Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tTnEkEbhuqA5VeG6oEbhu6LhuqDGoOG7uOG6puG6oEdS4buaw5N24bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgOVXhuqBX4buMSuG7sOG6oFfhu7JG4bqg4buaxJDhu5rDk+G6oOG7muG7ouG7msOT4bqg4bqw4bqi4bqgSFXhuqBh4buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRnfhu4Thuqbhu5zhu7DDklhXw5Lhu5x3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/Dg+G6ssSC4bqkL+G6sMOCR8SC4bqi4bq04bqw4bqk4bqi4bqiV8OD4bqw4bq04bq24bq04bqi4buWw4N34buY4buww5PDgOG6oC/hu7V5feG7msOS4bqgxqDhu4zhu5rDkuG6oMOS4bug4bqm4but4bqg4buN4buu4bq+4bua4bqg4bq7xKjhuqDhurvhurzGoC/hu43hu41w4bufw6rDveG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7teG7jcOSSeG7nOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oFfhurzGoOG6oEc94bqg4buE4bqs4buc4bqg4bq5w5Lhu47huqBX4bu4xq/hu5rDk+G6oOG7jcOS4bu0OuG6oCpE4bua4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqg4bu44buk4buaw5N24bqgVuG6rOG7msOT4bqgVuG7psag4bqgw4PhuqQv4bq0duG6oOG7lMOSWOG6oCo9RuG6oDnEkEbhuqDhuq3hu4zhuqbhu5rDky3hurvhuqrhu5rDk+G6oMOy4buk4bua4bqgRuG7ouG6oMag4bu44bqm4bqgKiPhuqZ24bqgxqDhu7jhuqbhuqBX4buc4bqgSErhu5rhuqDhu67DilfhuqBX4buc4bqgKuG6qOG6oEdS4buaw5Phu6/huqDhu67hu4zEqOG7msOT4bqgV+G6quG7jOG6oFfhu67huqrGoOG6oMOy4buk4bua4bqgw6BV4buaw5PhuqB5OcSQRuG6oOG6reG7jOG6puG7msOTw73huqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgxqDhu7jhuqbhuqBI4buc4bqgSOG7uMavRuG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oMOD4bqgw5Phu4zFqOG6oEjhur5Y4bqg4buW4bqo4bqg4bq0w4LGoMagd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6E94bqg4buE4bqs4buc4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgVuG6rOG7msOT4bqg4bua4bqmOuG6oOG7lMOSWOG6oCo9RuG6oDnEkEbhuqDhuq3hu4zhuqbhu5rDk+KAiy3hurvhuqrhu5rDk+G6oMOy4buk4bua4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oEbhu6LhuqDGoOG7uOG6puG6oCoj4bqmduG6oMag4bu44bqm4bqgV+G7nOG6oEbhu6LhuqDhu5rhu6Thu4zhuqDGoOG7uOG6puG6oOG7rsOKV+G6oFfhu5zhuqAq4bqo4bqgR1Lhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG6veG7uOG6puG6oEdS4buaw5PhuqBG4bui4bqg4buUw5JC4bqg4buaROG7msOT4bqgP0I64bqg4buu4bqm4bqgV+G7rsSo4bua4bqgR+G7jEzhu5rhuqDhu65V4buaw5PhuqDhu6jhuqDhu5TDkljhuqDDoFLhu5rDk+G6oDnEkEbhuqA5xJBG4bqgOVV24bqgRkLhu5rDkuG6oOG7hOG6rOG7nOG6oOG7lMOSQuG6oOG7mkThu5rDk+G6oD9COuG6oOG7ruG6puG6oOG7llNG4bqgP+G7nOG6rDrhuqAq4bqo4bqgw5Phu4zhu6LhuqDDk+G7jOG7gFfhuqDGoOG6quG7msOSduG6oOG7msOT4buA4buw4bqgWeG7msOT4bqg4buo4bqgKsOd4buaw5PhuqBXw5LDiuG7sOG6oFfhu67hu7bhu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOqw5Lhu4xMV+G6oEhV4bqgw5Lhur5Y4bqg4buUw5LEkOG7sOG6oEbhuqxG4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqDhu7DDklPhuqBXI+G6oMOq4buM4buaw5LhuqA5w5Xhu5rDknbhuqDhuqnhuqjhuqDDqlXhu4zhuqBISuG7muG6oOG6u+G6qOG7nOG6oGHhuqbhu4x24bqg4bqp4bqo4bqg4bqt4buM4bqm4buaw5PhuqBIS1jhuqDDk+G7jELGoOG6oD9YU+G7msOT4bqg4bqu4bqy4bqgSFXhuqBhd+G6oOG6vVVX4bqgVlPhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7sMOSU+G6oOG7lMOS4bqsRuG6oOG7msOS4bu44bqgw6Dhu4xM4bua4bqgOeG7jMSo4bua4bqgbsOS4bu0duG6oMOy4buk4bua4bqg4bq74bqmduG6oOG6u+G6quG7msOT4bqgw7Lhu6Thu5p24bqg4bqpQuG7jOG6oG7DkuG7nuG7msOT4bqgV8OSw4rhu7DhuqDDkuG7pOG7mnbhuqBH4bu44bum4buM4bqg4bqu4bqw4bqgSFXhuqBhd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6rEkOG7msOT4bqg4bua4bui4buaw5PhuqDhu5rDksOKV+G6oCrhu4Lhu5rhuqBX4buA4buw4bqgV+G7rljhu5rDk+G6oOG7qOG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oDlVduG6oOG7lMON4buc4bqgR+G6qOG7jOG6oFcj4bqg4buNw5Lhuqbhu5rDkuG6oOG6qeG7ouG6puG6oEhK4bua4bqgbsOSWeG6oHHEqOG7muG6oCrhu6bhu4zhuqDhu5rDkuG7jExX4bqgSFXhuqBG4bqm4buc4bqg4buaw5LDilfhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu5rDk+G6qDrhuqDhu7DDksOa4bqg4buE4buMSuG7muG6oOG6ruG6tOKAiy3huq7huqThuqBIVeG6oGF24bqgxqBVV+G6oFZT4bqg4bua4buk4buM4bqg4buaw5Lhu7jhuqBh4buc4bua4bqgYVhS4buaw5PhuqB5w6rDk8OSTOG6oCnhu5rDvXbhuqDhuqnhu7jhu6Thu5rDk+G6oOG6ucOSxKjhuqB54bqp4bqo4bqg4buN4buS4buaw5LDvXbhuqDDoFLhu5rDk+G6oOG6qeG6qOG6oHlvWELhu5rDk+G6oOG7jeG7rsOU4bqgw73huqDhu5bEqOG7muG6oEhK4bua4bqg4bqw4bqi4bqgSFXhuqBhd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5LFqOG7jOG6oMOT4buM4bqm4bua4bqgRuG7ouG6oOG7msOS4buMTFfhuqBIVeG6oFfhu67EqOG7muG6oOG6ruG6tuG6oEhV4bqgYeG6oFcj4bqgw4PhuqLigIstw4PhurThuqDDk+G7jMWod+G6oMOgVeG6oOG7hsag4bqgw5Phu4xCxqDhuqA/WFPhu5rDk+G6oEfhu7jhu6bhu4zhuqDhurbhurbGsHbhuqDhu5rhu6Lhu5rDk+G6oOG7lMOSUuG6oEZC4bqg4buaw5Phuqg6duG6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBH4bq84bua4bqgRuG6vuG7muG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgRuG6rEbhuqDhu4Thu4xM4bua4bqg4buww5Lhuqzhu7DhuqBX4buMSlfhuqDhu5Thu4xMxqDhuqBI4buMTOG7mnbhuqDhu5rDksOKV+G6oOG7luG6qOG6oCrhuqjhu5zhuqBG4bqsRuG6oMOT4buMxajhuqBG4bqm4buc4bqgSOG7jE3GoOG6oMOT4bq+4bua4bqgV+G7ruG7uOG6puG6oCrhuqjhuqBGw5Lhu4xLWOG6oFdT4buMd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buN4bq8OuG6oMOqw5NYOsSo4bua4bqgKuG6qOG6oMOq4bqmxqDhuqA5VeG6oEbhu6LhuqDhu5rDkiXhu5rDk+G6oOG7lMOS4bucQuG7msOT4bqgxqDhurw64bqgSOG6puG7muG6oD9J4bua4bqg4buaxJDhu5rDk+G6oOG7msSo4bua4bqg4buaw5Lhu4xMV+G6oEhV4bqgRuG6puG7nOG6oOG7msOSw4pX4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqDhu5rhu6Thu4zhuqDhu5rhuqjhu5zhuqAq4bu4xq9X4bqg4busWOG6rOG6oOG6ruG6sOG6oEhV4bqgYXbhuqBISuG7muG6oEbDkuG7jEtY4bqgV1Phu4zhuqBG4bui4bqg4buUw5JC4bqg4buaROG7msOT4bqgRuG7ouG6oMag4bu44bqm4bqgR1Lhu5rDk+G6oOG7rkLhu4zhuqDhu67huqxGduG6oOG7msOTWDrhuqBG4buk4bqgP0I64bqg4buu4bqm4bqgV1PhuqDhu5ZTRnbhuqDDk+G7jOG7ouG6oMOT4buM4buAV+G6oCrhuqjhuqBWw4rGoOG6oFbDjVd34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43hu67EqOG7muG6oOG7hOG7jE3hu5p24bqgRkLhu5rDkuG6oOG7hOG6rOG7nOG6oMOT4buM4bui4bqgxqDhuqrhu5rDkuG6oEbDiuG7sOG6oOG6tnbhuqBG4bui4bqg4buWWUbhuqBGw4rhu7DhuqDhurJ24bqgw5Phu4zhu4BX4bqgRsOK4buw4bqg4bq04bqg4buo4bqgKsOU4buaw5LhuqA5xJBG4bqgOVV24bqgRuG7ouG6oFfDkk3huqBG4bui4bqgxqDhu7jhuqbhuqBHUuG7msOTduG6oOG7llNG4bqgP+G7nOG6rDp24bqg4buE4buMTeG7muG6oEhV4buaw5N34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu5/DneG7msOT4bqg4buE4buMTeG7muG6oFcj4bqgYeG6qOG6oOG6veG6pljhuqBISuG7muG6oOG6ueG7jMSo4bua4bqg4bqt4buM4bqm4buaw5N24bqgSELhu5zhuqBuw5JZ4bqgb1hTRnbhuqDhu43DksOa4bqgYcOSWOG6oEbhu6LhuqDGoOG7uOG6puG6oEdS4buaw5N24bqgw5Lhuqrhu5rhuqBGw5JK4bqgV+G6vsag4bqg4buaw5LDleG7muG6oEfhu7jhu6bhu4zhuqDDg+G6ouG7lMag4bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgxqDhu7jhuqZ34bqgw6rDk+G7nOG6qOG7jOG6oOG7lMOS4buk4buM4bqgxILhuqDDklg6TOG7muG6oEhC4buc4bqg4bqp4buc4bqo4buaw5PhuqDDsuG6pnbhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqgw7LhuqbhuqDDk+G7jOG7ouG6oEbDiuG7sOG6oOG6ruKAiy3hurZ24bqgV+G7rsWo4buM4bqg4buaxJDhu5rDk+G6oOG7ruG6rOG7nHbhuqDhu4Thu4xN4bua4bqgxKjGoHcvd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buNw5JJ4buc4bqg4buf4buMSVfhu5rhuqbGoCvhu7Mv4buw4bu1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trải nghiệm hè thú vị tại chùa

Trải nghiệm hè thú vị tại chùa
2016-07-16 14:15:00

PTO- Trong khi nhiều bậc phụ huynh lo lắng, băn khoăn không biết nên cho con chơi gì, ở đâu vào dịp hè vừa đảm bảo an toàn, vừa rèn luyện thêm kỹ năng sống thì các khóa tu mùa...

Yên Lập làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Yên Lập làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
2016-07-15 07:48:00

PTO- Phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", những năm qua Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lập luôn làm tốt công tác đền...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long