Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq84buB4buq4buww5kg4buESC/DjUThu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4buiQOG7hCLhu6pV4bu04buESeG7hOG7okvhu4Thu7Thu4zhu6Lhu4Thu7Qh4buw4buE4buB4buVw4Fu4buHLUdKROG7hOG7oMOZIOG7hOG7sk3hu4Thu6JL4buE4bu24buq4buWe+G7hOG7ok/hu7bhu6rhurov4buqR+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnttUEvhu57hu4Lhurzhu7Hhu6zhu7bhu6rhu4Thu6DDmuG7tuG7hEfEqOG7hOG7qOG7sCjhu4Thu7bhu6hN4bqj4buESC/DjUThu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4buo4buq4buw4buE4bu24buq4buW4bu24buEIuG7qlXhu7Thu4RJ4buE4buiS+G7hOG7tOG7jOG7ouG7hOG7tCHhu7Dhu4Thu4Hhu5XDgW7hu4ctR0pE4buE4bugw5kg4buE4buyTeG7hOG7okvhu4Thu7bhu6rhu5Z74buE4buiT+G7tuG7qsSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buBS+G7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hEjhu4pHxKjhu4TDieG6v+G7mUjhu4pHxKjhurjhu4Thu6jhu6rhu7Dhu4Thu7bhu6rhu5bhu7bhu4QiTuG7sOG7hCJX4bu24buq4buExrAgT+G7tuG7qOG7hOG7meG7sOG7tuG7qkLhu4Thur/hu6Thu7bhu6rhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4Thu7ZL4bu0ROG7hElI4buEIiA74buwROG7hOG7sk3hu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bue4buS4bu24buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tEThu4Thu6JA4buE4bugVkvhu4Thu6Lhu6pX4buEIk7hu7Dhu4ThuqHDk+G7hMO0xIPhu4TDgcOS4bu2ROG7hOG7qiDhuqPhu6Thu7bhu4TDtMSD4buE4bqz4bu24buqROG7hCJX4bu24buq4buEbU3hu4Thu7FY4bu24buqxJDhu4Thu5nhu6hN4bqj4buESUcvSS9IRkhHROG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hCI34buE4bqz4bu24buo4bu44buyS+G7hOG7tuG7quG7lnvhu4Thu6JP4bu24buq4buEXeG7kuG7tuG7hOG7nEvhuqPhu4TDgeG7kuG7tuG7hOG7gz/hu7bhu4QiW1Xhu7bhu4Thu6Lhu6og4bqjw5rhu7bhu4Thu5xL4bqj4buEw4Hhu5nEqMSo4buEw6FN4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6JM4bui4buq4buE4buy4bqj4buE4bu24buoS+G6o+G7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4bu24buq4buWe+G7hOG7ok/hu7bhu6rhu4QiTuG7sOG7hCJX4bu24buq4buExrAgT+G7tuG7qOG7hOG7meG7sOG7tuG7qsSQ4buEw7TDmiLhu4R9IE/hu4ThuqFRIuG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pOG7tOG7hOG7tuG7qE3huqPhu4RHL8ONL0hGSEfhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4Thu541LuG7tuG7qOG7hCLhu6zhu7bhu6rhu4TDoSHhu7Dhu4TDoeG7sFsgXeG7hOG7q+G6s+G7qeG7qy3hu4Hhu7jDgS1IxJDhu4Rt4buw4buk4bu24buE4buc4buk4bu24buq4buE4bu24buq4buS4bu24buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6JM4bui4buq4buE4buy4bqjROG7hOG7oOG7sMOZIOG7hCJbVuG7hCJO4buw4buE4bq/4buk4bu24buq4buEw6Hhu7Dhu6Thu7bhu4RdJuG7hEjhu4QiV+G7tuG7quG7hMawIE/hu7bhu6jhu4Thu5nhu7Dhu7bhu6rEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7gUvhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4RI4buKR0rhu4TDieG6v+G7mUjhu4pHSuG6uOG7hOG7qOG7quG7sOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hCJO4buw4buE4bux4buqTeG7tuG7quG7hHvhu6om4buEbT/hu4Thu4Hhu6rhu6zhu4Thu5Phu7Dhu7bhu6pC4buE4bq/4buk4bu24buq4buE4bu24buq4buS4bu24buE4bu2S+G7tEThu4RJxKjhu4QiIDvhu7BE4buE4buyTeG7hCLhu6og4bqjw5nhu7bhu4TDoeG7sFXhu7bhu4QiTSDhu4Thu6jhu7BL4bu44buE4buqTeG7tuG7qEThu4R9ICbhu6Lhu4QiVuG7ouG7quG7hMWp4buq4buw4buy4buwe3vhu7Dhu7ZQXcSQ4buE4buZ4buoTeG6o+G7hEcvw40vSEZIR0Thu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4QiN+G7hG1N4bu24buExrAgJuG7ouG7hOG7tuG7quG7lnvhu4Thu6JP4bu24buq4buEXeG7kuG7tuG7hOG7nEvhuqPhu4TDgeG7kuG7tuG7hOG7gz/hu7bhu4QiW1Xhu7bhu4Thu7FNIOG7hOG7q8O04bqi4buEw4Bu4buZ4buH4buEw6FN4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6JM4bui4buq4buE4buy4bqj4buE4bu24buoS+G6o+G7hF1LIOG7hMOd4buq4buw4buE4bu24buq4buWe+G7hOG7ok/hu7bhu6rhu4QiTuG7sOG7hOG7seG7qk3hu7bhu6rhu4R74buqJuG7hG0/4buE4buB4buq4bus4buE4buT4buw4bu24buqxJDhu4TDtMOaIuG7hH0gT+G7hOG6oVEi4buE4bu24buo4buq4buw4buk4bu04buE4bu24buoTeG6o+G7hEcvw40vSEZIR+G7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hOG7njUu4bu24buo4buEIuG7rOG7tuG7quG7hMOhIeG7sOG7hMOh4buwWyBd4buE4bur4bqz4bup4burLeG7geG7uMOBLUjEkOG7hG3hu7Dhu6Thu7bhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4Thu7bhu6rhu5Lhu7bhu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4Thu7LhuqNE4buE4bug4buww5kg4buEIltW4buEIk7hu7Dhu4Thur/hu6Thu7bhu6rhu4TDoeG7sOG7pOG7tuG7hOG6v+G7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7sOG7pCLhu4Thu6Ah4buw4buE4bux4buqTeG7tuG7quG7hHvhu6om4buEbT/hu4Thu4Hhu6rhu6zhu4Thu5Phu7Dhu7bhu6rEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7gUvhu4Thu5zhu6Thu7bhu6rhu4RI4buKSEbhu4TDieG6v+G7mUjhu4pIRuG6uOG7hOG7qOG7quG7sOG7hOG7tuG7quG7luG7tuG7hCJO4buw4buE4bux4buS4bqj4buE4buZ4buw4bu24buqQuG7hOG6v+G7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hOG7tmFE4buESMON4buEIiA74buwROG7hOG7sk3hu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bue4buS4bu24buEw4Hhu7Dhu6Qi4buE4buZS+G7tEThu4Thu6JA4buE4bugVkvhu4Thu6Lhu6pX4buEIk7hu7Dhu4R74buqNSjhu7bhu6jhu4Rt4buw4buke+G7hOG7seG7qk3hu7bhu6pE4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4R74buqJuG7hOG7seG7qjPhu4Thu4fhu5Qg4buER0Thu4QiV+G7tuG7quG7hOG6v+G7ruG7tuG7quG7hOG7hzUu4bu24buoxJDhu4Thu5nhu6hN4bqj4buESUcvSS9IRkhHROG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hCI34buE4bu2NSHhu6Lhu4Thu7bhu6jhu7hN4buw4buE4bu24buq4buWe+G7hOG7ok/hu7bhu6rhu4Thu4E5S+G7hMOd4buqxqAg4buExrAgJuG7ouG7hCLDmuG7hOG7kzrhu6Lhu4Thur9N4buw4buEIlfhu7bhu6rhu4Thu7Hhu5LhuqPhu4Thu5nhu7Dhu7bhu6rhu4TDoU3hu4Thu6A1KeG7ouG7hOG7okzhu6Lhu6rhu4Thu7LhuqPhu4Thu7bhu6hL4bqj4buEXUsg4buEw53hu6rhu7Dhu4Thu7bhu6rhu5Z74buE4buiT+G7tuG7quG7hCJO4buw4buEIlfhu7bhu6rhu4Thu7Hhu5LhuqPhu4Thu5nhu7Dhu7bhu6rEkOG7hMO0w5oi4buEfSBP4buE4bqhUSLhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6Thu7Thu4Thu7bhu6hN4bqj4buESC/DjS9IRkhH4buE4buc4buk4bu24buq4buE4bu24buq4buS4bu24buE4bueNS7hu7bhu6jhu4Qi4bus4bu24buq4buEw6Eh4buw4buEw6Hhu7BbIF3hu4Thu6vhurPhu6nhu6st4buB4bu4w4EtSMSQ4buEbeG7sOG7pOG7tuG7hOG7nOG7pOG7tuG7quG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hOG7oDUp4bui4buE4buiTOG7ouG7quG7hOG7suG6o0Thu4Thu6Dhu7DDmSDhu4QiW1bhu4QiTuG7sOG7hOG7sVsg4bu24buo4buEIuG7kuG7tOG7hOG6ouG7hCLDmuG7hOG6v8Oa4bu24buE4buB4buUIMSQ4bq6L3vhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J74bq/4bu44bue4bqj4buC4bq84buZ4buqNeG7hMOh4buW4bqjROG7hCLhu6zhu7bhu6rhu4Thu6DDmuG7tuG7hEfEqOG7hOG7qOG7sCjhu4Thu7bhu6hN4bqj4buESC/DjUThu4TDgeG7sOG7pCLhu4Thu5lL4bu04buE4buiQOG7hCI74bu24buo4buE4buiOuG7tuG7qOG7hEfhu4pGSeG7hOG7okvhu4Thu7Thu4zhu6Lhu4Thu4Hhu5XDgW7hu4ctR0rhu4Thu57hu7jhu4Thu7Lhu5LhuqPhu4Thu7bhu6rhu7DFqOG7tOG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bu2NSHhu6JE4buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4Thu6BA4buEXSbhu4Thu7I1KeG7tuG7qOG7hOG7okvhu4Thu7Thu4zhu6Lhu4Thu7Qh4buw4buEIuG7rOG7tuG7quG7hCI34buE4bu24buoTeG6o+G7hEjhu4gvR+G7hOG7oMOa4bu24buE4bu2S+G6o+G7hOG7sk3hu4RKR0bhu4Thu6JLxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhurMgIuG7quG7uFvhu4Lhurzhur9M4bu44buExanhu6ow4buE4bux4buqPeG7hOG7oOG7sOG7pOG7tuG7hCI54buEw4kiO+G7tuG7qOG7hOG7qil74bq44bq6L3vhurw=

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới

Đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới
2021-04-01 14:16:26

PTĐT - Từ ngày 1/4, thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được thay đổi, kích thước nhỏ như thẻ ATM, 85,6 x 53,98mm, trong khi mẫu thẻ cũ là 98 x 66mm. Đây là một trong những điểm mới...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long