Cập nhật:  GMT+7
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LMavYeG7iT7hu55x4buJ4bq/PsOs4bq3xqE+4buj4buHxJHhu6E+xqHhu4HhurPhu4slPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4buBazQ+4buf4buHZeG6pT7hu4nhu6HDs+G7hz7hu5/hu5114buR4bqlPuG7oFtdPuG7nuG7gTXhu4c+w4w04buJOy/hu4F9LDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTwsO+G7h+G7i+G6vz7huqXDrDThu6Phu6Phu7I84buH4bqk4bqp4buJ4buf4bqp4budPD7hu6Phu5/hu7HDrOG6qeG7sjzhu6nhu4fhuqfhu5/hu4E9PjJbe8ah4burJD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu589PjB9Isah4burJDw+4buj4bud4bql4buyPC8v4bqlKsOiNMSpxqHhu4Hhu6Hhu5/hu4HEqSrGsOG7iS/huqfhuqnhu6PDreG7n8SpxqEv4buJ4bqp4bup4bujL1tbW1svfVtb4bqnIHsxIDEiIOG7n31dIiLDrF0tNCJ9M8OiW3tbIDR9MSLDosOiezMyw6LDqippxqHhuqnhur88PjTDrOG7n+G7sjzGr2Hhu4k+4bueceG7ieG6vz7DrOG6t8ahPuG7o+G7h8SR4buhPsah4buB4bqz4buLJT7hu6BbXT7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buLPuG7gWs0PuG7n+G7h2XhuqU+4buJ4buhw7Phu4c+4buf4buddeG7keG6pT7hu6BbXT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iTw+4bup4buH4bqn4buf4buB4buyPDJbezw+4buB4bqp4buH4bq/4buB4buf4buyPDB9Ijw+Lyw7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhuqQ0xqHhu5/hu4fEqeG7iTws4buI4buHw6nhu4s+xrDhu6Hhu4c+4bqlczQ+4bqlNeG6pT7huqXhurHhu6E+4buf4buBcz7hu6BbXT7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buLJT7hu583xKk+4buf4buBxJHhu4s+4buJ4buHw6nhu4s+4buf4buH4buJPuG6peG7gcSpPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buBxIPhu4s+4buL4buNPj/hu7fhu4nhu4E9PuG7nuG7nuG7qsav4buIPsah4buBNeG7nzo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHhu4Dhuqk04bqnPCzhuqzhu43hu4c+4buf4buh4bux4bq74buJPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4bqtOT7DreG7geG7leG7hz7huq3hurHhu6E+xrBr4buJ4bq/PuG6peG7geG7oeG7ieG6vz7DrWXhu58+4bugW10+4bql4buBxIPhu6E+w70+w6LDoOG7ieG6vz7hu5/hu53hurfhu4k+4buBxKk2PuG7n+G7h2XhuqU+4buJ4buhw7Phu4c+4buf4buddeG7keG6pT7hu6BbXT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iT7DreG7geG7hz7huq3hurs+4bqtw7Phu4c+4buf4buBcz7hur/hu5c+4buBxKk2PlstWz7hu5U+xqHhu4Fw4bufPjNbKj7hu57hu6Hhu7E+4buJ4buB4buHxJHhu4klPuG7ieG7gTY+xrBvPuG6rWbhuqXhu4E+4bui4bqoeT7hur404buL4bqp4bujPsaw4bq14buJPuG6pWo+4buf4buB4bq7PuG7n+G7pT7hu4E2xKk+xrDhu5Hhu4c+4buJ4buBxanhu4nhur8+4oCc4buj4buHxJHhu6E+xqHhu4HhurPhu4vigJ0+xrA2PuG7m+G7oTThu4k+4buf4budbOG7ieG6vz7DrDY+w6zDs+G7hz7huqXhu4HDtOG7hz7huqVqPuG6rXXhu5Phu4nhur8+4buJ4bqr4bufPuG6p3Xhu5Hhu4c+4buf4buB4buT4buHPuG7geG7oeG6r+G7iT7DrOG7oeG7seG6ueG7iT7GsOG7h8SR4buJPuG7i+G7keG7hyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzDjeG7gW/hu4nhur8+4bqlaj7hu4nhu4Hhu4fDqeG7oT7hu5/hu4Hhu5Phu4c+4bq/4buHNOG7iT7hu5/hurfGoT7DrOG7oeG7seG6ueG7iT7huqXhu4HEqT7huqXhu4Hhu4dl4buJPuG7n+G7geG7oeG6t+G7nz7hu4vhu5Hhu4clPuG7ieG7gXXhu4nhur8+4bqt4buN4buHPuG7n+G7oeG7seG6u+G7iT7hu6BbXT7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buLPsaw4bq14buJPuG7ieG7geG6t8ahPuG6peG7oeG7jeG6pT7hu53huq/hu58+4buf4bulPuG7n+G7h+G7iSo+4buI4bq/NOG7sT7hu5U+4bq/4buHxIPhu7E+4buf4buBw7o+W3slPuG7nuG7oeG6r+G7iT7hu5424buHPuG6rTk+4bqlaj7huqVwPuG7o3Dhu58+4burND7huqXhu4E34buLPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+4buB4bq34buhPsaw4bq5PuG7oFtdPuG7nuG7gTXhu4c+w4w04buJPuG6reG7j+G7hz7hu4F14buR4buJ4bq/PsOsNuG7iz7hu5/hu6Hhu4nhur8+w6x14buR4buHPuG6rcOz4buHPsah4buBdcO04buJ4bq/KjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LMOCNuG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7hu6Phu5Hhu4s+4bq/4buHcMahPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4bql4buBw7Thu4c+4bud4bqv4bufPuG7n+G7pT7hu5/hu4fhu4klPsOs4buHxJHhu4k+4bufcuG6pT7GsMSD4buxPuG7nTXGoT7huq3Ds+G7hz7hu5/hu4FzKj7hu6BbXT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iT7huqVqPsah4buB4bqx4buJPsOiw7Phu4c+4budw7Phu4c+4buf4buddeG7keG6pT7huqU14bql4buBPuG7ieG7geG6t8ahPuG6peG7oeG7jeG6pT7hu4k24buxJT7huq3huqHhuqU+w6Lhu4fhurnhu58+w6w2PuG7ozThu6E+w63hu4Hhu4c+4buJ4buB4bq34buJPsOiNuG7iT7hu5/hu4Hhu6E0PuG7o+G7keG7iyo+4bue4buh4buxPuG7ieG7geG7h8SR4buJJT7hu6M04buhPuG6rWolPuG6reG7jeG7hz7Domrhu4nhur8+4oCc4burw7o+4buj4buVPuG6peG7gXE0PsawNuG7ieG6v+KAnT7hu5/hu48+4bql4buBw7rhuqU+w6w34buHPuG6reG7jeG7hz7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+xrA2PuG6rTk+4bqlaj7hu4vhu43hu58+4bujw7M+xqHhu4E0PsOsxJHhu4k+w6Jq4buJ4bq/PuG6rTXhu4nhur8+4bql4buBcD7hu60qPsag4buBcOG7nz7hu5/hu4HDuj5bICU+4bqow6004buJ4buH4bufPuG7nzfhu58+w6Lhu4/hu4nhur8+xrA2xKk+xqHhu4Hhu4M0PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/JT7DreG7geG7h2Xhu4k+4buKN+G7ieG7gT7huqZ04buJ4bq/PuG6pTjhu4k+xqHhu4E1Psaww6k+xqHhu4Hhu4M0PsOt4buB4buh4buJ4bq/PuG7n+G7gTbhu4nhu4E+4bqt4buN4buHPuG7ieG7gTYlPuG7ieG7gXXhu4nhur8+xq9h4buJPuG7nsSpOOG7iT7huq05PsOiw6Hhu58+4bq/bOG7iT7hu5/hu5014buHPsOiauG7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqxl4buJPsah4buBcOG7nz7hu5/hu4HDuj5dIiU+w4Lhuqnhu4k+4bqmNMaw4buH4bqp4bujPuG7n+G7oeG7ieG6vz7huqVwPuG7o3Dhu58+4bufw7k+w63hu4HEqTjhu4nhur8+4bqlNeG6peG7gT5bMT7hu4sqPsOCauG7ieG6vz7huq3hu4c+4bqlYeG7ieG6vyU+4buf4budcOG7ieG6vz7GsGY+4buf4bud4buDPuG6pXM0PsavYeG7iT7hu57EqTjhu4klPuG7n+G7oeG7sT7hu4nhu4Hhu4fEkeG7iSU+4buf4buBcz7hu5/hu4E24buJ4buBPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+w6w34buHPsOiw6Hhu58+w63hu4Fv4buJ4bq/PuG6p+G7g+G7ieG7gT7huq3hurs+w6Jq4buJ4bq/PsOiNOG7sT7GsDbEqT7DrHXhu5Hhu4cqPuG7nnc+4bujw7M+4bqtdeG7meG6pT7hu5vhu6HEg+G7iT7DouG7heG7ieG7gT7huqXhu4HEqT7hu6BbXT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzDguG6r+G7nz7hu4nhur/hu5M+4bqlaj7huq114buZ4bqlPsOiNuG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7hur/hu4dwxqE+4bue4buBNeG7hz7DjDThu4k+4bql4buBw7Thu4c+4buf4bulPuG7n+G7h+G7iT7hu4HDtOG7iSo+4bqs4buN4buHPsOiauG7ieG6vz41xKk+4burNOG7ieG7gT7hu5/hu5024buJPsOsxJHhu4k+4buf4bqv4buJPuG6pW/hu4nhur8lPuG7ieG7gXXhu4nhur8+4buBNuG7ieG6vz7hu5/hu4FzPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4bqtOT7huqXhu4HDtOG7hz7hu5/hurfGoT7hu5/hu53hu6Hhu4nhur8+4bqt4bq7PuG7ieG6v2Hhu4k+4bql4buB4bqh4buJPuG6rcOz4buHPuG7n+G7gXM+4buf4buHZcahPuG6peG6t+G7iT7GsGvhu4nhur8+4bql4bqv4buLJT7huqV04buJ4bq/PuG7ieG7gXU+4bq/4buHxak+4bufdz7hu6PDsz59LX0+4bqtZeG7iT7hu4Fl4bufPuG7gOG7h+G6ucahPn0qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsw4J14buR4bqlPuG7ozThu4nhur8+4buA4buH4bq5xqE+WyU+4bugW10+4bue4buBNeG7hz7DjDThu4k+4buf4buHZcahPuG7n3LhuqU+w6w2PuG7ieG7gcWp4buJ4bq/PuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w63hu4fhurvhu4s+4bujxKk14bufPuG7n+G7gWU+4buf4bud4bq34buJKj7hu57hu4Xhu4nhu4E+4buB4buhw7Phu4nhur8+4bqtNeG7ieG6vz7huqXhu4FwPuG7rT7DrDY+4buVPsah4buBcOG7nz4gMSU+w43hu53hu4fhu5/hu6M04bqnND7hu6Nw4bufPuG6pWHhu4nhur8lPsOt4buB4buHZeG7iT7Domrhu4nhur8+4bqt4buHPuG6reG6t8ahPuG6reG6r+G7nz7hu4nhu4F14buJ4bq/PuG7n+G7gXM+4buLb+G7iT7hu5/hu4E04buxPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w6w2PsavYeG7iT7huqThu4Hhu6HhurPhu4k+4bqtOT7hu6vhu6c+w6zhu60+4bq/bOG7iT7hur824buJ4bq/Kj7hu57hu53EqeG7ieG6vz7DreG7geG7hz7huq1qJT7huqU14bqlPuG6peG6seG7oT7hu5/hu4FzPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+4bqnxKk+4bqlNeG6pT7GsOG6r+G7iT7huq3DqT7GsMOpPuG7n+G7geG6uz7DrOG7peG6pT7huq05PuG6v+G6ocahPsah4buBOOG7hz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7huqXhu4Hhuq/hu4k+4buf4buBdcO04buJ4bq/PuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7geG7h+G6ucahPuG6reG6r+G7oT7hu4k24buxKj7huqZxPsaw4bq34buxJT7huqU14bqlPuG6peG6seG7oT7hu5/hu4FzPuG6pXM0PuG6peG7gXDhu4nhur8+4bufND7GsOG6teG7iT7hu4nDtT7DrOG7peG6pT7hu5/hu4Hhu4c+4bqt4bqv4buhPsOt4buHxJHhu4k+4bqldeG7k+G7ieG6vyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu6Lhu6U+4bqlw7M+4bq/w6Hhu4nhur8+4bqlczQ+4bugW10+xq/hu4fhurnhu58+4buINOG7iz7huq05PuG6rXXhu5nhuqU+4bqtw6nhu4k+4bqtNcahKj7GoOG7gXDhu58+4buf4buBw7o+MVslPuG7n8O5Psah4buBND7GoeG7gcOz4buHPuG7geG7mcahPuG7lT7huqU14buJ4buBPuG7n+G7nTXhu4clPuG7nuG7oeG6r+G7iT7hu5424buHPuG7nzfhu58+w6Lhu4/hu4nhur8+xrA2xKk+xrBr4buJ4bq/PuG6peG6r+G7iz7huq3hurs+xq9h4buJPuG7nnHhu4nhur8+xrBvPsOsxJE+4buL4buN4bufPuG6peG7gTfhu4sqPuG6pHA+4bujcOG7nz7huqXhu4HhuqvEqT7hur9q4bqlJT7huq11ND7Domrhu4nhur8+4bqt4buHPuG6reG6t8ahPuG6reG6r+G7nz7GsDY+w63hu4Hhu4dl4buJPuG7n+G7gXM+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iT7Domo+4bufNOG7sSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu4jhu4HFqeG7ieG6vz7GoeG7gXDhu58+4bql4buhw7Phu4clPuG7oFtdPuG7nuG7gTXhu4c+w4w04buJPuG7icO1PsOs4bul4bqlPuG6p8Oy4buJPuG7n8SpNuG7iT7DouG7jT7huq3hu43hu4c+4buB4buF4buJ4buBPsOsxJHhu4k+4buf4buF4buLPsOt4buHZeG7iz7Dojbhu4k+4bq/4buXKj7huqzhu43hu4c+w6Jq4buJ4bq/PuG7iTbhu7E+4bqlaj7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu5/hu4Xhu4nhu4E+4buB4buhw7Phu4nhur8+4buBOeG7iz7hu5/hu4E24buJ4buBPuG7neG6r+G7nz7hu4nhur/hu6Hhu7E+4buB4buH4bq74buLPuG7n8O5PuG6pTXhuqU+4buf4buF4buJ4buBPuG7geG7ocOz4buJ4bq/Psah4buBN+G7nz7hur9q4bqlKj7hu6I04buhPuG7ieG7geG7h8Op4buhPsah4buBND7hu5/huq/hu4k+4bqlb+G7ieG6vz7hu4nhur/hu6Hhu7E+4buB4buH4bq74buLJT7hu6BbXT7hu57hu4E14buHPsOMNOG7iT7huqXhu6HDs+G7hz7huqVx4buJ4bq/PuG6pXThu4nhur8+4bqlaj7Dojbhu4k+4bq/4buXPuG7lT7GoeG7gXDhu58+M3srWz7hu4nhu4Hhu5M+w6I24buJPuG7n+G7gcOh4buJ4bq/PuG6pXM0PuG7ouG7ocah4buBNOG7iTThu58qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4buedz7hu6PDsz5bLVs+w6w2PsOtZeG7nz7hu5vhu6E4PuG6peG7ocOz4buHPuG6pXHhu4nhur8+4bqlczQ+4buf4bud4bq34buJPuG6reG6r+G7oSo+4bqmcT7huq014buJ4buBPuG7ncO04buHPuG6peG7geG7h2Xhu4k+4buf4buBw6Hhu4nhur8+4buVPuG7ieG7gcWp4buJ4bq/Psah4buBcOG7nz7huqXhu6HDs+G7hyU+4buJ4buBdeG7ieG6vz7hu4nhu4HFqeG7ieG6vz7hu4nDtT7DrOG7peG6pT7huqVzND7huqU14bqlPuG6peG6seG7oT7hu5/hu4FzPuG7oFtdPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+w6w2PuG7gWXhu58+4bujw7rhuqU+4bqtNeG7ieG6vz7hur/hu4Hhu4c+4buJ4buB4bq34buJKi8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buixKnhu6Hhu53huqXhuqk8LOG7nuG7geG6qcSpPuG7nuG7nuG7qsav4buIOy/GoSw=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sôi động phong trào cầu lông

Sôi động phong trào cầu lông
2024-06-15 16:19:00

baophutho.vn Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng...

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long