Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0KOG6rHXhurzGocOJ4buSw5LGocOT4bqm4bqyxqHDk+G6pnXhurzGoeG7tsOV4bq4xqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGoU9GxqHhu5/DtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O0MuG6pMO54bugxqHhu6Ev4bud4budb8ah4bu2w5XhurjGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMahT0bGoeG7n8ahLcah4bu24buE4bq64bqkxqFB4bq8w7nhurrGoeG6v+G6rMSC4bq6xqHhu7fhuqbhu5jhu7fGocOTQ+G6uuG6psahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7t+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHDk07huqrhurrhuqbGoeG6pOG6rHXhurzGocOJ4buSw5LGocOT4bqm4bqyxqHDk+G6pnXhurzGoUVTxqHhurrhuqzhurbhurjGoXJwxqHhurrGsOG6uMah4bq64bqkw7nhu6DGocOT4bqmw7nhurrhuqbGocOJeUzGoeG7tuG7hOG6uuG6pMahQeG6vMO54bq6xqHDk0PhurrhuqbGoeG6teG6puG7jMah4bqt4bqm4buAxqHhu410L+G7neG7my/hu5104buhcsahLcahdC/hu53hu5sv4buj4bub4buj4buj4buPxqHhu5zhu4rhuqzGoU/hu5bGocOT4bqmdeG6uMah4bqk4bqsdcah4bu3w5R1xqHhuqR44bq6xqHhu5/hu5vhu5vGoeG7nHnhurrGoUFI4bq64bqkxqHhu5zhuqzEguG6usahQeG6ruG6usahw5Phu5TGoeG7nXHGoUHDjOG6usah4bucQsahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7fDleG6uMOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqHhu53hu5vhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXFxcEzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu3w7Phu7V14bq8TOG6psOSw5PhuqbhurzDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6Hhu6Ev4bud4bud4bud4bu5cOG7nXHhu6Hhu6Phu6Fzw5NxceG7nXHDieG7neG7my3huqzhurjhuqQt4buh4bub4bufdMOzxJBM4bqk4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lyjhuqx14bq8xqHDieG7ksOSxqHDk+G6puG6ssahw5PhuqZ14bq8xqHhu7bDleG6uMah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqFPRsah4buf4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l+G7neG7m+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3FxcOG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thu7R14bq6xqHDk0nGoeG7t+G6puG7mOG7t8ahw5NOdeG6vMah4bqk4bqs4bun4bqsxqEy4bqmd8OTb8ahMuG6puG6qm/GoeG7tHXGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqHDk+G6puG6rMahQXfDksah4bu1w4rhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bug4bqw4bq6xqHhuqbDjOG6rMah4bu34bqm4bq8xqHhu7fDuuG7t8ahQUjhuqzDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcah4bud4bub4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFxcnBM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t8Oz4bu1deG6vEzhuqbDksOT4bqm4bq8w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4buh4buhL+G7neG7neG7neG7uXDhu51x4buh4buf4bubc8OTdOG7o+G7o3HDieG7oy3huqzhurjhuqQt4buh4bubceG7o8OzxJBM4bqk4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lyjhuqx14bq8xqHDieG7ksOSxqHDk+G6puG6ssahw5PhuqZ14bq8xqHhu7bDleG6uMah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqFPRsah4buf4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l+G7neG7m+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3FycOG7l8ahL8O0w7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7Thuq1OdeG6vMah4bqk4bqs4bun4bqsxqEy4bqmd8OTb8ahMuG6puG6qm/GoeG7tHXGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqHhu7d4w5LGocOJ4buE4bq64bqkxqFB4buE4bqsxqHhurp14bq4xqHhu7fhuqbhurzGoeG7t8O64bu3xqHhur9A4bq/w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bu2w7rhu7fGoeG7nHnhurrGoUFI4bq64bqkxqHhu5zhuqzEguG6usahw5PhuqZ14bq4xqHhuqThuqx1xqHDk+G6puG6rMahQXfDksah4bq6xrDhurjGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7tXXGoeG7tUjGoeG6uOG7hOG6um3GoeG7tMOK4bq64bqkxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6sOG6usah4bqmw4zhuqxvxqHhu7XDiuG6uuG6pMah4bu1w7nhurrGoUHhu4ThuqzGoeG6unXhurhvxqHhu7XDiuG6uuG6pMah4bu1w7nhurrGoUHhu4ThuqzGoeG6unXhurjGoeG6uuG7mm/GoeG7t3jDksahw4nhu4ThurrhuqTGoUHhu4ThuqzGoeG6unXhurhvxqHhu7d4w5LGocOJ4buE4bq64bqkxqFB4buE4bqsxqHhurp14bq4xqHhurrhu5rDs8ah4bq/4buK4bqsxqHDk+G6rOG6uuG6psahw5PhuqZ44bq6xqHDk+G6puG6rMahQXfDksahTcOS4bug4bquw5PGocOTduG6uG/GoUHhurzDueG6usahReG6rsOTb8ah4bu3w7rhu7fGoeG7nHnhurrGoUFI4bq64bqkxqHhu5zhuqzEguG6usahQcWpxqHhurh14bq64bqkxqFB4bqu4bq6xqHhu7fhuqbhurzGoUXhuqbDuuG6usah4bqk4bqs4bunxqHhurrhuqbhu5rhurrhuqTGocOTTnnhurrGoUF3w5LGoeG6pndMxqHhu7nhu7PhurrDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcah4bud4bub4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFxceG7n0zhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu3w7Phu7V14bq8TOG6psOSw5PhuqbhurzDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6Hhu6Ev4bud4bud4bud4bu5cOG7nXHhu6Hhu5/hu6Phu53Dk3Thu51wcMOJdC3huqzhurjhuqQt4bufc3Fyw7PEkEzhuqThu5fGoXXDicOT4buL4buXKOG6rHXhurzGocOJ4buSw5LGocOT4bqm4bqyxqHDk+G6pnXhurzGoeG7tsOV4bq4xqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGoU9GxqHhu5/hu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buX4bud4bub4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcXHhu5/hu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O04bu2w7rhu7fGoeG6v0Dhur/GocOT4bqm4bqsxqFBd8OSxqHhurjhu4ThurrGoeG7tcOK4bq64bqkxqHhu7XDueG6usOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Z1TMOT4bqs4bq84bq64buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqHhu53hu5vhu5vhu5tM4buebsah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk23GoXHhu5/hu5tM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t8Oz4bu1deG6vEzhuqbDksOT4bqm4bq8w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buj4buh4buhL+G7neG7neG7neG7uXDhu51x4buh4buf4buf4buhw5NxcHJxw4l0LeG6rOG6uOG6pC3hu5904buhccOzxJBM4bqk4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lyjhuqx14bq8xqHDieG7ksOSxqHDk+G6puG6ssahw5PhuqZ14bq8xqHhu7bDleG6uMah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqFPRsah4buf4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l+G7neG7m+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Hhu5/hu5vhu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O04bu2w7rhu7fGoeG6v0Dhur/GocOT4bqm4bqsxqFBd8OSxqHhurjhu4ThurrGoeG7t3jDksahw4nhu4ThurrhuqTDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0IOG6rsOTxqHDk+G6puG7jOG7t8ah4bu34bqm4buSw4zhurrhuqTGocOTTuG6quG6uuG6psah4bqk4bqsdeG6vMahw4nhu5LDkm/GoeG7tHXhurrGocOTScah4bu34bqm4buY4bu3xqFBxanGocOTTnXhurzGoeG6uEjDk8ah4bqk4bqs4bun4bqsxqEy4bqmd8OTb8ah4bq4SMOTxqHhuqThuqzhu6fhuqzGoTLhuqbhuqrGoeG7nMO5xqFBR+G6uuG6pMah4bqk4bqs4bun4bqsxqHhu7R1xqHhu7fhuqbhurzGoeG7t8O64bu3xqFBSOG6rMah4buceeG6usahQUjhurrhuqTGoeG7nOG6rMSC4bq6xqHhu7fDisahw5PhuqbDueG6uuG6psahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7nsOSd8OTxqFP4bup4bu3xqHDk+G7peG6rMah4bq4w43huqzGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqHDk+G6puG6rMahQXfDksOzxqFAduG7oMahw4nDucah4bu5QkzGoUHhurLGoeG7t8O64bu3xqHhu7fDuuG6usah4bu1SG/GoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bu34bqm4buY4bu3b8ah4buc4bqsxILhurrGoeG7t+G6puG7mOG7t2/GoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahw4l14bq8xqFBSOG6uuG6pMahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu7fDleG6uMah4bqk4bqsdeG6vMahw4nhu5LDksah4bqm4buA4bu3xqHhuqbhu4bhuqxvxqHDk0514bq8xqFBSeG6rMahReG6rOG6uuG6psah4bq64bqk4bqm4bqs4bq24bq4xqHhu5zDucahTsOo4bq6xqHDicOS4bug4bq24bq6xqFP4buY4bu3xqFF4bqm4buGw4HDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoeG7t8OJdU9P4buL4buX4bqs4bu2w4HhurrDk8OBTuG7l8ahT8OT4bugw4nDgeG7i+G7l+G7ouG6rOG7ucOT4bqmbcah4bud4bub4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqFx4bujcEzhu55u4buXxqFPTuG7t+G7i+G7ly8v4bu3w7Phu7V14bq8TOG6psOSw5PhuqbhurzDs+G7nOG6ui/hu7nDgU9Fw5PhurxML+G6usOB4buiTy/hu6Phu6Phu6Hhu6Ev4bud4bud4bud4bu5cOG7nXHhu6Hhu5/hu6Fxw5N0cnDhu5vDiXQt4bqs4bq44bqkLeG7oeG7m+G7neG7m8OzxJBM4bqk4buXxqF1w4nDk+G7i+G7lyjhuqx14bq8xqHDieG7ksOSxqHDk+G6puG6ssahw5PhuqZ14bq8xqHhu7bDleG6uMah4bqm4bq84bulw5PGoUFI4bq64bqkxqFPRsah4buf4buXxqHhu6Lhuqzhu7nDk+G6puG7i+G7l+G7neG7m+G7m+G7m+G7l8ah4bqmw4HhuqzhuqThuqbDk+G7i+G7l3Hhu6Nw4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtOG6reG6puG6rMahQXfDksah4bu1w4rhurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bug4bqw4bq6xqHhuqbDjOG6rMah4bqk4bqs4buadcah4bu0w7rhurzGoeG6teG6puG7jMah4bqt4bqm4buAxqHhu5zDucah4bqt4bqmdeG6uuG6psahw5NOdcahw5ND4bq64bqmw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTFXDksOT4bqm4bq8TuG7l8O04oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCLMXXhuqzGoSnhurx1w7UvTMO0

​​​​​​​​​Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long