Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqWHGsMO94buB4budw4rDveG7p+G7geG6psWpReG7gXjhu7fDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4FHckPhu4FCxanhurBlL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/Dqcagxanhurrhu4nhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4Hhu6fGsOG6suG6q+G7gULFqeG6sOG7gcO9w4Lhu4HhuqjDg+G7gcO9xanhurrhu4HFqcawdcO94buBw73hu4lHYuG7gSHhu4Hhu53DtUPhu4HGoeG6uMO94bun4buBxqHhu7Xhu4HhuqjDtELhu4HDvcWpxrB0Q+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F4annhu4FCxanhurBi4buBxqDFqeG7reG7gcah4buRw73hu4Hhu5dB4buB4bqo4buJ4buBecO0R+G7gULhuqjGsHVD4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F4auG7geG7icaw4buBxqHhurjDveG7p+G7gcah4bu14buBQsWpw7rhu4HGsMO94buBxqFs4buBQuG7k+G6puG7gcWpasO94bun4buBQuG6qG554buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buBxqHDieG7ieG7gXnhu6vDvcWp4buBw71zQ+G7gXlD4bqgw71i4buBPuG6osaw4buBxalqw73hu6fhu4HDveG7p2pH4bqr4buBxalqw73hu6fhu4FCQ+G7kcO94bqr4buBQuG6qHLDveG7gcahbOG7gULhuqhueeG7gULhurLhu4Hhu5fEqeG7s+G7geG7neG6uuG6tMah4buB4bqmxanEqULhu4HFqWrDvcWp4buBw4Lhu4F3xalv4bqm4buBw73hurDGsOG6q+G7gXhrxrDhu4HGoeG7teG7geG7gsOA4buB4bqq4bqg4buBQsWp4bqw4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu51uw73hu6di4buBxqDEqcah4buB4bqq4bqg4buB4buXxKnhu7Phu4Hhuqjhu4nhu4Hhu4Jq4buz4buB4bub4bux4bqm4buBd+G7reG7gcO9xrB1eeG6q+G7gXjDueG7gUJzQuG7gULFqeG7q+G7geG6rENs4buBeGrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bud4bu5xqHhu4Hhu5fhu7FiYmLhu4Hhu5fDg8aw4buBQsWp4bq+xqHhu4FCxanhurBi4buBw53hu6fhu7NqxrDhu4Hhuqjhu4nhuqvhu4HGocSpxqHhu4HGocO1Q+G7gXhrxqHhu4Hhu5fDg+G7gULFqeG6sOG7gcah4bq4w73hu6fhu4F54bu5xqHhu4F4csO94buBw73FqeG6uuG7gcO9w7R54buB4bqq4buJQ+G7gXnhurrhu4nhu4HDguG7gXfFqW/huqbhu4HDveG6sMawYuG7gcWow4PGsOG7geG7gsawcsO94buBQsWp4bqw4buBw4Lhu4HGocSpxqHhu4HFqcODxrDhu4Hhu4Juw73hu4HDveG7p8WpdeG7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4F4Q8OAw73hu4HGocWpxrBzeeG7gULDjOG7gXh14buB4budw4DDveG7p+G7gcO9xanDtEJi4buBxqDhu7Xhu4FCxanDuuG7gcO94bu1xrDhu4HFqcawdcO94buBw73hu4lH4buB4bud4buJw73hu6fhu4HGoeG7teG7gcWpxrB1w73hu4FC4bq64bq0w73hu6fhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXhqeeG7gULFqeG6sOG6q+G7gcO94bunasO9xanhu4HDveG7p2rDvcWp4buBeGp54buBQsWp4bqw4buB4buCauKApuG7gcO94bunakfhu4HDveG7p2pH4buBeGp54buBQsWp4bqwY2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Ope3Hhu4F4auG7gULhuqBC4bqr4buB4budxKnDveG7p+G7gXnDisO94bun4buBw71zQ+G7geG6psWp4buRw73hu4HDvcWpxrB0Q+G7gULFqeG6sOG7geG7nUTDveG7p+G7gXhq4buBQsWp4bqw4buBxqHFqeG6vOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7gXhq4buB4buCbsO94buB4buC4buRw73huqvhu4Hhu53hu6N54buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu51zw73hu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7neG7ucah4buBxqHFqURC4buBxanhurzDveG7p+G7gULFqUThu4FCxanhu5l54buBeeG7iuG7gcO9auG7s+G7geG7neG7tWLhu4HDncWp4bq64buB4buC4buTR+G7gULFqeG7q+G7geG6qMOB4buBeGrhu4F4asO9xanhu4F5a8O9xanhuqvhu4HGoeG7kcO94buBxqHEguG7geG6qkRH4bqr4buBxanhurrDgsO94bun4buB4bq8w73hu6fhuqvhu4HhuqbFqcSpQuG7gcWpQ0di4buBxqDEqcah4buBxqFF4buB4buCdOG7gcWp4bq6Q+G7gXlq4buBQuG7q3nhu4Hhu51zw73hu4FCxanhurDhu4FCxanhu6vhu4HhuqjDgeG7geG6qGrDveG7p+G7gXhq4buB4buCQ8aw4buBQuG6uuG6sMaw4bqr4buB4buXxILhu4Hhu6nGocWp4buBxanhurDDveG7gXhq4buB4budxKnDvcWp4buBxqHhurLhuqvhu4FCxILhu4FCw4B54bqr4buBRuG7tcah4buB4bud4buv4buJ4bqr4buBQ+G6oMO94bun4buB4bqo4bq64bq0Q+G7gcWp4buzw7LGoeG7geG7l8O0QuG7gcah4bq84buBQuG6qOG7t+G7gULGsHJD4buBd8WpxrDDusO94buB4buCw4Dhu4Hhu5fEguG7gcO9auG7s2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcOd4bun4bq64bqyxrDhu4E4xrB1QuG7gULhu4nhu4HFqeG7q8O9xanhu4HDvcWp4bq64buB4buJxrDhu4HGoeG6uMO94bun4buBxqHhu7Xhu4Hhuqrhu4/DveG7gXnEqUPhu4FCxanGsOG7gcah4buJ4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73hu6fhurrhurLGsGLhu4Hhu5zhu7Xhu4F4auG7geG7ncawdEPhu4Hhu53EqcO94bun4buBQuG6vuG7gcWpauG7s2Lhu4F9xILhu4HGocWp4bq8xqHhu4HDvWrhu7Phu4HGoeG6vOG7gULFqeG7gOG7gXnDguG7gcahQ8ODxqHhu4Hhu4Lhu5PDveG7geG7ncODw73hu6fhu4HhuqrEqcO94bun4buBQsSpxqHhu4FCxanhurDhuqvhu4HGoeG7teG7gULhuqjhu6Phu7Phu4Hhu6fGsGzGsOG7gULFqeG6usOCw73hu6fhu4Hhu51qw73hu6fhu4HFqeG7s2rDveG7p+G6q+G7geG7l2zhu7Phu4Hhu51seeG7geG6qnHhu4HGoeG7teG7geG6qMO0QuG7gcO9xanGsHRD4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULFqeG7iXnhu4Hhu6fGsOG7ieG6q+G7gcO9xanGsHRD4buBxanhurDDveG7gcWp4buNw73hu4HGocSpxqHhu4HGoUPDg8ah4buBQsWpxrDhu4HhuqrEqcO94bun4buBQsSpxqHhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HGocWpw4nDveG7p+G7gXjhu7NrxrDhu4F3xanEqcahYuG7gVlq4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcahxanhu63hu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBeGp54buBQsWp4bqw4buBxqHFqUNHcsO94buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcWp4bq6w4LDveG7p+G7geG6vMO94bunYuG7gX3DjOG7gXh14buB4budw4DDveG7p+G7geG7p8O04bqm4buB4buXw4PGsOG7gXhrxrDhu4F4auG7geG6rEPhu5HDveG7gcahxalEw73hu6fhu4Et4buBw73FqeG7hsO94bun4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gUdyQ+G7gULFqeG7qcahxanhu4FCxanhurDhu4HGocWp4bq84buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcahxalDR3LDveG7gXhqeeG7gULFqeG6sGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7msO1w73hu4FC4buJ4buBR3JD4buBQsWp4bupxqHFqeG7gULFqeG6sOG7gcO9csO94buBw73hu7XGsOG7geG7ncawdEPhu4Hhu6fhu6vhuqvhu4FCQ0dyw73hu4FC4bqoQ0d0w73hu4HDvcODxrDhu4Hhu5tDw73hu6fhu4HDvWrhu7Phu4F5auG7geG6quG7gOG7geG7m0XDveG7p+G7gULFqeG6sOG7gXhqeeG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4FCxrB1w73hu4HGocWpQ0fDusO94buBQmzGsOG7gULFqeG7q+G7geG7gsOA4buBxqHEkMO94bun4buB4budb8ah4buBxanGsHVD4bqr4buBxqHhu7Xhu4HhuqrhurzGoeG7gULEqcah4buB4budw4PDveG7p+G7geG6qMOB4buB4bqodULhu4HFqeG6sMO94buBxanhu43DveG7gcO94bu1xrDhu4Hhu5fDs8O94bun4buBeOG6ssaw4buBw73DgHnhu4HDveG7ieG7gcWp4buzw7LGoeG7gXfFqeG7mUPhu4HFqcawdUPhu4HhuqpDw4DDveG7p2Lhu4HGoMWp4buNw73hu6fhu4FCxalz4buBeWrhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gcWo4bqi4buBxqDFqeG7qeG7gVnGsMO9xanhu4F4Q8OAw73hu4FC4bureeG7geG7nXPDveG7gULFqeG6sOG7geG7ncO64buBxanDgOG7gcWpauG7s+G6q+G7gXfFqUNHcsO94buB4bqobsO94buB4buXauG7gcah4buzw73huqvhu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2rhu7Phu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4HGocSpxqHFqeG7gXlrw73hu6fhu4F44bq2w73hu4HGocOJ4buJ4buB4budw7RC4buBw73hurrhurbGoWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqTjhu6nhu4Hhu5tF4bqr4buB4budw7rhu4HGocSC4buB4buC4bq44buBeeG7ucaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULhu6nGocWp4buBxqHhur7GoeG7gULhuqjhuqLDveG7p+G7gcO9xanGsHRD4buBxqHDtUfhu4FG4buJw73FqeG6q+G7gX1zQuG7gcO9bnnhu4Hhu4Phu4tp4buH4bqr4buB4buWxKnGoeG7geG7guG7k8O94buB4budw4PDveG7p+G7gX1zQuG7gULhuqjhuqLDveG7p+G7gcahw7VH4buB4bud4buRQ+G7gULGsHLDvWLhu4HDneG7p+G6uuG6ssaw4buBw73hu6fFqeG7r+G7geG6qOG7ieG7gcWp4buJxrDhu4HGocO1Q+G7gULFqeG6sOG7geG7ncO64buBxanDgOG7gcWpauG7s+G7gXnhu7nGsOG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4FCxanhu4l54buB4bunxrDhu4nhuq3hu4HigJxZxJDhu4nhu4FGQ8O1w73hu4F4auG7gX1zQuG7gULhuqjhuqLDveG7p+G7gcahw7VHL+G7geG7nMO64buBxqHFqeG7s+G7geG7ncO0QuG7gcO94bq64bq2xqHhu4HGoWrDveG7p+G7gcO94bunakfhu4HGoWrDveG7p+G7gUZDw7XDveKAnWLhu4F7xrDDvcWp4buBQsWp4bqyxrDhuqvhu4HFqWrDveG7p+G7gcO9bnnhuqvhu4HGoeG6vOG7geG7nXPDveG7geG6psWpRELhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOK4buJ4buBxqHFqUPhu5nDveG7geG7l+G7seG7geG7l+G6uuG6tsah4buB4bqq4buJw73hu6fhu4HDvW554buBeeG6tsaw4bqr4buBw53hu6fhurrhurLGsOG7gXhrxrDhu4HGocWpRMah4buBfXNC4buBQuG7s2rDveG7geG7m8O1w73hu4Hhu5fDs8O94bun4buBQsWp4bqw4bqt4buB4oCcYUPDtcO94buBw71qR+G7gcWp4bqww73hu4HFqeG7jcO94buBecO0R+G7gUZDw7XDveG7geG6rEPhu4kv4buBfcWpb8O94bun4buBQuG6qOG7k8O94buBQsaww73hu4Hhu4JDxrDhu4F3xalv4bqm4buBw73hurrhurbGoeG7gcO9xalqL+G7gcOd4buJeeG7geG7lm/GoeG7gULFqcaw4buB4budQ+G7ieG7geG7ncSpw73FqeG7geG7p8aww7LGoeG7gVnhu4ov4buBfcawc8O94buBeHLDvWPhu4F94buzasO94buBQsWpb8O94bun4buBb0Lhu4Hhu4J04buBQuG7iWPigJ3hu4Hhu4Jq4buB4oCcw51ueeG7geG6rEPhu4nhu4FCxalvw73hu6fhu4F44bq0xrDhu4Hhu4Jw4buB4buC4buJw73hu6cv4buBw51ueeG7gcO94buJR+G7gULGsHTDveG7gUJDR3PDveG7geG6qnHhu4HGoWrDveG7p+G7gULFqW/DveG7p+G7gULhu7Mv4buBOOG7q+G7geG7ncODxqHhu4F44buT4bqm4bqr4buB4buC4bur4buBQuG6vuG7geG7m+G7sy/hu4Hhu5zEqcO9xanhu4HGocWp4buz4buBWeG7iuG7gcahRELhuqvhu4Hhu53EqcO9xanhu4HGocWp4buz4buBw53hu6dFR+G7gcO9xalq4buzL+G7gX3GsHPDveG7gXhyw73hu4HGocWpxrBzw73hu4Hhuqrhu6/hu4Hhu53huqLDveG7p+G7geG7l2rhu7NjL+G7geG7lm/GoeG7gcOd4buJeeG7geG6qkN54buBxanhu7nhuqbhu4FGQ8O1w73hu4HDvWrhu7Phu4Hhu4JDxrDhu4HFqeG6sMO94oCd4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDoXJD4buBQsWp4bupxqHFqeG7gULFqeG6sOG7gcah4buJ4bqr4buB4bubw7nhu4FCxrBz4bqm4buBQsWpQ+G7geG7gmrhu4Hhu5fhu7Hhu4FCxalDR3NC4buB4bqmxalFxqHhu4Hhu5fDgsaw4buBQsWp4bqw4buBxqHhu4nhu4F4auG7geG7ncawdEPhu4FC4bqgQuG7geG7neG7oeG6puG7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4FC4buJ4bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buB4bubw7XDveG7gULDg8ah4buBw71q4buz4buBQuG6qHLDveG7gULFqXPhu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBxqHhurjDveG7p+G7gcah4bu14buB4bud4bq64bq0xqFi4buBw53FqeG6usO94bun4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG7guG7q+G7gULFqXPhu4F5auG7gcah4bu14buBQsWpw7rhu4Hhu5vDueG7geG7m23GsOG6q+G7gcWpa+G7gULFqcO04bqm4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHFqUPhu5nDveG7gXnhur7GoeG7gULFqeG7mXnhu4F54buK4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gULFqeG6sGLhu4HDncWp4bq64buB4buC4buTR+G7geG6qnHhu4F34buf4buz4buBQkVC4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G6q+G7geG7ncaw4buBw73hu6fhurrhurTGoeG7gXhrxrDhu4HhuqxDR+G7gXhD4buTQuG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gcahw4nhu4nhu4F44buza8aw4buBxanhu6vDvcWp4buB4buCbsO94buBw73hu6fFqXXhu4HhuqjDtELhu4HGoeG7teG7gULhuqhDR3TDveG7gULFqeG6oMO94bun4buBw71qR2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqmxalDQsWp4buzYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7hWbhu4Xhu4Uv4buD4buD4buF4bubZ+G7h8OsaOG7g+G7hWZCw63hu4XDrGZ44buDYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v2HGsMO94buB4budw4rDveG7p+G7geG6psWpReG7gXjhu7fDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4FHckPhu4FCxanhurDhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqeG7nG3hu4HGoeG7teG7gXnDg0Lhu4Hhuqrhur7hu4FCxanhu5NC4bqt4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gULFqeG6sOG7gcWpxrB1w73hu4F3xanDgMO94bun4buBecO0R+G7geG7neG6uuG6tMah4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HDvXND4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcO94bu1xrDhu4F4auG7gcO94bunakfhu4HGoWrDveG7p+G7geG7ncaw4buBRkPhuqDDveG7p2Lhu4F9w4zhu4F4deG7geG7p8aw4buG4buJ4buB4bqq4bqg4buBeOG6uuG6tMO94bun4buB4buCauG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4FCxanhurDhu4F3xanDgMO94bun4buBQuG6uuG6sMO94bun4buBRuG6vMO94bunYuG7gcWoasO94bun4buBw73hu6dqR+G6q+G7gcWpasO94bun4buBQkPhu5HDveG7gcah4bu14buBQuG6tsaw4buBxqFs4buBQuG6qG554buBQuG7k+G6puG7gULFqeG6sOG7geG7neG6uuG6tMah4buBxrDDveG7geG6qOG7ieG6q+G7gcWpasO94bun4buBw73hu6fFqeG7q8O94buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buBRkPDtELhu4HFqcawdcO94buBQuG6qHLDveG7geG7l8Sp4buz4buBxqHFqeG7qeG7gcO9xanhurrDveG7p+G7gULFqeG7gOG7gcWpQcaw4buBxqHhu7Xhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULhu63hu4F4deG7geG7l+G7ieG7s+G7gcO9xanGsHJD4buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buBxanhu4lH4bqn4buBKcWp4buRw73hu4F44bq2w73hu4HGocWp4but4buBQuG7kXnhu4FC4buReeG6q+G7gULFqeG6uuG6ssO94bun4buBQsWp4bq64bqyw73hu6fhu4Hhu5fhu5PGoeG7gULhuqhDw73hu6fhu4HFqeG7s8OyxqHhu4HDvcWpa0Lhu4HDvcWpceG7s+G6q+G7geG7gsOA4buBQsWp4bq6w4LDveG7p+G7geG7gsOA4buB4bqmxalrQmLhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4HFqeG7iUfhu4F3xanGsHPDveG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53hu7nGoeG7gULFqeG7qcahxanhu4FCxalE4buBd8Wpw4DDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buBeGrhu4F3xanDgMO94bun4buBxqHhu7Xhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4HGocWpxrBzeeG7gULhu63hu4F4deG7geG6rEPEqeG7geG7qUJiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9w4DGsOG7gUbGsMO94buB4bqmxanhu5/huqbhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7m+G7lcO94buB4bqo4buJ4buB4budw7VH4buBecODQuG7geG6quG6oOG7gcahw7VD4buBQsWp4bqw4buBQsawckPhu4Hhu5fGsMO6Q+G7gcahxanhu7Phu4Hhuqrhur7igKbhu4Hhu5vDguG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qOG7qcahxanhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4Hhu5vDgmLhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4Hhu5vhu5XDveG7gcahxanhurzDveG7p+G7gcO9akfhu4F4auG7gcOC4buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buBQsOAxrDhu4Hhu51t4buB4bud4bu5xqHhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4Hhu6fhu5HDveG7geG7ncO1R+G7gWRC4bqocsO94buB4buXxKnhu7Phu4HGocWp4bup4bqr4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73FqeG7hsO94bun4buBQuG7k+G6puG7gULFqeG6sOG7gXnhurbGsOG7gUZDw7RC4buB4buXbMO94buB4bud4bq64bq0xqHhu4HGocSpxqHhu4FCxKnGoeG7geG7p8awbOG7gULDssO94bun4oCmxJFi4buB4bucw7rhu4HGocWp4buz4buBQnPhu4HDvcWp4bux4bqr4buBQsOAxrDhu4FGxrDDveG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HDvXJD4buBQnLDveG7gcahReG7gULFqcO64buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4Hhu4Jq4buBQuG6suG7geG7l8Sp4buz4buB4budbeG7geG7nW7DveG7p+G7gULFqeG6sOG7gcahw4nhu4nhu4HFqeG7uWLhu4E44bur4buB4oCcw73hu7XGsOG7geG6psWpbMaw4buBxqHhu7Xhu4HhuqrEqcahxanhuqvhu4F5xKnGocWp4buBxqHhu7Xhu4HGocWp4bq8w73hu6figJ3hu4HDvXLDveG7gULDgMaw4buB4buXQ8ODxqHhu4HhuqbFqWzGsOG7geG7m+G7lcO94buBxqFF4buBQsWpw7pi4buBYcaww73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcahxKnGoeG7geG7guG7seG7gULEqcah4buB4bunxrBs4buBeOG6uuG6tMO94bun4buBQsWp4bq84bqr4buB4buda8aw4buBRsSpYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfeG7q8O9xanhu4FC4bqoa8O94bun4buB4bqmxanEguG7geG7l8awc8O94buBw73FqcO0QuG7gXhq4buB4buCbsO94buB4buC4buRw73hu4HFqeG7teG7ieG7gULFqeG6sGLhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4HGocO1Q+G7gULFqeG6sOG7geG6quG7iUPhu4Hhu53DtUfhu4HGoeG7teG7geG7neG7kUfhu4Hhuqjhu5VH4buBw4Lhu4F54bu5xrDhu4FC4bqo4buJw73hu6fhu4FCxanhurDhu4FC4bqocsO94buB4buXxKnhu7Phuqvhu4F54bu5xrDhu4FC4buT4bqm4buBQsWp4bqw4buBxqHDieG7ieG7gcahxKnGoeG7gcO9xalq4buBRkPDtELhu4Hhu5dsw73hu4FCw4rDveG7p+G7gcah4bu14buBQ0fhu4FC4bupw73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F44bu3w73hu6fhu4Hhu5drw73hu4Hhu53hu7nGoWLhu4FZw4NC4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4F5w4Lhu4Hhu53hu5FD4buB4buXasaw4buBQsWp4bqw4buB4oCcfeG6qOG6uuG6tsah4buBw73hu6dFxqHhu4F74bqww73hu4FY4buJ4oCd4buB4buCxrBzQuG6reG7geKAnGFq4buBeMaweS/hu4Hhu6bDgMO94bun4buBxqHEkHkv4buBxqDFqeG6vMO94bun4buBw73FqcO1w73hu4FCw4PGsOG7gcSpxqEv4buBfcOAxrDhu4Hhu51zw73hu4Hhu53DtUcv4buBPuG6usO94bun4buB4bqo4bq6w73hu6fhu4HDveG6uuG6tsah4buBeW9CL+G7gX3huqjhurrhurbGoeG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4HGocWpxrBzw73hu4Hhuqrhu4rhu4HFqUfhu4HhuqrGsMO9xanigKbigJ1i4buB4buc4bu14buBeGrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4F44bqyxrDhu4F3w7rhu4HGocWpQ0d1w73hu4HDvcOAeeG7gcO94buJ4bqr4buB4buXw7RC4buBxqHhurzhu4Hhu4nGsOG7gcah4bq4w73hu6fhu4HGoeG7teG7gULFqcO64buBw73hu7XGsGLhu4FXxanDgMO94bun4buBQsWpw7rhu4Hhu6fhu7nGsOG7geG7neG6uuG6tMah4buBeGrhu4FCxanhurBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6lZw4NC4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4F3xanEqcah4bqr4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buXasaw4buB4oCc4buWcsO94buB4bunxrDDtMah4buBw73hu6fDieG7gcahw4nhu4nhu4HGoeG7s8O94oCd4buB4buCxrBzQuG7gULhu7Nqw73hu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HGocO1Q+G7geG7nWvGsOG7gXjhu7NrxrDhuq3hu4HigJzGoOG7s8O94buB4bud4buJQ+G7geG6oHnhu4F4w7VD4buBw73hu6dqRy/hu4FZdULhu4F5Qcaw4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73hu6fhurrhurLGsOG6q+G7geG7l0PhuqLDveG7geG7l+G6vsah4buBxqHFqcO1w73hu4FC4buJRy/hu4HGoMWp4but4buBeETGoeG7gcO94bunw4nhu4F54bq2xrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULFqeG7icO9xanhu4FCxalsw70v4buB4bumxrDDtMah4buBw73hu6fDieG7gcahw4nhu4nhu4HGoeG7s8O94buBw73FqcawdEPhu4F3xanGsOG7geG7p8awxKnDveG7geG7neG7s2vDvS/hu4Hhu5bDgsaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHhurDDveG7gcWp4buzbMO94bun4buBeOG7s2vDveG7gcahxanhu6PDveG7geG7gmrhu7PigJ1i4buBxqBs4buBQuG7k+G6puG7gULFqeG6sOG7geG7p+G7kcO94buBaOG7h+G7geG7l2rGsOG7gcah4bu14buBw73FqcawdEPhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu4LGsHNC4buBQsWp4buj4buz4buBd8aww7pD4buBw73FqeG6uuG7gULFqXPhuqvhu4HGocWp4but4buBeGrhu4Hhu4Juw73hu4FGQ8OAxrBi4buBxqDhu7Xhu4HGocWpRELhu4F3xanEqcah4buBxqHFqW7DveG7p+G7gcah4bu14buBeHHhu4F4auG7gcOC4buB4buCxrB1xqHhu4Hhu6fGsOG7o+G7s+G7geG7guG7kcO94buB4budxrB1Q+G7gcOC4buBecODQuG7geG7gmrGsOG7gcahw7VD4buB4buCauG7geG7gsawc0Lhu4FCxalqw73FqeG7gcO9xanGsHRD4buB4bub4bu3w73hu6fhu4HGocWp4bq84buBd8Wpw4DDveG7p+G7gXjGsHTDveG7gXlrxqHFqeG7gcO9xanhurrhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu4Juw73hu4FGQ8OAxrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6kh4buBecODQuG7geG7l2rGsOG7gXfFqcSpxqHhu4HGoeG7teG7gUJyw73hu4HigJzhu6J54buBxaltR+G7geG7ncaw4buBxalzQuG7gcah4buzw73hu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7gXnhu6vDvcWp4buBxqHFqeG7ucO94oCd4bqr4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4HDvWpH4buB4buCxrBzQuG6reG7geKAnOG7onnhu4HFqW1H4buB4budxrDhu4HFqXNC4buBxqHhu7PDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBeeG7q8O9xanhu4Hhu51t4buBxqHFqeG7ucO9L+G7geG7nMOKw73hu6fhu4HDveG7p2vGsOG7gcO94bunxJDDveG7p+G7gXlq4buBQuG6vuG7gULGsMO94buBeHLDveKAneG7geG7gmrhuq3hu4HigJzDnXND4buBxqHhu7Xhu4F3xanGsOG7gcO9auG7s+G7geG7guG7ieG7gcahxalreeG6q+G7geG7gsO04bqm4buBw73hu6dtL+G7gX3FqeG7q+G7geG7o3nhu4HhurDGsOG7gcahxanhurbhu4F4w7RH4buBeGp54buB4buXQ+G6osO94oCdYuG7gcWo4buJxrDhu4HGocO1Q+G7gULhuqhyw73hu4FCxanhu5N54buBxqHFqeG7qeG7gcah4bu3w73hu4HGocWp4bq64buJ4buB4bun4bu5xrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXhq4buB4buCbsO94buBRkPDgMaw4buBeWrhu4HGocWp4but4buBeGrhu4F3xanhu5lD4buBw73hu6fhu4bhu4Fk4bqm4buJ4bqoeOG7icO94bub4buzxJHhu4Hhu5fDgsaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buBQsOK4buBw73hu6fhu4bhu4HigJxC4bq+4buBQsaww73hu4F4csO94oCd4bqr4buB4oCceMO0R+G7gXhqeeG7geG7l0PhuqLDveKAnWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVnDg0Lhu4HDvcWpauG7gULFqeG6sOG7gUJDxILGsOG7geG7nW3hu4HGoeG7ieG7s+G6q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu51zw73hu4HDveG6rsaw4buB4bqsQ8Sp4buBRuG7ieG7gXhr4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu5drw73hu4Hhu53hu7nGoeG6q+G7gULDisO94bun4buBxqHhu7Xhu4FC4bq2xrDhu4FC4bqocsO94buBxqHFqUXGoeG7gULhu5Phuqbhu4FCxanhurDhu4Hhu51t4buBRkPDtELhu4Hhu5dsw73hu4F5auG7gcO94bqk4buBeGp54buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHDtUPhu4FCxanhurDhu4HDvcWp4bq64buB4bqq4buJQ+G6reG7geKAnMWow4B54buBw73hu4lH4buB4buCdOG7gcahxanGsHPDveG7gXfFqUPhu4FG4bq64buJL+G7gX3DgMaw4buB4buCw4rhu4nhu4HFqeG6osaw4buBxanDg+G6puG7gXhrxrDhu4Hhu4LDiuG7ieG7geG6qOG6usO94bun4buB4bqo4bq6w73hu6cv4buBfeG6qOG7s8O94bun4buBeOG7t8O94bun4buB4bqow4PDveG7geG6qG3huqvhu4FC4bq6w73hu6fhu4Hhu5fDisO94bunL+G7gVfFqcaw4buBw73FqeG7q8O94buBeEThu4nhu4HGocWp4bupw73hu4HDvcWpxrB0Q+G7gULhu5HDveG7p+G7geG7l+G7k8ah4buBQsWp4buJw73hu6cv4buBWOG7t8O94bun4buBxqFqw73hu6fhu4HhuqbFqeG6sMaw4buB4bqmxanhurbGsOG7gXhrxqHhu4HhuqxD4buJw70v4buBxqDFqcawc8O94buBd8WpQ+G7gUbhurrhu4nhu4HhuqjDtELhu4Hhu51qw73hu6fhu4HFqeG7s2rDveG7p+G7gcWpw4B54buBw73hu4lH4oCdZDh04buBeGvGsOG7gcahxanGsHPDveG7gXfFqUPhu4FG4bq64buJxJFi4buBfeG6qOG6ssaw4buB4bqwxrBj4buBfcOAxrDhu4F3xanDgMO94bun4buBQsWpw7rhu4FCxrDDveG7gcO9xILGsOG7gcO9xalq4buBQsWp4bqw4buBw71qR+G7gXhrxrDhu4Hhu51zw73hu4HDveG6rsaw4buBeOG7mXnhu4HGoeG7mXnhu4HDvcWp4bq64buBQsWpc2Lhu4HDncWp4bq6w73hu6fhu4Hhu53hu7nGoeG7gcO9bnnhu4HhuqrEqcO94bun4buBQsSpxqHhu4HGsMO94buBw4Lhu4HGoUPhuqDGsOG7geG7l2rGsOG7gULFqeG7q+G7gULFqcO0R+G7gcOAw73hu6fhu4Hhu4LGsHNC4buBxqHEqcahxanhu4Hhu53DtUfhu4Hhu51t4buBw6zhu4HDvW554buBeETGoeG7gXnhurbGsOG7gcO94bun4buzasaw4buBaeG7h+G7gUJDxILGsGLhu4F9Q8SCxrDhu4Hhu53hu7Xhu4HGocWp4bq64buJ4buBQsWpw7rhu4F44buZw73hu4FCxanhu5nDveG7geG7nXPDveG7gcO9xanhurrhu4Hhu4Lhu5NH4buB4bud4bq64bq0xqFi4buBfcWp4bqw4buB4bqsQ8Sp4buB4bubw7nhu4Hhu5ttxrDhuqvhu4Hhu5vDgMO94bun4buB4bubasaw4buB4budbeG7geG7nWrDvcWpYuG7gVhrxrDhu4HGoeG7t8O94buB4buCxrBzQuG6reG7geKAnMagxanGsHPDveG7gXfFqUPhu4FG4bq64buJ4buB4bqow7RC4buB4budasO94bun4buBxanhu7Nqw73hu6fhu4HFqcOAeeG7gcO94buJR+KAnWLhu4HDneG7tcaw4buB4buC4buTR+G7gcahxanhu43DveG7p+G7gcWp4bu14buJ4buBxqHFqcawc8O94buBd8WpQ+G7gUbhurrhu4nhu4F3xanDgMO94bun4buB4budasO94bun4buBxanhu7Nqw73hu6fhuqfhu4HGoMWp4but4buB4buC4bur4buB4buf4bqm4buB4buC4buTw73hu4F5auG7geG7m8aww7nDveG7geG7nWtC4buB4buZQ+G6q+G7geG6psWpbMO94buBQuG6uuG7gULhurrDgsO94bunY2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Opw53hu6fhurrhurTGoeG7gXhrxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7geG6quG6vuG7geG6rEPEqeG7geG7m8O54buB4bubbcaw4bqr4buBeOG6uuG6ssaw4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4HDguG7gULhuqhyw73hu4F4auG7geG6quG6vuG7geKAnHjhu5Phuqbhu4Hhu5vhu7HigJ3hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FC4bureeG7gXfGsHN54buBxqHFqeG7huG7gcO94bunxanhu6/hu4nhu4F3xanGsHPDveG7gcahw7VD4buBQsWp4bqw4buBQuG6qMOC4buBw71yw73hu4FC4bqgxrDhu4HDveG7p8Wp4buv4buJ4bqr4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gULFqcO6YmJi4buBQsawckPhu4HFqeG7teG7iWLhu4F94bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4HGocOJ4buJ4buBeeG7q8O9xanhuqvhu4F5w4NC4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4Hhu4LGsHNC4buB4bqt4buB4oCce8OAw73hu6fhu4HFqOG6osO94bun4buBeeG7icO94bun4buBeeG7icO94bunL+G7gX3hu6vDvcWp4buBxqHhu4nhu4HGocWpxrBzw73hu4Hhuqrhu4rigJ1i4buBOOG7q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4F5Q+G6oMO94buB4buCxrBzQuG7geKAnHlyw73FqeG7gXnhu4nDveG7p+KAneG7geG6rEPEqeG7geG7l+G7q8O9xanhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G6q+G7gcO9csO94buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4Hhu51t4buBxqHhuqDhu4FI4buB4oCc4bqqxKnDveG7p+G7gUJr4buz4oCd4buB4bqo4buJ4buBQsOK4buB4oCceeG7icO94bun4buBeeG7icO94bun4oCdYuG7gcOdxanhurrDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53hu7nGoeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7gcahxanDtOG6puG7gcO9xanhu5PDvWLhu4HGoOG6vOG7geG7nWrhu4HDvWpH4buBxqHhu7Xhu4F4ceG7gXnhu7nGsOG7gULDiuG7gcO94bun4buG4buB4budbeG7geG6rEPhu6PDveG7gULFqUPDg8ah4buB4bqqceG7geG7nXRD4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FCxKnGoeG7geG7p8awbOG7geG6qsSpw73hu6fhu4FCa+G7s+G7gXfFqcSpxqHhu4Hhu53GsOG6q+G7geG7guG7qeG7gcO9xanhurrhu4HGocSpw73FqeG7geG7neG6osO94bun4buB4buX4buJ4buBeOG7ieG7gWRCxanhu4lH4buBxqHFqeG7s+G7geG7l+G7ieG7s+G7gXjhu4nEkeG6q+G7gcah4buzw73hu4HhuqpD4bqgxrDhu4HhuqjEqcahxanhu4HhuqjEqcahxanhu4FCxanhu4lH4buBxqHFqeG7s+G7geG6qOG7tcah4buB4bqoxKnGocWp4bqr4buBxqHhu7PDveG7geG7neG6uuG6ssO94bun4buBw73hu6fhu7PDqOG7s+G7gcO94bun4buzw6jhu7Phu4FCxanhu4lH4buBxqHFqeG7s+G7gcO94bun4buzw7PDveG7gcO94bun4buzw6jhu7PigKZlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/Dqcag4bq4w73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7p8awbOG7gcO9akfhu4HDguG7gXnDg0Lhu4Hhu5dqxrDhu4F3xanEqcah4buBxqHhu7Xhu4FCcsO94buB4oCce0PhuqDGsOG7gcWo4buJxrDigJ3hu4Hhu4LGsHNC4buB4oCce0PhuqDGsOG7gcWo4buJxrDhu4HDveG6uuG6tsah4buBxqHFqWxH4buBeOG7o+G7s+G7gXfFqeG7o+G7sy/hu4HGr8O94buBxanhu6vDvcWp4buBw71ExrDhu4F9bMO94bqr4buBecO1R+G7gULhuqjhu6Phu7Phu4Hhu5fhu7XDveG7p+G7geG6qMOKw73hu6figJ1i4buBxqDhu7Xhu4F4ceG7gULEqcah4buB4bunxrBs4buBeUPhuqDDveG7gcO94bu1xrDhu4HhuqpD4bqgxrDhu4HFqOG7icaw4buBw73hurrhurbGoeG7gcahxalsR+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4F5a8O9xanhuqvhu4Hhu5vhu7fDveG7p+G7geG6qkPhuqDGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HhuqjDg8O94bun4bqr4buBxqHFqWxH4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gUbGsHNC4bqr4buBxanhu6vDvcWp4buBw73FqeG6uuG7gcO94bq64bq2xqHhu4HGoeG7t8O94buBeOG7mcO94buBd8WpQ8O0QuG6q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4HDvcWp4burw73hu4HhuqjDgWLhu4HDneG7p8Wp4buv4buJ4buBeGrhu4HGoeG7teG7gULFqcO64buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcO9xanhu6vDveG7gULFqcO0R+G7geG7guG7q+G7gcO94bu14buB4buZw73hu4HDvcSpQ+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXfFqeG7o+G7geG7ncSp4buBxanhu7PDssah4buB4bqow4rDveG7p+G7gcahw7VHYuG7gcOdxanhurrDveG7p+G7geG7neG7teG7gXhq4buBQsOAxrDhu4HhuqpDR+G7geG7neG7s8Spw73hu4HDvcWp4bq64buB4buC4buTR+G6q+G7gcahxanhurzhu4HhuqbFqeG7kcO94buB4budw4DDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu53hu7nGoeG7geG6qnHhu4FCxanDtEfhu4HGocSpxrDhu4FCw4rhu4HigJx44buj4buz4buBd8Wp4buj4buz4oCd4buBw71qR+G7gULFqeG7k0Lhu4F3SeG7gcahRcahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpWcODQuG7gcO9xalq4buBQsWp4bqw4buBd8WpxKnGoeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sOG7geKAnOG7muG6vuG7geG7ncSpeeG7gcah4bq64bq2xrDhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBRuG6uuG7ieKAneG7gcahw4nhu4nhu4F54burw73FqeG7gcah4bu14buBxanhu4nGsOG7gcahw7VD4bqt4buB4oCc4buieeG7gcahasO94bun4buB4bqq4buJw73hu6fhu4Hhuqrhu6nDvcWp4buB4buX4buJ4buz4buBw73FqcawckMv4buBfcOAxrDhu4HGoWrDveG7p+G7gULFqW9C4buBQsWp4bu1QuG7gULFqeG7k0Lhu4HDvcWpxrB0Q+G7gXfFqcSC4buB4bud4buJQ+KAnWLhu4HGoMWpb8ah4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzhu4F5Q+G6oMO94buBw73hu7XGsOG7geG7l8OD4buB4bud4bqi4buBxqHhurrhurbGsOG7gcahw4nhu4nhu4Hhu6N54buBxqFqw73hu6fhu4FGRMO94bun4buBRuG7qcO9xanhuqvhu4Hhuqrhu4nDveG7p+G7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7l+G7ieG7s+G7gcO9xanGsHJD4buBQsWp4bur4buBeGvGsOG7gcahasO94bun4buBd8WpxrBzw73hu4FCxrB54buBeeG7q8O9xanhu4HhuqxDw7LDveG7gULFqW9C4buB4buCauG7gULFqeG7tULhu4F4a8aw4buB4buXw7RH4buBw73FqcawckNi4buBw53FqeG7hsO94bun4buBQsOK4buB4oCc4bqq4buJw73hu6fhu4Hhuqrhu6nDvcWp4oCd4bqr4buB4oCcQsWpb0Lhu4FCxanhu7VC4oCd4buBeGrhu4F3xanDgMO94bun4buBQsWpw7rhu4HGocWpw7Thuqbhu4HDvcWp4buTw71i4buBPsO0QuG7gcO9xanGsHRD4buBQsOK4buBw73hu6fhu4bhuqvhu4HGocWp4buG4buBw73hu6fFqeG7r+G7ieG7gXdJ4buB4bqsQ8OyxqHhu4F3xanEqcah4buBw4Lhu4HDvcWpxrB0Q+G7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sOG6q+G7gcahw4nhu4nhu4HDvcWpxrB0Q+G7gULEqcah4buB4bunxrBs4buBeWrhu4FCw4DGsOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7geG7m+G7lcO94buBQsawc+G6pmJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWHGsMO94buBeOG6ukPhu4FI4buB4bqow7PDveG7p+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7m+G7lcO94buBxqHFqeG6vMO94bun4buBQuG6qHLDveG7geG7nXRD4buBxqHDieG7ieG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4F4annhu4FCxanhurDhu4Hhu51t4buBxqHhu7Xhu4HDveG7p8WpdOG6q+G7gXhq4buBxanDg8aw4buB4buCxrByw73hu4HFqMODxrDhu4HDncWpauG7geG7gm7DveG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54bqr4buBxqHhu7Xhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBxqHhu7fDveG7gXhq4buBw73FqWrhu4FCxanhurDhu4Hhu6lC4buBw73FqcawdEPhu4Hhu51t4buBxqHhu7Xhu4FCcsO94buBxqHFqeG6vOG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7gcahw4nhu4nhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeGvhu4HFqeG7s2/GoeG6q+G7gXhq4buB4bqsQ+G7kcO94buBxqHFqUTDveG7p+G7gUdyQ+G7gULFqeG6sGLhu4E4auG7geG7ncawdEPhu4Hhu53EqcO94bun4buBw73hu7XGsOG7gcO94buG4buJ4buBeGrhu4HDguG7geG7neG7kUPhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4FC4buT4bqm4buBQsWp4bqw4buBxqHhu7Xhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu5trw73hu6fhu4HDvcWp4bq64buBQuG6qHLDveG7geG7nXRD4buBxqHhu7Xhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBQsWpxrB1Q+G7geG7guG6tsaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buBeOG6ssaw4buB4buX4bqgxqHhu4FCxanhurB54buBxqHDieG7ieG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu4LGsHNC4buB4budbeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxrBzxqHhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4FCw4rhu4HhuqbFqeG7s8O94bun4buBQsOyw73hu6fhu4HDvcWp4bq64bqt4buBQsWp4bqw4buB4bunxrBqQ+G7gcahbHnhu4FGRMah4bqr4buBw7TDveG7gULhurrhurTDveG7p+G6q+G7gcO9xanGsHRD4buBQuG7kcO94bun4buBSOG7gcO94bunxanhu6/hu4nhuqvhu4HhuqrDtUPhu4HhuqpvxqHigKZlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVfFqcaw4buBeWrhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gXhqeeG7gULFqeG6sOG6q+G7gcO9xalq4buBw73FqWrhu4HGsMO94buBQsWp4bqw4buBQsWp4bur4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9xanhurrhu4FI4buBeGrhu4Hhu5vDueG7gcWpxrDDukNi4buBw53FqeG6usO94bun4buB4budxrB0Q+G7geG7ncSpw73hu6fhu4HDveG7tcaw4buBeGrhuq3hu4FCxanhurDhu4HFqeG7iUfhu4Hhu6lC4buBxanhurDDveG7gULFqeG6sOG7geG7m8OC4buB4bqow7RC4buBw73FqcawdEPhuqvhu4Hhu4Lhu5NH4buBeWrhu4FC4bqocsO94buB4buXxKnhu7Phu4HGocWp4bup4buBxqHFqeG7reG7gULFqcO0R+G7gXfFqeG7o8O94buBxqHFqeG6vOG7gcWp4buRQ+G7gcO9xanhurrhu4HhuqjDtELhu4Hhu6lC4buBd8WpxrDhu4HGocWpcmLhu4HDncWpxrB0Q+G7gULhurLhu4Hhu5fEqeG7s+G7gcah4bu3w73hu4HGoeG7teG7gXlFxqHhu4HGocWpQ0dyw73hu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBQsWpxrB1Q+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gULhu5Phuqbhu4FCxanhurDhu4F54bq2xrDhu4FGQ8O0QuG7geG7l2zDvWLhu4FZw7LGoeG7geG7m8SQ4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gULhu5Phuqbhu4FCxanhurDhu4HDvWpH4buB4bqow7RC4buB4buX4burw73FqeG7gULFqeG6uuG6ssO94bun4bqr4buBQsWp4buTeeG7gcahxanhu6nhu4HGoeG7teG7gcO9xanGsHRD4buB4buXasaw4buB4bubw4Lhuqvhu4HDvcWp4bq6w73hu6fhu4Hhu510Q+G7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHDtUfhu4Hhu5dEQuG7geG7gsawc0Lhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu6fGsOG6tsaw4buBQsWpxrB1Q+G7gULEqcO94buB4bub4bq64bqww73hu6fhu4Hhu4LhurbGsOG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gXjhurLGsOG7gXfFqeG7o8O94buB4bqsQ8Sp4buBeeG6vMah4buBeWrhu4FCxKnGoeG7geG7p8awbOG7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu51rQuG7geG7neG6uuG6tMahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8Op4buW4burw73FqeG7gULFqeG6sOG6q+G7geG7p8awROG6puG7geG7ncODxqHhu4Hhu6fGsGzhu4Hhu51zw73hu4Hhu4LhurbGsOG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sOG7gcWp4buJR+G7gXhq4buB4buCxrB1xqHhu4F4annhu4HGoeG7kcO94buBQsWpxrBzQuG6q+G7geG7p8awROG6puG7gcO9w7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBd8WpbOG7gcO9bsO94bun4buBxqFseeG7gULFqUXhu4FCxanhurDhuqvhu4Hhu5fhuqLGsOG7geG7m+G6uuG6pMO94bun4buBQsWp4buZeeG7gXnhu4rhu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7neG7ucahYuG7gcOdxanhurrDveG7p+G7geG6psWpbMaw4buBeGrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4FCxanhur7GoeG7geG6quG6vuG7gcWp4buJR+G6q+G7geG7ncOyxqHhu4HhuqpvxqHhu4Hhu4Jq4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7l+G7q8O9xanhu4HhuqbFqWzGsOG7gcah4bu14buBd8WpbOG7gcO9bsO94bun4buBQsWp4buZeeG7gULFqeG6sOG7gULGsMO9xanhu4FCc+G6q+G7geG7l8awc0Lhu4HhuqbFqcSpQuG7gcWpxrB1w73hu4Hhu4Jw4buB4bud4buh4bqm4buBxqHhu7fDveG7gULGsHR54buB4buZw73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F54bquxrDhu4HGocO1Q+G7gcahxanhu4bhu4HGocOJ4buJ4buB4buXasaw4buBQsWp4bqwYuG7gX3hu6vDvcWp4buBxanhu6vDvcWp4buB4bqmxanEguG7geG7l8awc8O94buBxanGsHXDveG7gcO94buJR+G7gXhq4buBQsWp4bqw4buBxqHFqeG7ucO94buB4budw7rhu4Hhu5fhu6vDvcWp4buBxqHFqeG6uuG7ieG7geG7ncOyxqHhu4Hhu5fGsHVC4buB4buCauG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4Hhu5fhu6vDvcWp4buBxqHhurjDveG7p+G7gcahxanhu63hu4FCxKnDveG7geG7m+G6uuG6sMO94bun4buBxqHFqUPDveG7p+G7gcahxalDw73hu6fhu4HDvcWp4bq64buBeOG6oMaw4buB4buX4burw73FqeG7geG7p8awbMO94bun4buBxqHDieG7ieG7gcahxKnGoeG7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu4LGsHLDveG7geG7m2tH4buB4buCbsO94buBw4Lhu4HhuqbFqcSC4buBQsWpw4DDveG7p+G6q+G7gcahxanhurzhu4HGocWp4bq64buJ4buBd8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhu4Jw4buB4bud4buh4bqm4buB4budw4PGoeG7geG7ncSp4buz4buBxqHDieG7ieG7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sGLhu4HGoOG7teG7gXhx4buB4buXw4LGsOG7geG7guG7q+G7geG7l2rGsOG7gULFqeG6sOG7gcahxanhu7nDveG7geG7ncO64buB4buX4burw73FqeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HGoeG7teG7geG7neG6uuG6tMah4buB4buCcOG7geG7neG7oeG6puG7geG7neG7teG7gcO9csO94buBeGp54buB4bqq4buJ4buz4buBxqHhu7Xhu4FCxanDuuG7gXfFqeG7icaw4buBQsWpxKnGoeG6p2Uv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpYcaww73hu4Hhu53hurrhurTGoeG7gULhuqjDguG7gXhrxrDhu4Hhu4LDtMO94buB4buddOG7geG7l+G7icO94buB4bud4buRQ+G7geG7ncOyQuG7geG6qOG7ieG6reG7gcOd4bun4bq64bqyxrDhu4E4xrB1QuG7gULhu4nhu4HGoeG7teG7gULhuqhDR3TDveG7gULFqeG6oMO94bun4buBR3JD4buBQsWp4bqw4buBQsWp4buTQuG7geG7ncSpw73hu6fhu4FC4bqow7XDveG7gULhuqjhu7nDveG7p2Lhu4HDncWp4bq6w73hu6fhu4FGxrDDveG7geG7p8aw4bq2xrDhu4F4annhu4FCxanhurDhu4Hhu4Jq4buB4bqmxaly4buB4buX4burw73FqeG7gULFqeG6sOG7gcahxanhurbhu4F4a3nhu4Hhu5tFw73hu6fhu4Hhu53DuuG7geG7neG6uuG7ieG7geG6qOG7ieG7geG7neG6ssaw4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5dqxrDhu4FCxanhurDhu4Hhu5vDguG6q+G7gcahxanhurrhu4nhu4HGoeG7teG7gULFqcO64buB4bun4bu5xrDhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXhq4buBQsWp4bqwYuG7gcOdxanhurrhu4Hhu4Lhu5NH4buB4bqqceG7gULEgsO94buBxalrxrDhu4Hhu51zw73hu4HDvW7DveG7p+G7gXjhur7GoeG7gcahbHnhu4FCxalF4buBxqHEqcaw4buB4bud4buh4bqm4buBxqHDieG7ieG7gcahw4DDveG7p+G7gcahxalEw73hu6fhuqvhu4Hhu4Jq4buBxqHhu7fDveG7geG6psWpReG7gXjhu7fDveG7p+G7gUdyQ+G7gULFqeG6sOG7geG6qMO0QuG7gcWp4bqiw73hu4HDvcWpxrByw73hu4HGocOJ4buJ4buBxanhu7liZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6l9xanhu6Phu7Phu4HDneG7p0NHw7nDveG7geG7nOG7q8O9xanhu4F74buJw70v4buB4buI4bqoQkLGsHnhu6PhuqplL+G6psOp

Theo Nguyễn Đình San/ Arttimes

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bông pằng nảng mang theo

Bông pằng nảng mang theo
2024-07-19 09:56:00

Những ngày cuối xuân, núi rừng Tây Bắc bạt ngàn sắc trắng hồng của những đoá ban và những bông hoa đào nở muộn, còn sót lại. Màu hoa lẫn với màu trời bàng bạc, bảng lảng sương...

Tổ chức truyền dạy và thực hành Hát Xoan

Tổ chức truyền dạy và thực hành Hát Xoan
2023-05-24 16:41:00

baophutho.vn Trong tháng 6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức các lớp truyền dạy và thực hành Hát Xoan Phú Thọ dành cho đối tượng là những...

Đốm lửa hồng giữa đêm trường Côn Đảo

Đốm lửa hồng giữa đêm trường Côn Đảo
2023-05-24 06:47:00

Anh xe ôm bảo hai ngày qua đi như vậy là đã hết Côn Đảo! Rồi anh bấm đốt ngón tay: Trại giam trung tâm Phú Hải, Chuồng bò, Bãi Sọ người, Cầu tàu 914, Ma Thiên Lãnh, Sở Lò vôi,...

Nhớ con lụt nguồn

Nhớ con lụt nguồn
2023-05-16 14:19:00

Má nói, chỗ đó chừ người ta làm đường nhựa băng đồng rồi. Mai mốt thành khu dân cư vì thấy đã trồng cây bàng Nhật hai dãy trên vỉa hè. Cả cánh đồng Gò Lớn ở vùng ven thị trấn...

Những mùa sầu riêng thương nhớ

Những mùa sầu riêng thương nhớ
2023-05-16 10:57:00

Dạo này, cây sầu riêng hạt sau nhà bỗng dưng héo lá. Mẹ tôi sai anh leo lên vặt bớt quả non để cứu cây. Cây sầu riêng ấy bằng tuổi tôi, hơn ba mươi. Càng già, cây càng sai quả...

Âm vang những bài ca Điện Biên Phủ

Âm vang những bài ca Điện Biên Phủ
2023-05-15 07:30:00

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, có lẽ không ai không biết bài hát “Hành quân xa” và chắc ít người biết ca khúc này ra đời rất mau lẹ, được tác giả hoàn thành trong...

Tục Kết nước nghĩa trong Hát Xoan

Tục Kết nước nghĩa trong Hát Xoan
2023-04-30 11:49:00

baophutho.vn Kết nước nghĩa là hình thức giao kết giữa họ Xoan với làng kết nghĩa anh em. Thực chất của hình thức kết nước nghĩa là việc giao lưu Hát Xoan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long