Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i0DhurjhurRt4buN4buRZ8Ozbm5t4bq04bu5xKjhurzDgW3hu6nhu51tR8OBd+G6sm1P4bufxaltw5LDgeG6tG3FqCHhuqcjxq8tb+G7k2ZtxalBSMO54bq0beG7p+G6om1Hw4F34bqybcWpQeG7iuG6tOG7uW1H4buEd+G6tG3hu4JI4buMbeG6skJt4buExJDhurThu7ltQeG6uOG6tMOsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLN8Oh4buow6FtLW3hu6bhu5vhurRtR8OB4bq0bUbhu5XhurThu7ltw7JvL8OybcWp4buK4buZbeG7psSQbeG6q21HeG3FqUHDgm3hu6fDgXhHZm3huqfDgcO9R20u4buZ4bqybUfDgXjhu4ZtR8OMxalt4bqwQULhurThu7ltxanhuqRtxanhu5lt4bqy4bufxaltxagh4bqnI8avLW/hu5NnbeG7qOG7nW3FqeG6pG3hu43hu5Fnw7Phu4/DtW3hurThu7nEqOG6vMOBbeG6p8OBw71HbS7hu5nhurJtR8ahw4Ftb+G7k21Hw4PhurRBbUdB4buX4bq0QW3hu4ZBQ21Hw4F34bqybcWpQeG7iuG6tOG7uW1P4bufxaltw5LDgeG6tG3FqCHhuqcjxq8tb+G7k2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6Hhu4TDguG6tOG7uW1HQeG6vMOBbeG7ucOB4buZ4bq0bUfhurrDgWZtT+G7n8WpbcOSw4HhurRtxagh4bqnI8avLW/hu5NtRnZt4bupxKjDisWpbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4FtR8OBd+G6sm1H4buEd+G6tG3hu4JI4buMbeG6skJt4buExJDhurThu7ltQeG6uOG6tGZtxalBw4Jt4bq0QcOBeUht4bupQ8OBbUfEqMOK4bq04bu5bUfDgXfhurJtQeG6uOG6tGZtT8OBw73FqW3hu6nhu5vhurJt4bun4bubw4Jt4buZ4bq0bUfDguG7l+G6tG3FqUHDgm3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7qcSow4rFqW1Hw4F34bqybeG6tuG7l21PQm3FqcON4bq04bu5bcWpdeG6tG1HQcOBeEdnZ2fDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLxajhuqRtR0F34bqybW9n4buR4buNbm3hurThu7nEqOG6vMOBbeG7qcSow4rFqW1Hw4F34bqybcWpQeG7iuG6tOG7uW1P4bufxaltw5LDgeG6tG3FqCHhuqcjxq8tb+G7k21H4buEw4LhurThu7lt4bq04bu54buX4buMbcOybi/Dsi/Ds27Ds29mbcWpQcOBbUfDgXhHbeG6tEHEqG1G4buZSOG7g8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tA4buXbS7EkMOB4buDbW9uw7Nt4bq04bu5xKjhurzDgcOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tA4bubw4Ftxq/EqOG6uOG6tOG7uW3hu4Ntw7Phu43hu5Nt4bq04bu5xKjhurzDgcOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tA4bubw4FtN0HhuqbhurThu7nhu4Ntb2/DtG3hurThu7nEqOG6vMOBw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i0Dhuqbhu5lt4bum4bqg4bq0QeG7g23DtMOzbeG6tOG7ucSo4bq8w4HDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLQMSo4bq04bu5beG6q3fhurThu4Ntb25t4bq04bu5xKjhurzDgcOsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vhu6bhu5/FqW3hu7jDgeG7meG6tOG7ueG7g23DtOG7k23hurThu7nEqOG6vMOBw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i0Dhu5dt4bu4w4Hhu5nhurThu7nhu4Nt4buP4buN4buTbeG6tOG7ucSo4bq8w4HDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buL4buow4HDveG6tG3hu6bDgXfhurThu4Ntb+G7k8OzbeG6tOG7ucSo4bq8w4HDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6E3Z21ARG3FqEHDgG0sw4HhurRBbeG7g23hu43DtG5t4bq04bu5xKjhurzDgWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLw6HDgOG6tEFt4bupeOG6tG1vw7Vt4bu5w4Hhurxt4bq04bu54buX4buMbcOybi/Dsi/Ds27Ds29mbUdF4bq04bu5bcWpxJDhurThu7lt4bup4budbUdBTMWpbUHDgcO94bq0bUfDgXfhurJtT+G7n8WpbcOSw4HhurRt4buGQeG6puG6tOG7uW3FqCHhuqcjxq8tb+G7k21HxqHDgW1v4buTbUfDg+G6tEEvR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbcWpQcOCbeG7jeG7kWfDs+G7j8O1beG6tOG7ucSo4bq8w4Ft4bq24buXbcWp4buV4bq0beG7p8SQZm3hurRBc+G6tG1Pw4F34bq0beG7jG1HeG3hu6nhu5nhurThu7ltR+G7hEzFqW1Hw4F44buGbeG7qcOBeUhtR+G7hOG6om3hu6fDveG6tEFt4bq0QXPhurRtxagh4bqnI8avLW/hu5NmbcWp4buVxalt4bq0QXPhurRtT8OBd+G6tG3hu4xtR3htR0FMxaltQcOBw73hurRtxanhu5XFqW3hurRBw4HDveG6sm1Pw4xt4bq0QcSobeG6tnThu4xt4bqy4bulSG3hu6fDveG6tEFt4buGQcO54bqyZm3DkuG7sUdt4bq04bu5QcOBw73hurJmbUfhu4RI4buMbU94R2ZtR0Hhu5fhurRBbU/DgXfhurRtxanhu5XFqW1HRW3FqCHhuqcjxq8tb+G7k23FqcSQ4bq04bu5beG7qUThurThu7ltT+G7l23hu6bhu5nhurRtxahBw4Nt4bupxqHDgm3hu4ZB4bqm4bq04bu5bcWpQUPhurThu7ltxrDhuqLFqUFnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buEw4LhurThu7ltxanhu5XFqW3hurThu7nhu5fhu4xtw7Phu5Mtw7JuL8OyZm3Gr0xt4buV4bq0bcOhxagsOW3hu6nhu51tR0VtxalBSsWpbUfDuuG7hm1BSHThurRtR+G7hMOB4buz4bq0beG6sEHhu5nDgW1P4bufxaltw5LDgeG6tG3FqCHhuqcjxq8tb+G7k23FqUHDgm1h4bq+beG6q21HeGZtw6Hhu4RI4bq04bu5bUdz4bqybTrDgeG7s+G6sm1Gw4Lhu5VHbeG7p8O94bq0QW1Hw7pHL+G6q21HeG3GsExt4buGQeG6puG6tOG7uWZt4bumw73hurRBbU/DgcO94bq0beG7qeG7mW3hurBBw4Lhu5ltR8OD4bq0QW1P4buXbeG7qcahw4FtxrDDgcO94bq0beG6sEFDw4Ft4buCSHPhurRt4buMbcWp4buK4buZbcOybeG6sEFIbU9Mxalt4bqyw4F54bq0beG7puG7n8WpZm3hurLDgXnhurRtw6Hhu4RI4bq04bu5Zm3hurLDgXnhurRtLuG7meG6smdt4buoeOG6tG3hurThu5nhu4xtR8OC4buX4bq0beG7p8SQbcO1w7JtR8OD4bq0QS9HQeG7l+G6tEFt4buGQUNt4bup4budbeG7qcSow4rFqW1Hw7rhu4ZtQUh04bq0beG7qeG7s23FqUFIw7nhurRt4bun4bqibcWpQcOCbUfhu4TDgeG7s+G6tG3hurBB4buZw4Fnw6wv4buG4buLw6zhu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7mEhHQcOC4buEbOG7i+G7puG7mcyBw4JtN0FIzIFtw6FBw4LMo23hu6nDgeG7q8yjzILhurRtR0jMm8yJbWlHw4LMgsyJ4bq04bu5bUHDgsybzKPhu4bDrcOsL+G7huG7iw==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long