Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4Dhu4Xhu65WxagySOG7ii/hu4jDiUjhuqJWxq8xSMahTkBIMeG7ruG7pEBISkhQTkhAw5RQSOG7heG7m+G6osOyZi3DjU1IUsWoMkjhu7jDk0gj4buu4bqhI+G7rEgxIDg+I+G7rEjhu657XUgj4buu4bucXUhQ4buMI+G7ruG6vi/hu67DjeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buA4burdmd2SC1Idlcj4buuSFLhu6YjSMONTEjhu6xWPkgj4busw5Phuq9I4buKL+G7iMOJSOG6olbGrzFIxqFOQEjhu6zhu65WSCPhu67hu5wjSDHhu67hu6RASEpIUE5IQMOUUEhAPFZI4buF4bub4bqiw7JmLcONTcOJSFLFqDJI4bu4w5NIUE5II+G7ruG7nF1IUOG7jCPhu67hurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4buFTkjhu6DGryPhu65Iw4xKw4zDjUjhurzhu4PGocOMSsOMw43Dikjhu6zhu65WSCPhu67hu5wjSDHDklZIMcOdI+G7rkjhu4PDlFBIxqFWI+G7rsSQSOG7g8avI+G7rkgj4buu4buWI0gjTkDDiUjEqMONSDEyIVbDiUjhu7jDk0hQOiPhu6xIUeG7liNI4bqiVsavMUjGoU5Aw4lIUCRIUllOSFDhu67DnUgxw5JWSMSD4buOSOG7meG6t0jhuqLDlSPDiUgx4buuWUjEg+G7jkjhu5nhurdI4bqlI+G7rsOJSDHDnSPhu65Iw7PDk0h24buyI+G7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhu4VOSOG7oMavI+G7rkjDjErDjMOMSOG6vOG7g8ahw4xKw4zDjMOKSOG7rOG7rlZII+G7ruG7nCNIMcOSVkgxw50j4buuSOG7g8OUUEjGoVYj4buuxJBI4buDxq8j4buuSCPhu67hu5YjSCPhuqHDiUjhu4rhu4hIMTIhVsOJSOG7uMOTSFA6I+G7rEhR4buWI0jhuqJWxq8xSMahTkDDiUhQJEhSWU5IUOG7rsOdSDHDklZIMeG7rllIMSDGoCNI4bqu4bukI0jhu5Xhu5xdw4lI4buuMuG6r8avI0jhuq7hu6QjSOG7leG7nF3DiUgxw50j4buuSOG7q+G7rjNIduG7rirhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4buFTkjhu6DGryPhu65Iw4xKw4zhu4pI4bq84buDxqHDjErDjOG7isOKSOG7rOG7rlZII+G7ruG7nCNIMcOSVkgxw50j4buuSOG7g8OUUEjGoVYj4buuxJBI4buDxq8j4buuSCPhu67hu5YjSCNOQMOJSOG7iMOMSDEyIVbDiUjhu7jDk0hQOiPhu6xIUeG7liNI4bqiVsavMUjGoU5Aw4lIUCRIUllOSFDhu67DnUgxw5JWSMSD4buOSOG7rykjSGc6I+G7rMOJSDHhu65ZSMSD4buOSOG7rykjSHbhu5bhuq/DiUgx4buuw5Mj4buuSF3hu647SMOzw5NIxqEuVuG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhu4VOSOG7oMavI+G7rkjDjErDjOG7iEjhurzhu4PGocOMSsOM4buIw4pI4bus4buuVkgj4buu4bucI0gxw5JWSDHDnSPhu65I4buDw5RQSMahViPhu67EkEjhu4PGryPhu65II+G7ruG7liNII05Aw4lI4buIw41IMTIhVsOJSOG7uMOTSFA6I+G7rEhR4buWI0jhuqJWxq8xSMahTkDDiUhQJEhSWU5IUOG7rsOdSDHDklZIxIPhu45IduG7rk4j4buuSOG7meG7ruG7pMOJSOG7rjLhuq/GryNIduG7rk4j4buuSMOzw5PDiUgxw50j4buuSMOz4buMVkhmOCkj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMah4busw5Phuq9I4buKw40v4buKL8OMScOMw43DiUhQT1BI4bugxq8j4buuSCPhu67hu5YjSDEg4bukI0gxYUjhuqUj4busPeG7uE5II+G7ruG7nF1IUOG7jCPhu65IMOG7liNI4bugTuG6r0jhuqLhu5YjSGcsI0gxIOG7pCNIUOG7rjLhuq/hu6YjSOG7oE7huq9I4bqixqFMTEjhuqPDk0hSOHtQSFBPUOG7rkjhu7jhuq9II+G7rE7huq9IME4ySOG7tuG7rlZII+G7ruG7nF1IUOG7jCPhu65IMcOSVkgxw50j4buuSOG7g8OUUEjGoVYj4buu4bq4SOG7meG7pjFIIjLhu4xIxINUMUgj4bus4buuVsavQEgj4busw5Phuq9Iw4wv4buIL8OMScOMw41I4bugxq8j4buuSCPhu67hu5YjSFE4KSPhu6xIMVcj4buuSOG6ozxWSOG6o1YgMjBI4buv4bql4but4buvLeG7hT3huqItw4zhurhIw7NWxq8jSFBPUEjhu6DGryPhu65II+G7ruG7liNIUjh7UEhQT1Dhu65I4bu44bqvw4lIUlbFqDJIMSBZSDHDklZI4buDxq8j4buuSOG6o1bGryNIZ05I4bu24buuPU5IMcOdI+G7rkjhu4PDlFBIxqFWI+G7ruG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhu4VOSOG7oMavI+G7rkjDjErDjMSoSOG6vOG7g8ahw4xKw4zEqMOKSOG7rOG7rlZII+G7ruG7nCNIMcOSVkh24buW4bqvSMahViPhu67EkEjhu4PGryPhu65II+G7ruG7liNII+G6ocOJSMOM4buISDEyIVbDiUjhu7jDk0hQOiPhu6xIUeG7liNI4bqiVsavMUjGoU5Aw4lIUCRIUllOSFDhu67DnUgxw5JWSDHhu65ZSDEgxqAjSHbhu5YjSOG7g1bhu6Qjw4lI4buuMuG6r8avI0h24buWI0jhu4NW4bukI8OJSDHDnSPhu65IduG7luG6r0jGoVYj4buu4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gOG7hU5I4bugxq8j4buuSMOMSsOMSkjhurzhu4PGocOMSsOMSsOKSOG7rOG7rlZII+G7ruG7nCNIMcOSVkh24buW4bqvSMahViPhu67EkEjhu4PGryPhu65II+G7ruG7liNII+G6ocOJSMOM4buISDEyIVbDiUjhu7jDk0hQOiPhu6xIUeG7liNI4bqiVsavMUjGoU5Aw4lIUCRIUllOSFDhu67DnUgxw5JWSF3hu644PiPhu6xIw7NWxq9dSHbhu67DkyPhu67DiUgx4buuw5Mj4buuSF3hu647SHbhu642SGbhu5oySMONw4lIMcOdI+G7rkjhu4NYI+G7rkhmOCkj4bus4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gMah4busw5Phuq9Iw40v4buIL8OMScOMw43DiUhQT1BI4bugxq8j4buuSCPhu67hu5YjSDEg4bukI0gxYUgjODxQSCPhu6w9w5NWSCPhu67hu5xdSFDhu4wj4buuSOG7hcOgTkjhu7bhu67hu6IySOG7sTI7UEgx4bumSOG7ly5QSOG7g8OTVkgxw50j4buuSHbhu5bhuq9IxqFWI+G7rkjhuqPDk0hSOHtQSFBPUOG7rkjhu7jhuq9II+G7rE7huq9IME4ySOG7tuG7rlZII+G7ruG7nF1IUOG7jCPhu65IMcOSVkgxw50j4buuSHbhu5bhuq9IxqFWI+G7ruG6uEjhu5nhu6YxSCIy4buMSMSDVDFII+G7rOG7rlbGr0BII+G7rMOT4bqvSOG7ii/hu4gvw4xJw4zDjUhQT1BI4bugxq8j4buuSCPhu67hu5YjSFE4KSPhu6xIMVcj4buuSOG6ozxWSOG6o1YgMjBI4buv4bql4but4buvLeG7hT3huqItw4zhurhIw7NWxq8jSFBPUEjhu6DGryPhu65II+G7ruG7liNIUjh7UEhQT1Dhu65I4bu44bqvw4lIUlbFqDJIMSBZSDHDklZIdiAyI+G7rEgx4buWQEjhuq5IMeG7pkjhu4Phu6YjSOG7heG7mjLhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buAdlcj4buuSFLhu6YjSMONTEjhu6xWPkgj4busw5Phuq9I4buKL+G7iMOJSOG6olbGrzFIxqFOQEhQJEgxISPhu6xIUC4j4busSMONSknhu4pIUE5IQMOUUEjhu4Xhu5vhuqLDsmYtw41NSFE9SOG7uOG7luG6r0gj4buuVuG7qkBIMSA9I+G7rEgjODxQw4lIMSA9I+G7rEhSJEgwO0jhu7g4eyPhu6xIUE5IQMOUUEhAPFZIMVcj4buuSDFhSCPhu6zDk+G6r0jDjEsvw41IUuG7piNII07huq9I4bu4w5NITcONSUhQTuG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4B2ISPhu6xIMDtII+G7rDg+VkgxVuG7pl1IxIMzUEjhu6zhu5ojSOG6o8OTSCPhu67hu5xdSFDhu4wj4buuSDFhSOG6ozQj4busSFFZUOG7rkhSTiPhu6xIUjh7UEgx4buuUz1IUT9WSDA5UEjhu7bhu64mU0jhurxQT1Dhu65I4bu44bqvw4pI4buuVsavI0jhu7jDk0jDjEvhurjhu4hLTEgj4busOD5Ww4lIMSA9I+G7rEhSJMSQSOG7hU9Q4buuSOG7uOG6r0gx4bucXUgxIDIj4busSDHDklZI4bugxq8j4buuSOG6o1bGryNI4buITUxII+G7rDg+VsOJSFBPUOG7rkjhu7jhuq9IMeG7nF1IMSAyI+G7rEgxw5JWSFApSDB9SOG7tuG7rk9QSMONTOG6uExLSUgj4busOD5Ww4lIUE9Q4buuSOG7uOG6r0gxw5JWSCPhu67Dk8OJSCMpVkjhu7g4MkgxIDNITOG6uMONw41JSCPhu6w4Plbhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4bqlMjHhu649IEfhu4Dhu4NPPUjhu6vhu64zSHbhu64qSFJWxq8jSDHDoEjhurwxISPhu6xI4buue13DiuG6vi9d4buA

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ
2024-06-22 14:04:00

Đi bộ đồng thời tăng cường cơ bụng là cách tốt nhất để giảm cân và giữ dáng. Vậy làm thể nào để tăng cường cơ bụng khi đi bộ?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?
2024-06-22 07:11:00

Những năm gần đây, các sản phẩm giảm cân và hạ mỡ máu với thành phần chính là lá sen ngày càng được sử dụng rộng rãi. Vậy lá sen có giảm cân và ai không nên sử dụng?

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long