Cập nhật:  GMT+7
4buaIFRSJjjhu6plZU9RY8OJMMOpODtR4buc4buhIDA+4bq5UuG7pC/DmeG7klJJMHvDqVJB4buqOVLDqSApOVLhu6ZSJuG7qlI5WSZSOeG6pzBS4buhw4FJ4buvcC1U4buo4buaLyBU4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1Fj4butO+G7qj9R4bucQ8OJccOJUi1Sw4kxYSBSOjxhUlTGr1IiMOG6rVJhIuG7rOG7i1Lhu6Qvw5nhu5JSSTB7w6lSQeG7qjlSIiAwUmEgPWFSw6kgKTlS4bumUibhu6pSOVkmUjnhuqcwUuG7ocOBSeG7r3AtVOG7qOG7klI6PuG6uVI44busUibhu6pSYSA9Y1ImVmEg4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucLeG7oeG7qlIqe2EgUlXhu6bDmlVS4buW4bufQVXhu6bDmlXGoFIiIDBSYSA9YVLDqeG7rjBS4bufWSZS4buxMOG7qmEiw5RS4bufe2EgUmEg4bu4YVJhaOG7klLDmlRSw6nhurnhurUw4buSUibhuq9hIlI/4bu4YVJJMHvDqVJB4buqOeG7klI6M+G7qlImIDRSw6nhu64wUsOpIOG7rGEgUmMg4bqxUuG7oSAxUuG7tzBhIOG7klLDqTRhIFLhu61WMFJw4buH4bqlYSLhu5hSQSLhu6zhu4tSw5pUL8OaL1VTVVThu5JSKnthIFJhIOG7uGFSw6nEkSlhUsOp4buFUm1hIsOhOOG7qlJhID1jUiZWYSBSReG7uGFSKuG7quG7i1JJ4bu4YVJx4bq3YVLDqcSRKWFSJiDhurnhu4s8YVIq4buq4buLUklBxq/Gr1Jp4busUjrhu4fhuqkmUibhu7AmIFI44buLUmEi4buq4buLUmXhu6rhurlSNyAwUmEgPWNSJlZhIFLDqeG7rjBSw6k0YSBS4bufWSZS4buxMOG7qmEi4buYUuG7tTzDqVJk4bq5VlLDrCzDqVJhIiAwezlSOCNhUlVSYSLhu6zhu4tS4bukL8OZL1VTVVRSKnthIFJhIOG7uGFSP+G7h+G6pWEiUsOpMWEgUmnhuqcwUmkwxJHhurllUkVtxJBFLeG7ocOhSS1V4buYUuG7rTB7YVIqe2EgUmEg4bu4YVI64buH4bqpJlIm4buwJiBSOOG7i+G7klI6MD7hurlSw6nEkTNSw6nhu64wUuG7n3thIFJpMHthUuG7n3thIFJhIDB7w6lSOuG6pzBSw4nEkeG6uWEiUuG7huG6pWEiUibhuqVSZeG6q1Jx4bqvYSJSbWEg4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucLeG7oeG7qlIqe2EgUlXhu6bDmsOaUuG7luG7n0FV4bumw5rDmsagUiIgMFJhID1hUsOp4buuMFJx4busUkHhu7ZhIsOUUuG7n3thIFJhIOG7uGFSYeG7qjnhu5JSVcOaUsOp4bq54bq1MOG7klIm4bqvYSJSP+G7uGFSSTB7w6lSQeG7qjnhu5JSOjPhu6pSJiA0UsOp4buuMFIg4bq54buLe2FSceG6r2EiUuG7reG7h2Ei4buSUsOpNGEgUsOJIOG7sDBS4bufMmEg4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucLeG7oeG7qlIqe2EgUlXhu6bDmsOZUuG7luG7n0FV4bumw5rDmcagUiIgMFJhID1hUsOp4buuMFJx4busUkHhu7ZhIsOUUuG7n3thIFJhIOG7uGFSYWjhu5JSw5pTUsOp4bq54bq1MOG7klIm4bqvYSJSP+G7uGFSSTB7w6lSQeG7qjnhu5JSOjPhu6pSJiA0UsOp4buuMFIg4bq54buLe2FSceG6r1Lhu7fhu4fhuqVhIuG7klLDqTRhIFJBIiB7Um1h4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucQSLhu6zhu4tSw5ovw5kvVVNVVOG7klIm4buwJlIqe2EgUmEg4bu4YVLDqcSRKWFSw6nhu4VSQSA9w6lS4bufVmFSYSA9Y1ImVmEgUkXhu7hhUirhu6rhu4tSceG7rFJB4bu2YSJSw6nEkSlhUiYg4bq54buLPGFSKuG7quG7i1JJQcOaVOG7qFLhu5bhu59BVeG7psOaw5rGoFJp4busUiYg4bq54buLPGFSKuG7quG7i1JJQeG7pMOaVOG7qFLhu5bhu59BVeG7psOaw5nGoOG7klI6V1I64buH4bqpJlIm4buwJiBSOOG7i1JhIuG7quG7i1Jl4buq4bq5UjcgMFJhID1jUiZWYSBSw6nhu64wUsOpIOG7rGEgUmMg4bqxUnHhu6xSQeG7tmEi4buYUuG7tTzDqVJk4bq5VlLDrCzDqVJhIiAwezlSYSLhu6zhu4tSw5kvw5kvVVNVVFIm4buwJlIqe2EgUj/hu4fhuqVhIlLDqTFhIFJp4bqnMFJpMMSR4bq5ZVJFbcSQRS3hu6HDoUktVeG7mFLhu60we2FSJuG7sCZSKnthIFJhIOG7uGFSOuG7h+G6qSZSJuG7sCYgUjjhu4vhu5JSOjA+4bq5UsOpxJEzUsOp4buuMFLhu597YSBSaTB7YVJDIOG6tTBSceG7rFJB4bu2YSLhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5wt4buh4buqUip7YSBSVeG7psOa4bukUuG7luG7n0FV4bumw5rhu6TGoFIiIDBSYSA9YVLDqeG7rjBSROG6uVZhIlJB4buqOcOUUuG7n3thIFJhIOG7uGFSYeG7qjnhu5JSw5rDmVLDqeG6ueG6tTDhu5JSJuG6r2EiUj/hu7hhUkkwe8OpUkHhu6o54buSUjoz4buqUiYgNFLDqeG7rjBSIOG6ueG7i3thUuG7iilhUuG7t+G7ribhu5JSw6k0YSBSSTVhIFJDIOG6uybhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5zhu6Hhu6pSKnthIFJV4bumw5rhu6ZS4buW4bufQVXhu6bDmuG7psagUiIgMFJhID1hUsOp4buuMFJE4bq5VmEiUkHhu6o5w5RS4bufe2EgUmEg4bu4YVJh4buqOeG7klLDmlVSw6nhurnhurUw4buSUibhuq9hIlI/4bu4YVJJMHvDqVJB4buqOeG7klI6M+G7qlImIDRSw6nhu64wUmThurk9YVLhu58yYSBSw4nhu7hh4buSUsOpIOG7rGEgUmMg4bqxUuG7reG6t1Lhu6EgMVLhu7kwYSDhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5xBIuG7rOG7i1JVL8OZL1VTVVThu5JSJuG7sCZSKnthIFJhIOG7uGFSw6nEkSlhUsOp4buFUkEgPcOpUuG7n1ZhUmEgPWNSJlZhIFJF4bu4YVIq4buq4buLUnHhu6xSQeG7tmEiUsOpxJEpYVImIOG6ueG7izxhUirhu6rhu4tSSUHDmlRUUmnhu6xSOuG7h+G6qSZSJuG7sCYgUjjhu4tSYSLhu6rhu4tSZeG7quG6uVI3IDBSYSA9Y1ImVmEgUsOp4buuMFLDqTRhIFJE4bq5VmEiUkHhu6o54buYUuG7tTzDqVJk4bq5VlLDrCzDqVJhIiAwezlSYSLhu6zhu4tSw5kvw5kvVVNVVFI/4buH4bqlYSJSw6kxYSBSaeG6pzBSaTDEkeG6uWVSRW3EkEUt4buhw6FJLVXhu5hS4butMHthUibhu7AmUip7YSBSYSDhu7hhUjrhu4fhuqkmUibhu7AmIFI44buL4buSUjowPuG6uVLDqcSRM1LDqeG7rjBS4bufe2EgUmkwe2FSceG7qlLhu7Ugw6Hhu6pSw4nEkeG6uWEiUuG7huG6pWEiUkThurlWYSJSQeG7qjnhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5wt4buh4buqUip7YSBSVeG7psOaxahS4buW4bufQVXhu6bDmsWoxqBSIiAwUmEgPWFSw6nhu64wUsOpIOG7rGEgUmMg4bqxUuG7reG6t1Lhu6EgMVLhu7kwYSDDlFLhu597YSBSYSDhu7hhUmHhu6o54buSUsOZU1LDqeG6ueG6tTDhu5JSOOG7rFImIOG6ueG7iylhUiIw4buq4buSUmThurnhurEmUsOpMyYgUuG7l2FSceG6s+G7mFJBIuG7rOG7i1JUL8OZL1VTVVThu5JSKnthIFJhIOG7uGFSw6nEkSlhUsOp4buFUuG7l2FSceG6s1JhID1jUiZWYSBSReG7uGFSKuG7quG7i1LDieG7uGFSReG6pWFSQSBAw6lSw6nEkSlhUiYg4bq54buLPGFSKuG7quG7i1Lhu6Zy4buow5nFqFRSaeG7rFI64buH4bqpJlIm4buwJiBSOOG7i1JhIuG7quG7i1Jl4buq4bq5UjcgMFJhID1jUiZWYSBSw6nhu64wUsOJIOG7rGEgUmMg4bqxUuG7reG6t1Lhu6EgMVLhu7kwYSDhu5hS4bu1PMOpUmThurlWUsOsLMOpUmEiIDB7OVJhIuG7rOG7i1JTw5ovw5kvVVNVVFI/4buH4bqlYSJSw6kxYSBSaeG6pzBSRW3EkEUt4buhw6FJLVXhu5hS4butMHthUip7YSBSYSDhu7hhUjrhu4fhuqkmUibhu7AmIFI44buL4buSUjowPuG6uVLDqcSRM1LDqeG7rjBS4bufe2EgUmkwe2FSP1dSJiAwPGFS4buh4bq/UuG7oSAw4buY4buaL2Phu5zhu5pjUiY44buqZWVPUWPhu5/DoT/hu4tR4bucw4kxYSBSOjxhUlTGr1IiMOG6rVJhIuG7rOG7i1Lhu6Qvw5nhu5JSSTB7w6lSQeG7qjlSJsOgUsOp4bq1YSJSJuG6s2EiUlThu6ZTw5pSJuG7qlI5WSZS4buhw4FJ4buvcC1U4buoUj/DoVI44bu44buLUmEgMFs5UsOpxJHDoWEiUmHhu4fhuqcm4buSUsOpxJHDoWEiUjrDoFJl4bqxUjjhu4fhuqlhIlIm4buqUjlZJlI54bqnMFLDqTFhIFLDqeG7hVJhIuG7rOG7i1JVxagvVFI6PGFSYeG7quG7i1I44busUuG7qFRTUibhu6rhu5jhu5ovY+G7nOG7mmNSJjjhu6plZU9RY+G7n8OhP+G7i1Hhu5zDieG6tWEiUmXhurFSYSLhu4fhuq0wUsOpMDxjUsOs4bq7JlIiI2FSaeG7rFJhID1jUiZWYSBSw6nhu4VSaeG6vWEiUj8zJiBSOuG7qmEiUjrhu4fhuqkmUsOpIDvDoVI/xIMwUmXhu4MmUjcgw6M7UuG7libhu7AmIFI44buLxqBSIDB7YVI44busUlXFqOG7mMOZxajGr1JhIuG7h+G6rTDhu5JSw6nEkcOhYSJSOsOgw5RS4buh4buwJiBSOOG7i1LDqT1jUsOpxJHhurlhIlLDqeG7rjBSKnthIFJpMHthUsOZ4buoxq9SYSLhu4fhuq0w4buSUibhu7AmIFI44buLUsOpPWNSw6nEkeG6uWEiUsOp4buuMFIm4bqlUmXhuqtSNyDhu7AmUlTGr+G7mMavxahTUmEi4buH4bqtMOG7klIm4buwJiBSOOG7i1LDqeG7rjBSYSDhu6zhu5JSYeG6pTBSOOG7h+G6uVLDqcSR4bq7Usav4buYVFRTUmEi4buH4bqtMOG7mOG7mi9j4buc4buaY1ImOOG7qmVlT1FjbeG6ucOpIMOhxJFR4buc4buf4buww6FSQyDhurtSw4kg4bqjUjowe2FSw6lnUuG7lsOp4bq1YSJSIOG6qWPGoOG7mi9j4buc

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long