Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6s8ON4bu24bqkSywk4bqkPcag4bq8Vcag4bqkS+G7qFXhu5bhuqRV4buWO1nhu5rhuqRK4buQVcag4bqkSuG7nuG6pFXGoOG7sOG7muG6pFThurok4bqkS1fhuqQ94buaVMSCL8ag4bqs4bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6qOG6qOG6qOG6pi/huqzhuqzhuqxMQuG6psSQ4bqq4bqm4bqm4bqmPeG6rEVC4bqqQsOJU+G6rMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6ruG6t+G6ukvhuqQjMOG6pD3GoOG7hlThuqRSxqDhurpU4bqkS8agw5rhuqRV4buWO1nhu5rhuqRK4buQVcag4bqkPcOK4bua4bqkUsagw5rhurjhuqThurPDjeG7tuG6pEssJOG6pC3huqThur3hu7Dhu5rhuqQjLEvhuqQ94bucS8ag4bqkSyFL4bqkLeG6pOG7m8ag4buKVeG6pFXGoElV4bqkPcOKw5rEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bqu4bulLuG6uOG6pOG7uCThurjDgeG6pOG7m0AkVeG7luG6pD1JVOG6pMaw4bqkPcOV4bqkxqAkfeG7kFXhuqThurPhu4hU4bqkZ8ag4buO4bqkTeG7gOG6pEvDjeG7tuG6pEssJOG6pD3GoOG6vFXGoOG6pEvhu6hV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkSuG7kFXGoOG6pOG6vcOA4bqk4buVw4DhuqThu5vDgeG6pEXhuqzhuqQ9JOG7ruG7msOB4bqkPcOK4bua4bqkPcag4bue4bqkPUDDjVXhuqThurPhu4hU4bqkZ8ag4buOw4HhuqTGoCR94buQVeG6pOG6s+G7iFThuqRnxqDhu47huqRK4bue4bqkVcag4buw4bua4bqkVOG6uiThuqRLV+G6pD3hu5pU4bqkS8ON4bu2w4HhuqRNTuG6pEzhu6bhurjhuqQ94bucVcag4bqkVMOKVeG7lsOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw63hu5Y7WeG7muG6pErhu5BVxqDhuqThu5vDgOG6pEvDmeG6pD3hu5rDlFXhuqQjKOG6pD3hurjhu5rhuqRK4buaw5VV4bqkVMOKS8ag4bqkVOG6uiThuqRV4buAw5rDgeG6pD3hu4ZV4buW4bqkxqAkfcOVPeG6pOG6uuG7tuG6pFXGoDtV4buW4bqkUsag4buoVeG7luG6pEwqVeG7luG6pD3GoCThu6pL4bqkPcagO1lV4buW4bqkeyR94buOVcOB4bqkS8ag4buaw5Qk4bqkQi9D4bqkTeG7rD3huqRV4buW4busPeG6pHskw4094bqkxqDhu5rhu5BV4bqkTeG6uCThuqQ8KlXhu5bhuqRV4buWIUvhuqQ9QOG6uuG7msOB4bqkU+G6uFXhuqRT4buOVeG6pDzhurjhu5rDgeG6pEvhur5U4bqk4buW4bua4bq6S+G6pD3GoOG7gj3huqRV4buWxqDDk1XhuqRTw4rhu5rDgeG6pE3hurgk4bqkTCnhuqRM4bus4buaw4DhuqTDrcag4buKVeG6pD3GoMONfeG6pEzDjSThuqTGoOG7muG7kCThuqRV4buWJH3huqTGoOG7muG7klTDgeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pFXGoOG6vOG6pE3hu4DhuqRVxqDhurhVxqDhuqRLxqDDmVXhu5bhuqRNO+G6uOG6pOG7qFXhu5bhuqThu5vDgOG6pDzhurzDmuG6pOG7m0AkVeG7luG6pD1JVOG6pMaw4bqkPcOV4bqkxqAkfeG7kFXhuqRSxqDhurpUw4DhuqTDosOVVeG6pD1AJFXhu5bhuqQ9SVTDgeG6pFXhu5bhurh94bqkU+G7iuG7tuG6pD0sS+G6pFXhu5Y7WeG7muG6pErhu5BVxqDhuqRNO8OdS+G6pEvhurpL4bqkSuG6ukvhuqQjUOG6pFLGoMOa4bq44bqk4bqzw43hu7bhuqRLLCThuqQt4bqk4bq94buw4bua4bqkIyxL4bqkPeG7nEvGoOG6pEshS+G6pC3huqThu5vGoOG7ilXhuqRVxqBJVeG6pD3DisOa4bqkPcag4buGVOG6pFLGoOG6ulTDgOG6pGglS+G6pFXhurx9w4HhuqRVxqDhu57hu7bhuqQ94buaVOG6pEs/4bq44bqkVeG7ljtZ4bua4bqkSuG7kFXGoOG6pEDDjT3huqRLxqDhu4pUw4HhuqQ9w4xV4bqkI+G7quG6pELhuqjhuqRVxqDhu57hu7Yv4bu2xqAlPcOB4bqkS8ag4bug4bqkI+G7quG6pErhu4DDmuG6pMag4buk4bq44bqkw5p7feG6pD1Aw5pV4buW4bqkVOG6uiThuqThu5bhu5rhur5U4bqkeyThu6pV4buW4bqkRUXDvcOB4bqkxqAkfcOVPeG6pOG6uuG7tuG6pD0mPcOB4bqkVE5V4bqkPeG7mlThuqQ94buGVeG7luG6pEvhurjDmsOB4bqkPUDhu45V4bqkI8OZVeG7luG6pE3hu5rhu5BV4bqkPeG7mlThuqTGoeG7m+G6pEvGoOG7jlXGoOG6pFPhu45V4bqk4bq1w6rDqsOB4bqk4bq1w6rDqsOqw4HhuqQx4bul4bq5w4DhuqThurPhurpL4bqkSuG6ukvhuqQjMOG6pFXGoOG7ilXhuqRN4bueVcag4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkSuG7kFXGoOG6pEvDmeG6pEzDjSThuqTGoOG7muG7kCThuqRVxqDhu7Dhu5rhuqRU4bq6JOG6pEtX4bqkPeG7mlThuqRLw43hu7bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOt4buW4bq4feG6pCPhurgk4bqkUsag4bua4bqkS8OZ4bqkS8ag4buIVeG6pE3DmuG6ulXhuqRK4bq4VeG6pE3DjCTDgeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pErhu5BVxqDhuqRNO8OdS+G6pMag4buw4bua4bqkIyxL4bqkPeG7nEvGoOG6pEshS8OB4bqkTCpV4buW4bqkPcagJOG7qkvhuqQ94bq64bua4bqkPTtY4bua4bqkVOG6uiThuqRK4buEVeG7luG6pD3GoCThu6pL4bqkPeG7muG7jiThuqQjw53hu5rhuqTGoCR9w5U94bqkMWjhu5vhuqXhu5loMcah4bqlw4HhuqQ9xqBOw5rhuqRMxq/hu5rhuqRT4bua4buOVeG6pD0mS8OA4bqkxqHhurgk4bqk4bqq4bqkVeG7luG6vH3huqRN4buaw5Qk4bqkPUDhu57huqRV4buWO1nhu5rhuqRK4buQVcag4bqkxqDDlT3huqRN4bq4JOG6pFXhu5YhS8OB4bqkxqDDlT3huqRSxqDDmeG6pD3GoOG7ssOB4bqkS+G6ukvhuqQjw5lV4buW4bqkTeG7muG7kFXhuqQ94buaVOG6pD1A4buy4bqkU8OK4bua4bqkSuG7olXGoOG6pD3GoDtZVeG7lkHhuqQj4bq4JOG6pMSQ4bqkVeG7luG6vH3DgeG6pFROVeG6pD3hu5pU4bqkPUDhu7LhuqQ8w5ThuqThu5bhu5pY4bua4bqkxqDDilXhuqRK4buiVcag4bqkPcagO1lV4buWw4DhuqThurUh4bqkUuG7msOVVeG6pFXhu5Y7WeG7muG6pErhu5BVxqDhuqQj4buM4bqkTTvDnUvhuqR7JMONPeG6pDzhu5rhu5BV4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ84bq84bua4bqkVeG7luG6vH3huqQ9WOG7msOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquw6JJfeG6pFPhurzhuqQ9QDtZVeG7luG6pMagw53hu7bhuqRVxqDhu7Dhu5rhuqRU4bq6JOG6pEtX4bqkPeG7mlThuqRLw43hu7bhuqRK4buaw5VV4bqkS8agLFXhu5bhuqRTw5rDilXhuqRVxqDhu57hu7bhuqQ84bq84bqk4bu2xqAsS+G6pD3DiuG7tsOA4bqkw6Lhu5rDlCThuqRU4bq4feG6pFThu4JV4bqkU+G6vOG6pFXhu5Y7WeG7muG6pErhu5BVxqDhuqRNO8OdS+G6pFXhu5Y7WeG7muG6pFXGoOG6vOG6pE074bq44bqkTcOVVeG6pOG7m0AkVeG7luG6pD1JVOG6pFLhu57hu7bhuqQ9xqBZ4bua4bqkPUDDmlXhu5bhuqTDgj3GoFnhu5rhuqThu5bhu5rhurhV4bqkPOG6vFXhu5bDgsOA4bqkw6LDmeG6pFPhurzhuqRU4busPeG6pD1Aw5pV4buW4bqkVcagKVXhu5bhuqR9w5Uk4bqkPeG7quG6pOG7uCR9w5U94bqkTeG7nlXGoOG6pE3DlVXhuqQjIeG6pD3GoOG6vFXGoOG6pEvhu6hV4buW4bqkSz/hurjhuqRL4bq44bqkSuG7kFXGoOKAncOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu2MSQ9xqDDmkDDguG6ruG6vcOa4bq8VeG7luG6pMOt4buW4bq44bqkLeG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4buVJH3DlFXEgi/hu7bhuq4=

Hoàng Nga - Nguyễn Quyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã
2022-04-30 09:34:00

baophutho.vn Toàn tỉnh hiện có 168 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với sự nỗ lực của các cán bộ y tế cơ sở đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long