Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXM14bqw4buI4bun4butxanhu5/FqcWpxanhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqs4bu54bun4bue4buGxJDhu4rhu6fGr8OB4bqk4bun4buq4buG4buI4bunKOG6sWs3KS3GsHjhu6Phu6ch4buM4bunbuG7p+G7nkXhu6fhuqx54buI4bq+4bun4bqk4buA4bug4bqy4buI4bunw4JG4bun4bqkw73huqThu6fDjUbhuqThu4Dhu6fDguG7t+G7iOG7p+G6pOG7gMSo4bun4bul4buA4buM4bun4bqk4buA4buGReG7oOG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jhu6VyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagNuG6qHnhuqbhu6Vz4bq94buHPOG7h+G7py3hu6ch4bu34buI4bun4bue4buG4buI4bun4buiw73hu4jhur7hu6fGsC/hu7Hhu6fhuqRTeeG7pyHhu4zhu6du4bun4bueReG7p+G6pOG7gMSo4bunw4Lhu4ZF4bue4bun4bqs4bu54bun4bqkSuG7p+G6vuG6sOG7iOG7p+G7rcWp4bufxanFqcWp4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhuq954buK4bun4bue4buGxJDhu4rhu6fhuqThu4BT4buI4bq+4bunxq/DgeG6pOG7p+G7quG7huG7iOG7pyjhurFrNyktxrB44buf4bunw6Phu4bEkOG7iOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhuqxF4buI4bunxq/huq7hu4jhu6fhuqzDieG7p+G7peG7gOG7jOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu6Dhu6fGr8OB4bqk4bun4buq4buG4buI4bul4buj4bunIeG7jOG7p27hu6fhu55F4bun4bqseeG7iOG6vuG7p8OMxJDhu4jhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p8O94buI4bun4buI4bq+4buA4buGxJDhu4jhu6fhuqTDmuG7oOG7o+G7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6fhu4BF4bue4bunw4zhu7Phu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7p8O94buI4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fDjOG7sOG7p8ag4buAUeG7p+G7gOG7mMag4bunxq/hu5Dhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4buI4buA4bq2xqDhu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fhuqzhu7nhu6fhu57hu4bEkOG7iuG7p+G6rFPhu6fDjOG7hsOJ4bug4bunxq/DgeG6pOG7p+G7quG7huG7iOG7p+G7nuG7gOG6qMSo4bun4bua4bug4buw4bun4bqsRuG7iOG7gOG7n+G7pyHhu4zhu6fhuqRU4buI4bq+4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7oOG6suG7iOG7p8OCRuG7p+G6pMO94bqk4bunw41G4bqk4buA4bunw4Lhu7fhu4jhu6fhuqThu4DEqOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G7peG7gOG7jOG7p+G6pOG7gOG7hkXhu6Dhu6fGr8OB4bqk4bun4buq4buG4buI4bul4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu55Vw5Thu4jhur7hu6fDjHnhu4bhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7gOG6qMSo4bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fDjcSQ4bun4bqkU3nhu6co4buAVcOU4buI4bq+4bun4bue4buc4buE4buI4buA4bun4bue4buGxJDhu4rhu6fhuqThu4BT4buI4bq+4bun4buK4buU4bun4buc4buM4buI4bq+4bun4bua4bugw5PhuqThu6fhur7hu4Z54buj4bun4bue4buC4buI4buA4bun4bqsReG7iOG7p8aw4buv4bun4bq+4buG4buS4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4burxrAv4burL+G7qcWp4bupxrDhu6Phu6fhu57hu47hu4jhur7hu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzhu7nhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4bEkOG7iuG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6co4bqxazcpLcaweOG7p+G7nuG7teG7huG7p8aweOG7p+G7nkfhu4jhu4Av4buH4bq94bun4bqk4buAxKjhu6fhu7F44bufduG7seG7q+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fDjOG7s+G7p+G6pMO94buI4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhu7Dhu6fhu55F4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7pOG6pOG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bue4bucRuG7p8OC4bq44buI4buA4bun4buI4buAxILhu4jhu6co4bqxazcpLcaweOG7o+G7p+G6pMO94bqk4bun4buI4buAxILhu4jhu6fGr+G7hsSQ4buI4bun4buw4bun4bueReG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4buI4buA4buG4bq44buK4bunxq9S4bun4buI4buAVeG7p8OM4bqu4buw4bun4buK4bq04bug4bunw4Lhurjhu4jhu4Dhu6fGoOG7gOG6suG7iuG7o+G7p+G7quG6quG7nuG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uOG7iuG7o+G7p+G7nuG7nOG7oOG7sOG7p8avReG7nuG7o+G7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8av4buGxJDhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7nuG7juG7pyjhurFrNyktxrB44bun4bqk4buM4buI4bq+4bun4bqsw5Lhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7pyF54buI4bunKOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7p+G6pOG7gMOT4buI4bq+4bun4bqmRuG6pOG7gOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzKOG7gOG7huG7p+G7nuG7hkXhu57hu6fGsOG7n+G7sXd24bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhu57hu4bEkOG7iuG7p+G7nuG7teG7huG7p3jhu6fhu55H4buI4buAL+G7h+G6veG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4burxrAv4burL+G7qcWp4bupxrDhu6fhu4jhu4BV4bun4buieeG7oOG7m+G7pzbhu7Phu6fhuq/hu4zhu4bhu5vhu6fhu6nhu7Hhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bud4bunNuG7t+G7huG7pylVw5Thu4jhur7hu5vhu6fhu6t24bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7neG7pzbhu7fhu4bhu6fhur3hu4BL4buI4bq+4bub4bun4bupxrDFqeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu53hu6c2S3nhu6ch4buE4buI4buA4bub4butd+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu53hu6c2VeG7iOG6vuG7p27EkOG7iOG7m+G7p+G7qeG7seG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu53hu6c24buz4bunNeG7hnnhu4jhur7hu5vhu6nGsOG7r+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu53hu6c84buG4bq44buI4bunIeG7hsSQ4buI4bubxrDhu63hu6nhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bud4bun4buH4bq94buf4bunNsOS4bunKOG7gOG7guG7p8SD4buG4buI4buA4bub4bun4buteOG7q+G7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fGr+G7s+G7p+G7h8SC4buw4bun4bqv4buG4buI4buA4bub4bunxrB24bur4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vzw6Phu4bEkOG7iOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhuqxF4buI4bunxq/huq7hu4jhu6fhuqzDieG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6co4bqxazcpLcaweOG7p+G7nuG7teG7huG7p2vhu4bhurjhu57hu6fhuq954buK4buj4bun4bue4bu14buG4bun4bqk4bug4buM4bqk4bun4buATMag4bunw4LDvcSo4bunKOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8ag4buAU+G7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fDjeG7ruG7p+G6pOG7gOG7hsOJ4bug4bun4buew5Phu4bhu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu6vGsC/hu6vhu6Phu6ch4buM4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7o+G7pyjhu4BT4bun4buI4buA4buG4bq44buK4buna0Hhu4jhu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6co4buA4buC4buI4buA4bunxqDhu4BT4bunxIN54buG4bun4buH4buGReG7iOG7pylU4buI4bq+4bun4bqk4buAxKjhu6fDguG7hkXhu57hu5vhu6fhuq/hur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhu7Dhu6fhu55F4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7guG6pOG7gOG7p+G6pOG7pOG6pOG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buI4buA4bq2xqDhu6fDjeG7gOG6suG7oOG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jhu6Phu6fhuqxF4buI4bun4buIeeG7sOG7p+G7iOG7gOG6tsag4bunxrDGsHbhu5/hu6/FqcWp4bunw4zhu4bDieG7oOG7o+G7p+G7nuG7hsSQ4buK4bun4bqk4buAxKjhu6fhur7hurDhu4jhu6fhu63FqeG7n8WpxanFqeG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu53hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G7nuG7hkXGoOG7p+G7nlLhuqThu6fhu4jhu4DhurbGoOG7p8aw4buj4burduG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7oOG7p8OM4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7p+G6vuG7hnnhu4jhu6fhu57hu5Dhu4bhu53hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buI4bun4bqkw5rhu6Dhu6fGr8OB4bqk4bun4buq4buG4buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bqkVOG7iOG6vuG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fhuqzhurLhu7Dhu6fhu4rhu7Xhu4jhu4Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc2vDieG7p8av4bqu4buI4bun4bqsw4nhu6fhu6Xhu4Dhu4zhu6fhuqThu4Dhu4ZF4bug4bunxq/DgeG6pOG7p+G7quG7huG7iOG7peG7o+G7p+G7nuG7teG7huG7p+G6pOG7oOG7jOG6pOG7p+G7gEzGoOG7p8OCw73EqOG7o+G7p+G7h+G7gMOa4bun4bue4bucVeG7lOG7iOG6vuG7pyHhu4zhu6du4bun4bueReG7p+G7h+G7nFXDlOG7iOG6vuG7p8Oq4bugw5PhuqThu6coVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gMSo4bun4buAeeG7sOG7m+G7pzbhu4bhurjhu4jhu6fhu4h54buw4bun4oCc4buA4buM4bun4bqk4buA4buGReG7oOG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jigJ3hu6fhuqx54buI4bq+4bunw4zhu7Phu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6fDjOG7oOG6tuG7iOG7p+G6pFN54bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhu57hu4BF4bun4bq+4buG4buQ4buG4buf4bunIeG7jOG7p27hu6fhu55F4bun4bqseeG7iOG6vuG7p8OM4buz4buK4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fGr+G7kOG7huG7p+G6pMO94bqk4bunw4Lhu4zhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G6pMOa4bug4buj4bunw4LDvcSo4bun4bqkw73EqOG7pyF54buI4bunKOG7gEfhu6fhuqzhu7XEqOG7p8Oq4bugw5PhuqThu6fhur7hu4Z54bunxqDhu4BL4buI4bq+4bun4bqk4buAw5Phu4jhur7hu6co4bqxazcpLcaweOG7o+G7p8OCw73EqOG7p+G6pMO9xKjhu6co4buA4buC4buI4buA4bunxqDhu4BT4bun4bqs4bq64bunxq/DmXnhu6fhuqzhu7fhu4rhu6fDguG7t8So4buneeG7iOG7p+G7nsSo4buz4buI4bun4bqk4buAxKjhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bun4bqmxILhu4jhu6Phu6fGr8OZeeG7p+G7iuG7lOG7p+G6pOG7pnnhu6fhu4jDieG7iOG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bueReG7p8OCw4Dhu4jhur7hu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p+G7iuG7lOG7p8OM4bu14buG4bun4bqkw73huqThu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bunw4J54buw4bun4bua4bugw5PhuqThu6fhu55F4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMh4buM4bunbuG7p+G7nkXhu6fhuqx54buI4bq+4bunw4zEkOG7iOG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunw73hu4jhu6fhu4jhur7hu4Dhu4bEkOG7iOG7p+G6pMOa4bug4buj4bun4bue4bucVeG7kOG6pOG7p+G7gEXhu57hu6fDjOG7s+G7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunw73hu4jhu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p8OM4buw4bunxqDhu4BR4bun4buA4buYxqDhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhu4jhu4DhurbGoOG7p+G6pOG7t+G7iOG7gOG7p+G6rOG7ueG7p+G7nuG7hsSQ4buK4bun4bqsU+G7p8OM4buGw4nhu6Dhu6fGr8OB4bqk4bun4buq4buG4buI4bun4bue4buA4bqoxKjhu6fhu5rhu6Dhu7Dhu6fhuqxG4buI4buA4buf4bunIeG7jOG7p+G6pFThu4jhur7hu6fhuqx54buI4bq+4bun4bqk4buA4bug4bqy4buI4bunw4JG4bun4bqkw73huqThu6fDjUbhuqThu4Dhu6fDguG7t+G7iOG7p+G6pOG7gMSo4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu6Lhu6bhu6fhuqZS4buI4bq+4bun4bul4buA4buM4bun4bqk4buA4buGReG7oOG7p8avw4HhuqThu6fhu6rhu4bhu4jhu6Xhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nlXDlOG7iOG6vuG7p8OMeeG7huG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4bug4buw4bun4buI4buA4buGxJDhu4jhu6Phu6fhuqzEguG7sOG7p8av4bq04buI4bunw4zhu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunw73hu4jhu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueeeG7p8ag4buA4bu34buG4bunw4Lhu7Phu4jhu6fDjVjhu6fGr+G7hOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqkxILhu4jhu6fDgsOA4buI4bq+4bun4bq+4buGxah54bunw4zhu5jhu4bhu6fhu4LhuqThu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG7p+G6pMOU4buf4bunw6Phu5jhu4bhu6fhu4LhuqThu4Dhu6fDjOG7s+G7p8av4buG4bq44bqk4bun4buK4buU4bun4bqk4bumeeG7p8OM4bu14buG4bun4bqsVeG7kuG7iOG6vuG7p8OCeeG7sOG7p+G6rOG6uuG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7huG7iOG7gOG7p+G7nkXhu6fhuqRL4buI4bun4buI4bq+4bug4buw4bun4bqkw5Thu6fDjOG7s+G7p8av4buG4bq44bqk4bunxq/hurThu4jhu6fhuqRK4bun4bue4buA4bq64bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p8OMxILhu7Dhu6fhu4jhu4Dhu4bhurzhu4rhu6fhuqThu4zhu4jhur7hu6fhuqzDkuG7iOG6vuG7n+G7pzzEguG7sOG7p8OM4buz4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bueeeG7p+G6pEvhu4jhu6fhuqThurDhu4jhu6fGoOG7gOG7t+G7huG7p+G7iOG6vuG7gOG7hsSQ4buI4bun4bqkw5rhu6Dhu6fhu57hu4DEkOG7iuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqBZ4bug4bue4buAxKjhu5zhu6VzIcO9xKjhu6fhur3hu4BQ4bun4buH4buATOG7p+G6rOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7puG7p3Dhu57hu47hu4jhur7hu6fhu4Dhu5jGoHFyL8agcw==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long