Cập nhật:  GMT+7
w4Dhu5LhurThurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWeG7meG7mOG7tuG7oErhurDhuqDEg0ZZ4bq24buKJuG7uOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq2w4zGoOG6tlHhu5LFqOG7mOG6tlDEkOG7uOG6tuG7iuG7sOG6tuG7tuG7mFDDgC/hu5LhurThuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDDgOG7mFDhu5Dhurbhu7Thu7Lhu4rhu63hurAvL+G7iuG7t8OMRFJZ4buS4bu44bu24buSUuG7ty5RL+G7iErhu7Thu57hu7ZSWS9RSiHhu7Qvw4LDgsOC4bqyL+G6tOG6tOG6tOG7iOG6puG6suG6quG6pOG6suG6suG6suG7tuG6tELhuqbhuqThuqZD4bug4bq04bu34buiWeG7kOG6sOG6ti/huqDDo8SQ4buK4bq24bu0W+G6tuG7tuG7kuG6vFDhurbhu57hu5LEkFDhurbhu4rhu5JS4bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbDjOG7jFHhu5Lhurbhu7bDieG7mOG6tuG7nuG7klJE4bq2xINGWeG6tuG7iibhu7jhurYt4bq2ZcWo4buY4bq24bu0JuG7iuG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG6tuG7ijrhu4rhurYt4bq24buZ4buSSFHhurZR4buS4buEUeG6tuG7tsOJUsOAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWWVKROG7iOG6sOG6oHQ/ROG6tsOd4bu4ROG7teG6tuG7meG7suG7uFHhu5Dhurbhu7bhu4RQ4bq2w7nhurbhu7bDk+G6tuG7kuG7uCnhu4xR4bq2xINJUOG6tuG7h+G7kk/hurbEqOG6uuG6tuG7ikZZ4bq24buKJuG7uOG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq2ZeG7t+G6tsO04bu34bq24buZ4bu14bq2QuG6tOG6tuG7tuG7uOG7qOG7mOG7teG6tuG7tsOJ4buY4bq24bu24buSxqDhurbhu7bhu7JGUeG6tsSDSVDhurbhu4fhu5JP4bu14bq24buS4bu4KeG7jFHhurbEg0lQ4bq24buH4buST+G6tsOMxqDhurZR4buSxajhu5jhurZQxJDhu7jhurbhu4rhu7Dhurbhu7bhu5hQ4bq24buKRlnhu7XhurbEqErhurbhu4hVROG6tuG7tuG7lFHhu5LhurZQw4lR4buQ4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oGbhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq24buZ4bu34bq24buKU+G6tuG7tuG7mMOSUeG6tuG7tDvhurbhu7ZE4buY4bq2w4zhu5jDk1HhurZQw4nhu4rhu5LhurZQxJDhu7jhurZR4bq6UuG7teG6tuG7tuG6vFHhu5Dhurbhu5Lhu7gpw5Phu7bhurbEkFnhurZR4buSKlHhu5Dhurbhu57hu5Lhu6RR4buQ4bq24buII1Hhu5Dhurbhu7bhu5Lhu7jhu6bhu4rhurbhu7bhu5Iq4buuUeG7kOG6tijhu7gpT1Hhu7Xhurbhu4rhu5Lhu5jDkuG7uOG6tuG6pi/huqzhurbEqMav4bu24bq2UeG7kMav4bu24bq2KOG7uEbhu7bhurbhu5Lhu5jhu4xR4bq2xKhE4bu44bq2LiNR4buQ4bq2UeG7kDrhu4rhurbhu7bhu7LEkOG7mOG7teG6tuG7oERR4bq24bugT1HhurYuROG7mOG7teG6tuG7iuG6uFDhurbhu5Dhu5jEkOG7iuG6tuG7tuG7ksOK4bu24bq2UeG7kOG7kkxR4bq24bugw4nhu5jhu7XhurbEqEThu7jhurbhu4gs4bq24buIxq/hu5jhu7fhurZm4buSSFHhurbhu7bhu5JGKeG6tuG7iEbhu7jhurbhu5Lhu5jhu4zhu7jhurZR4buQ4bu4KeG6tuG7kuG7mOG7jlDhu7XhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tlHhu5JF4bq2xKjhurrhurZR4buSRFHhu5Lhurbhu4rhu5JTUeG7kOG6tsSoKkThurbhu6RR4buQ4bq24buZ4bu34bq2LkVS4bq24buZ4buy4bu4UeG7kOG6tuG7tuG7hFDhurbDueG6tuG7tsOT4bq24buS4bu4KeG7jFHhurbhu57hu5LEkFDhu7fhurbhurHDk1Hhurbhu7bhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buEUOG7teG6tlHhu5BEKeG6tuG7oEhZ4bq24bu2JuG7iuG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq2xKgqVuG7iuG6tuG7isSQ4buK4bq2w4zEkOG7iuG6tuG7tOG7nOG6tuG7nuG7klJE4bq2xINGWeG6tuG7iibhu7jhurYt4bq2ZcWo4buY4bq24bu0JuG7iuG6tuG7tuG7lOG7iuG7kuG6tuG7ijrhu4rhurYt4bq24buZ4buSSFHhurZR4buS4buEUeG6tuG7tsOJUuG6tuG7tuG7kuG6vFDhurbhu57hu5LEkFDhu7fhurbhu4NA4buK4bq2UUUp4bu14bq2UeG7ksagWeG6tuG7tuG7mFDhurbhu4okROG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq24buyRuG7tuG6tuG7iuG7kkhQ4bu14bq24bu2R1Hhurbhu7Thu6bhurbhuqbDguG6tlHhu5LGoFkvWeG7kkDhu7bhu7Xhurbhu4rhu5Lhu5rhurbhu7Thu6bhurbDjOG6ulLhurbhu5JUROG6tlIoKeG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UMSQ4bu44bq24buQ4buY4bq4UOG6tijhu7jhu6ZR4buQ4bq2QkJ24bu14bq24buS4bu4KcOT4bu24bq2xJBZ4bq24bu2PeG7tuG7teG6tlBKUeG6tuG7tuG7mFDhurbhu7bhurxR4buQ4bq24buKRFLhu7Xhurbhu7bhu7JPUeG6tuG7tFNR4buQ4bq2xKjhu5jhu4xR4bq24bu24buYUOG6tuG7k+G7meG6tuG7iuG7kk9R4buS4bq24bugT1Hhurbhuq/DqcOp4bu14bq24bqvw6nDqcOp4bu14bq2XXRk4bu34bq2xIPEkOG7iuG6tsOMxJDhu4rhurbhu7Rb4bq2UeG7kkhR4bq2xKjGoFHhu5LhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tsOM4buMUeG7kuG6tuG7ilPhurbhu4hG4bu44bq24buS4buY4buM4bu44bq2UeG7ksWo4buY4bq2UMSQ4bu44bq24buK4buw4bq24bu24buYUOG6tuG7ikZZ4bu3w4AvWeG6oMOAWeG6tuG7iuG7oEThu7Thu7Thu63hurBZw6NS4buIKeG6sOG6oGbhu5BEKeG6tuG7tEThu7jhurbhu57hu5Lhu5jhurbhu4pT4bq24buK4buSSVHhurbEqFLEkFHhurbDjERR4bq2xKhH4bu44bu14bq2UeG7kCrhu67hu5jhurbDjOG7jFHhu5LhurbEqCpW4buK4bq24buSxajhu5jhurbhu7Qm4buK4bq24bu24buU4buK4buS4bq24buKOuG7iuG7teG6tuG7iCNR4buQ4bq24bu24buS4bu44bum4buK4bq24bu2xJDhu5jhurbhu7Yq4bus4buY4bq2UMSQ4bu44bq2w4zhur5R4buQ4bq24bu24buS4bu44bum4buK4bq24bu24buYT+G7uOG6tuG7tFbhu5jhurbhu5Lhu7gpw5Phu7bhurZd4buD4buZ4bq3w7Xhu4Nd4buT4bq34bu14bq24bu24buSSlLhurbhu4jDmeG7mOG6tuG7oOG7mE9R4bq24bu2PeG7iuG7t+G6tuG7k0Thu7jhurbhuqThurZR4buQRSnhurbEqOG7mMOS4bu44bq24bu24buyxqDhurZR4buQKuG7ruG7mOG6tsOM4buMUeG7kuG6tuG7ksOT4bu24bq2xKhE4bu44bq2UeG7kDrhu4rhu7Xhurbhu5LDk+G7tuG6tuG7nuG7klPhurbhu7bhu5JX4bu14bq24buKxJDhu4rhurbhu7RTUeG7kOG6tsSo4buY4buMUeG6tuG7tuG7mFDhurbhu7bhu7JX4bq24bugw4nhu5jhurbDjOG7llHhu5Lhurbhu7bhu5Iq4buuUeG7kOG7s+G6tuG7tEThu7jhurbhuqrhurZR4buQRSnhu7XhurZQSlHhurbhu7bhu5hQ4bq24bu24buyV+G6ti7DkuG6tuG7kOG7mOG7rOG7mOG6tuG7ksOJUeG6tsOM4buWUeG7kuG6tuG7tuG7kirhu65R4buQ4bu34bq24bqvOuG6tuG7nuG7mMOTUeG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq24bu0TuG6tsSoKlbhu4rhurYo4bu4RuG7tuG6ti7hu5jhu4xR4bq24bu24buyUlHhu5DhurYuReG7mOG6tlHhu5BFKeG6tuG7tuG7rOG7mOG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWcOjUuG7iCnhurDhuqDhurHhu4Qp4bq24bugReG6tuG7tuG7sirhu65R4buQ4bq24buSVlnhurZR4buSxajhu5jhurZQxJDhu7jhurbhu4rhu7Dhurbhu7bhu5hQ4bq24buKRlnhurbDjOG7mMOTUeG6tuG7iuG7kiZR4buQ4bq24bugUsOJUeG6tlHhu5LGoFnhurYuReG6tlnhu5Im4buK4bq24bu2w4lZ4bu34bq24bqx4buYw5Lhu7jhurZQRCnhurZQw4pR4bq24bugReG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2w4zhu4xR4buS4bq2xKgqVuG7iuG6tlHhu5Aq4buu4buY4bq2UeG7kkXhurbEqCpE4bq2xKjDk1Hhurbhu5nhu7Lhu7hR4buQ4bq24bu24buEUOG6tuG7nsagWeG6tuG7tuG7kuG7ruG7mOG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq24bqw4bu24buS4buu4buY4bq24buQ4buYRFHhurYuRVHhu5DhurDhu7fhurbhurFT4bq24bugReG6tlDGr+G7tuG6tuG7tuG7slJR4buQ4bq2UeG7kixR4buQ4bq2KcOT4bu44bq24bu24bum4bq2w53hu7gpw5Phu7bhurbEqMagUeG7kuG6tsSow5NR4bq24bu0OuG6tuG7tuG7kkVR4buS4bq24buK4bukUeG7kOG6tuG7iiRE4bq24buKROG6tsOM4buMUeG7kuKAneG7t8OAL1nhuqDDgFnhurbhu4rhu6BE4bu04bu04but4bqwWV3hu7jhu7bhu5JS4buy4bqw4bqgZVJFUeG7kOG6tmbhu5BE4bq2LeG6tmbhu5Dhu7gpw5VR4bq2w7Thu7gpw5JRw4AvWeG6oA==

Hoàng Nga - Nguyễn Quyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã
2022-04-30 09:34:00

baophutho.vn Toàn tỉnh hiện có 168 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với sự nỗ lực của các cán bộ y tế cơ sở đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long