Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhu6vhuqFq4buuw63huq9d4bqh4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG7qeG7ieG6o+G7ruG7jD/huqfhu65Hw6wj4bqnw6Dhu67DreG6oT/huqVU4buuXeG6oeG7i13hu67DjTbDreG7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7ruG7qyrhuqfhuqHhu65pPcOt4buu4bq04bqj4bqn4bqh4buuw6024buuLeG7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu6Yv4bqhV8Wo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhuqAwIyLhu6zFqOG6psOgJMO04buuV+G7uC9XVOG7riDDqeG6p8Og4buuXeG6ocOj4buu4bup4buJ4bqj4buu4buMP+G6p+G7rkfDrCPhuqfDoOG7ri3hu65G4bqh4bqp4buu4bupw6Phu67DreG6oWzhu67DjeG6seG6p+G6oeG7rmrDtFThu67hu6vhuqFq4buuw63huq9d4bqh4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DreG6seG6p+G6oeG7riAm4buuIDbhuqfhu67DreG6oT/huqXhu65d4bqh4buLXeG7rsOtNsOt4buuXT3huqfhu65b4bq5VOG7rl3huqHhuqM24bqn4buuaeG6t+G7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7ruG7qyrhuqfhuqHhu65pPcOt4buu4bq04bqj4bqn4bqh4buuw6024buuLeG7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63hurHhuqfhuqFV4buu4bur4buJ4bqnw6Dhu64g4bqj4buuXeG6qeG7rl09XeG7riDDqeG6p8Og4buuXeG6ocOj4buuSsO04buu4buN4bqjNeG6p+G7ruG7qcON4buM4buuw43hurHhuqfhuqHhu67DrOG7lVLhu67huqbDoMOsw7Rh4bqn4buuw41ow6zhuqfDoOG7ruG6tOG6ozXhuqfhu64t4buuw41obOG7g+G6p8Og4buu4bupI+G6p+G7ruG6puG6ueG6o+G7rl3huqHDo+G6p+G6oeG7rsON4bqx4bqn4bqh4buuasO0U+G7rkbhuqEl4bql4buuw41obOG7geG6p8Og4buuw4DhuqMj4bqnw6Dhu64t4buuw4DhuqM94bql4buuIGVd4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DreG6seG6p+G6oVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6bhuqPhuqXDoOG7rl3DoiNpaeG7nOG7rOG6o+G7qzDhuqfDrTBo4bus4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhu4/huqMiw63huqFS4buuV1ZWVmbDtVPhu67huqEw4bqjw6DhuqHDrVLhu67hu7RW4buyZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXVVbI+G6rWbhuqHDrMOt4bqh4bqtVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFlWWS9XV1ciWVdXWeG7slbDncOt4buy4buy4bu0WcOiWS1XVeG6s2bDoOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bur4bqhauG7rsOt4bqvXeG6oeG7rsOM4bup4bqm4bux4buuw63hurHhuqfhuqHhu67hu6nhu4nhuqPhu67hu4w/4bqn4buuR8OsI+G6p8Og4buuw63huqE/4bqlVOG7rl3huqHhu4td4buuw402w63hu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7ruG6tOG6o+G6p+G6oeG7rsOtNuG7ri3hu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4busV1ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4bu0VuG7suG7rOG7ri/FqOG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7q+G6oWrhu67DreG6r13huqHhu67DjOG7qeG6puG7seG7rsOt4bqx4bqn4bqh4buu4bup4buJ4bqj4buu4buMP+G6p+G7rkfDrCPhuqfDoOG7rsOtLOG6p8Og4buu4bqh4bqtI+G7rl3huqHhu4td4buuw402w63hu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7ruG6tOG6o+G6p+G6oeG7rsOtNuG7ri3hu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqmP+G6peG7rlhWWFhU4buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buu4burKuG6p+G6oeG7rmk9w63hu67hurThuqPhuqfhuqHhu67DrTbhu64t4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7riAm4buuw63huqFvXeG7ruG6oeG6ozjhuqfhu67DrWXDreG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rsOt4bqhI+G6peG7ruG6pWzDrFThu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqhI+G6o+G7rl3huqnhu67huqHhuqM4w6zhu65nw6wq4buuXcSR4bqnw6Dhu67DrT1d4buuZuG6oeG6q+G6p8OgVOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu67DreG6ueG6o+G7rmbhuqEl4bqlVOG7ruG7jeG6o+G7rmbhuqEl4bql4buuZuG6oT1m4buuw6LDrD7DreG7ruG7jTfhu67DreG6oSPhuqXhu67huqfhuqFr4bqnw6BU4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuw602VOG7rlvDrMSR4bqn4buuw6I+w6xU4buuw6Dhuqlm4buuZuG6oTzhuqfhu65bKuG6reG7riAq4bql4buuI+G6p+G7ruG6p+G6o+G6p+G6oVThu67DrWg+w63hu67DrW9U4buuZuG6ocSpXeG7ruG7jcSp4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7ruG7jcSp4buuZuG6oT3DreG7rsOtaOG6oznhuqfhu67hurXhuqPhuqfhuqHhu67DrTbhu64t4buuw7Um4buu4bqh4bq54bqj4buuw61oNeG6p+G7riDhuq8j4buuWyThuqfhu67DreG6seG6p+G6oVXhu67DjW7hu64g4bqpVOG7rmbhuqE9w63hu67huqHhuqM44bqn4buu4buNJOG7ruG6teG6oeG7g+G6o+G7rsOtZeG7rlfDneG7ruG7jcSpL1hY4buuW+G6r+G7rl0j4bqn4buuZuG6oSXhuqXhu67DreG6ueG6o+G7ruG7jTfhu67hurXhuqPhuqfhuqHhu67DrTZU4buuw63huqEj4bql4buu4bqn4bqha+G6p8OgU+G7rsO1w7Phu67DouG7keG7ruG6oSThuqfhuqHhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu65YQOG7ruG7jcSpVeG7rsONaOG6reG6p8Og4buuIOG6qeG7rl3huqnhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67hu43EqeG7rj3huqfhu67hu43hur/huqPhu67DreG6oWrhu64g4bqtJeG6p+G7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7rmbhuqEl4bql4buuw63hurnhuqPhu67huqXhur/huqPhu67huqfhuqFsUuG7ruG7jMSp4buuPeG6p+G7ruKAnOG6pMOsI+G7rls94bqn4buuw61oPeG6o+G7rmbhuqExZuG7ruG6oeG6qSPhu64gw6rhuqfigJ3hu67hu40k4buu4oCcw4Ik4bql4buuw6DhuqMq4buuXeG6reG6p+G7riIpw6xU4buuw60k4bqj4buuw6LhuqM4w6zhu65daiPhu65dw6rhu65nw6wj4bqnVOG7rsOt4bq74buuXeG6oW1d4oCd4buu4buN4bq/4bqj4buuIuG6rSPhuqfhuqHhu65pZeG7rsOg4bqh4bqj4buuw61oNeG6p+G7ruG6oeG6qSPhu64gw6rhuqfhu64gLF3hu65b4bqjOMOt4buuw6Lhur/huqfhu67DrWg14bqn4buuw51WVcOdVlbhu67DreG6seG7riDDqeG6p8OgVOG7rsOgKMO04buuw63huqHhuqM4w63hu67huqEl4bqj4buu4buNN+G7rsOt4bqhw6w24buuw61oNeG6p+G7rsOdVVZWVuG7rsOt4bqx4buuIMOp4bqnw6Dhu67hu40k4buuw7Uqw7Thu65oI+G7rsOtJeG6o+G7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7rsOt4bqx4bqn4bqhVOG7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7rmbhuqFl4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu65dKuG7ruG6p2zhur9dVeG7ruG7rSjDtOG7rl1r4bqnw6Dhu67DoiThu67hu43EqeG7rj3huqfhu67DouG6ozXhuqfhu65nw6wj4bqn4buuIDbhuqfhu67huqHhuq0lw63hu64g4bq54bqnw6Dhu64g4bq5XeG7rsOiPmbhu67Dojzhuqfhu64gPMOs4buuw63huqM14bqn4buuIGzhu4dd4buuZuG6oT3DreG7ruG6oeG6ozjhuqdU4buu4bq14bqh4buD4bqj4buuw61l4buuIOG6ozfDrOG7rsOtaCNV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajDjWjhuq3huqfDoOG7ruG6teG6ocSR4bqnw6Dhu67hurXhuqHDo+G7rl3huqEk4bqt4buuIOG6qeG6p+G7ruG6pz/huqXhu67huqXhur/huqPhu65Hw6zhu5Hhu67huqQm4bqt4buuWFZYWVThu67hu6vhuqFq4buuw63huq9d4bqh4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG7qeG7ieG6o+G7ruG7jD/huqfhu65Hw6wj4bqnw6Dhu67DoOG6oeG6o+G7ruG6p+G6oT7huqdU4buuW+G6oznDrOG7riJsw6rhuqfDoOG7ruG7jSThu64gPeG6p+G6oeG7rsOg4bqjPeG7rl0j4bqt4buu4bqn4bqhw7LhuqfDoOG7rl3huqHhuqM24bqn4buuXcSR4bqnw6Dhu67DtcOsKcOt4buuaTpd4buuXWoj4buu4burxJHhuqfDoOG7riPhuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG6p+G6qeG6o+G7rl3huqHDrOG6p8Og4buu4buNJOG7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7ruG7qyrhuqfhuqHhu65pPcOt4buu4bq04bqj4bqn4bqh4buuw6024buu4bqn4bqp4bqj4buuaOG6ozXhuqfDoOG7riAlw63hu64gbOG7h13hu67DrWjhuq3huqfDoOG7rsOt4bqh4buB4bqj4buuw6DhuqMj4bqn4buuZ8OsI1Thu67DoOG6qWbhu65m4bqhPOG6p+G7rlsq4bqt4buu4buNOOG7rl3DrOG6uV3hu65pZeG6p8Og4buuW8SD4bqn4bqh4buuw7Q14bqnVOG7ruG6oSXhuqfhuqHhu65m4bqh4buLXeG7rl1qI+G7ruG6p+G6oSjhuqfhu64iKOG6p+G7ruG7jSThu67DoOG6o8Oy4buu4buNw7LhuqfDoOG7riPhuqfhu67huqfhuqPhuqfhuqHhu65d4bqhw6PhuqfhuqHhu67DrWjhuq9U4buuw61oPsOt4buuw61v4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p+G7rsO1JuG7ruG6oeG6ueG6o1Thu64g4bqp4bqnw6Dhu67DoOG6qWbhu67DrcOjXeG6oeG7rl1vXeG7ruG7jSThuq3hu65pb+G7rmbhuqE9w63hu67DrWjhuqM54bqn4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuw6024buuLeG7rsO1JuG7ruG6oeG6ueG6o+G7rl3huqHDrOG6p8Og4buuXWoj4buuw63hurHhuqfhuqFV4buu4butw6nhuqfDoOG7rl3huqHDo+G7riA34buu4bqnw6DhuqHhuq/hu65dPV3hu65dPeG6p+G7rlvhurlU4buuXeG6oeG6ozbhuqfhu65p4bq34buuZuG6oeG6q+G6p8Og4buu4burKuG6p+G6oeG7rmk9w63hu67hurThuqPhuqfhuqHhu67DrTbhu67huqfhuqnhuqPhu65o4bqjNeG6p8OgVOG7rsOt4bqtJOG6p+G7rsOt4bqhOeG7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu67huqfhuqnhuqPhu65d4bqhw6zhuqfDoOG7rsOt4bqjNmbhu67DrcSpXeG7ruG6pzXDrOG7rl0j4bqt4buuw63huqPhuqfhuqHhu67DreG6oTzhuqfhu67DrWg9XeG6oeG7ruG6p+G6oeG6ozjhuqVU4buu4buNw7LhuqfDoOG7ruG7jSThuqfDoOG7rsOtaDXhuqfhu65dPV3hu67huqUsw63hu67DrWg+4bqn4buu4buN4bq/4bqj4buuw63huqPhuqfhuqHhu67DreG6oTzhuqfhu67hurXhuqM14bqn4buuZ8Osw7Q2w63hu67DrSnhuqfhu65dxJHhuqfDoFThu64gKcOs4buuw61oI+G6p+G6oVThu67DrWgp4bqn4buuPWbhu67DreG6ueG6o+G7rmbhuqEl4bqlU+G7riLDrMO04buuw61oxIPhu67huqfDoOG6oeG6ozXhuqXhu65d4bqhNuG7riDhurnhu67DrWhvXeG7rmkh4bqn4buuaSThuqfDoOG7rl3huqHhuqM24bqn4buuICnDrFThu67huqc64bql4buuXeG6oTpd4buuw63Eg+G6p+G6oeG7ruG6ocSD4bqn4bqh4buuIOG6ryPhu65bJOG6p1Thu65d4bqhw6x74bqn4buuW+G6r+G7rsOtZcOt4buu4buNN+G7rsOib13hu67Domzhu4fhuqfDoFThu65dPV3hu65m4bqhbMOq4bqnw6Dhu6494bqn4buu4bqnw6DhuqHhuqM4ZuG7ruG7jcSp4buuIDnhu64gKuG6peG7rlsq4bqt4buuI+G6p+G7ruG6p+G6o+G6p+G6oeG7rsOtaD7DreG7rsOtb1Thu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buuw6DhuqMj4bqt4buuw63huqHEkeG6p8Og4buu4buNJOG7rl09XeG7rsOtxIPhuqfhuqHhu67huqHDrGXhuqfDoOG7rmbhuqE9w63hu65p4bqj4bqn4bqh4buuXeG6qeG7rsOt4bqhOeG7rsO1KsO04buuaCNV4buu4butw6nhuqfDoOG7rsOt4bqh4buB4bqjVOG7rsOtP+G6p8Og4buuXWzhu4HhuqfDoOG7rl3EkeG6p8Og4buuw609XeG7rsOtw6zDtDXhuqfhu67DrWjDrMO0N+G6p1Thu67huqfhuqEpw63hu67DoiThu67DrWg14bqn4buu4bqhOOG7rsOt4bqhZeG6p8Og4buuICThuqPhu67DrWjDrMO0N+G6p+G7rsOt4bqhI+G6p+G6oeG7rl3DquG7rmnhu4Phu67hu4034buuXT1d4buuZ8Osw7Thu64g4bqv4bqn4bqh4buu4bq14bqh4bqj4buuacOz4buuIsSp4bqnw6Dhu65m4bqhPeG6reG7ruG6oeG6rSPhu64gOeG7riAq4bql4buuWyrhuq3hu64j4bqn4buuw63huq0k4bqn4buu4buNN+G7rsOtJOG6o+G7rmkq4bqn4buu4buNJOG7rsOtw6PhuqfhuqHhu67huqUl4bqnw6Dhu65d4bqh4bqt4buu4bqn4bqhKOG6p+G7riIo4bqnVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qyNmw63huqPhuq3huqfhu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuXcOiI2lp4buc4bus4bqj4burMOG6p8OtMGjhu6zhu65pw63DtMOiMOG7nOG7rOG7j+G6oyLDreG6oVLhu65XVlZWZsO1U+G7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOtUuG7ruG7skBWZsO1U+G7rOG7rmloXeG7nOG7rC8vXVVbI+G6rWbhuqHDrMOt4bqh4bqtVeG7jeG6py8iMGnhurXDreG6rWYv4bqnMOG7j2kvWFlWWS9XV1ciWVdXWeG7sldXw63hu7Thu7bhu7LDouG7tC1YVeG6s2bDoOG7rOG7riPDosOt4buc4bus4bur4bqhauG7rsOt4bqvXeG6oeG7rsOM4bup4bqm4bux4buuw63hurHhuqfhuqHhu67hu6nhu4nhuqPhu67hu4w/4bqn4buuR8OsI+G6p8Og4buuw63huqE/4bqlVOG7rl3huqHhu4td4buuw402w63hu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7ruG6tOG6o+G6p+G6oeG7rsOtNuG7ri3hu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4bus4buu4buP4bqjIsOt4bqh4buc4busV1ZWVuG7rOG7ruG6oTDhuqPDoOG6ocOt4buc4bus4buyQFbhu6zhu64vxajhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6sjZsOt4bqj4bqt4bqn4busxajhu6vhuqFq4buuw63huq9d4bqh4buuw4zhu6nhuqbhu7Hhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG7qeG7ieG6o+G7ruG7jD/huqfhu65Hw6wj4bqnw6Dhu67hu40k4buuw41obOG7g+G6p8Og4buu4bupI+G6p+G7ruG6puG6ueG6o+G7rl3huqHDo+G6p+G6oeG7rsON4bqx4bqn4bqh4buuasO04buu4bqmw6DDrMO0YeG6p+G7rsONaMOs4bqnw6Dhu67hurThuqM14bqn4buuw60s4bqnw6Dhu65nw6wk4buuXWoj4buuw43hurHhuqfhuqHhu67DrOG7lVThu67DjOG7qeG6puG7sVThu67huqDhu63huqbhu7FU4buuw4zhu5Xhu67hu6kj4bqn4buu4bqkw43DjUfhu67DreG6seG6p+G6oeG7rl3huqHhuq3hu65m4bqh4bqr4bqnw6Dhu67hu6sq4bqn4bqh4buuaT3DreG7ruG6tOG6o+G6p+G6oeG7rsOtNuG7ri3hu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqm4bqhKOG6p+G7riLhuq9m4buuIOG6qeG6p+G7ruG6pz/huqXhu67huqXhur/huqNU4buu4bur4bqhauG7rsOt4bqvXeG6oeG7rsOM4bup4bqm4bux4buuw63hurHhuqfhuqHhu67hu6nhu4nhuqPhu67hu4w/4bqn4buuR8OsI+G6p8Og4buuw6DDs+G6o+G7rsOi4buB4bqj4buuXeG6oeG7i13hu67huqVu4bqnw6Dhu64gNuG6p+G7rl094bqn4buuW+G6uVThu65d4bqh4bqjNuG6p+G7rmnhurfhu67hu6vEkeG6p8Og4buuI+G6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buu4buNJOG7ruG6peG6ucOt4buu4bqnP+G6peG7ruG6peG6v+G6o+G7ruG6oeG6rSThuqfhu67DreG6oSThuqfhuqHhu67DtcOsKcOt4buuaTpd4buu4bqn4bqh4bqjOOG6peG7ruG7jcSp4buuIGzhu4dd4buuw6DhuqMj4bqtVeG7ruG7rcOp4bqnw6Dhu65d4bqhw6Phu64gN+G7ruG6p8Og4bqh4bqv4buuw63huq0k4bqn4buuw63huqE54buuXT3huqfhu65b4bq5VOG7rl3huqHhuqM24bqn4buuaeG6t+G7ruG7q8SR4bqnw6Dhu64j4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu64g4bqp4bqn4buu4bqnP+G6peG7ruG6peG6v+G6o+G7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bqj4bqn4bqh4buuw63huqE84bqn4buu4buNw6zhuqPhu67DrWzDquG6o+G7rsOiJOG6p+G6oeG7ruG6pSXhuqfhuqFU4buu4bqnKOG6p8Og4buuXSPhuq3hu65dKuG6p+G6oeG7rsOg4bqjPV1U4buuw6LDrMSR4bqn4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67DrWzhu67DreG6oTbhu65pIeG6p+G7rmkk4bqnw6Dhu67DreG6oW9d4buu4bqh4bqjOOG6p+G7ruG6p+G6oeG6ozjhuqXhu67hu43EqVThu64gKuG6peG7rlsq4bqt4buu4bqn4bqhKOG6p+G7riIo4bqn4buuIOG6qeG6p+G7rsONNsOt4buuI+G6p+G7rsOt4bqtJOG6p1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbGocOsw63huqHhuq1o4busxahHw6xlXeG7ruG7rSXhuqPhu6YvZsWo

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long