Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LhurgxIjvhu5Lhu5Qv4bug4buSw7UsUV3huq8uICLhurPhu5Lhu6nhu7RRO8Oi4bu0xKjhu5Lhu6ku4bq54bu04bq34bqvICBb4buSO8Wo4bqv4buS4bq24bu0UVtL4buS4bqu4bqycuG7kuG7suG6rSI74buS4buPUcOq4bu04bq3IsOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG6uDEiO+G7kuG7lC/hu6Dhu5LDtSxRXeG6ry4gIuG6s+G7kuG7qeG7tFE7w6Lhu7Thu5Jd4bqnUeG7kiJTw6rhu5IsY1Hhu5Is4bu4IuG7kuG6syPhu5Lhurfhu7DhurXhu5J9KVks4buS4bq1ISIs4buS4bq5U+G7kizhu7Dhuq/hu5LDnVci4buSfSwu4buS4buPUcOq4bu04bq3IuG7kuG7q8OiIi5ZLOG7kuG6ryxVLuG7kuG6s8OgXeG7kuG7suG6rSI74buS4bqu4bqyckvhu5JZMSLhu5IiLFPhu5Lhurk14buS4buyKVks4buS4bq24bu0UVvhu5Lhu6tRw53hurcuw53hu5LhurVSLuG7kiI7OOG7klLhu5LhurHDouG7qiLhu5Lhu6ku4bq54bu04bq34bqvICBbTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4bue4buc4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7muG7luG7luG6r+G6vUrhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kC8vWUxYUSDhuq8sw6LhurUsIEzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5bhu5rhu5wv4buU4buU4buUw53hu5bhu5jhu57GoOG7oOG7muG7ouG6tcag4bug4buY4buiW+G7mi3hurfhu7RRW+G6ueG6s1su4bq54bu04bq34bqvICBb4buY4bue4buU4buUTHvhuq874buQ4buSUVvhurVI4buQ4bq4MSI74buS4buUL+G7oOG7ksO1LFFd4bqvLiAi4bqz4buS4bup4bu0UTvDouG7tMSo4buS4bupLuG6ueG7tOG6t+G6ryAgW+G7kjvFqOG6r+G7kuG6tuG7tFFbS+G7kuG6ruG6snLhu5Lhu7Lhuq0iO+G7kuG7j1HDquG7tOG6tyLhu5Dhu5Lhursuw53hurUsSOG7kOG7nuG7nOG7mOG7kOG7kizhu7QuOyzhurVI4buQ4bua4buW4buW4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buxLMOpIjvhu5JbUuG7kuG6tSzDmV3hu5JdUcOq4buS4bq34bqpLuG7kuG7ssOa4buS4buyVsOq4buSWVJZ4buS4oCcNSI74buSW8OgIuKAneG7kuG6s8OgXeG7kuG6ryxVLuG7klhiw6BZ4buS4bq5UyDhu5JZUlnhu5LhurXhurfhu64i4buS4bqxw6LDqiThurXhu5Lhu7Lhu7DDouG7kiI7UcOq4buS4bq1VC7hu5LhurkxIjvhu5Lhu5Qv4bug4buSw7UsUV3huq8uICLhurPhu5Lhu6nhu7RRO8Oi4bu04buSXeG6p1Hhu5IiU8OqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7qS7hurnhu7Thurfhuq8gIFvhu5LhurlT4buS4bq24bu0UVvhu5Lhu6tRw53hurcuw51L4buSLFEu4buS4buyOC7hu5JYMCI74buSIiwuJcOi4buSw53DosOqPSLhu5Ii4bqj4buS4buyw5rhu5Lhuq8sVS7hu5LhurPDoF3hu5Lhuq8sVS7hu5IiOzjhu5IiLFHDouG7kuG7sibhu5LigJzhurMuIizhu5LhurVl4oCd4buS4bq14bq3USIs4buS4bq14buwXeG7kuG6ueG7tuG7kuG7si7hu5LhurUuJOG6r0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDg+G7kl3huqdR4buSOy5VLuG7kuG6teG6t2LDoFlL4buSLFEu4buS4buyOC7hu5JYMCI74buSIlPDquG7klnhuqsiO+G7kuG7ssOa4buS4bq1ZCI74buSWSxUXeG7kuG6teG6t1Ii4buSIixRw6Lhu5LDo+G7kuG6teG6t+G7riLhu5JZLMOiIjvhu5J9JOG6tUvhu5LhurlT4buSWSwuJCLhu5LhurUs4bukIjvhu5Lhu7LDmuG7kuG6tSzDojhZ4buS4bq5JeG7kuG6tuG7tFFb4buS4burUcOd4bq3LsOdTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tuG7tFFb4buS4burUcOd4bq3LsOd4buSWeG6qyI74buS4buyUSI74buSWTDhu5LhurUsUyIs4buS4bq1IVks4buS4buyNi7hu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tTbhurXhu5Isw6Ei4buS4bq14bq3YsOgWeG7kuG6tCzhu7Thu5LGsCDhuq9L4buSfSwu4buSWOG7sOG6teG7klhULuG7ksOj4buS4bui4buS4bq14bq34buuIuG7kjvhu6wi4buSIizhu7DhurVL4buS4bq14bq3ICI74buS4buyMOG7klkw4buS4buyJCLhu5Lhu5zhu5JZLC4kIuG7kuG6tSzhu6QiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurcgIjvhu5J9LC7hu5Lhu7IwS+G7klnFqOG6r+G7kuG7suG7sMOi4buSOy7DqVHhu5Lhu49Rw6rhu7Thurci4buS4burw6IiLlks4buS4bq5U+G7kuG6ruG6snLhu5JZ4bqrIjvhu5IsY1Hhu5Is4bu4IuG7kuG6syPhu5Lhurfhu7DhurXhu5J9KVks4buS4bq1ISIsTOG7ksO1VeG7kixRLuG7kuG7siXDouG7kltT4buSIizDqSI74buSYyI74buS4bq5Lj0i4buS4bqzUiI74buSOy5S4buSWSwg4buSIjs1LuG7kuG6uWLDoSI74buSXeG6p1Hhu5IiU8OqTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tOG6t2LDoFnhu5Jb4busIuG7kjvFqOG6r+G7kiIsUcOi4buSIlPDqkvhu5Lhu49Rw6rhu7Thurci4buS4bq5U+G7kuG6ruG6snLhu5LhurVkIjvhu5JZMOG7kuG7siQi4buS4bug4buSW+G7rCLhu5LhurMg4buS4bq1Uy7hu5IiLFHDouG7ksOj4buS4buy4buww6Lhu5LhurXhurdi4bqhIjvhu5LDnVEiLOG7kjsuUuG7kiIs4buw4bq14buSWSzhu6rDouG7km3DouG7kn0l4buS4bq1ZOG7kiLDmV3hu5Lhu5bhu5jhu5jhu5hL4buS4bq14bq3ICI74buS4buyMOG7knPhuqdd4buS4bq9Ul3hu5LhurUs4bukIjvhu5Lhu7IkIuG7kuG7nOG7kuG6teG6t+G7riJMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw4Phu5Jb4busIuG7kuG7sjYu4buS4buy4busw6Lhu5I74busIuG7kiIs4buw4bq1S+G7kuG7j1HDquG7tOG6tyLhu5Lhu6vDoiIuWSzhu5Lhu7LDmuG7kuG7slIiLOG7klhULuG7kuG6ruG6snLhu5Lhu5Qt4buY4buSw6Phu5JZLMOiIjvhu5J9JOG6teG7kl3huqdR4buSOy5VLuG7kuG7luG7mOG7lFAt4buW4buY4buS4buyJuG7klhiw6BZ4buSWz0i4buS4buyPCIs4buS4bq5LiIs4buS4bqxw6JRIjtMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buxOyBTLuG7kuG7luG7klnFqOG6r+G7kuG7suG7sMOi4buSIlPDqkvhu5LhurkxIjvhu5Lhu5Qv4bug4buSWeG6qyI74buS4bqzI+G7kuG6t+G7sOG6teG7kizhu7Dhuq/hu5LDnVci4buS4bq5w6Au4buSIizDqSI74buSWcOiOFnhu5JZLC4kIuG7kmYiLC3hu5FjWUvhu5J9LC7hu5LDtSzhu7Rb4bqz4bu0UeG7kuG7suG6rSI74buSw7Qg4bq34bq1XcOiIsOdS+G7klkxIuG7kuG7q1EiWSzhu7ThurPhurXhu7Thurfhu5LDtS7hurXDquG7kuG7sjYu4buS4buy4busw6Lhu5Lhu6nhu7Qu4bqvei47TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7j1Hhu5Lhu7JULuG7ksOdLioi4buSWeG6qVHhu5J04bq1UVvDquG7kltT4buS4buxUeG6ryBbLkvhu5Jmw7Xhu5Lhu6suW1Ei4buS4bq5U+G7knQi4bq14bu04bq34buS4bqzI+G7klvhu6wi4buSW2LhuqPhurXhu5I7xajhuq/hu5Lhu5MuIuG6teG6t1FZLOG6teG7knHhurdRIn06w6LhurfhurVL4buS4bq0IOG6teG6teG7tCIsUV3hu5LhurlT4buS4bquIOG6t+G6tSBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw7XFqOG6r+G7kuG7suG7sMOi4buSWTEi4buSW1Qu4buS4bqzI+G7kltT4buSXVMi4buS4bqzIOG7kuG6tVMu4buSOy7DqVHhu5Lhu4/hu7QiOi5ZUeG7kuG6uVPhu5LDtVvDoljhu5Lhu4/hurfDojs74bu0TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tCzhu7Qg4buSWylZLOG7kuG6tSwu4buS4buy4buww6JL4buSW2LhuqPhurXhu5Lhu7Iu4buS4bq5MSI74buS4buUL+G7oOG7ksO1LFFd4bqvLiAi4bqz4buS4bup4bu0UTvDouG7tOG7kuG6syPhu5LDnS4/IuG7kuG6t1Hhu5LhurlTIOG7kllSWeG7kiI7U8Oq4buS4buU4buaS+G7lOG7nEvhu5Lhu5bhu5Thu5LhurlT4buS4buW4buWL+G7li/hu5bhu5jhu5bGoEzhu5LDtVJZ4buS4bq14bq34buuIuG7klti4bqj4bq14buS4bq5JeG7kuG6syPhu5LDnS4/IuG7kuG6t1Hhu5LhurlTIOG7kiI7U8Oq4buS4bueS+G7kuG7oEvhu5Lhu5Thu5rhu5LhurlT4buS4buU4bucL8agL+G7luG7mOG7lsagTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4bqyIMOi4bq3WeG7tOG7kMOS4bq0LOG7tCDhu5Lhurku4bu04bq1IlFdK8OTL+G6r8OS

Theo vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu thể thao Cụm hoạt động số 3

Giao lưu thể thao Cụm hoạt động số 3
2022-11-04 14:45:00

baophutho.vn Ngày 4/11, Cụm hoạt động số 3 - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh...

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long