Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6ple0LDg8Wp4bq/4bqq4bqs4buh4bq/N+G7rXnhu6fhur9XasWp4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v3nhu6VCRnR54bq/4buG4bup4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bulxJEv4bun4buHZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkcWpeOG7peG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fhuqvhu5Xhu4vDveG6pOG7p0Lhuqrhu6fDveG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4fDreG7hWYvZsOtxqHhu4Phu4Fp4buFaOG7g+G7h+G6quG7h2fDrMOsw61nd+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/L2XEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7mjd7WeG6v+G7hGzhur/huqrhu6dteOG6v+G7p+G7ucWp4bqp4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7hsWpcXnhur/huqrDs3nhu6Xhur/huqZCxKnhur/hu5fhu6fDveG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7lcSp4bq/V0fhur974bun4bur4bq/e+G7p8WpdHnhur8t4bq/4buG4bqy4bq/d8WpdOG6quG6v+G6qOG7reG6v+G6tOG6v3bhu6dC4bq/4buF4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7q+G6pOG6v3nhu6XEqUbhur974buULVc+4bq/4buDaS1p4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmUoe+G7mnvhur8t4bq/4buaw73EqXnhur/hu4Rs4bq/N+G7rXnhu6fhur9XasWp4bq/4buX4buz4bq/4bqq4bqscXnhur9oaeG7geG6v+G7m8O9xKl54bq/4buGxalxeeG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v2Phu5o3e1lk4bqp4bq/4bqoxal54bun4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bqqasWp4bq/4buD4buH4bq/4buX4bunxanhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqq4bunQuG6ouG7l+G6q+G6v1nhu6fhu4B54bul4bq/eW144bq/4bulw7R54bq/4bub4buPRuG6qeG6v+G7leG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/huqThu6fDvXnhu6Xhur/huqrhuqzEqcO94bq/4oCcZ+G6v+G7hEJ54bul4bq/dsaw4buX4bun4bqp4bq/ZuG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu6fEqXnhu6figJ3hur/GocO94bq/4bumQkZ0eeG6v+G7m8O9xKl54bq/V+G7j3jhur974bun4buLw73hur/huqThu6fhu4nhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4buaw73EqXnhur/hu4Rs4bq/N+G7rXnhu6fhur9XasWp4bq/4bubbOG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5vhuqJ54bul4bq/duG7p+G6rsWp4bq/xqHhu5FG4bq/4bqqxal54bun4bq/4bqq4bunw7R54bq/4bubw73EqXnhur92cuG6quG6qeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/huqpqw73hur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur93w4rhu5fhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7mjd7WeG6reG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G7p8Wp4bq/4bubw73EqXnhur/hu5VveeG7peG6v3nhu6fFqXNC4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7lcOD4bq/xrDhu5fhu6fhuqnhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v3nhu6fhurjhuqfhur834buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5o3e1nhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bqt4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6reG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6qkJGcnnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bq/4bqqw4rhur/huqZCa3nhuq3hur/hu5vhu5NG4bq/eGp54bun4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7m3N54bq/4bqueeG6v+G7m+G7ieG6pOG6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhuq3hur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6qeG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v+G7m8OC4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buX4buz4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuq3hur924bunbuG7l+G6v+G6pOG7p8SQ4buX4bq/4bun4buRQuG6v+G6pkJr4bq/4buXReG7i+G6v3jhurjhu4vhur/hu5Vsw73huq3hur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqrhu6l54bun4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4bhu6nhur/hu5dC4bqi4buX4bq/4bqow4B54bul4bq/4buX4bqieeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6XhuqvhuqvhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7psSpeeG7peG6v+G6pkJH4bq/LeG6v+G7l+G7i8O94bq/4bubxal1eOG6v3fEqeG6v3vhu6fhu4l54bul4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bqp4bq/4buaw73EqXnhur/hu4Rs4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bqs4buL4bq/4bqmQuG7j3nhur/igJxZ4bulxKlG4bq/4bqq4bun4bq64bq/aeG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeKAneG6qeG6v+KAnFnhu6XEqUbhur/hu5fhu6dF4bq/eeG7p+G7keG6quG6v+G7m+G7ueKAneG6v+G6quG6sMWp4bq/4buH4buB4buB4bqz4bq/4buX4bunxanhur/hu5vDvcSpeeG6qeG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bub4bqy4bqq4bq/4bqs4buL4bq/4bqmQuG7j3nhur/hu4Z04bq/4bqoxal54bun4bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bqp4bq/4bqq4bunQuG6v+G7pcO9eOG6v+G6rOG7ieG7l+G6v+G6quG7p2vFqeG6v+G7huG7nXnhur/huqjDgXnhu6Xhur924bunQuG6v+G7hsOK4buX4bq/4buVcnnhur/hu5vhu7Xhur9X4bq2xanhuqnhur924bunQsOBeeG6v+G7hsWpcXnhur/hu5pzeeG6v1fhurbFqeG6qeG6v+G7mnN54bq/e+G6rGp54bul4bq/eeG7pUJGcXnhur83w4nhur/GoEJ04bqp4bq/4bqo4buPeeG6v+G7huG7kXnhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur93xal04bqq4bq/4bqo4but4bqt4bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6v3jhurDFqeG6v+G7hsSp4bq/4buX4bunbXjhur/huqjhu7Phu5fhur/hu6fEqXnhu6Xhur/hu5fhu49G4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bqp4bq/4bqq4bunQuG6v+G7p0Phuqrhur/huqrhuqxxeeG6v+G7hWjhu4Hhur934bq44bqy4bqq4bq/4buaN3tZ4bqp4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bun4bq44bq0eeG7peG6v+G6unnhu6Xhuqnhur/hu6Xhu7PhuqThur/huqThu6fDtHnhur/huqrhuqxr4bq/d2rFqeG6v+G6qMOK4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqoauG7l+G7p+G6v+G7l+G7p8O94bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bq84bq/4bubw7RC4bq/eW144bq/4buD4buB4buHw63hur/hu5tyeeG6v3nhu4tG4bqp4bq/4buaw73EqXnhur/hu4Rs4bq/4bubbOG6v+G7huG7kXnhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buGxKnhur/huqrhuqzhu4vDveG6v2fhu4Hhur/huqhCw7Xhuqrhur/huqZCxKnhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5vDguG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6qMWpeeG7p+G6v3nhu6Xhu6fDqMO94bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4buX4buz4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6reG6v0V54bul4bq/4bun4bqi4bq/4buX4bunbXnhur/DtXjhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+KAnHvhu6l54bun4bq/eeG7pUJGdHnhur94ROG7i+G6v+G7m8OBeeG7peKAneG6reG6v+G7huG7kXnhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buaN3tZ4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bunxalyeeG6v3jhu4lC4bq/eeG7p+G7j3nhur/hu5tqw73hur/hu5tq4bqq4bq/4buGxKnhur/hu4bhurjhurLhuqrhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqrFqXFC4bqp4bq/4bqq4bundeG6v+G7p8WpdHnhur954bul4bun4but4buL4bq/4buX4bq+4bq/4buX4buLw73hur/hu5vhu5/huqThuqnhur/huqrGsHnhu6fhur954bun4buPeeG6v+G7hm154bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6q+G6v+G7msOz4buX4bq/4buVxal04bqq4bqp4bq/4bqqQsODxanhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5fhuqJ54bul4bq/4bub4bqgeeG7peG6v8ahQkbhur/huqrhuqzhu6nhur/GoeG7i3nhu6fhur/hu6fFqXRC4bq/4buEbOG6v+G7m2rhuqrhur/hu5fhu6dC4buTeeG6v3nDgXnhu6Xhur/huqrhu6fDgXnhur944bqwxanhuqnhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur954bunxalzQuG6v3jDgeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/d8SpeOG6v+G7p+G7i0bhuqnhur/hu5tq4bqq4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4buX4buLw73huqvhur/hu5bhu4nhu5fhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v3nhu6VCRnR54bq/d8Sp4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bubdeG6v3jEgsWp4bq/4buaN3tZ4bq/4bqq4bundeG6v+G7p8WpdHnhur/huqrhuqzhu4nhu5fhu6fhur954bunxal0eOG6v+G7l0Xhu4vhur/huqpCw4PFqeG6v+G6quG6rOG7oeG6reG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v3fEqeG6v3jDgcWp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G6qsOA4bqq4bq/4bubdeG6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/huqrhu6fhu4t54bun4bq/ecWpcXnhur/hu5tyeeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6v3fEqXnhu6fhur94annhu6fhuqnhur954bun4buPeeG6v+G7hm154bqp4bq/4buX4buz4bq/xrDhu5fhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmUo4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/huqrFqXnhu6fhur/huqrhu6fDtHnhur/hu4RCeeG7peG6v3bGsOG7l+G7p+G6qeG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6qeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eW144bq/4bulw7R54bq/4bub4buPRuG6qeG6v+G6qkLDg8Wp4bq/4bqq4bqs4buh4bq/N+G7rXnhu6fhur9XasWp4bq/d0LDgXnhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v+G7l8OK4buX4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6qeG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu6fhu4t54bun4bq/ecWpcXnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhuqnhur/hu4Thu7Phu4vhur/hu5vhu7PFqeG6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6qeG6v+G7lWvDveG6v+G7m2t44bq/4buLeeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6qeG6v+G7lWvDveG6v+G7hnThur94w4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqnhur/hu6XFqeG7gOG6v+G7peG7qXnhur/hu4t54bq/ecWpeeG7p+G6v+G6quG6rOG7keG6quG6v+G6qsOK4bqr4bqr4bqr4bq/4buadeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p0JG4bq/4bqqxal54bun4bq/4bqq4bunw7R54bq/4buEQnnhu6Xhur92xrDhu5fhu6fhuqnhur/huqrhu6l54bun4bq/eeG7pUJGdHnhur944buLeeG7peG6v3dqxanhur934bqyxanhur/GsOG7l+G7p+G6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4buX4bunw73hur/hu5fhuqJ54bul4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6v+G7msO9xKl54bq/4buEbOG6v+G7m2zhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7m+G6osWp4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v+G7hEJ54bul4bq/dsaw4buX4bun4bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6v+G7l+G7p8OAeeG7peG6v+G6quG7p8WpcXnhur/huqrhu4vFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/Z+G7geG6v+G7mjd7WeG6v+G6qOG7jXnhur/huqjEqXnhu6Xhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hurp54bul4bq/4buX4bq6QuG6v3bhu6fFqeG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p8WpcXnhur/huqrhu4vFqeG6qeG6v+G7lWzDveG6v3fDieG6v+G7hGtG4bq/4bqs4buL4bqr4bq/PuG7i0Lhur/hu5vhurLhuqrhur/hu5Vsw73hur93w4nhur/hu4bhurzhu4vhur/huqZC4buL4bqp4bq/4bub4bqixanhur/huqrhu6fhu4t54bun4bq/ecWpcXnhur/huqrhu6l54bun4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu5dF4buL4bq/4buaw73EqXnhur/hu4Rs4bq/4bubbOG6v+G7pcWpQ+G6pOG6v+G7lcSp4bq/4buXw7154bq/4buEbOG6v3tz4bq/V8O64bqp4bq/4bunQkZ0eeG6v3vhu4t44bq/WcOBeeG7peG6v8ah4bu3eeG6v8ah4buf4bqk4bq/eeG7p8Sp4bq/4buX4bq+4buL4bqp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6qeG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu4Thu4nhuqnhur/hu6Xhu7PhuqThur/huqThu6fDtHnhur924bunbuG7l+G6v+G6pOG7p8SQ4buX4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v+G6qOG7i0Lhur/huqrhu6fFqXF54bq/4bqq4buLxanhuqnhur/huqjhurB44bq/w4N54bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7l0LhuqLhu5fhur/huqjDgHnhu6Xhuqvhur/hu5RxeeG6v+G7l2p54bun4bq/eeG7p8WpdHjhur/hu4bEkOG6v+G7lWvDveG6v+G7hnThur94w4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqnhur/hu5vhuqLFqeG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v+G7l+G7tXnhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/huqpCRnF54bq/4bqq4bqsQkZzeeG6qeG6v+G6pOG7p8OD4bq/4buVxalyeeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v3dC4buR4bqq4bqp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buXa3jhur/hu6fhu7Phu4vhur/huqrhu6fhu4t54bun4bqp4bq/4bqq4bunxalyQuG6v3nFqXF54bq/4buX4bun4buReOG6v+G6qsWpcnnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7innhu6fhur9Z4bulQkbDunnhur/hu5pqxanhur9Z4bul4bun4but4buLLeG7lMaw4bq/4bqq4bun4bq44bq/4bubw73EqXnhur/hu4Rs4bq/N+G7rXnhu6fhur9XasWp4bq/4buX4bunw73hur/hu5XFqXLhuqrhuqfhur/igJx74bq84bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/huqrFqcO6eeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6qeG6v3jhuqLhuqrhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur954bun4buAeeG7peG6v3bFqXnhu6fhur954bul4bunxal0eOG6v3jEqeG6v+G7msO9xKl54bq/4buEbOG6vzfhu6154bun4bq/V2rFqeG6v+G6rEPhuqrhur/huqzhu4vhur/hu5t14bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhuqnhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur/hu5dF4buL4bq/4bqk4bunw7154bul4bq/4bqq4bqsxKnDveG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v+G7huG7qeG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bq/d8Sp4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/igJzhu6fDgeG6v+G7p8Spw73igJ3hur/hu5fhu6dCeeG7peG6v+G7l+G7p0J54bul4bq/eMSp4bq/4bqk4buna8Wp4bq/d8Sp4bq/4bunxKl54bun4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqqcuG6qeG6v+G7m8Wpc0Lhur/hu5vhu7Phur944bqwxanhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5fhu6fDveG6v+G7mjd7WeG6v3nhu6fhu5F54bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4bubw7RG4bq/4bubReG6v0fhur954bul4bun4but4buL4bq/4buXReG7i+G6v+G6pOG7p8O9eeG7peG6v+G6quG6rMSpw73hur/hu5vDvcSpeeG6q+G6v+G7lkR54bul4bq/4buG4bqwxanhur/hu5vhu7Phuqnhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6qeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v3nhu6VCRnR54bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bqp4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqoxal54bun4bqp4bq/4bqoxal54bun4bq/4buGxalxeeG6v+G7hsSp4bq/eeG7p0Lhur/hu5fDtELhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6qnLhur/hu5dF4buL4bq/4bub4bur4buL4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6qeG6v+G7huG6vOG7i+G6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p0JG4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqqxrB54bun4bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/hu5fDiuG7l+G6qeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/huqpqw73hur/hu5dF4buL4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v3nFqXF54bq/4bqq4bupeeG7p+G6v3nhu6VCRnR54bq/4buG4bq84buL4bq/duG7p+G6rsWp4bq/xqHhu5FG4bqp4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G7l0Xhu4vhur93w4rhu5fhur934bq44bqyeeG7peG6v+G6quG7p+G7i3nhu6fhur95xalxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G6quG6rOG7i3nhu6fhur/huqrhu6dF4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqow4rhur/hu6fhurjhurR54bul4bq/4bq6eeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur954bun4buPeeG6v8ah4buPeeKAneG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plN+G6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7qXnhu6fhur954bulQkZ0eeG6v+G6qMOBxanhur95w4PFqeG6qeG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6qeG6v+G6quG7p8WpcuG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bqt4bq/4bqqQsODxanhur/huqrhuqzhu6Hhur834buteeG7p+G6v1dqxanhur/hu5ts4bq/4buGxKnhur/hu5vhu4t54bul4bq/duG7p8OyeeG7peG6v+G7m+G7q3nhu6fhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G7hEJ54bul4bq/dsaw4buX4bun4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5fhu4nhu5fhur934buteeG7p+G6v+G7hsOK4buX4bqt4bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/hu5fDiuG7l+G6v+G6rMOoeeG6v+G7m+G6uuG7l+G6qeG6v3dCRnR54bq/4bqqxKnFqeG6v+G7huG7qeG6v+G7l0LhuqLhu5fhur/huqjDgHnhu6Xhur/hu5fhuqJ54bul4bq/4bub4bqgeeG7peG6qeG6v+G7peG7s+G6pOG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6pkJx4bq/4bun4bq44bqueeG7peG6v1fhu4944bq/e+G7p+G7i8O94bq/eeG7pcSpRuG6v+G7l8SpeeG7peG6v+G7pcWpxKlC4bq/4bub4buf4bqk4bqp4bq/4buGbXnhur94xal54bun4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buKQuG6quG7p8O94bqsw6ple+G7p+G7i3nhu6fhur9Z4bul4buLxJEv4bqkZQ==

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Phường Nông Trang xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè

Phường Nông Trang xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè
2018-08-20 14:59:57

PTĐT - Sáng 20-8, UBND phường Nông Trang phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Lê Thị Mỹ Hạnh,...

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường
2018-08-20 07:38:21

PTĐT - Xác định người dân là chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cùng nhiều...

Nghề gánh lễ thuê

Nghề gánh lễ thuê
2018-08-19 08:11:12

PTĐT-Không biết từ khi nào, hình ảnh những người phụ nữ hành nghề gánh lễ thuê đã trở nên thân thuộc với du khách gần xa mỗi khi có dịp hành hương về với đất Tổ Vua Hùng.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long