Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cCzhurzDikThu5zDusWp4bulL8WpxqHDuuG6suG7isO64buvw7rhurJ2w7pJ4bu34bqyw7osw6Phu4k0Li3hu6Xhu6/DuuG7mnnDisO6w6rhuqDGr8O64bqjw4rDjeG6vMahw7oseMO64bqhduG7nMO64bukeMO6IXjDuuG6o8OAw43hurrhu6Ev4bq84bulcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDPhuqR24bq0dXDDqcOqIcOqw7otw7o7w73DjcO64buaw4rDjcO64bqy4bq8w4pE4bucw7rFqeG7pS/FqcO64bqyUHbDujtPw7prw7rhu5pDw7rhurLhurzDjMO64bq2w4pD4buaw7rhurLhu4rDuuG7r8O64bqydsO6SeG7t+G6ssO6LMOj4buJNC4t4bul4buvw7rhurrhurzDisO6w43hurzEgsONw7rhu5p5w4rDusOq4bqgxq/DuuG6o8OKw43hurzGocO6LHjDuuG6oXbhu5zDuuG7pHjDuiF4w7rhuqPDgMON4bq64bubw7oh4bqgxq/DusOCROG7nMO6SHjDuuG6snfhurLDuuG6snbDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq8xILhu5jDuuG6ssO9w43hurzDusOCUsOU4bqyw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/DusON4bq6dsav4bubw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2ScO64bq8w4rEkMONw7rhurLhu4rDuuG7p+G7m+G7q8O5xanDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43hu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDDquG6vEzDjeG6usO64buaw4rDjcO64bqydsO6SeG7t+G6ssO6SeG7jsOK4buVw7rDueG7r8O64bqydsO6SeG7t+G6ssO6SeG7jsOKw7rhu6M74bqj4bun4bup4buv4bunLeG7p+G7q8O5xanhu5/Dukh4w7rhurJ34bqyw7rhurJ2w7rDglLDlOG6ssO64bqyd+G6suG6vMO6SMavw7rDjeG6unbGr8O6xqB24bucw7rDjeG6vMSC4buYw7rhurLDvcON4bq8w7rhu5p5w4rDusOq4bqgxq/DuuG6o8OKw43hurzDuuG7o8Wp4bufxqHDuix4w7rhuqF24bucw7rhu6PFqeG7n8ahw7oheMO64bqjw4DDjeG6usO64bujxanhu5/hu5vDuizhu6DDuuG7muG6vEXhu5Xhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAtw7osVsO6OyLhuqMzw7rhu6fhu6nhu6/hu6nDuuG7ozvhuqPhu6fhu6nhu6/hu6nhu5/hu5XDujvEkMON4bq8w7rDjeG6vOG6oMONw7rDjcOZxqHDusWp4bupw7rhu5rhu5zDk8OKxqHDukh4w7rhurJMw43hurrDuuG6tOG6oMONw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2Scahw7rhurLhu4rDusOC4buGdsO64bqy4bq84buCw7rhu5p5w4rDuuG7muG6vOG7hsO64bua4buW4bqiw43DujLhu4jDui7Dg+G7nMahw7rhurzhu5zGr8SQw43DujLhu4jDui7Dg+G7nMahw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6w6rhuqDGr8O64bqjw4rDjeG6vOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7qeG7r+G7q8O64bujO+G6o+G7p+G7qeG7r+G7q+G7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONw5nGocO64bun4buvw7rhu5rhu5zDk8OKxqHDukh4w7rhurJMw43hurrDuuG6tOG6oMONw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2Scahw7rhurLhu4rDusOC4buGdsO64bqy4bq84buCw7rhu5p5w4rDusWo4buzw7rhuqHhu67DujPhu4h2xqHDuuG7muG6vOG7hsO6xajhu7PDujvhu4DDjeG6vMO64bqhw4rDjeG6vMahw7rhu5rhu4LDjeG6vMO64buJ4buEw43hurzDusOgw4zDjeG6uuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7qeG7r+G7scO64bujO+G6o+G7p+G7qeG7r+G7seG7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONw5nGocO6xanhu6fDuuG7muG7nMOTw4rGocO6SHjDuuG6skzDjeG6usO64bq04bqgw43DuuG7icOKxJDhu5rDuuG6o3ZJxqHDuuG6suG7isO6w4Lhu4Z2w7rhurLhurzhu4LDuuG7mnnDisO6xajhu7PDusOq4buWUsOVw43hurrDusOgw4zDjeG6usahw7rhurzhu5zGr8SQw43DusOp4bq8w4zDjeG6usO6IcOKRMONxqHDusOqw6nhu5vDuizDg8ONw7rDquG6vOG7jOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG6o+G6unjGr8O6xanDuS/DucWpL+G7p8O54bun4bulxqHDusO5xanDuuG6tsSQw43hurzDusON4bq84bqgw43DuuG7muG7lkLDjcO64buaVMO6w41S4buO4bqyw7rDjeG6usOMeMOKw7rDjeG6vMSC4buYw7rhurLDvcON4bq8w7osw5p2w7pH4bq84bqu4bucw7rhurnhu5xN4bqyw7rhu5pDw7rhuqFP4bqyw7o7eMOKw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6w6rhuqDGr8O64bqjw4rDjeG6vMahw7rDguG7s8O6w4JSw5ThurLDuuG6snfhurLhurzDukjGr8O6w43hurp2xq/DusagduG7nMO6R+G6vMOKw7rDjeG6vMSC4buYw7rhurLDvcON4bq8w7rhu5p5w4rDuuG7muG7gsON4bq8w7rDquG6oMavw7rhuqPDisON4bq84bubw7rDoUPhu5rDuuG7lOG7nMO9w7rFqOG6puG7msO6w43hurrhurzDisSQScO6w43hurp4xq/DusWpw7kvw7nFqS/hu6fDueG7p+G7pcO64bq0UuG7jMON4bq6w7rhu5rhur7DjeG6vMO64buk4buOw4rDuuG6vVbhurvhur0tLMOM4buJLeG7p+G7m8O6M8OKxJDDjcO64bqyd+G6ssO64bq2xJDDjeG6vMO6w43hurzhuqDDjcO6w4JSw5ThurLDuuG6snfhurLhurzDukjGr8ahw7rDgsOKROG7nMO64bua4buW4buGw7rhu5p5w4rDusOq4buW4bucw43hurrDuuG7muG6oEnDumvDuuG7mkPDujtDw43DuizDg+G7nOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7qeG7r+G7rcO64bujO+G6o+G7p+G7qeG7r+G7reG7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONdknGocO6xanhu6fDuuG7muG7nMOTw4rGocO6SHjDuuG6skzDjeG6usO64bq04bqgw43DuuG7icOKxJDhu5rDuuG6o3ZJxqHDuuG6suG7isO6w4Lhu4Z2w7rhurLhurzhu4LDuuG7mnnDisO64buY4bq8UsOVw43hurrDuuG7peG7pcahw7rhu5Thu5zEgsONw7oy4buIw7rhu4nhuqLhu5jGocO6w6rDqeG7m8O6M07Duizhurzhur7DuuG6ocOKw43hurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAtw7osVsO6OyLhuqMzw7rhu6fhu6nhu6/hu6/DuuG7ozvhuqPhu6fhu6nhu6/hu6/hu5/hu5XDujvEkMON4bq8w7rDjeG6vOG6oMONw7rDjcOZxqHDusWp4bunw7rhu5rhu5zDk8OKxqHDukh4w7rhurJMw43hurrDuuG6tOG6oMONw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2Scahw7rhurLhu4rDusOC4buGdsO64bqy4bq84buCw7rhu5p5w4rDusWo4buzw7rhuqPhurzhuqDDjcO6w6Dhu6jGocO6w6rDqeG7m8O64bq54bucxq/DuuG6o+G6vOG7jMONxqHDuuG7muG7gsON4bq8w7o74buAw43hurzDuiHhu4bDjeG6vOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7q8O5w7nDuuG7ozvhuqPhu6fhu6vDucO54buf4buVw7o7xJDDjeG6vMO6w43hurzhuqDDjcO6w412Scahw7rFqeG7pcO64bua4bucw5PDisahw7pIeMO64bqyTMON4bq6w7rhurThuqDDjcO64buJw4rEkOG7msO64bqjdknGocO64bqy4buKw7rDguG7hnbDuuG6suG6vOG7gsO64buaecOKw7rFqOG7s8O64bqj4bq84bqgw43DusOg4buoxqHDusOqw6nhu5vDuuG6ueG7nMavw7rhuqPhurzhu4zDjcahw7rhu5rhu4LDjeG6vMO6O+G7gMON4bq8w7oh4buGw43hurzhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhuqPhurp4xq/DuuG7p+G7ry/DucWpL+G7p8O54bun4bulw7rhu5pUw7rDqeG6vMOKSMOK4buY4buYw4rDjeG6pMagw7rDjeG6vMSC4buYw7rhurLDvcON4bq8w7rhur3huqDDjcO64bq2dsavw7osw4PDjcO6w6rhurzhu4zDuuG7muG7lkLDjcO64bqy4bq84bucxq9Dw43DuuG6tnbGr8O64buJYeG7p+G7qeG7p+G7scahw7rDguG7s8O6w4JSw5ThurLDuuG6snfhurLhurzDukjGr8O6w43hurp2xq/DusagduG7nMO6R+G6vMOKw7rDjeG6vMSC4buYw7rhurLDvcON4bq8w7rhu5p5w4rDuuG7muG7gsON4bq8w7oseMO64bqhduG7nOG7m8O6w6FD4buaw7rhu5Thu5zDvcO6xajhuqbhu5rDusON4bq64bq8w4rEkEnDusON4bq6eMavw7rFqcO5L8O5xakv4bunw7nhu6fhu6XDuuG6tFLhu4zDjeG6usO64bua4bq+w43hurzDuuG7pOG7jsOKw7rhur1W4bq74bq9LSzDjOG7iS3hu6fhu5vDujPDisSQw43DuuG6ssO9w7rDucWpw7rhurbEkMON4bq8w7rDjeG6vOG6oMONw7rDglLDlOG6ssO64bqyd+G6suG6vMO6SMavxqHDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5bhu4bDuuG7mnnDisO6O8SQw43hurzDuuG7pMOKxJDDjcO6IXbDukfhurzDjHbDuuG7muG7gsON4bq8w7oseMO64bqhduG7nOG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7q8O54bulw7rhu6M74bqj4bun4burw7nFqeG7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONdknGocO64bun4buvw7rhu5rhu5zDk8OKxqHDukh4w7rhurJMw43hurrDuuG6tOG6oMONw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2Scahw7rhurLhu4rDusOC4buGdsO64bqy4bq84buCw7rhu5p5w4rDusWo4buzw7rhurnhu5xDw7rDquG6vMSoxqHDuuG6vOG7nMavxJDDjcO6M8OKxJDhu5jDuiFT4bqyxqHDuuG7muG7gsON4bq8w7rhurnhu5zDvcON4bq6w7rhuqN2SeG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cC3DuixWw7o7IuG6ozPDuuG7p+G7q8O54bunw7rhu6M74bqj4bun4burw7nFqeG7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONdknGocO6xanhu6fDuuG7muG7nMOTw4rGocO6SHjDuuG6skzDjeG6usO64bq04bqgw43DuuG7icOKxJDhu5rDuuG6o3ZJxqHDuuG6suG7isO6w4Lhu4Z2w7rhurLhurzhu4LDuuG7mnnDisO6xajhu7PDuiFMw43hurrDuuG6ueG7nHbDjeG6usahw7rhurzhu5zGr8SQw43DuiFMw43hurrDuuG6veG7jMONxqHDuuG7muG7gsON4bq8w7rDquG6vHbDjeG6vMO6M+G7inbhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXAtw7osVsO6OyLhuqMzw7rhu6fhu6vDucWpw7rhu6M74bqj4bun4burw7nFqeG7n+G7lcO6O8SQw43hurzDusON4bq84bqgw43DusONdknGocO64bun4buxw7rhu5rhu5zDk8OKxqHDukh4w7rhurJMw43hurrDuuG6tOG6oMONw7rhu4nDisSQ4buaw7rhuqN2Scahw7rhurLhu4rDusOC4buGdsO64bqy4bq84buCw7rhu5p5w4rDusWo4buzw7rDquG6oMONw7rhuqPhurxV4buaxqHDuuG6vOG7nMavxJDDjcO6O+G7gMON4bq8w7os4bq8d8ON4bq8xqHDusOqw6nhu5vDujNOw7os4bq84bq+w7rhuqHDisON4bq84bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vw4bqj4bq6eMavw7rhu6fhu68vw7nFqS/hu6fDueG7p+G7pcahw7rFqcO6w43hurpSw5XDisO6w414xq/DuuG7mlTDuuG6o+G6vMSC4buaw7o7w73DjcO6w43hurzEguG7mMO64bqyw73DjeG6vMO64bq94bqgw43DuuG6tnbGr8O6IXjDuuG6o8OAw43hurrDuuG7muG7lkLDjcO64bqy4bq84bucxq9Dw43DuuG6tnbGr8O64bq5M+G7r8aw4bulxanGocO6w4Lhu7PDusOCUsOU4bqyw7rhurJ34bqy4bq8w7pIxq/DusON4bq6dsavw7rGoHbhu5zDukfhurzDisO6w43hurzEguG7mMO64bqyw73DjeG6vMO64buaecOKw7rDqsOp4bubw7oheMO64bqjw4DDjeG6uuG7m8O6w6FD4buaw7rhu5Thu5zDvcO6xajhuqbhu5rDusON4bq64bq8w4rEkEnDusON4bq6eMavw7rFqcO5L8O5xakv4bunw7nhu6fhu6XDuuG6tFLhu4zDjeG6usO64bua4bq+w43hurzDuuG7pOG7jsOKw7rhur1W4bq74bq9LSzDjOG7iS3hu6fhu5vDujPDisSQw43DuuG6ssO9w7rDucWpw7rhurbEkMON4bq8w7rDjeG6vOG6oMONw7rDglLDlOG6ssO64bqyd+G6suG6vMO6SMavxqHDusOCw4pE4bucw7rhu5rhu5bhu4bDuuG7mnnDisO6O8SQw43hurzDuuG7pMOKxJDDjcO6w6nhurzDk8OKw7oheMO64bqjw4DDjeG6uuG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYVuG7nOG7muG6vMOM4buWdXA7d8OMw7rDqeG6vOG7osO6w6rhurzEqMO6w4LDisSQw43DuuG7msOaw7rhu6Phu5rDk8ON4bq6w7rhurzDlOG7mOG7n+G7oS/hu5hw

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long