Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdw53hurPhu40z4bukxrDhu43DrDPDs2N0M8O54buJ4buD4bunM3Thu4tkw7IpM+G7pjY3M8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsjPhu4vDtOG6ozPhu6Xhu4nhu4XDqTPhu43hu6fhu5fhu4kz4bulw7rhu63hu6HDqTPhu6Y2NzPhu6Thu4vDo+G7iTPDk+G6o+G7jVsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydMOJ4bqjdOG7peG7ieG7j+G7jTJdW+G7icOyw6wzw6nDs+G6o8O5w7kmMuG7icOJ4bq94buN4bul4bq9w7oyM8O54bul4bu3w7Phur0mMuG7s+G7ieG6ueG7peG7iyEzw6A2NHThu7UoM+G7i+G6veG7icOs4buL4bulITNhNTh04bu1KDIzw7nDusOpJjIvL8OpPGXhuqPhu4904buL4bun4bul4buL4buPPMO94buNL+G6ueG6vcO5b+G7peG7j3Qv4buN4bq94buzw7kvNjY2Ni81Njbhurk5NMOhOcOhODnhu6U1Nzg4w7M3LeG6ozg14bqhZTY0NjnhuqM1w6E4ZWU04bqhw6Blw608bnThur3DrDIz4bqjw7Phu6UmMsOd4bqz4buNM+G7pMaw4buNw6wzw7NjdDPDueG7ieG7g+G7pzN04buLZMOyKTPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Iz4buLw7ThuqMz4bul4buJ4buFw6kz4buN4bun4buX4buJM+G7pcO64but4buhw6kz4bumNjcz4buk4buLw6Phu4kzw5PhuqPhu40yM+G7s+G7ieG6ueG7peG7iyYyw6A2NDIz4buL4bq94buJw6zhu4vhu6UmMmE1ODIzL11bL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDieG6o3Thu6Xhu4nhu4/hu40yXeG7jOG7iWbDsjPDveG7p+G7iTPDqeG7q+G6ozPDqcOjw6kzw6li4bunM+G7peG7i+G7qzPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7IpM+G7peG6r+G7jzPhu6Xhu4vhu4PDsjPhu43hu4lmw7Iz4bul4buJ4buNM8Op4buL4buPM+G7jcOs4butcOG7iTPhu4vhuqnDsjPDsuG7mzN74bqw4buN4buLITPhu6Thu6Thu7TDneG7jDN04buLw6Phu6V9Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ04buK4bq94bqj4bq5Ml3hurrhu5vhu4kz4bul4bun4bu3aOG7jTPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Iz4bq74bq3M2/hu4ty4buJM+G6u2Lhu6czw73DtOG7jcOsM8Op4buL4bun4buNw6wzb+G7heG7pTPhu6Y2NzPDqeG7i+G6qeG7pzPDgzNlw6Lhu43DrDPhu6XDumPhu40z4buL4buPxIMz4bul4buJ4buFw6kz4buN4bun4buX4buJM+G7pcO64but4buhw6kz4bumNjcz4buk4buLw6Phu4kzw5PhuqPhu40zb+G7i+G7iTPhurtoM+G6u+G7l+G7iTPhu6Xhu4vhu6szw6xzM+G7i+G7j8SDMzYtNjNyM3Thu4vFqeG7pTPhuqE2PDPhu6Thu6fhu7cz4buN4buL4buJ4buD4buNKTPhu43hu4vEgzPDveG7lTPhurtrw6nhu4szw5nhurzhuqIzw4zhuqPDsuG6vcO5M8O9xJHhu40zw6nDtTPhu6Xhu4toM+G7pXcz4buLxIPhu48zw73hu6Hhu4kz4buN4buLeeG7jcOsM+KAnMO54buJ4buD4bunM3Thu4tkw7LigJ0zw73EgzN14bun4bqj4buNM+G7pcO64buR4buNw6wzw7PEgzPDs+G7l+G7iTPDqeG7i+G7n+G7iTPDqcO1M+G6u+G7rXDhu43DrDPhu43DquG7pTPhurnhu63hu6Hhu4kz4bul4buLcOG7iTPhu4vhu6fhuqvhu40zw7Phu6fhu7dn4buNM8O94buJ4buD4buNM8Oy4buh4buJPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXU/hu4vhu5Xhu43DrDPDqcO1M+G7jeG7i+G7iWbhu6cz4bul4buLcOG7iTPDrOG7ieG6o+G7jTPhu6VjdDPDs+G7p+G7t2fhu40zw6nhu4vhu48zw6nhu4vhu4nhu4Xhu40z4bul4buL4bunY+G7pTPDsuG7oeG7iSkz4buN4buL4but4buNw6wz4bq74bub4buJM+G7peG7p+G7t2jhu40z4bumNjczw53hu4ln4bulM+G7jOG6o8OyM8O9xJHhu40z4buN4buLY3Qzw6nhu6fhu5vDqTPDuuG6q+G7pTPhu6V3M+G7peG7ieG7jTwz4buMw6zhuqPhu7czcjPDrOG7ieG6qeG7tzPhu6Xhu4vhu68zNjQpM+G7pOG7p+G6q+G7jTPhu6TEg+G7iTPhurvhurczw6nDtTPDqcWpM8O5xanhu6Uz4bu14bqjM8Op4buL4bqvw7Iz4buNw6zhu61w4buJM+G7i2Phu6czw71nM+G7pjY3M+G7pOG7i8Oj4buJM8OT4bqj4buNM+G6u+G7neG7iTPhu4vhu63hu6Hhu43DrDPDs8SDw7Iz4bul4bun4buNw6wzw7Phu63hu6Hhu4kz4bq74buX4buJM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml1FxIPhu40z4bul4buL4bq14buNw6wzw7nhu6HDsjPDrOG7icWpdDPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Izw6nhu4vhu5/hu4kzw7rhuqvhu6Uz4buldzPhu6Xhu4nhu40pM8Oz4buJ4buD4buNM+G7peG7qcOpM8O94bqp4bu3M8O6w6N0M+G6u+G7l+G7iTPhu6Xhu4vhu6s8M+G7pjY3M+G7pOG7i8Oj4buJM8OT4bqj4buNM8Opw7UzdOG7i2Lhu40zZeG7l+G7iTPDuuG7l+G7iTPhu6XDuuG7reG7ocOpM8Opw6PDqeG7izPhu43hu4tjdDPDqeG7p+G7m8OpM+G7jcSD4bu3KTPhurvhuqXDqTNl4buJZ+G7pTPDs8SDM8O54bqj4bunM2/hu4vhu4kz4buN4buLY+G7jTNlxIPhu40z4bul4buL4bun4bqjM8O54buhw7I8M+G7pOG7p+G7tzPhu43hu4vhu4nhu4Phu40pM8O54bqj4bunM+G6u8O1KTPhurvhu5vhu4kzZcO14buNw6wz4oCc4bu14buvM8O5cjPDqeG7i8aw4bqjM8O9xIPhu43DrOKAnTPhu6Xhu50zw6nhu4vhu6/DqTPDs+G6r+G7iTPhurvhu5vhu4kz4buLauG7jeG7izPDvcSDM+G6u+G6tzPDqcO1M8Oy4bub4bulM8O54buXM3Thu4vhuqMzw7Phu4Phu40zZcO14buNw6wz4bq7w6Phu43DrDPDqeG7i8WpM+G7uTwzVOG7i8Wp4bulM+G7peG7i+G7rzM2OSkz4bq8b+G6o+G7jeG7ieG7pTPhu6Xhuq/hu6UzZeG7neG7jcOsM8O9xIPhu48zdOG7i8Sp4bqjM+G7pcO64buP4buNw6wpM2/hu4vhu4nhu4Xhu40zw5Lhuq/hu43hu4sz4bq44bux4buNw6wzw6nhurHhu40zdOG7i8OjM8O9ZjN04buLxKnhuqMzb+G7i+G7p+G7jcOsM+G7peG7i8SD4buN4buLM+G6u+G7m+G7iTPhu43hu4vEgykz4buN4buL4but4buNw6wzw53hurPhu40z4buk4buP4bqx4buNM+G6u+G6tzNl4bq14bulM8Os4buR4buNM+G7pcO6w6Phu4kzZcO14buNw6w8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJd4bq64buF4buNM3Thu4vFqeG7pTPhu6Xhu4vhu68zNzgpM0Xhur3hu40z4bq44bqjw73hu4nhur3DuTPhu6Xhu6fhu43DrDPDqcWpM8O5xanhu6Uz4buldjNv4buL4buP4bqx4buNw6wzw6nDo8Op4buLMzbDoTPDsjwzRcO14buNw6wz4bq74buJM8Op4bqz4buNw6wpM+G7pcO6xanhu43DrDPDvWsz4bulw7rEqTPDqeG7q+G6ozPDneG6s+G7jTPhu6Thu4/hurHhu40pM+G7peG7p+G7tzPhu43hu4vhu4nhu4Phu40pM+G7peG7i+G7qzPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Izw7Phuq/hu4kzZeG6teG7pTNv4buL4buV4buNw6wz4bq5xKnhu43hu4sz4bq7aDNlw7Xhu43DrDNl4bqj4bu3M8O9xIPhu48zw7Phu63hu6Hhu4k8M+G7pMOAM8O54buXM+G6u+G7rXHDqTN14bun4bqp4buNM2Vq4buN4buLM8Op4buL4buPM+G7pjY3M+G7pOG7i8Oj4buJM8OT4bqj4buNPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXUXhuqvhu6Uz4buNw6xwM8Opw7Uz4bq74butccOpM2XEg+G7jTPhu6Xhu4vhurXhu43DrDPDrOG7icWpdDPhu6Thu4vDo+G7iTPDk+G6o+G7jTPDqeG7i+G7n+G7iTPhu6V3M+G7peG7ieG7jTPhu4vhu5/hu408M+G6uuG7m+G7iTNlw7Xhu43DrDPDo+G7jzPhu7XhuqPhu43hu4sz4bulw7rEg+G7jTPDs+G7g+G7jTPhu6Xhuqvhu40zw6nhu5Xhu43DrCkz4buN4buL4but4buNw6wz4buLxIPhu43DrDPhu6Xhu4vhu6sz4bumNjczw53hu4ln4bulM+G7jOG6o8OyM+G6u+G6tzPDqeG7i+G7n+G7iTPhu6VjdDPhu6XDuuG7p+G7jcOsM+G6u2gz4buNw6zhurPhu40zw6nhu4vhuqXhu40z4bq74buX4buJM+G7peG7i+G7qzPhu6Xhu4nhu4V0M8OpY+G7jTPDvcO04buNw6wzw6nhuqvDsikzw6nhu7Hhu43DrDPhu43hu4vhu60zw6zhu4l5M+G7pcOAM8O54buXMzUtNTPhurvhu4Xhu40z4buL4buF4bulM+G7iuG7iWd0MzU8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdReG7reG7ocOpM8O54bqj4buNw6wz4buK4buJZ3QzNikz4bumNjcz4buk4buLw6Phu4kzw5PhuqPhu40z4bul4buJ4buFdDPhu6Xhu6nDqTPDs8SDM+G7jeG7i3nhu43DrDPhu43DrOG7rXDhu4kzb+G7iWjDsjPDueG7j8Oj4bulM+G7peG7i+G7hTPhu6XDumPhu408M+G7pGrhu43hu4sz4buL4bun4buX4buNw6wz4bq7w6Phu43DrDPDqeG7i8WpM+G7uTPDs8SDM3IzdOG7i8Wp4bulMznDoSkzT8O64buJ4bulw7nhuqPhurnhuqMzw7nFqeG7pTPDqeG6s+G7jcOsKTNv4buL4buJ4buF4buNM2XDteG7jcOsM+G6u+G7iTPhurtjdDPhurvhuqvhu6Uz4buN4buL4but4buNw6wz4bul4buL4burM8Oy4buV4buNM+G7peG7i+G6o+G7tzPhu43DrOG7rXDhu4kzw7PEgzPDneG6s+G7jTPDieG7i+G7p2Thu40z4bq74bq3M+G7tXgzw7Phu7kzw6zhu5Hhu40zw6zEg+G7jcOsPDPhu6TDuuG7j+G7jcOsM2/hu4vhu4kz4bq7w7UpM8Opw6PDqTPDqWLhu6cz4bul4buL4burM+G7pjY3M8Od4buJZ+G7pTPhu4zhuqPDsjPhurnhu48zw6nDo8OpM8O94bqr4buNM+G6u2Yzw71mM+G7peG7i2gzw7N3w6kz4bq74bq3M8Os4bqldDN04buL4bqx4buJM+G7jeG7i3nhu43DrDPDqeG7i+G6q+G7jTPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7i+G7iWd0M+G6u+G6q+G7pzPhu43Eg+G7tzwz4bq4xrAzw71j4bu3KTPDqcOjw6kzw6li4bunM+G7peG7i+G7qzPDqeG7q+G6ozPDqeG7i8Wp4buNw6wz4bul4bqjM8O9xJHhu40z4buN4bujM8Ozd8OpM+G7peG7i+G7iTPhurvhuqvhu6czb+G7ieG7g+G7jTPDqeG7rXDhu43DrDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DmXczw6nhu5czw6zhurXhu43DrDPDqeG7q+G6ozPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Iz4bq74bq3M+G6u+G7rXHDqTPhurtm4buNM+G6u8OjdDwzVOG7i8Wp4bulM+G7peG7i+G7rzPDoTYpM+G7pXYzdOG7i+G6ozN04buL4buX4buJM+G7i3F0M3Izw6nDo+G7jeG7izPhu6XDusOj4buJKTPhu6Thu6fhuqvhu40z4bukxIPhu4kz4bul4bqv4bulM2Xhu53hu43DrDPDvcSD4buPM8O9w7Thu43DrDPDqeG6q8OyM+G6u2gzw53hurPhu40z4bukxrDhu43DrDPDveG7lTPDs+G7gzPDsuG7m+G7pTPDqeG7i+G6r8OyPDPDicWpM8O5xanhu6Uzw6nhu4vDquG7jzPDrMO1w6kpM+G6u+G7reG6ozNlw7Xhu43DrDPhurvhu4kz4bq7Y3Qz4bq74bqr4bulM8O9xIMzb+G7i+G7ieG7heG7jTPhu6Xhu4vhu6sz4bul4buLxIPhu43hu4sz4buk4buLw6Phu4kzw5PhuqPhu40zZcO1M+G7peG6o+G7tzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu4zhu4t54buNw6wzdOG7i8Wp4bulM8Op4bun4buX4buJKTPhu6Y2NzPhu6Thu4vDo+G7iTPDk+G6o+G7jTPhu43hu6Mzw7N3w6kz4bq5xqHhu40z4bul4buPxIPhu40zZeG7mzPhurvhu5vhu4kz4buLauG7jeG7izPDs+G7g+G7jTPhu6Vqw7Izb+G7ieG7hcOyM2XEg+G7jTPDrHM8M+G6uuG7m+G7iTNlw7Xhu43DrDPhu43Eg+G7tzPDqcO1M+G7jeG7i3nhu43DrDPhu6Vq4buN4buLM+G7i+G7p+G7l+G7jcOsM+G7i+G6t8OyM+G7peG7i8SD4buN4buLM8O64bqr4bulM+G7jcOs4bun4bu3M+G7i+G7iWjDsjPhu6V2M8Opw6PDqTPhu6Vq4buN4buLM+G7i+G7p+G7l+G7jcOsM3Thu4vhuq/hu6Uzw6zDtcOpPDPDmeG6o+G7pzPhu43hu4vhu4lm4bunM3Thu4vhuqMz4bul4bqr4buNM8Op4buV4buNw6wz4buNw6zhu6fhu7cz4buL4buJaMOyKTPhu6Y2NzPhu6Thu4vDo+G7iTPDk+G6o+G7jTPDqeG7p+G7l+G7iTPDqcaw4buNw6wzw6nhu7Hhu43DrDPDqcO1M2XEg+G7jTPDrHMzcjN04buLxanhu6Uz4bqhNCs2M+G7jeG7i3AzZcSD4buNM+G7peG7i+G6teG7jcOsM8Op4bur4bqjM8OZ4bundOG7i+G6o+G7jeG6o+G7pTxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6TDgDPDueG7lzM2LTYzw7PEgzNv4buF4bulM3Xhu6fhurEzw6nhu6fhu5fhu4kzw6nGsOG7jcOsM8Op4bur4bqjM+G7pcO6Y+G7jTPhurvhuqvhu6c8M+G6uMawM+G6u8Oj4buN4buLM8O64buf4buJM8Op4buL4buJ4buF4buNM+G7peG7i+G6teG7jcOsM3Iz4buN4buLeeG7jcOsM3Thu4vFqeG7pTPDqeG7p+G7l+G7iSkz4buN4buL4but4buNw6wz4buN4buLeeG7jcOsM+G7jeG7ozPDs3fDqTPDqeG7q+G6ozPDqcOjw6kzw6li4bunM+G7peG7i+G7qzPhu6Y2NzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Izw7PEgzPhu4vhu4Xhu6Uzw7nhu6/DqTPhurvDo+G7jcOsM8Os4buL4buJM+G7jeG7i2Phu408LzxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnTDmeG7j+G7p8O6w6nhur0yXeG7pOG7i+G6veG7jzPhu6Thu6Thu7TDneG7jFsvdF0=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

MU giành chức vô địch FA Cup 2024

MU giành chức vô địch FA Cup 2024
2024-05-26 06:39:00

Màn trình diễn bùng nổ của những ngôi sao trẻ đã giúp Man Utd đánh bại đối thủ Man City trong trận chung kết, qua đó có giành lấy tấm vé tham dự Europa League ở mùa giải sau.

Khổ luyện cho phút vinh quang

Khổ luyện cho phút vinh quang
2022-05-27 08:46:00

Đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự đại hội có 12 vận động viên. Với mục tiêu đặt ra là ba Huy chương vàng (HCV), nhưng đến ngày 16/5 là ngày thi đấu cuối cùng của bộ...

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ

Ấn tượng SEA Games 31 trên quê hương Đất Tổ
2022-05-25 16:43:00

baophutho.vn SEA Games 31 trở lại với môn “thể thao Vua” đã vượt ra khỏi quy mô của sân cỏ, thành “cú hích” góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long