Cập nhật:  GMT+7
OOG7j+G6r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r1nDtXnhu5vDrOG6ozlI4bu3aMOjVsO9ZOG7o8Oj4bub4bq0w6N54buP4buTw6N5d8OB4bup4buj4buNMcOj4buOw7Vs4bujw6PhurHhurPDo8Otxanhu6PDo+G6ruG7k8Oj4bud4bqrw73Do+G7j8OB4bux4buj4buNw6PDgOG7o+G7jcOj4bui4buNYuG6ssOj4buPw7nDtcOj4buPw7Vs4bujw6Phu53huqvDvTgv4buP4bqvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/hu47DrOG6qWnhuqM5WOG6q+G7o+G7jcOj4bqx4bqzL+G6tTPDo0jhu7dow6NWw71k4bujw6Phu5vhurTDo3nhu4/hu5PDo3l3w4Hhu6nhu6Phu43Do+G7ruG7j+G7s8OjWeG7j3HDo+G7r+G7j3XDtcOj4buP4bur4buvw6Phuq7GsMO1w6Phu47DucO1w6NI4buPxILDo3nhu4/hu4Phu6/Do8OtcsOjeeG7meG7o+G7j8Oj4bquYsOjR27hu6Phu4/Do+G6rsO1buG7o8Ojw63huqnDo8ah4buP4buf4bqpw6N54buZ4buj4buPw6N54bulw6No4buPw4Bow6Phu6Phu41i4bqyw6Phu4/DucO1w6Phu4/DtWzhu6PDo+G7neG6q8O9w6Phu4/DgeG7seG7o+G7jcOjw4Dhu6Phu43Do+G7ouG7jWLhurLDo+G7j8O5w7XDo+G7j8O1bOG7o8Oj4bud4bqrw73Do+G6rsaww7XDo3nhu4904buj4buNw6PDrcO1buG7r8Oj4oCc4bucw7l5w6Phu43DtXF5w6Phu53huqvDvcOjaOG7j+G7n8Ojw63DtS3hu5zDuXnDo2jDvcO5aMOjw63hu6nDtcOj4buxw6Phu5tjw7XigJ00OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0jhuqnhu695w7Xhu5/hu6PhuqM5OMO14bud4buNw6No4bub4bqpeHh94bqjw7VIw6zhu6N5w6x34bqjw6N4eeG6suG7m8OsfeG6o+G6sMO1aXnhu48xw6Phuq/Eg8SDxIPhu6/hurYyw6Phu4/DrMO14buN4buPeTHDo8Oi4bq1xIPhu6/hurYy4bqjw6N4d2h94bqjLy9oNGfhuqnhu5/hu6/hu4/DvXnhu4/hu5804bqu4bujL2nDrHjGoXnhu5/hu68v4bujw6zhurB4L+G6seG6seG6seG6ry/huq/huq/huq9p4bqx4bqvw6LhurHhurXhurPDonnhuq3huq3hurXhuq3hu5vhurUteuG6t+G6s+G6t+G6p+G6peG6s+G6reG6peG6teG6seG6r+G6s+G6ry3hurXhurHhurHhuq3DojThu5fhu6/hu43huqPDo+G6qeG7m3l94bqjSOG7t2jDo1bDvWThu6PDo+G7m+G6tMOjeeG7j+G7k8OjeXfDgeG7qeG7o+G7jTHDo+G7jsO1bOG7o8Oj4bqx4bqzw6PDrcWp4bujw6Phuq7hu5PDo+G7neG6q8O9w6Phu4/DgeG7seG7o+G7jcOjw4Dhu6Phu43Do+G7ouG7jWLhurLDo+G7j8O5w7XDo+G7j8O1bOG7o8Oj4bud4bqrw73huqPDo+G6sMO1aXnhu4994bqj4bqvxIPEg8SD4bqjw6Phu4/DrMO14buN4buPeX3huqPDouG6tcSD4bqjw6MvOUjhuqvhu6PDo2fDuTPDo8Ot4bufYuG7o8Oj4bquw7Vr4bujw6N54buP4bqp4buj4buPw6Phu6PDtWvhu6PDo0jhu7dow6NW4buaWVnDo+G7j8OB4bux4buj4buNw6PDgOG7o+G7jcOj4buj4buNYuG6ssOj4buPw7nDtcOj4buPw7Vs4bujw6Phu53huqvDvcOjeeG7keG7o+G7j8Oj4buj4buNw73hurJu4bujw6Phu6Nl4budw6PhurHEg+G6seG6sTQ4L+G7rzk44buvw6No4bub4bqpeHh94bqj4buvR+G7n2nhurLhuqM5w43hur/hurLDo+G7m2LDo+G7ncO5ecOjeXfhu5/hu6Phu43Do+G7o+G7j8SC4buj4buNw6Phu4/hu59jecOjw63DueG7o+G7jcOjaOG7j2Lhu5/Do+G7neG6oOG7o+G7jcOjxqHhuqbDo+G7o8O1buG7ncOjw6LhurXDo+G7o2Xhu53Do+G7o+G7jWLhurLDo3nhu49i4buj4buPw6N5d8O94bqybeG7o8OjeeG7j3Xhu6Phu43Do+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6NWw71k4bujw6Phu5vhurTDo3nhu4/hu5PDo3l3w4Hhu6nhu6Phu43Do+G6ty/huqUv4bqv4bqt4bq14bqlw6PigJPDo+G6ty/huqUv4bqxxIPhurHhurHhuqPDo2nhu5/Do0h04buj4buNw6PDreG7n2Lhu6PDo+G6rmLDo8ON4bufYuG7o8OjeeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4bujw7Vr4bujw6NI4bu3aMOj4buv4buP4bqrecOjw63DueG7o+G7jTTDo+G7juG7n2N5w6PDrcO54buj4buNw6Phu4/DtWzhu6PDo+G7neG6q8O9w6N54buPb8Oj4buPw7Vu4bujw6N5w7Xhu6Phu4/Do3nhu4/hu4fhu6PDo3nDveG7pcO1w6N5d8Spw6Phu5vDvXThu6PDo+G7m2LDo+G7m+G6omjDo+G7m8OB4bur4buj4buNw6PhurbDveG7o+G7jcOjxqHDtGjhu4/Do3l34buf4buj4buNw6No4bqraMOj4buP4bufY3nDo8Otw7nhu6Phu43Do+G6ruG7kcOjaMO54buj4buNw6PDrcO64buj4buNw6PDrcOB4buraMOjSOG7t2jDo3l3w7Vv4bujw6PGoeG7j+G6qcO1w6N54buP4bqiaMOj4buPw7Vu4bujw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4buj4buPw7Vtw73Do+G7o2Xhu53Do3bDveG6qTTDo8ON4bq/4bqyw6NoQeG7o+G7jcOj4bubYsOj4buPYuG7o+G7j8Ojw63DueG7o+G7jcOj4bq0w6Phu6Phu43hu4/hu5Xhuqkzw6Phu6Phu4/hu4F5w6Phu5tiw6N5d+G7n+G7o+G7jcOjeeG7keG7o+G7j8OjeXdj4buj4buNw6No4bqraMOjZ27hu6Phu4/Do+G6rsO1buG7o8OjeeG7j8OB4bup4buj4buNw6PhurbDveG6smvhu6PDo3nhu4/DtWzDvcOj4buj4buNw73DuuG7o8Oj4bud4bqrw73Do+G7r+G7j+G7t2jDo+G6ruG7t8Oj4bquw7VuaMOjaOG7geG7r8OjaMOAw73Do2du4buj4buPw6Phu6Phu4/hur/hu6M0OC/hu685OOG7r8OjaOG7m+G6qXh4feG6o+G7r0fhu59p4bqy4bqjOVljw7XDo2jhu4/DgcWp4buj4buNw6N5d+G7keG7o+G7jzPDo2jhuqtow6No4bqr4bujw6Nnw7kzw6PDreG7n2Lhu6PDo+G6rsO1a+G7o8OjeeG7j+G6qeG7o+G7j8Oj4bujw7Vr4bujw6No4bu54bqpw6NI4bu3aMOjw63EkcOj4buPw7Vs4bujw6PhurHhurPDo8Otxanhu6PDo+G6ruG7k8Oj4bud4bqrw73Do+G6rsaww7XDo+G7jeG7h+G7o8Oj4bqnxIPEg8SD4bud4bubNMOjWeG6oMOj4buj4buPxILhu6Phu43Do8Otxanhu6PDo+G6ruG7k8Oj4bud4bqrw73Do8ah4buT4buvw6N54buP4bupw7Uzw6Phuqnhu6PDo3nhu59i4bujw6Phu6Ni4bqyw6N4asOj4buN4buh4buvw6Phu6/hu4/hu4fhu6PDo3bDveG6qeG7o8OjeXdx4buj4buNw6N5d+G7n+G7o+G7jcOj4bquw7VuaMOjaOG7geG7r8OjaMOAw73Do2du4buj4buPw6Phu6Phu4/hur/hu6Myw6Phu43DtWLhu6Phu4/Do+G7m2PDtcOjeOG6osOjeHXhu6Phu43Do+G7neG6qeG7o+G7jcOj4bubY8O1w6Phu6PDtW3hu53Do+G6rsO9w7XDo+G7j2Phu6Phu4/Do+G7r+G7j+G7s2jDo2jhu4/hu5/Do+G7jcO14bqpw6PDreG7keG7o+G7j8Oj4bquYsOjZ2Thu6PDo3nhu4/hur/hu6PDo+G7o+G7jcOB4bupw7XDo2du4buj4buPNDgv4buvOTjhu6/Do2jhu5vhuql4eH3huqPhu6/huqjDvXnhu4/hu5934bqjOcagNFk4L+G7rzk=

K.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long