Cập nhật:  GMT+7
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaOG6s+G7teG6ruG7s8Spw7nDteG6ruG7s8Sp4bqi4buz4bun4bquxKnhu4bhu7PDjeG6uOG6rsO9xKnDveG7tcO1xKnhu6Xhu7nhuq7hu7Phu4HEqcO6w7TEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7rhurbEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4buG4bu3w7rhu7PEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Zy4bq8xKnhuq7hu5fEgsSpbGpr4buNZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rhu4d1w7XhurDhurzhu7Phu4Lhu4bhu7PhurDhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4Ava+G7jW1uL27hu43DuWxrb21vbWrhu4Zrb+G7j+G7j+G7j+G7jcODa+G7h+G6oOG6vMO94buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgq4buV4bqu4buzxKnhu6Xhu5PhurDEqVXDteG6rsSpN+G7s8ONReG6rsO9xKlLR8Sp4buk4buZ4bquw73EqUhOxKnhuqLhu7Phuqzhu7XEqeG7huG6vsO14bqwxKnDveG7tXBOxKnhuqLhu7Phu6fhuq7EqcO64buz4bqwxKlrbcSpw7rDtOG6rsSpdeG6quG7gcSpw7rhuqbhuq7DvcSpw7rhu7PDjMO6xKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7s+G6tMO6xKlLQcSpN+G7teG7reG6rsSp4buAw4DEqeG6ruG7l8SCxKlsamvhu43hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loMzfhu6Q3xKktxKk2w7Thuq7DvcSpbGst4buN4buBxKlVw7Xhuq7EqcO64buzw4HEqeG7peG7k+G6sMSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSp4bqi4buz4buCTuG7reG6rsSp4buz4bq0w7rEqS3EqeG7pOG7meG6rsO9xKlITsSp4bqi4buz4bqs4bu1xKnDusO0w7rEqcO6RMSpw4rhu4LDteG6rsSp4buGw4Hhuq7hu7PEqeG7peG7lcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnhu7Phuqrhu7XEqeG6rsO94buzQcSp4bqi4buz4buCTuG7reG6rsSp4buz4bq0w7rhu4HEqeG6ouG7s+G7gk7hu63huq7EqeG7huG7keG7tcSpS+G7kcSpS+G7teG6ruG7s8Spw7nDteG6ruG7s+G7gcSp4bqi4buz4bun4bquxKnhu4bhu7PDjeG6uOG6rsO9xKnDusO0w7rEqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s+G7gcSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bquxKnDuuG6tsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnhu4bhu7fDuuG7s8Sp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7s+G6tMO6xKnhu4Zy4bq8xKnhuq7hu5fEgsSpbGpr4buN4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSp4bqi4buz4buCTuG7reG6rsSp4buz4bq0w7rhu4HEqeG6ouG7s+G7gk7hu63huq7EqeG7huG7keG7teG7gcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqU3hu5XEqeG7s+G6quG7tcSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzhur/EqeG7peG7reG6rsSp4bquw7VOxKnhu6Thu5nhuq7DvcSpdeG6qsSpJeG7s+G6rOG7tcSpw7rDtMO6xKnDukTEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7hsOB4bqu4buzxKnhu6Xhu5XEqcO64bq2xKlv4buPL2/hu4/EqeG7pUThuq7EqUtBxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8SpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqcO6RMSpw4rhu4LDteG6rsSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzhur/EqcO64bqm4bquw73EqeG7hsO0w7rEqUty4bquxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqcOK4buC4buOxKnhuqLhu7Phu4JO4but4bquxKnhu7PhurTDuuG7gcSp4buzQ8Sp4buG4bq+w4nEqcO94bu1w7ThurDEqcO5R8O6xKnhu6XDjcOJw7rEqeG7peG7ncO6xKl14bu1duG7hsSpw4rhu4LDteG6rsSp4buG4buhxILhu4fEqT/hu5fEgsSpbGpr4buN4buBxKnhu4bhurDhu5Hhuq7EqeG7pOG7meG6rsO9xKl14bqqxKnhuqLhu7Phuqzhu7XEqeG7peG7lcSpw7rhurbEqW5tL2/hu4/EqcO6RMSp4buA4bq4xKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7PDteG7tcSpS+G7kcSpS3Lhuq7EqeG7peG6quG6rsO9xKnhu6XDjcOJw7rEqcO9ceG6rsSpbmpqxKnhu4bhur7hu7V24buCxKnhu6Xhuqjhuq7DvcSpw7rhu7Phu7XEqcO64buz4bqwxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnhuqLhu7Phu4JO4but4bquxKnhu7PhurTDusSp4buG4buT4bu1xKnDukTEqeG7gOG6uOG7h8Sp4buk4buZ4bquw73EqXXhuqrEqeG6ouG7s+G6rOG7tcSpw7pJ4bquw73EqeG7peG7lcSp4bq84buz4bqs4bu1xKnhu7PDieG6vMSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcO6RMSpw4rhu4LDteG6ruG7gcSp4bulROG6rsSpS0HEqeG7huG6vsO14bqwxKlramrEqeG7gOG7gnDhu4bEqcOK4buC4buR4buBxKnEgkPhu7XEqeG7gOG7gnDhu4bEqeG7huG6vkHEqcO94bu1w7TEqW9qasSp4bquw73hu5Hhuq7EqeG7peG6qOG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw7rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnigJzDmuG7s8ah4bq8xKnDusO04bqu4buzxKnDjcSQw7rEqcSCRMSp4oCTxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7gMOMw7rEqeG7p8SCxKnhu6Xhu63huq7EqeG7huG6vsONReG6rsO94oCdxKnhu4bhu5Phu7XEqeG7s+G7gk524bquxKk34buh4bquxKk2ROG6ruG6v8Sp4buG4bq+w7XhurDEqW/EqeG7gOG7gnDhu4bEqcOK4buC4buRxKnEgkPhu7XEqeG7gOG7gnDhu4bEqeG7huG6vkHEqcO94bu1w7TEqWvhu4Hhu43EqeG7huG6vuG7tXbhu4LEqeG7peG6qOG6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSpb8Sp4bunxILEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG6rsO94buzw6jhurDEqeG7huG7k+G7tcSp4buG4bq+w41F4bquw73EqTfhu7V34buCxKnhu7PhurTDusSpJeG7tcSCxKnhu6TDjMO6xKnigJPEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4bq84buz4bqsxKnhurPhu7V24buGxKk34bq+4bu54oCmZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu4bhu7PDtOG6rsO9xKnDuuG7guG6rOG7tcSp4bqu4buXxILEqWxqa+G7jeG7gcSp4buk4buZ4bquw73EqUhOxKnhuqLhu7Phuqzhu7XEqcO6w7TDusSpw7pExKnDiuG7gsO14bquxKnhu4bDgeG6ruG7s8Sp4buA4burxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4buzw7Xhu7XEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnDuuG6tsSp4buz4bu1duG7gsSpw4rhu4Lhu5nEqT/DveG7s0HEqcOK4buCTuG7reG7hsSpw4Nx4bquxKnhu4bhu7PDjMSp4buNxKlVw7Xhuq7EqcOa4buzcOG6vMSp4buz4buR4bqu4buzxKk34bq+4buC4bquw73EqcONROG6rsO9xKnhu6Thu5nhuq7DvcSpw4Nx4bquxKnhu4bhu7PDjMSpw6Lhu7TEqUvhu6/EqeG7pULhu7XEqcSCxJDhu7XEqcO64buX4bquxKl14buZ4bqu4buBxKnhu4bhurDhu5Hhuq7EqcO54bu1duG6rsSpw73hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqUvhu5HEqeG7peG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu6XDtOG6vMSpw4zhuq7DvcSpTuG7seG7gsSpw7px4buCxKnDuuG6puG6rsO9xKnhuq7DveG7s+G7tXbhurzEqeG7s+G6tsO14buBxKnhu7Phu7V24bquxKnhu6Xhu5Phu7XEqeG7s+G6tsO1xKlL4buRxKnhuqLhu63EqeG7s+G6sOG7k8O64buzxKnhu4DhuqzEqWpsLyXhu7It4bukOCXEqUvhu6/EqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7s8O14bu1xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSp4buG4buz4bu3xKnhu6Xhu7V3xILEqcSC4bqmxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeKAnMOa4bqm4bquw73EqcO54buh4bquxKnhu7PhurTDusSp4buGcuG6vOKAncSp4bqu4buz4bubxILEqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhuq7hu7Ny4bquxKnhu4bhu7PDjMO64buBxKnhu4bhur7DtMO64buzxKnhuq7hu7Phu7V2xILEqcO6SMO1xKnDusO0w7rEqcO6cOG6vOG7gcSpw7rDtMO6xKnhuq7DveG7keG6ruG7s8SpS+G7kcSpxIJD4bu1xKnhuq7DvcONReG7tcSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnhuqLhu7Phu4JO4but4bquxKnhu7PhurTDuuG7gcSp4bqi4buz4buCTuG7reG6rsSp4buG4buR4bu14buBxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSpTeG7lcSp4buz4bqq4bu1xKnhu7PhurTDusSp4buGcuG6vOG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rhu4d1w7XhurDhurzhu7Phu4Lhu4bhu7PhurDhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4Ava+G7jW1uL27hu43DuWxrb21vbWrhu4Zrb+G7j+G7j+G7j+G7jcODbOG7h+G6oOG6vMO94buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWgq4buV4bqu4buzxKnhu6Xhu5PhurDEqeG7suG6quG7tcSpJeG7s+G7gk7hu63huq7EqeG7s+G6tMO6xKnhu4bDgeG6ruG7s8Sp4buG4bq+w7XhurDEqcO94bu1cE7EqeG6ouG7s+G7p+G6rsSpw7rhu7PhurDEqcO6w7TDusSp4bunxILEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G7hsSpw73hu7Xhu5nhu7XEqVXDtcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6osOTxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO94bu1w4Lhu7XEqcO6cOG6vMSpNOG7guG6rMO6xKnDveG7tcO14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu5Phu7XEqeG7s+G6quG7tcSp4bquw73hu7NB4buBxKlVw7Xhuq7EqTfhu7PDjUXhuq7DvcSpS0fEqeG7pOG7meG6rsO9xKlITsSp4bqi4buz4bqs4bu1xKnDusO0w7rEqcO6RMSpw4rhu4LDteG6rsSp4buGw4Hhuq7hu7PEqeG7peG7lcSpS+G7teG6ruG7s8Spw7nDteG6ruG7s+G7gcSp4bqi4buz4bun4bquxKnhu4bhu7PDjeG6uOG6rsO9xKlL4buRxKnhu4bhur7DteG6sMSpw73hu7VwTsSpw7rhu7PDjOG6rsO9xKnhuq7hu7Ny4bquxKnDuuG7s+G6sMSpbMSpw73hu7XDtcSp4bul4bu54bqu4buzxKnhu7PhurTDusSp4buGcuG6vMSpdXLDusSp4buG4buz4buTw7rEqeG7gOG7juG6v8Spa23EqcO94bu1w7XEqeG7peG7ueG6ruG7s8Sp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqXVyw7rEqcO6xKjEqeG6ruG7s+G7oeG6ruG6v8Sp4buG4bud4bquw73EqcO94bu1cE7EqeG6ouG7s+G7p+G6rsSpw7rhu7PhurDEqWttxKnDusO04bquxKl14bqq4buBxKnDuuG6puG6rsO9xKnDuuG7s8OMw7rhu4HEqUvhu7Xhu7Hhuq7EqcO64buzw4zDusSp4bul4buT4buGxKnhu7PhurTDusSpS0HEqeG7huG7teG7reG6rsSp4buA4buOxKnhuq7hu5fEgsSpbGpr4buN4buHxKnhu6Thuqjhuq7DvcSp4buG4buzReG7teG7gcSp4buG4buCTuG7seG6rsSpw7nDjUThuq7DvcSpa2psxKnhu6fEgsSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bul4buT4buGxKnDveG7teG7meG7tcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqSXDk8Sp4buG4buz4bu1xKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnDveG7tcOC4bu1xKnDunDhurzEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7Xhu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO94bu1w4Lhu7XEqcO6cOG6vMSp4buGw4Hhuq7hu7Phu4HEqcO94bu14buZ4bu1xKk/4buzcOG7hsSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Spw73hu7XDguG7tcSpw7pw4bq8xKnhu7Phu4JOduG6rsSpS+G7kcSp4buGw41E4bquw73EqeG7pcONROG6rsO94bq/xKnhu4bhu4JO4bux4bquxKnDucONROG6rsO9xKltxKnhu6fEgsSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Spw7rhurbEqeG7s+G6sOG7keG6rsSpw7rhu5nhuq7hu7PEqeG6ouG7s+G6tsSp4bqi4buz4buX4bquxKlLw41E4bquxKnDg+G7seG6rsSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqeG7huG6rOG7huG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5Xhu4Lhu4bhu7PhurDhur7hu4loN+G7s8O14bqu4buzxKk34bq+4buRZy/hurxo

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Phường Nông Trang xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè

Phường Nông Trang xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè
2018-08-20 14:59:57

PTĐT - Sáng 20-8, UBND phường Nông Trang phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh,...

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường
2018-08-20 07:38:21

PTĐT - Xác định người dân là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng nhiều...

Nghề gánh lễ thuê

Nghề gánh lễ thuê
2018-08-19 08:11:12

PTĐT-Không biết từ khi nào, hình ảnh những người phụ nữ hành nghề gánh lễ thuê đã trở nên thân thuộc với du khách gần xa mỗi khi có dịp hành hương về với đất Tổ Vua Hùng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long