Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buWw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7lsOD4bq/4bqk4bunw7R54bq/e+G7ij7hu4rhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7puG6osWp4bq/eeG7peG7p+G7q+G6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4XEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZVnhu6XEqUbhur/hu4NpL+G7h+G6qeG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5bDg+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3vhu4o+4buK4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu6XDs+G6pOG6v3jDs+G6quG6v+G7m8O0QuG6vzlC4buPeeG6v+G7hsSp4bq/4bum4bqixanhur954bul4bun4bur4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7heG6v3nhu6dveOG6v+G7m+G7iXnhu6fhur/hu6XFqeG7ieG6qeG6v+G6qsODeeG7peG6v3Zy4bqq4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Phur/hu4bEqeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur92cuG6v+G7p8O9auG7l+G7p+G6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7heG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/4buH4buB4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9mw63hu4HhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fhuqvhu5Xhu4vDveG6pOG7p0Lhuqrhu6fDveG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Xhu4FmL+G7h+G7h+G7h8ahaOG7h+G7gWdm4buDaOG6quG7g2bhu4Nod+G7gS3hu4Xhu4NpZmZm4buDw61nLWhp4buDacOs4buDZ2dpw6zhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5bDg+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3vhu4o+4buK4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu6bhuqLFqeG6v3nhu6Xhu6fhu6vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buFw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rhu4fhu4Hhu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pmw63hu4HDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVXbHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu5bDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4buWw4Phur/huqThu6fDtHnhur974buKPuG7iuG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4bulw7PhuqThur94w7Phuqrhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bubw7RC4bq/OULhu4954bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bqsw7154bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buD4bqp4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur/huqrhu6dC4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur93xKnhur/hu4fhuqvDrGfhu4Hhur/huqrDjeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqnhur/hu5tq4bqq4bq/4buH4buH4buF4bqz4bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7h+G6reG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/huqhreeG6v+G6pOG7p+G7k3jhur/hu5tq4bqq4bq/w63DreG6qWjDrOG6s+G6reG6v3nhuqLhuqThur954bul4buPeeG6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v1nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhur9naOG6qcOs4bq/4bqqw43hur/hu5vhuqB54bul4bqt4bq/4buEQsO14bqq4bq/duG7p+G7k0Lhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqjhu4t54bul4bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v3nhu6fFqXNC4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6qeG6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/d8Sp4bq/duG7p0Lhur/hu4bDiuG7l+G6v+G7msOBeeG7peG6v1nhu4t44bq/4buI4bqt4bq/4buX4bunw7Xhuqrhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ah4bu1eeG7peG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6v8ahQkbhur/huqrhuqzhu6nhur/Dg3nhur/hu5vhu6t54bun4bqt4bq/4bqoa3nhur934bq44bqyeeG7peG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bq/d8Sp4bq/4buD4buB4bqr4buHw61p4bqp4buHaWjhur944buF4bqp4bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/4buD4bqp4buF4buH4bqz4bq/4bqow73hur/hu4bhurDFqeG6v+G7m+G7q3nhu6fhur944bq64buX4bqt4bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/d27huqThur944bqwxanhur/GoeG7j0bhur/hu5fhu6dCRnN54bqp4bq/4bqsw73hu5XDveG6quG6q+G6q+G6q+G6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur95bXnhu6Xhur/huqhCw7Xhuqrhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6reG6v+G7l+G7s+G6v+G7h+G7g+G6v+G6qOG7iXnhu6Xhur92xalyeeG6v+G7l2vFqeG6v+G6qsWpcnnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur954bul4bunxalxeeG6v+G7l+G6ukLhur/hu4bEqeG6v+G7m+G6uOG7i+G6v+G7hsSpw73hur/hu4nhuqThur/GocSQeeG7peG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bq/dsWpeeG7p+G6v8ahw73hu4t54bun4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhuqvhuqvhuqvhuqvhur97w4N54bul4bq/4bqmQsOM4bq/d+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu6fhurjhurR54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur/huqrhuqxxeeG6v+G7h2lm4bq/4bqqw43hur/hu5vhuqB54bul4bqp4bq/4bqqbXnhu6Xhur/hu4fhu4fhur/huqrDjeG6v+G6qMO94bq/4buG4bqwxanhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4fhuq3hur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fhu6dteOG6v3fDveG6v+G7l+G7p8O94bq/4bun4bqueeG6v2nhuqvhu4Phu4Hhu4Hhur934bq44bqy4bqq4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/eOG6uuG7l+G6v+G7l+G7p8Wp4bq/4bqq4bqscXnhur/hu4Phuqnhu4Phur/huqrDjeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhuqvhur9Z4bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buX4buz4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bqq4bunQuG6v3nhu6fhu5HhuqThur/hu5Xhu6l54bun4bq/4bqmQuG7j3nhur/hu5Xhu4vDveG6v+G7peG6oHjhur934bq44bqueeG7peG6qeG6v+G6quG7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur93xKnhur/hu4fhu4Phuqnhu4Xhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6q+G6q+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWW144bq/4buD4buB4buD4buF4bqp4bq/4buWw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7lsOD4bq/4bqk4bunw7R54bq/e+G7ij7hu4rhur/hu5vDs+G6quG6v+G6rOG7i+G6v+G7l+G7p8Wpcnnhur934bq44bqy4buX4bq/4bub4bqi4bqq4bq/4bqk4bun4buJ4bq/4buGc+G6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6p+G6v+G7luG7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur8t4bq/eOG7mULhur94bOG6vy3hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bundOG6v3jhurDFqeG6qeG6v+G6quG7keG6pOG6v+G6quG6rEJ54bul4bq/4buGxKnDveG6v8ah4bu1eeG7peG6v+G6qGt54bq/4bqk4bun4buTeOG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6qeG6v3bGsOG7l+G7p+G6v+G6quG7p+G6uOG6sOG7l+G6v3fhurB54bqt4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/hu6dCRuG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur92xalyeeG6v+G7l2vFqeG6v+G6qsWpcnnhur924but4bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6qeG6v+G6pkJG4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bqp4bq/4bulxalreOG6v+G7l+G7p8Wp4bq/4bqk4bunxrDhur/huqrhu6fhu4t54bqp4bq/4bubxal0eeG6qeG6v+G7l2vFqeG6v+G6quG7p8WpdHnhur94w4HFqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqvhuqvhuqvhur97asWp4bq/4bun4bqixanhur954bul4bun4bur4bqp4bq/4bubasWp4bq/xqHFqXR54bq/4buXw4Phur/hu5vDgXnhu6Xhuqnhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4bubbOG6v3bGsOG6v+G7l+G7i3jhur92cuG6quG6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buX4buJ4buX4bq/eMSQ4buX4bq/4bqqxalxQuG6v3Zy4bq/4bunw71q4buX4bun4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Xhuq3hur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buV4bqi4bq/4bqk4bun4buReeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5fhu4t44bq/dnLhuqrhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buX4bunxalyeeG6v3fhurjhurLhu5fhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v3bFqXnhu6fhur/GocO94buLeeG7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7heG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple8WpcuG6pOG6v+G7m+G7s+G6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5ts4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v3nhu6Xhu6fhu6vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buF4bqr4bq/e2rFqeG6v+G7p+G6osWp4bq/eeG7peG7p+G7q+G6qeG6v+G7m2rFqeG6v8ahxal0eeG6v3dseeG7p+G6v+G7m2rDveG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G6pOG7p+G7j3nhur/huqrGsOG7l+G7p+G6qeG6v+G7lcSpeeG6v+G7lWrhu5fhuqnhur/huqrhu6fDgHnhu6Xhur954bunw7Xhuqrhur/hu4Zz4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buGw7V54bq/4bubc+G6p+G6v+G7muG7iXnhu6fhur/hu6XFqeG7ieG6v3Zy4bqq4bq/4bqmQmvhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur/hu5dF4buL4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6qeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhuq3hur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Xhuq3hur/hu6XFqWvFqeG6v+G7m+G7ieG6pOG6v+G6quG7p27hu5fhur94buG7l+G6qeG6v3bFqXJ54bq/eeG7peG7p+G7q+G6v+G7l0Xhu4vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqr4bqr4bqr4bq/e+G7p8OBeeG7peG6v+G6pkLhu4vhur/hu5vhu7Phur/hu5ts4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/huqZCRnN54bq/xqHhu4954bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqqxaly4bqk4bqp4bq/4bqqasO94bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bubdeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5XFqXLhuqrhuqnhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5XEqXnhuqnhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur9H4bq/dsWpcnnhur/hu4bEqeG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4buGw7V54bq/4bubc+G6v+G7l+G7s+G6v3fFqXF54bq/4bqmQuG7i3nhur/hu5tyeeG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhuqnhur/huqZCRnN54bq/4buGxKnhur934bqyxanhur/GsOG7l+G7p+G6v+G7l0Xhu4vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXEkcWpeOG7peG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDqsWp4buW4budeeG6quG7neG6rMOq4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDquG7gsWpxqHhuqrhu6fhuqfhur/hu4fhu4Hhu4Hhu4HhuqThu4Thuq3hur/hu6fhu53FqeG7peG7p+G6quG6p+G6v2dmaOG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7gWYv4buH4buH4buHxqFo4buH4buBZ2bhu4Vn4bqqaWfhu4HDrXdmLeG7heG7g2lo4buHw63hu4fhu4HDrC3DrOG7h+G7gWlmw61mZsOsw6zhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5bDg+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3vhu4o+4buK4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/hu6bhuqLFqeG6v3nhu6Xhu6fhu6vhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buD4buFw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rhu4fhu4Hhu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pnZmjDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmXhu5TFqXVC4bq/xqHFqcO6eeG6v+G7hm154bq/eeG7peG7p3Thur/hu5fhu6fEqcO94bq/OULhu4954bq/4buXReG7i+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G6qkbhur/hu5bDg+G6v+G6pOG7p8O0eeG6v3vhu4o+4buK4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu5bDiXnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7pcOz4bqk4bq/eMOz4bqq4bq/4bubw7RC4bq/OULhu4954bqp4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7m2zhur/hu6Xhur7FqeG6v3fhurbFqeG6v+G7l+G7p0Phu5fhur944bq8eeG7peG6v3lteOG6v3jhurDFqeG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqqw73EqXnhur/huqrhu6d14bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6qkbhuq3hur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7lcOA4buX4bq/4bqq4bunbXjhur/huqrhuqxDeeG7peG6v+G6quG7p+G6uOG6tHnhu6Xhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3fhu4vDveG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqpG4bq/4buG4bqwxanhur/huqrDg3nhu6Xhur/hu6XFqeG7ieG6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6v3fEqeG6v+G7hWjhu4Hhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7peG6q+G6v+G7muG7j0bhur93xKnhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqB54bul4bq/eeG7p2944bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7hsWpcXnhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bunbXnhu6Xhur/huqjhu4tG4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6qeG6v+G7l8OAeeG7peG6v+G7p8Wpcnnhuqnhur/huqZC4buL4bq/4bub4buz4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/4bulxanhu4Dhur/hu4bhu4B54bul4bq/4bqow4rhur/hu5vDvcSpeeG6v3Zy4bqq4bqp4bq/4bqq4bunw4B54bul4bq/eeG7p8O14bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6qeG6v+G6qmrDveG6v+G6qMOK4bq/4bulbnnhur92cuG6quG6v+G7pcWp4buA4buL4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqqRuG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7ikLhuqrhu6fDveG6rMOqZSlCw4Dhu5fhur/hu4p5xJEv4bqkZQ==

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bức tranh nông thôn mới nâng cao

Bức tranh nông thôn mới nâng cao
2023-01-27 09:12:00

baophutho.vn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) sau hơn một thập niên thực hiện đã mang lại những kết quả quan trọng, thúc đẩy kinh...

Sặt ngày mới

Sặt ngày mới
2023-01-26 08:04:00

baophutho.vn Những ngôi nhà khang trang san sát chẳng khác gì phố thị, tiếng trẻ cười đùa rộn rã, tiếng nhạc du dương trầm bổng từ các máy thu thanh hiện...

Độc đáo nghề trồng cây Dó bầu

Độc đáo nghề trồng cây Dó bầu
2023-01-24 08:26:00

baophutho.vn Dó bầu là loại cây có khả năng tạo ra nhựa thơm làm trầm hương, một loại tinh dầu quý làm dược phẩm, hương liệu và thực phẩm… Nhờ việc trồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long