6pcah4bujdcah4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG6qeG6qeG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVr4bqgdeG7l+G6peG6snXhu5fhuqXDgMahw4Jr4bql4bu3xqHhu4l04bqldeG7qXXhu5fhuqVzaXThuqXDgMah4bqgReG6pcOB4bq/deG6peG6uXXhuqXDgMO64bq9dWHhuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pWvGocOo4bqla8ahw63DgOG6pXPhurbDvXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVlZOG6qcah4bq5w6HhuqV1aXXhu5fhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqVs4bub4buRdeG6pcOA4buda8ah4bqlw4BB4buxdeG7l+G6pWvGocOo4bqlw4DDuuG6vXXhuqXDgOG7oXXGoeG6pW3DqsOA4bql4bqtZMOg4bqn4bqn4bqnxqHhurlh4bqlbOG7m+G7kXXhuqXDgOG7nWvGoeG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVq4bq24buz4bub4bqlTOG7m+G7mXXhuqVtw6rDgOG6pcOAQeG7j3XhuqXhuqnDoOG6reG6reG6p8ah4bq5w6HhuqVq4bq24buz4bub4bqlTcO64bq5deG6pcagw4N14buX4bqlbcOqw4DhuqXhuqtiZcah4bq5L3Xhu4d04oCm4bql4bu44bqg4bq54bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu5fhur1C4bqla+G6vXXhu5fhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlxqHhu5vhu5F14bqldcah4bubw7ThuqDhuqXDgMOtdOG6peG7l+G6tnd14buXw6HhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqVt4bub4buTdeG6pcah4bujdcah4bql4bqseOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgeG6u3Xhu5fhuqVy4bubw7V1w6HhuqVr4bq7a8ah4bqlc+G6vXThuqXGoeG6uULDoeG6pcOB4bq7deG7l+G6pcOAw6rDuuG6pXThurl14buX4bqlc8Oq4bub4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pWvhurnDusOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPHjhu5vhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlbeG6tuG6ueG6pUHhurnhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGocOh4bqldMSCa+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqla8SC4bqlw4DGoeG7k+G6peG6rOG6veG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqVt4buxdeG7l+G6pWrhu63huqXDgOG6tOG6pcOA4buhdcahw6HhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8Oh4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pcOAQcO6deG7l+G6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVyxqHhurnhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlTcO04bql4bq7dWHhuqXDgcOC4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAaXThuqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rDoeG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bqla+G6ruG6ueG6pWvhurtr4bqla8Ot4bu34bql4bquQsOh4bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6pW3hu4HhuqV04bq5deG7l+G6pXPDquG7m+G6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAQeG7p3Xhu5fDoeG6pXLGoWd14buX4bqlbeG7n3XGoeG6pW3hurbDvWvhuqXhuqzhu5/huqXDgMahw7XhuqVr4bqu4bq54bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlxqDhu63hu5vDoeG6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvGoeG6ruG6pcOAxqHhu5PDoeG6pcOAQeG6oHXhu5fhuqXDgGl0w6HhuqV14buldeG7l+G6pWvhu6vDgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhurtr4bql4bu3xqHDunXhu5fhuqXDgEHhur3DuuG6pXXhu6l14buX4bqlbGl14bql4bqs4bq94bqla+G7qXXhu5fhuqVr4bqg4buta+G6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6pVU9VMOh4bqlw4DGoeG6omvhuqVt4buJQuG6pXXhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu3w6HhuqV14bupdeG7l+G6pcOAxqHhu6l14bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqV1xqHhurl1xqHDoeG6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6r1JE4bql4bua4buaOeG6pVLGoeG7m+G6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvGoeG6ruG6pcOAxqHhu5PhuqVt4bq2w71r4bqlcsahd+G7m+G6pWzhu4tCxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fhurjhuqDDgMahw7pBw6Lhuq89xqHhurl1xqHhuqVV4buX4bq54bqlLeG6pcagw7rhur114buX4bqlxqDhurZ3deG7l8SDL+G7t+G6rw==

Thanh Nga - Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy lợi thế để phát triển

Phát huy lợi thế để phát triển
2024-05-21 08:08:00

baophutho.vn Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy) luôn đoàn kết, nỗ lực, từng bước vượt qua mọi khó khăn,...

Thanh Sơn tập trung chăm sóc chè vụ xuân

Thanh Sơn tập trung chăm sóc chè vụ xuân
2021-02-26 14:44:45

PTĐT - Thời điểm này, người trồng chè của huyện Thanh Sơn đang tập chung chăm sóc và bắt đầu thu hái lứa chè đầu tiên của năm 2021, đây là lứa chè có vai trò hết...

Vân Đồn phát triển kinh tế từ cây bưởi

Vân Đồn phát triển kinh tế từ cây bưởi
2021-02-24 08:13:56

PTĐT - Nói đến cây ăn quả nổi tiếng ở huyện Đoan Hùng người ta nghĩ ngay đến giống bưởi nổi tiếng đã có thương hiệu được trồng ở nhiều xã trong huyện.

Phụ nữ Tu Vũ tích cực phát triển kinh tế

Phụ nữ Tu Vũ tích cực phát triển kinh tế
2021-02-22 07:33:29

PTĐT - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều...

Ổn định thị trường thực phẩm sau Tết

Ổn định thị trường thực phẩm sau Tết
2021-02-22 07:27:26

PTĐT - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mặc dù được nghỉ liên tục 7 ngày và chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID- 19 nhưng đa phần người dân không có tâm lý tích trữ nhiều thức ăn.

Ngày vía Thần Tài: Đi mua “may mắn”

Ngày vía Thần Tài: Đi mua “may mắn”
2021-02-21 11:48:33

PTĐT - Ngày vía Thần Tài năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng việc mua - bán vàng vẫn không hề giảm nhiệt khi số lượng khách đến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long