Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5d9RMWp4buC4buh4bq+4bua4buQ4buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Lhu6E04buk4buh4buGROG6puG7gOG7ocO5cOG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6HDlEN24buGQuG7oSRD4buz4buG4buhNuG7iOG7hkLhu6Et4buhZOG7juG7q+G7gOG7oWRD4bux4buG4buVL0Nx4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JbxILFqeG6ouG7n+G7lyRDROG6pOG7kOG7oXQvcXHDteG7ocOU4burROG7ocOV4buz4buG4buhw5RDROG7ocOD4bu14buQ4buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Lhu6Fb4buQVOG6puG7huG7oeG7llThu6HhuqlD4buY4buhN0Thu4ZD4buhw4Phu63hu6HhuqJE4bqo4buG4buh4buOxanhu6HhuqBD4buaS+G7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buhQkTFqeG7guG7oeG6vuG7muG7kOG7ocOA4buE4buGQuG7oeG6oEPhu5BU4bqk4buG4buhQ0tE4buhQkRQxanhu6FD4buQVOG6puG7huG7oeG6qUPhu5jhu6E3ROG7hkPhu6FR4bup4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6Eq4buCxanhu4bhu6Fb4buY4buGQuG7oeG6oEPhu6nhu4Lhu6Hhu4Dhu6Lhu4ZC4buhNOG7pOG7oeG7hkThuqbhu4Dhu6HDuXDhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6HhuqBDRMOC4buG4buhw5RDduG7hkLhu6EkQ+G7s+G7huG7oTbhu4jhu4ZC4buhLeG7oWThu47hu6vhu4Dhu6FkQ+G7seG7huG7oeG7k3HDuS9xcS9x4bundXLhu6Et4buhccO5L3FxL3JwcnLhu5nDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6FxcHBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6HDunJ1w5JT4buP4buf4buhw5Xhu47huqBs4bufLy/huqDDtMOAxanhu4LDkkPhu5DDlEPhu4LDtFHhu4Yv4bqixILDlcOKw5Thu4LDki/hu4bEglLDlS9ycnR0L3FxceG6onVycXF0dXHDlHRyw7nDueG6vnItenPhu6V1dXHDucO6cHThu6dzc3AtxIJ1w4DEguG6qsO04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu599RMWp4buC4buh4bq+4bua4buQ4buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Lhu6E04buk4buh4buGROG6puG7gOG7ocO5cOG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG6oENEw4Lhu4bhu6HDlEN24buGQuG7oSRD4buz4buG4buhNuG7iOG7hkLhu6Et4buhZOG7juG7q+G7gOG7oWRD4bux4buG4buf4buhUkThuqLDlENs4bufcXBwcOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n8O6cnXhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lz3FqeG7huG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw5Thu47FqeG7guG7oUPFqUThu6FCROG7sUThu6E3Q+G7tcOU4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4bqgQ+G7kFThuqThu4bhu6FDS0Thu6Hhu4bFqeG7gOG7oeG6oEPhu4Lhu6FD4buQVOG6puG7huG7oeG6qUPhu5jhu6E3ROG7hkPhu6FR4bup4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4bqgQ+G7kFThuqThu4bhu6FDS0Thu6Hhu4ZQ4buh4bqgQ+G7guG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhKuG7gsWp4buG4buhW+G7mOG7hkLDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dkQ8Wp4buA4buhQkTFqeG7oeG6oEPhu5pL4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6HhuqDhu4Thu6FxcHDhu6FmKmbhu6HDg8OC4buG4buhw5Thu6Lhu6HDlcaw4buQ4buhw4Phu4hE4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4bqgQ+G7kFThuqThu4bhu6FDS0Thu6Hhu4bFqeG7gMO14buhw4DDjOG7huG7ocOD4buIROG7ocOA4buE4buGQuG7oeG6oEPhu5BU4bqk4buG4buhQ0tE4buh4buGUOG7ocOUQ+G7kOG7iOG6oOG7oSRL4buh4buM4buQxanhu4bhu6HDikPDjEThu6Eq4bux4buGQsO14buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDlEPhuqzDteG7oeG6oEPEkOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4bqk4buGw7Xhu6Hhur7hu57huqDhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7oVHGoOG7ocOU4buOxanhu4ZC4buh4bqg4buWxanhu6FDxalE4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6HhuqlD4buY4buhN0Thu4ZDw7Xhu6Eq4buCxanhu4bhu6Fb4buY4buGQuG7oVHhu6nhu6HEkT03JeG7oUPFqUThu6FT4but4buhJEPhu7Phu4bhu6E24buI4buGQsO14buhZOG7juG7q+G7gOG7oWRD4bux4buGw7Thu6EkxrDhuqDhu6FmKmbhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6HDlENE4buhw4Phu7Xhu5Dhu6FDxalE4buh4buG4buIROG7oeG6ouG7kOG7hkLhu6HDgOG7hOG7hkLhu6HhuqBD4buQVOG6pOG7huG7oUNLROG7oeG7hsWp4buAw7Xhu6Hhu4ZQw7Xhu6HDlEPEguG7guG7ocOUQ+G6rOG7ocOUQ+G7nOG6oOG7oeG6vuG7guG7q0Thu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSJMWpw5LDlEThu4Lhu4bhu5/hu5fhu5VE4buAQuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu59EJMSC4buGw5TEguG7juG7n+G7ocOVw5RU4bq+xIJs4bufUkThuqLDlEPhu43hu6FxcHBww5JT4buP4buhQ8SCREJDw5Thu43hu6F14bulcMOSU+G7j+G7n+G7ocOV4buO4bqgbOG7ny8v4bqgw7TDgMWp4buCw5JD4buQw5RD4buCw7RR4buGL+G6osSCw5XDisOU4buCw5Iv4buGxIJSw5UvcnJ0dC9xcXHhuqJ1cnFxdXDhu6fDlHLhu6XDuuG6vnMtenPhu6V1dXHDucO6cHFzcnJyLcO6c3Fz4bunw7ThurzDkkLhu5/hu6HFqeG6vsOUbOG7n31Exanhu4Lhu6Hhur7hu5rhu5Dhu6HDlEPhuqzhu6HDlEPFqeG7guG7oTThu6Thu6Hhu4ZE4bqm4buA4buhw7lw4buh4buG4buv4buA4buh4bqgQ0TDguG7huG7ocOUQ3bhu4ZC4buhJEPhu7Phu4bhu6E24buI4buGQuG7oS3hu6Fk4buO4bur4buA4buhZEPhu7Hhu4bhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu59xcHBw4buf4buhQ8SCREJDw5Rs4bufdeG7pXDhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7lyTGsOG6oOG7ocOU4buO4bu54buG4buhw5RDROG7ocOD4bu14buQ4buhw4Dhu4Thu4ZC4buh4bqgQ+G7kFThuqThu4bhu6FDS0Thu6Hhu4bFqeG7gOG7oeG6okThuqjhu4bhu6Hhu47FqeG7ocOVw41E4buh4buGxKhEw7Xhu6FD4bu1w5Lhu6HhuqLDgeG7hsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzTDgsOU4buhw5RD4buS4bqg4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4bhu4hE4buh4bqi4buQ4buGQuG7ocOUQ0Thu6HDg+G7teG7kMO14buhPcWp4buG4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HDg+G7reG7ocOU4buOxanhu4Lhu6FDxalE4buhQkThu7FE4buhN0Phu7XDlMO14buhQ8WpROG7oUJE4buxROG7oTdDReG7oVHhu6nhu6HDgMOM4buG4buhQkThu7FE4buhNEPhu5BUw4Lhu4bhu6HDikPEkOG6oEPhu6HhuqBD4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg+G7iEThu6HDg+G7q8OU4buhw5RD4bup4buGQ+G7ocOUxJDhuqBD4buh4bqgxanhu4LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cq4buzVOG7oeG6vuG7qeG7oeG6osOJw5Lhu6HDg+G6rOG7oeG6oMaw4buG4buhw4Dhu4jDteG7oeG6oMON4buGQuG7oeG6oEPhu5zhuqDDteG7oVFE4bq04buG4buh4bqgQ+G7nOG6oMO14buh4bqgQ0TDguG7huG7ocOV4bq64buhUeG7qeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhQ8WpROG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhQkTFqeG7guG7oeG6vuG7muG7kMO14buhw5Thu6/hu4ZC4buh4bqg4buaTeG7hkLhu6HDlEThu4ZD4buhw5RD4bu34buG4buhw4Phu4Lhu6nhu4bhu6HDisOCw5TDteG7oUJ24buG4buhw4Dhu4TDteG7oUNE4bqs4buQ4buhw4BEw4LDlOG7oeG6vsOB4buG4buh4buGQ8Wp4buQw7Thu6Hhuqvhu5DFqeG7ocOD4buEw7Xhu6HDlOG7q+G7guG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOKQ8SQ4buhw5RDROG7ocOD4buQxanhu6HDlcONROG7oeG7hsSoROG7ocOD4bqs4buhw5RD4bue4bqg4buhQ0Thuqbhu4bhu6HDlMOMw5Thu6HhuqDGsOG6oOG7ocOSQ+G7guG7hkLhu6HDlOG7juG7qeG7gsO14buh4buGQ0Thuqbhu4Dhu6FR4buUw7Xhu6FC4buEw5Lhu6HDkkPhu7fhu4bhu6HDg0FU4buh4buA4bur4buGQ+G7ocOSQ+G7guG7hkLhu6HDlOG7juG7qeG7guG7oeKAnGThu4Lhu6nhu4bhu6HhuqLhu7Phu4bhu6Hhu47DqOG7huG7oeG6vuG7kFThuqbhu4bhu6HDlEPhu7Phu4bhu6HDlEPhuqzhu6HDlEPEguG7guG7oULhu5pL4buGQuG7oT3GsOG6oOG7oVvhu4rhu6FR4bq64buhw4Phu6tE4oCd4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5LFqOG7kMOUQ+G7guG7juG7n+G7lyrhu6tE4buhN0Lhu5BU4bqo4buG4buVL8OS4buX

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giao lưu thể thao Cụm hoạt động số 3

Giao lưu thể thao Cụm hoạt động số 3
2022-11-04 14:45:00

baophutho.vn Ngày 4/11, Cụm hoạt động số 3 - Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh...

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long