Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4XhurfDusOseEty4bq6eXTDrHjDskvDrErDusOsdXnhu7HhuqLDrHThu6/DrHN44buNS8OseOG6quG6osOp4buDL3jhu4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhu4N54bqgd8Os4bq84bq6c2LDrS8vc8OqcsOyw4PDiXjhur7DinjDg8Oq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKnEqeG7i2ov4buJxKnEqXTEqeG7iW1rxKnhu4vhu4vDiuG7iW/EqWprbsOA4buJw6pBw4l3w63DrC/hu4VT4buNc8Os4buI4buCw6xzeOG7jUvDrErDusOsdXnhu7HhuqLDrMOKeEdD4bqid8Osd+G7nUvDrHN44buAw6xMw6x44bqq4bqiw6zhurzDg8Os4buIQnnDrErDusOsSuG7k+G6onfDrHjDg+G7l3PDrErDusOseEty4bq6eXThur3DrOG6onhH4bqid8Osw4p4w41zw6zDiuG7qcOsw4Dhu4/DrMOAw4PDtXnDrErDusOs4bqi4buPS8Osc8SCw6zhuqJ34bq+S8Osc+G6qsOsc3jhu41Lw6zDinjhu6PDicOs4bqieOG7o8OKw6zDiuG6usOD4bqid8Osc+G7jXPDrMOAw4PDtXnDrOG6tMOsw4rhurTDrOG7gcOU4bqieOG6ucOsJFRA4buHw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVjDusOydMOt4buFNOG6usOy4bqid8Osw5Lhur7DisODeeG6ouG6vOG6vuG6usOy4bqic8O6w5paw6x14buRw6zDinjhur7DrMOKeOG7ocOJw6x04buKw6zDgHnhu7Hhur7DrMOKScOsOUvDrHLDsuG6osOsw5LhuqLDrMOKw4Phu4/huqLDrFd5w7LDg8Osw4p44bq04bqid8Os4bq44bq+w4Jzw6x3ecOyw6wkw5PDrOG7gSU0M1Lhu4fhur3DrFPhu4Jzw6w0eMOC4bqid8Osw4HGsMOsV3nDssODw6zDinjhurThuqJ3w6zhu4jhu4/DrHThu4rDrMOAeeG7seG6vsOsw4rhurp54bux4bq+w6x44bqkecOsSsO6w6xz4buEw7LDrHN4w73huqJ4w6zDiXjhu4TDrMOK4bq6xrDhuqLDrMOK4bq6w7LhuqJ3w6zhurrDunPDssOAw4DhurzDqnfDg+G7iMOsdeG7rcOsw4l44bud4bqiw6zDisO9c3jDrOG7iOG7j8Osw4l44buNw4rDrHh54bux4bqiw6zhurrDssOs4bq64buV4bqid8Osc3jhu7fDrErDtEvDrOG6usOyw6xsxKnDrOG7iOG7gsOsc3jhu41Lw6xKw7rDrHV54bux4bqiw6zDisO1ecOsJMOTw6zhu4jhu4/Dg8Os4bqi4buT4bqgw6zEqeG7i8Sp4buJw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Uld0dEc8Osw4DDtXnhur3DrHPhu4bhuqJ3w6zDgU3DrHPEgsOsw4pCecOs4buJbcOq4buLbOG7icOs4buI4buCw6xzeOG7jUvDrErDusOseEty4bq6eXTDrOG7iOG7j8Os4buJw7PDs8OqbGpqw6zhu4jhu4LDrHN44buNS8OsSsO6w6x14bqm4bqid8Osc+G6qsOsSuG7k+G6onfhur3DrHThu5/hur7DrMOK4bq64bq+S+G7q+G6osOsw4p4w4LhuqJ3w6rDrFPhu41zw6xzw4PhuqLDrOG6vMOCw6zDinjDguG6onfDrMOBxrDDrOG6ouG7j0vDrHPEgsOsw4p44butw6zhu4hx4bqiw6xzeEfDssOsdeG7hMOsw4p44bq+S+G7qcOKw6zDiXjhu4Jz4bq9w6zhu4jhu7PDrMOKeMONc8Osw4rhu6nDrMOA4buPw6xzxILDrOG6onh54bur4bq+w6xKw7rDrHXhuqbhuqJ3w6xz4bqqw6x1w4LDisOsw4rhurrDg+G6onfDrMOAR+G6vsOsw4p44bq04bqid8Osw4rhurrGsOG6osOsdUdD4bqid8OseOG6quG6osOsw4Dhu4/DrErDusOseEty4bq6eXTDrOG7iOG7j8OsSsO6w6x1eeG7seG6osOsw4p44bq+4buf4bqiw6zDiuG7gEvDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJUsODdEvDreG7hVTDg8OsdcSC4bq9w6zDiuG6usOy4bqid8Osw5Lhur7DisODeeG6ouG6vOG6vuG6usOy4bqic8O6w5paw6x14buRw6zDinjDguG6onfDrMOBxrDDrMOKT8Osw4Dhu7HDrOG6vMOCw6zhu4jhu4LDrHN44buNS8Osw4rhurrGsOG6osOs4bqg4bqoecOs4buJ4buL4buLw6rhu4vhu4vhu4vDrErDusOscuG7jeG6osOs4bq6w7LDqsOsNHjDusODw6x1xILhur3DrOG6vMOCw6zhu4jhu4LDrHN44buNS8OsSsO6w6x14bqm4bqid8Osc+G6qsOsdcOCw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zDgOG7j8Os4buJw6psxKnDs+G6vcOz4bq9w6zDinjhu6PDicOseOG6quG6osOsc8OD4bqiw6zhurzDgsOsasOqa25rw6psw6zhu4jhu4LDrHN44buNS8OsSsO6w6x4S3Lhurp5dMOsw4rhurrGsOG6osOs4buJ4buL4buLw6rhu4vhu4vhu4vDrErDusOscuG7jeG6osOs4bq6w7LDqsOsNOG6usOD4bqid8Osw4F4ecOsdcSC4bq9w6zhurzDgsOs4buI4buCw6xzeOG7jUvDrErDusOsdXnhu7HhuqLDrMOA4buPw6zDinjhu6PDicOs4bqieOG7o8OKw6wtw6xzeOG7t8OsxKls4bq94buJw6zhu4jhu4LDrMOK4bq6xrDhuqLDrOG7ieG7i+G7i8Oq4buL4buL4buLw6xKw7rDrHLhu43huqLDrOG6usOyw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VTxILDrOG6onh54bur4bq+w6zDgEzDrHTDg8OsdHHhuqLDrMOKQnnDrHN44buNS8OsSsO6w6x14bqm4bqid8Osc+G6qsOsdcOCw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ34bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrOG6onh54bur4bq+w6zhuqJ44bujw4rDrMOA4buPw6zhu4jDssOsc3jDteG6oMOqw6w0eMO6w4PDrOG6vMOCw6zDgHnhu7Hhur7DrMOKScOsWHnhu7HDicOseOG6pnnDrDB44bqu4bqid8Osc3jhu41Lw6xTeOG7isOyw6xzeOG7jUvDrOG6uOG6vsOCc8Osd3nDssOsJMOT4bq9w6xzxILDrMOBeMODw7ThuqJ3w6xsbeG7i8Os4bqid0dDecOsw4p4eeG7scOKw6zhuqDDteG6onfDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6xz4buNc8Os4buI4buCw6xzeOG7jUvDrErDusOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6ouG7k+G6oMOsxKnhu4vhu4lv4bq9w6zhu4hCecOs4bqid+G6vkvGsOG6osOs4bqieOG7neG6osOsc3jhu4TDrEvhu6nhur7DrMOA4buPw6zhu4jDssOsc3jDteG6oMOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFNOG6usOD4bqid8Osw4F4ecOsdcSC4bq9w6xKw7rDrHV54bux4bqiw6zhu4jhu4/DrErDusOseEty4bq6eXTDrHN44buEw6xL4bup4bq+w6xzeOG7jUvDrHTDg8Osw4l54bqiw6rDrCThu5dzw6x04buGw6xzeOG7jUvDrMOJeeG6osOs4bq64bujw4rDrOG6onfhur5Lw6x4eeG7reG6oMOs4buI4buPw6zDgXjEgsOsdOG7ocOJw6zDgMOMw7LDrHjhuqrhuqLDrErDusOsdOG7huG6onfDrHXhuqbhuqJ3w6xz4bqqw6x1w4LDisOsw4rhurrDg+G6onfhur3DrOG6onhH4bqid8Os4bqid+G6vkvGsOG6osOs4bqieOG7neG6osOsd+G7nUvDrHN44buNS8Osw4p44buzw6zDgXjhu41zw6zhuqJ4w7Lhur7DqsOs4bqvw73DrHThu4LDrOG7iEJ5w6zhuqBx4bq+w6xKw7rDrHV54bux4bqiw6xTeMO64buI4bq6w4PDgMO6w4rDrFLDg8OAw4rhur3DrFckw6x14buRw6zhuqDhu6PDisOs4bq64bujw4rDrOG6onh54bur4bq+w6zDinhDecOsd3nDsuG6osOs4buI4buPw6zhuqLhuqjDrMOAw41zw6zhuqBCecOsSuG7jXPDrHXhu7XhuqJ4w6x1R0Rzw6x4w7J5w6zDgOG6qHnhurvDrHXEgsOsw4Dhu4/DrHPDjXPDrHRH4bqq4bqid8OscuG7tcOs4bq64buNc3jDrOG7iOG7j8Os4bqg4bqmw4rDrHLhuqbDrHN4ecOyw6zDiuG7jXN4w6xy4bu1w6x34buhw4nDrMOAw7V5w6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqg4bq0LXXhur7huqLDrMOJeeG6ouG6vcOsw4Dhu4/huqDDrMOK4buT4bqid8Os4bqid+G6vkvDrHPhuqrDrHN44buNS8OsSsO6w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhuq954buxc8Os4bqi4buPS8Osc8SCw6zDinjhu63DrMOBeHnhu6nhuqLDrHLDteG6osOs4bqid3jhu7nDrOG6uuG7leG6onfDrErDusOsdXnhu7HhuqLDrHjDskvDrHLhu7XDrMOA4bqoeeG6vcOs4bqieEfhuqJ3w6zDinjDjXPDrMOK4bupw6zDgOG7j8Osw4pPw6zDgOG7scOsw4rhurp54bux4bq+w6x44bqkecOsSsO6w6x1eeG7seG6osOsw4p44bujw4nDrHjhuqrhuqLDrOG6onh54bur4bq+w6zhurzDg8Os4buIQnnDrErDusOseEty4bq6eXTDrOG7iOG7j8OsSsO6w6x14bqm4bqid8Osc+G6qsOsdcOCw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6rDrGvDrOG7iOG7gsOsw4rhurp54bux4bq+w6x44bqkecOsSsO6w6zDgELhuqLDrOG6onjhu6PDisOsw4rhurrDg+G6onfDrOG6ouG7k+G6oMOsxKnhu4vEqeG7i8Osw4rDtXnDrCTDk8Osw4B5xrDhuqLDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDikJ5w6zhuqJ34bq+S8Osc+G6qsOsc3jhu41Lw6xKw7rDrMOKeOG6vuG6pnPDrOG7iOG7q8OsSsO6w6x14bqm4bqid8Osc+G6qsOsdcOCw4rDrMOK4bq6w4PhuqJ34bq9w6zDtOG6onjDrHhHxJDhuqJ3w6zDikJ5w6x44bqq4bqiw6zhu4nDrMOK4bq6eeG7seG6vsOsSsO6w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VYw7J5w6zhuqBx4bq+w6xKw7rDrHV54bux4bqiw6xYS+G6vuG6onTDsnnDrCPDg+G6osOyw6zhu4jhu4/DrFN4w7rhu4jhurrDg8OAw7rDisOsUsODw4DDisOs4bqi4buV4bqgw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqieOG7iuG6onfDrHVEw4rDrMOK4bq6eeG7seG6vsOseOG6pHnDrErDusOsdXnhu7HhuqLDrMOAQuG6osOs4bqieOG7o8OKw6zDiuG6usOD4bqid8Os4bqi4buT4bqgw6x1xILDrMOKw7V5w6wkw5Phur3DrOG7iEJ5w6zhurzDgsOsw4BHROG6onfDrOG7iWzEqcOq4buL4buL4buLw6xKw7rhur3DrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zDgXh5w6x4w7J5w6x1RMOKw6zDiuG6unnhu7Hhur7DrHjhuqR5w6xKw7rDrHhLcuG6unl0w6zDgELhuqLDrOG6onjhu6PDisOsc8SCw6zhurzDgsOsw4BHROG6onfDrMOA4buPw6x44bqq4bqiw6xqxKnDquG7i+G7i+G7i8OsSsO6w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VU4buGw6zhuqJ34bq+S8Osc+G6qsOsc3jhu41Lw6zDgOG7j8OseHnhu7HhuqLDrHjhu4rhur7DrMSQw6xKw7rDrHV54bux4bqi4bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrOG6vMOCw6zDgHnhu7Hhur7DrMOKeMONc8Osw4rhu6nDrHN4w4PDrMOKeOG7o0vDrOG6osSCw6zDgXjhurThuqJ3w6x14buN4bqid8OsdeG7rcOscuG7tcOsdeG7teG6onjDrMOBeeG7qeG6osOqw6xT4bud4bq+w6xzeOG6vkvhu7HhuqLDrHPEgsOsw4DFqcOsdeG6quG6osOsd3nDtOG6osOsw4Dhu4/DrOG7iOG7s8OsSsO6w6x1eeG7seG6osOs4bq8w4zDrHThu4LhuqJ3w6xz4bq04bqid8Os4bqid3jhu7HDrOG6oEJ5w6zhuqLGsOG6osOsdUdEc8Osc3jhu4DDrEzDrHjhuqrhuqLhur3DrHPhu41zw6zhu4jhu4LDrHN44buNS8OsSsO6w6xzRuG6onfDrHVHRHPDrHVHw7LDrMOKeeG6osOs4bqieHnhu6vhur7DrHjhuqrhuqLhur3DrHRx4bqiw6zDikJ5w6zhu4h54buxc8Os4bqieHnhu6vhur7DrOG6ondHQ3nDrMOKecaw4bq+w6x04buG4bqid8OscuG7tcOs4buj4bqiw6zDikdE4bqid8Os4bq64buV4bqid8OsSsO6w6x1eeG7seG6osOsdOG7r8Osc3jhu41Lw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTPDg+G6vuG6unPDusOt4buFNHjDusODw6xUw7LhuqLDiuG6unnhu4Mvw4nhu4U=

Theo Dantri

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

BMW bán nhiều xe sang nhất thế giới

BMW bán nhiều xe sang nhất thế giới
2022-01-12 08:52:00

BMW đạt kỷ lục doanh số trong 2021, vượt cả kết quả kinh doanh năm 2019 mặc cho tình trạng thiếu chip trên toàn cầu. "Lần đầu tiên, hơn 2,2 triệu xe BMW được bán ra", một đại...

Xe đua không người lái chạy thử nghiệm

Xe đua không người lái chạy thử nghiệm
2022-01-11 09:09:00

Các thành viên đội PoliMOVE của Italy - Mỹ reo hò khi xe đua Công thức 1 có biệt danh Minerva của họ nhiều lần vượt qua đối thủ đến từ độ Kaist của Hàn Quốc. Đây là cuộc đua...

Sony ra mắt SUV điện mới

Sony ra mắt SUV điện mới
2022-01-06 08:56:00

Hai năm sau khi khởi đầu với mẫu concept Vision-S 01 sedan, Sony nói họ nghiêm túc về việc làm ôtô. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 - sự kiện diễn ra ngày 5-7/1 tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long