Cập nhật:  GMT+7
4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqtLsOTQnDhu6BQQuG7oOG7gsWo4bugQuG7hsWoQsOSxKjFqEIme0I/VMWo4bugQuG7neG7oDtCcOG7oOG7sEI/KkZC4buk4bu4UEJd4buWQl1QxqDDk0Lhu55QRlBCJTow4buUP0Lhu4zhu7TFqEI/4bugKULDkyHhu4BCw5NWxajhu55Cw5LEqMWo4bq0L+G7oETDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThu4Phu47hu4DDkuG6qsOCcOG7oOG7uFBC4bueUOG7gMWoQiU64buAxIJC4bqn4buGxq9C4bud4bugO0Jw4bug4buwQsWo4bugTMWoQuG7jClAw5NC4buM4bu0xahCw5NLOkLDkzw6QsOZ4bugTcWoQsOTSiRCw5Mh4buAQlbFqOG7nkLhu4nhu5hCNsWo4bugQnA6SsWoQuG6tiZQxajhu6BCxahI4bumQkThur7hurzhurjhurLEgkLDk+G7qELhu4xT4buAQsOT4bugVEIjQsOZ4bugOkJExIJCIEdC4bqnUsWo4bugQuG7neG7oDvEgkLhu6A6MMagxahC4bud4bugLEJqUMWo4bugQiThu6BGxahC4buGxajhu6BCXS5CXVDGoMOTQuG7pFDhu5jFqEIlOuG7gMWoQuG7jOG7lMWoQsOTVsWo4bueQj/hu4bDk0I/4bugUELhu6Dhu4LFqOG7oELhu4bFqELDksSoxahCJntCw5Mh4buAQuG6reG7oFBCw5Muw5NCcOG7oFBC4bug4buCxajhu6BC4buGxahCw5LEqMWoQiZ7QuG6tnDhu4M24bqp4buh4bqyQuG7oDowxqDFqELhu53hu6AsQmpQxajhu6BCw5nhu6BWxajhu55C4buMRuG7pkJPRsavQj/hu6Dhu47Gr0LDk+G7hsOTQiU6MELhu4xTxajhu6BCw5Mh4buAQiThu6Dhu4YkQuG7pDpMP8SCQkbFqOG7oELhu6ApI8Wo4bueQj8qe8OTQj9Q4buUJELhu4zhu5TFqEIlOjDhu5bFqEJd4buCQuG7pEBQQlHDk+G7oELhu6BAJEIk4bug4buGJELDkyHhu4BCVsWo4bueQnA6SsWow4NC4buM4bu0xahCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQl3hu4JCT+G7hsavQsOT4buGxq9CXS5CXVDGoMOTQsOZ4bugTcWoQsOTSiRCw5Mh4buAQlbFqOG7nkLhu4Phu4JC4bqt4bugUULhuq1Wxajhu55C4bq2JsWoQkThur7DiuG6vuG6ssSCQsOT4buoQuG7jFPhu4BCw5Phu6BUQiNC4buL4bugOkJq4bue4buww5PEgkIgR0LhuqdSxajhu6BC4bud4bugO8SCQuG7oDowxqDFqELhu53hu6AsQmpQxajhu6BCw5Moxajhu55Cw5Phu6hCxahZUELDkjrFqOG7nkIk4bugRsWoQuG7hsWo4bugQl0uQl1QxqDDk0Lhu6RQ4buYxahCJTrhu4DFqELhu4zhu5TFqELDk1bFqOG7nkI/4buGw5NCP+G7oFBC4bug4buCxajhu6BC4buGxahCw5LEqMWoQiZ7QsOTIeG7gELhuq3hu6BQQsOTLsOTQnDhu4M24bqp4buhQuG7oDowxqDFqELhu53hu6AsQmpQxajhu6BCXeG7gkLDk+G7hsOTQsOT4buGQsWo4bugxKjFqELhu6Thu4JC4bukR8Wo4bugQuG7jOG7hMavQsOTIeG7gELhuq3hu6BQQsOTLsOTxIJCRsWo4bugQuG7oCkjxajhu55CPyp7w5NCP1Dhu5QkQuG7jOG7lMWoQiU6MOG7lsWoQl3hu4JC4bukQFBCUcOT4bugQuG7oEAkQiThu6Dhu4YkQsOTIeG7gEJWxajhu55C4bqtVsWo4bue4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOCcOG7oHvDk0Lhu6BQxqDFqELhu4k6TD9C4bqn4buGxq9Cw5Phu6BRxIJC4buJOkw/QuG7i+G7oFDhu5Q6QsWo4buEUC1CcFdCw5Phu4bGr8SCQuG6p+G7hsavQuG7neG7oDtCcOG7oOG7sELhu4xHQsOT4bugOjDhu5rFqELhu4zhu7TFqELDkyHhu4BCVsWo4bueQuG7ieG7mEI2xajhu6BCcDpKxajEgkLhu4Phu4JC4bqt4bugUULhuq1Wxajhu55C4buM4buUxahC4bqtLsOTQnDhu4M24bqp4buhQj9Uxajhu6BC4bud4bugO0Jw4bug4buwQuG7jOG7mkLhu55QRlBCJTow4buUP0I/4bug4buOxq9CP+G7oE3hu6ZCJTow4buWxajhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6Hhu4A6QsOZ4bugUELFqOG7oEzFqELhu4wpQMOTQsOTVsWo4bueQl1IxahCJldCRMSQQy/huqfhu51wLeG6p+G6q0LFqOG7nuG7gjBCROG6vi9EQy/EkEPEkMSQQsOTIeG7gELhuqfhu4bGr0Lhu53hu6A7QnDhu6Dhu7BCXeG7lkJdUMagw5NC4buM4buWQsWo4bue4bugU0I/KkZC4buk4bu4UELhu4zhu7TFqEI/4bugKULDk1bFqOG7nkLDksSoxajEgkLhu4zhu5TFqELFqOG7gDBC4bqtLsOTQnDhu4M24bqp4buhQj9Uxajhu6BC4bud4bugO0Jw4bug4buwQuG7jEdCw5Phu6hCXUjFqEJPRsWoQj8qRkLhu6Thu7hQQiZXQkThurjhurrEkC/huq1w4buDNuG6qeG7oeG6ruG7i3AqQsOSxq9C4bud4bug4buoQuG6rS7Dk0I/Kikjxajhu54tQuG7neG7oOG7hOG7pkLhuqlQxqA6QuG7iVDFqOG7oELDmTFCxajhu57hu4IwQkTDii9ERC/EkEPEkMSQ4bquQmpZUELDkjrFqOG7nkJdSMWoQk9GxahCPypGQuG7pOG7uFBCxajhu5g6Qirhu65CJTrhu4ZCPypSxajhu6BC4bueUEZQQiU6MOG7lD9CP+G7oFBC4bug4buCxajhu6BC4buGxahCPyrhu5jFqELDk+G7tEImI0LDkyHhu4BC4bujOjDhu5Q/QuG7jFPFqOG7oEImV0JD4bq+L8SQQ0Thur4v4bqp4buh4buhcELFqOG7nuG7gjBCROG6uC9ERC/EkENE4bq+QnDhu6rhu4BC4buGxahCxajhu6DEqMWoQsOSxKjFqELhu6A6MMagxahC4bud4bugLEJqUMWo4bugQl3hu4JC4buM4bu0xahCMOG7mDpCw5NLOkI/4bugUELhu6Dhu4LFqOG7oELhu4bFqELDkyHhu4BCauG7nsSoxahC4bug4buCxajhu55CalbFqOG7nkLFqOG7nuG7oFDGoCRCw4Dhu51wanBC4burUMagP0Jq4buA4bumQuG6reG7oFBCxajhu6Dhu4bFqOG7oELhu53hu6A7QnDhu6Dhu7BC4buF4buFLULhu53hu6Dhu6rFqOG7nkLhu55Q4buAxq9Cw5JTw5Phu6BCcH1C4bqr4buC4bquQuG7i+G7lD9CJTpGQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QuG7jOG7tMWoQsOTLkI/4bug4buaQsWo4bugKUIm4buAOuG6ouG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q1dQQl3hu7ZQQuG7jOG7tMWoQsOTIeG7gEJWxajhu55C4buJ4buYQjbFqOG7oEJwOkrFqMSCQj8q4buYxahCw5Phu7RCJiNCxahZUELDkjrFqOG7nkIk4bugRsWoQuG7hsWo4bugQj8qxq/FqOG7nkLhu4zhu7TFqMSCQsWo4bue4buCMELEkOG6ui9EQy/EkEPEkMSQQuG6rS7Dk0Jw4buDNuG6qeG7oUI/VMWo4bugQuG7neG7oDtCcOG7oOG7sELhu4xHQsOT4buoQuG7q0jFqEJPRsWoQiZXQkTDieG6usOKL+G6rXDhu4M24bqp4buh4bqu4buLcCpCXeG7lkJdUMagw5NCMOG7mDpCw5NLOkLhuq3hu6BQQsOTLsOTQnDhu4M24bqp4buhQuG7oDowxqDFqELhu53hu6AsQmpQxajhu6BC4bueUEZQQiU6MOG7lD9C4buM4bu0xahCw5Mh4buAQlbFqOG7nkLhu4nhu5hCNsWo4bugQnA6SsWoQj/hu6Dhu47Gr0I/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqEJd4buCQsOT4buoQnDhu6BWxajhu55CT+G7hsavQiZXQkXhur7hurgvcOG6py3huq1w4buDNuG6qeG7oUJd4buWQl1QxqDDk0Lhu55QRlBCJTow4buUP0Lhu4zhu7TFqELhu559UEJWxajhu55CcDpKxajhuq5C4bqr4buUxahCxajhu57hu4IwQkThurovREQvxJBDxJDEkMSCQuG6rS7Dk0Jw4buDNuG6qeG7oUI/VMWo4bugQuG7neG7oDtCcOG7oOG7sELFqOG7oEzFqELhu4wpQMOTQuG7q0jFqEJPRsWoQiZXQkVD4bq8L+G6reG7qy3huq3huq1w4buDNuG6qeG7oULFqOG7nuG7gjBCRMOJL0REL8SQQ8SQxJBCw5Mh4buAQuG6reG7oFBCw5Muw5NCcOG7gzbhuqnhu6FC4bugOjDGoMWoQuG7neG7oCxCalDFqOG7oEJd4buWQl1QxqDDk0I/KkZC4buk4bu4UELhu4zhu7TFqELDkyHhu4BCVsWo4bueQuG7ieG7mEI2xajhu6BCcDpKxajEgkJd4bu2UELFqFlQQsOSOsWo4bue4bqiQuG7ozrhu4ZCPypSxajhu6BCP8OdQsOT4bugPMOTQj/hu6BQQuG7oOG7gsWo4bugQuG7hsWoQuG6reG7oFBCw5Muw5NCcOG7gzbhuqnhu6FC4bugOjDGoMWoQuG7neG7oCxCalDFqOG7oEI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQj/hu6Dhu47Gr0I/KlLFqOG7oEI/e8SCQj/hu6AhQj8uw5NCJTowQuG7jFPFqOG7oOG6rkLhuqvhu5pC4buMRuG7pkJPRsavQiU6MOG7lsWoQuG7pEBQQsOT4bugxq9CVsWo4bueQnA6SsWoLUJP4buCQuG7iTow4buUxajEgkLhuq3hu6BQQsOTLsOTQnDhu4M24bqp4buhQuG7oDowxqDFqELhu4xHQj/hu4Thu6ZCw5I+xajhu55CXVDGoMOTQsOTKT3FqOG7nkLDk+G7oOG7lELhu55Q4buAxq9CP+G7glBCJkbFqELDk+G7oMavQsWo4bueKeG7uFBC4bumOuG7gEI/KjvFqOG7nkLhu4xKOkLhu55Q4buGQsOSxq9CJOG7oEvFqELDklDGoMWoQj9Rw5Phu6BCw4lExILDikLhu6bEkEI/4buEUEJdU0I/KlFCw5nhu6A6Qk/hu5QkxIJCJOG7oOG7qsWo4bueQj9J4bumxIJCJOG7oOG7qsWo4bueQl3GoEImUMWo4bugQsOTIeG7gELhu6Dhu4BQQj9Lxajhu55Cw5Phu6Ap4buAQuG7jClAw5NCP+G7oE3hu6ZC4buMU8Wo4bugQuG7nlDhu4ZC4buM4buaQsWo4bue4bugUOG7mMWoQsOTPDrEgkIg4buO4bumQiDDlT9C4bueUEZQQiU6MOG7lD9CP+G7oOG7jsavQiU6MELhu4xTxajhu6BCw5Mh4buAQiThu6Dhu4YkQuG7pDpMP+G6rkLhu4NQxqDFqEI/4buEUMSCQj/Gr+G7gsWoQk9ZQj/hu4JQQiZGxahCw5nhu5hCT1Dhu5jFqELDksavQlbFqOG7nkJwOkrFqEJP4buCQuG7iTow4buUxahC4buM4buAxajhu55CJTpGxahC4bukMUImfULDki7FqOG7nuG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6q1dQQl3hu7ZQQuG7jOG7tMWoQsOTIeG7gEJWxajhu55C4buD4buCQuG6reG7oFFC4bqtVsWo4buexIJCxajhu57hu4IwQkPhurgv4bq8L8SQQ8SQxJBC4bqtLsOTQnDhu4M24bqp4buhQj9Uxajhu6BC4bud4bugO0Jw4bug4buwQuG7jEdCw5Phu6hC4bud4bugUOG7lDpCw5Phu6A6MOG7msWoQuG7jOG7tMWoQiZXQsSQ4bq4L+G7neG6reG6qy3huq1w4buDNuG6qeG7oULDk+G7oDow4buaxahC4bqt4bugUELDky7Dk0Jw4buDNuG6qeG7oULhu6A6MMagxahC4bud4bugLEJqUMWo4bugQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QuG7jOG7tMWoQsOTIeG7gEJWxajhu55C4buD4buCQuG6reG7oFFC4bqtVsWo4bueQj/hu6Dhu47Gr0I/4bugTeG7pkIlOjDhu5bFqEJd4buCQuG7jEdCw5Phu6hCcOG7oFbFqOG7nkJP4buGxq9CJldCxJBERS9w4bqnLeG6rXDhu4M24bqp4buhQl3hu5ZCXVDGoMOTQuG7nlBGUEIlOjDhu5Q/QuG7jOG7tMWoQuG7nn1QQlbFqOG7nkLhu4Phu4JC4bqt4bugUULhuq1Wxajhu57huq5C4buDUMagxahCxajhu4AwxIJC4buM4bu0xahCw5Mh4buAQlbFqOG7nkLhu4Phu4JC4bqt4bugUULhuq1Wxajhu55C4buM4buAxajhu55C4buMKUDDk0LDk+G7hsOTQsOT4bu0QiU64buAxahCcOG7gzbhuqnhu6FCIOG7juG7pkIgw5U/xIJC4bueUEZQQiU6MOG7lD/huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JwKuG7mMWoQuG7jMSoMELhu6Thu4JCxahZUELDkjrFqOG7nkI/KkZC4buk4bu4UELhu4zhu7TFqEI/4bugKULDk1bFqOG7nkLDksSoxahCw5Mh4buAQuG6rS7Dk0Jw4buDNuG6qeG7oUI/VMWo4bugQuG7neG7oDtCcOG7oOG7sOG6rkLhuqfhu4bGr0Lhu53hu6A7QnDhu6Dhu7BCPyrEqMWoQj8q4buwxajhu55CP+G7oFbFqOG7nkJP4buGxq9CP+G7tlBCVsWo4bueQuG7ieG7mEI2xajhu6BCcDpKxajEgkLhu4Phu4JC4bqt4bugUULhuq1Wxajhu57huq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4LhurQmPyrGr8Wo4buew4Lhuqfhu4bGr0Lhu53hu6A7QnDhu6Dhu7DhurQvJj8qxq/FqOG7nsOC4bq0LyTDgg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để tình trạng xả rác bừa bãi

Không để tình trạng xả rác bừa bãi
2022-10-03 10:09:00

baophutho.vn Những năm gần đây, cuộc sống phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên, ngược...

Chuyện về túi nilon

Chuyện về túi nilon
2017-05-30 08:39:45

PTĐT- Bên chén trà, ông Nghị, ông Khánh, ông Lại cùng bàn luận chuyện thời sự trong nước, quốc tế. Bà Tuyến - vợ ông Nghị tay xách làn trong đựng vài cái hộp sứ từ bếp đi ra, đon đả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long