Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCxJF74buQ4bq4w7pVw5rhurhVw43hu65V4bq4SeG7ruG6uOG7kk/hu67hurghMOG6uCjFqOG7rlXhurhyVTzhurjDulVZ4bq4KC7hu4rhurjhu7Aqw5rhurgz4bug4bq4M8OaUOG7kOG6uFTDmuG7isOa4bq4LCk24bueKOG6uOG7mCThu67hurgoVV3hurjhu5B9SOG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu5JP4buu4bqqL1XhurxC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8Ot4buUSOG7ksOJQsO6VSrDmuG6uFTDmkjhu67hurgsKUjDguG6uGRJVuG6uHJVPOG6uMO6VVnhurjhu65V4buM4buu4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5gk4buu4bq44buQw5Ip4bq44buQIinhurjhu6pV4buO4buu4bq44buQw5M74bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4buG7ouG6uMOg4buuVeG6uMO6KcOT4buu4bq44bqsIcOa4buuVeG6uOG7rsSo4bus4bq44bq8R+G7hOG7huG6qMOC4bq44buQV+G6uOG7mOG7pkjhurjhu5BVxajhurg/4bq44buqVSnhurjhurzDguG6uDXhu4jhurhk4buk4buuVeG6uHJVPMOC4bq4VSk2UOG7ruG6uHJVPuG6uMOzw5rhu65V4bq4O1Xhu4rhu67hurhJ4buuVeG6uDN74bq4M8OaUOG7kOG6uOG7sMOa4bui4buu4bq4LClI4buu4bq44buY4bue4buu4bq44buQ4bu04buuVOG6uChJ4buQ4bq4KFXDmuG6uFXDjeG7rlXhurhJ4buu4bq44buST+G7ruG6uCEw4bq44buQfUjhurjEkVXDmuG6uOG7kHvhu5DhurjDulXDmuG6uFXDjeG7rlXhurhJ4buu4bq44buST+G7ruG6uCEw4bq44bqsw7rDrcOgZXXhuqjhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurjhu6pV4bu04buuVOG6uOG7mOG7iuG7rOG6uMOU4buKVuG6uChV4buUVuG6uOG7kEnhu5DhurgsKTbhurjhu5jhu6bhu65V4bq44buQfUjhurg7VUk74bq44buwKeG7jCjDguG6uOG7iuG7rlXhurhVXT/hu65U4bq4KC4w4buQ4bq4KMOa4bueO+G6uOG7mOG7nuG7ruG6uCwpNuG7oOG7ruG6uDPDjeG6uOG7sCbDmuG6uMOZ4buQVeG6uFUmO+G6uDtVSTvhurjhu5B9SOG6uOG7tOG7rlThurjDuinDk+G7ruG6tOG6uOG7mCThu67hurjhu6rDmuG7nuG7ruG6uOG7rlRV4bum4bq4M8ON4bq4w5RJVuG6uOG7kElW4bq4M3vhurgzw5pQ4buQ4bq44buqVeG7juG7ruG6uOG7kMOTO+G6uOG7kH1I4bq44bu04buuVOG6uMOtw43hurjEkVXDmeG6uMSR4bu04buuVOG6uOG6rCHhu67hurjhurxHRkfhuqjDguG6uOG7kFfhurjhu5jhu6ZI4bq44buQVcWo4bq4P+G6uG1VKeG6uMOzVFnhu5DDguG6uDXhu4jhurhk4buk4buuVeG6uHJVPMOC4bq4VSk2UOG7ruG6uHJVPuG6uMOzw5rhu65V4bq44buQW+G7rlThurjhu5BX4bq44buuQMOa4bq44buSKeG7rlThurg7VeG7iuG7ruG6uEnhu65V4bq4M3vhurgzw5pQ4buQ4bq44buww5rhu6Lhu67hurgsKUjhu67hurjhu5jhu57hu67hurjhu5Dhu7Thu65U4bq4KEnhu5DhurgoVcOa4bq4VcON4buuVeG6uEnhu67hurjhu5JP4buu4bq4ITDhurjhu5B9SOG6uMSRVcOa4bq44buQe+G7kOG6uMO6w63DoGV14bq4VSk2UOG7ruG6uHJVPuG6uMOzw5rhu65V4bq4M8ON4bq44buQSeG7kOG6uOG7kEnhurjhu65VT+G7ruG6uOG7sMON4bq44buw4buI4buuVeG6uOG7mMOMVuG6uOG7kH1I4bq4xJFVw5rhurjhu5B74buQw4Lhurjhu4rhu65V4bq4VV0/4buuVOG6uCguMOG7kOG6uCjDmuG7njvhurjhu5jhu57hu67hurgsKTbhu6Dhu67hurgzw43hurjhu7Amw5rhurjDmeG7kFXhurhVJjvhurg7VUk74bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4xJHhu7Thu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6VTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq4binhu4wo4bq4ZElW4bq44buQVcOZw4LhurhuKeG7jCjhurhtVcOa4bueKeG6uOG7rsOMw5ot4bq4w7rhu7bhurjhu5BJVsOC4bq4ZElW4bq4clU84bq4w7pVWeG6uOG7mOG7iOG6uOG7kFUpNlHhu67hurjhu5gk4buu4bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4buG7ouG6uMOg4buuVeG6uMO6KcOT4buuw4LhurjDrcON4bq4xJFVw5nhurjEkeG7tOG7rlThurjhu5jhu57hu67hurjEkXvhu5DhurjDusOtw6BldeG6uCjFqOG7rlXhurhyVTzhurjDulVZ4bq44buYUeG6uFTDmuG7isOa4bq4LCk24bueKOG6uChV4buUVuG6uChV4buO4bus4bq4LCk24bug4buu4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQnVIKeG6uOG7qlXDmuG6uOG7rlXhu4zhu67hurjhu5hdJuG7kOG6uOG7kOG7tOG7rlThurgzxKjhu67hurgh4bu24bq44bq8w4rhurovZHLDui1kw6nhurjhu65Uw4024bq44bq8Ry/hurzhurovw4rhurrDisOK4bq44buQfUjhurhkSVbhurhyVTzhurjDulVZ4bq4M+G7oOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu5jhu6Dhurjhu65UVeG7puG6uCgu4buK4bq44buwKsOa4bq44buYJOG7ruG6uChVXeG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu5JP4buuw4Lhurjhu5jhu57hu67hurjhu65INuG6uMSRe+G7kOG6uMO6w63DoGV14bq4KMWo4buuVeG6uHJVPOG6uMO6VVnhurjhu5jhu4jhurjhu5BX4bq4M8So4buu4bq4w5Thu4rhu67hurgoLuG7iuG6uOG7sCrDmuG6uCHhu7bhurjhurzhu4bhu4LDii/EkcO6w63DoGV14bqkbcO6LuG6uOG7klbhurhyVVfhurjEkXvhu5DhurgoLl0/4buuVC3hurhyVcOM4bus4bq4ZcOaUCnhurhuw5rhu65V4bq44buqN+G6uOG7rlTDjTbhurjhurxGL+G6vOG6vC/DiuG6usOKw4rhuqThurjDs0DDmuG6uOG7kinhu65U4bq4M8So4buu4bq4w5Thu4rhu67hurgoLuG7iuG6uOG7sCrDmuG6uOG7ruG7oinhurgu4buy4bq4LClJ4bq4KC7hu6Thu65V4bq4VMOa4buKw5rhurgsKTbhu54o4bq4KFXDmuG6uFXDjeG7rlXhurhJ4buu4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5Ak4bq4IT/hurjhu5B9SOG6uHMpNuG7nijhurjhu5jhu6bhu65V4bq4IeG7tuG6uOG6ukcvw4rhurrhurxHL2V1dcO64bq44buuVMONNuG6uOG6vOG7hi/hurzhurwvw4rhurrhurxH4bq4w7pYSOG6uEnhu67hurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurgzw43hurjhu5gk4buu4bq4NuG7oinhurjhu5DDkinhurgoVcOa4bq4VcON4buuVeG6uEnhu67hurjhu5B9SOG6uMOzVE/hu67hurhVw43hu65U4bq4w7Phu7Thu65U4bq44buuVFXDmlA74bq44bqwcsO6w7PDuuG6uHjDmlAo4bq4w7NI4bus4bq4xJFVw5rhurjhu65VSeG7rlXhurhyVTzhurjDulVZ4bq4w6zDrC3hurhyVVjhu65U4bq4VMOaSFbhurjhu5Lhu6bhu5BV4bq4w7ox4bq4w6nDjeG6pOG6uG3hu54o4bq4LCnhu4rhurhUw5rhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurjhu5gk4buu4bq44buQe+G6uChVUeG6uOG7rlVd4bq4IUgp4bqy4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOp4bu2w5rhurgzJcOa4bq44buYJOG7ruG6uOG7kH1I4bq44bu04buuVOG6uG7hu6LhurjDoOG7rlXhurjDuinDk+G7rsOC4bq4KC7hu6Lhu67hurjhu5Ak4bq4IT/hurjhu65Aw5rhurjhu5Ip4buuVOG6uDtV4buK4buu4bq4SeG7rlXhurgoLlbhu65U4bq44buYJOG7rsOC4bq44buuVMONNuG6uMOK4buCL+G6vOG6ui/DiuG6usOKw4rhurjEkXvhu5DhurjDusOtw6BldeG6uCjFqOG7rlXhurhyVTzhurjDulVZ4bq44buY4buI4bq44buQV+G6uHjEqOG7ruG6uMOU4buK4buu4bq4IeG7tuG6uOG6vOG7gOG7gkYvxJHDusOtw6BldeG6pG3Dui7hurgz4bug4bq4M8OaUOG7kOG6uDbhu6Ip4bq44buQw5Ip4bq4xJFVw5rhurjhu5B74buQ4bq4w7rDrcOgZXXhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurhUw5rhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurjhu5gk4buu4bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4buG7ouG6uMOg4buuVeG6uMO6KcOT4buu4bq4KFXhu5RW4bq4KFXhu47hu6zhurgsKTbhu6Dhu67hurgzw43hurjhu5BX4bq4w7pV4bu04buuVOG6uMOUSVbhurgh4bu24bq44bq+R+G7hi/DumQtxJHDusOtw6BldeG6uDPhu6Dhurgzw5pQ4buQ4bq4VMOa4buKw5rhurgsKTbhu54o4bq44buYJOG7ruG6uFQxw5rhurjhu7Thu65U4bq4w7opw5Phu67huqThurjDqeG7nuG7ruG6uOG7rlTDjTbhurjhurzhu4Iv4bq84bq8L8OK4bq6w4rDisOC4bq4xJF74buQ4bq4w7rDrcOgZXXhurgoxajhu65V4bq4clU84bq4w7pVWeG6uOG7rlXhu4zhu67hurjhu5hdJuG7kOG6uHjEqOG7ruG6uMOU4buK4buu4bq4IeG7tuG6uOG6vuG6uuG7hC/EkXgtxJHEkcO6w63DoGV14bq44buuVMONNuG6uOG6vOG7gC/hurzhurwvw4rhurrDisOK4bq44buQfUjhurjEkVXDmuG6uOG7kHvhu5DhurjDusOtw6BldeG6uFUpNlDhu67hurhyVT7hurjDs8Oa4buuVeG6uDPhu6Dhurgzw5pQ4buQ4bq4KC7hu4rhurjhu7Aqw5rhurjhu5gk4buu4bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4buG7ouG6uMOg4buuVeG6uMO6KcOT4buuw4LhurgzJcOa4bq44buuQMOa4bq44buSKeG7rlThurLhurhzKUnhurgoLuG7pOG7rlXhurgoI+G6uOG7kFUi4buQ4bq4KFXDmuG6uFXDjeG7rlXhurhJ4buu4bq4xJFVw5rhurjhu5B74buQ4bq4w7rDrcOgZXXhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq4KFXhu5RW4bq4KC7hu6Thu65V4bq4KDDDguG6uChVfeG6uCh74buQ4bq4LCk24bq44buY4bum4buuVeG6pOG6uMOpUeG6uOG7mOG7iuG7rOG6uMOU4buKVuG6uCwpNuG7oOG7ruG6uOG7sCbDmuG6uOG7kFVW4bq44bu04buuVOG6uMO6KcOT4buuLeG6uMOUw43hurhuKTbhu57hu67DguG6uMSRVcOa4bq44buQe+G7kOG6uMO6w63DoGV14bq4VSk2UOG7ruG6uOG7mOG7iOG6uCjDjOG7rOG6uOG7kiDhu65U4bq4M8OaUOG7kOG6uOG7kF064buuVOG6uOG7kFXhu57hurhUw5pIVuG6uCjDjcOa4bq4IeG7iuG7ruG6uOG7kFVW4bq44buuVF0qw5rhurjhu6wpSOG6uCguPOG7rlThurjhu5jDkynhurhUw5pJ4bq44buSVuG6uDtVw5Lhu67hurjhu5LDmlDhu67hurgow5nhu5BV4bq44buA4bq8w4JG4bq44busw4rhurgow4zDmuG6uDPhu6bhurgoLsOZ4bq44buqVSnhurjDlOG7njvDguG6uDtVWOG7rlThurgoSuG7rMOC4bq4O1VY4buuVOG6uDNQ4bq4IcOa4buuVeG6uOG7kH1I4bq4VUjDmuG6uCjDkuG7rlThurjhu5BVXUjhurjhu5hdJuG7kOG6uChV4buO4bus4bq44buY4bum4buuVeG6uFTDmknhurjhu5hR4bq44buuVFXDmuG7ouG7ruG6uOG7kCIpw4Lhurg14buU4bus4bq4NeG7lijhurhUw5rhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurgoVeG7lFbhurgsKTbhurjhu5jhu6bhu65V4bq44buQfUjhurg7VUk74bq44buwKeG7jCjhuqThurjDrcOaUOG7ruG6uCjDjMOaw4LhurgoVsON4buu4bq4w5RA4bq4KMONw5rhurgh4buK4buu4bq44buq4bui4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uOG7klbhurjhu7Thu65U4bq4w7opw5Phu67hurjDlMON4bq4bik24bue4buu4bq44buYSOG7rlThurgsKeG7iuG7ruG6uOG7sDfhurghMeG6uOG7knvhu65U4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsOp4bu2w5rhurgzJcOa4bq44buYJOG7ruG6uOG7kH1I4bq44bu04buuVOG6uMOtw43hurjEkVXDmeG6uMSR4bu04buuVMOC4bq44buuVMONNuG6uOG6uuG7hi/hu4Qvw4rhurrDisOK4bq4xJF74buQ4bq4w7rDrcOgZXXhurgoxajhu65V4bq4clU84bq4w7pVWeG6uOG7mOG7iOG6uOG7kFfhurhyVcOa4bueKeG6uOG7kFUpNlHhu67hurjhu5gk4buu4bq4IeG7tuG6uMOK4buGL3LEkcOpLcSRw7rDrcOgZXXhurjhu5BVKTZR4buu4bq4xJFVw5rhurjhu5B74buQ4bq4w7rDrcOgZXXhurhVKTZQ4buu4bq4clU+4bq4w7PDmuG7rlXhurhUw5rhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurjhu5gk4buu4bq44buQfUjhurjhu7Thu65U4bq4w63DjeG6uMSRVcOZ4bq4xJHhu7Thu65U4bq4KFXhu5RW4bq4KFXhu47hu6zhurgsKTbhu6Dhu67hurgzw43hurjhu5jhu4jhurjhu5BX4bq4w7pV4bu04buuVOG6uMOUSVbhurgh4bu24bq4w4rhurzhur4vw7pkLcSRw7rDrcOgZXXhurgz4bug4bq4M8OaUOG7kOG6uFTDmuG7isOa4bq4LCk24bueKOG6uOG7mCThu67hurhUMcOa4bq44bu04buuVOG6uMOtw43hurjEkVXDmeG6uMSR4bu04buuVOG6pOG6uMOtw5pQ4buu4bq44buuSDbDguG6uOG7mCThu67hurjhu5B9SOG6uOG7tOG7rlThurjDrcON4bq4xJFVw5nhurjEkeG7tOG7rlThurjhu5hI4buuVOG6uOG7mF0m4buQ4bq44buQSeG7kOG6uOG7kCThurgsKUjhu67hurjDusOtw6BldeG6uDXhu5Thu6zhurg14buWKMOC4bq4VMOa4buKw5rhurgsKTbhu54o4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6LuG7ouG7ruG6uOG7mE824bq44buww43hurjhu65Aw5rhurjhu5Ip4buuVOG6uCgu4buK4bq44buwKsOa4bq44buYJOG7ruG6uChVXeG6uOG7kOG7tOG7rlThurjhu5JP4buu4bq44buQfUjhurjEkXvhu5DhurjDusOtw6BldeG6uCjFqOG7rlXhurhyVTzhurjDulVZ4bqk4bq4ZElW4bq4clU84bq4w7pVWeG6uCguT+G7ruG6uCguWeG7rlThurgoVeG7tOG7rlThurjDlElW4bq4KCXDmuG6uOG7tOG7rlThurhu4bui4bq4w6Dhu65V4bq4w7opw5Phu67DguG6uMOtw43hurjEkVXDmeG6uMSR4bu04buuVOG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULhuqohKC5W4buuVEJkSVbhurhyVTzhurjDulVZ4bqqLyEoLlbhu65UQuG6qi87Qg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lời cảm ơn

Lời cảm ơn
2024-06-22 07:29:00

baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), Báo Phú Thọ vinh dự, phấn khởi đón nhận sự quan tâm, chung vui,...

Không để tình trạng xả rác bừa bãi

Không để tình trạng xả rác bừa bãi
2022-10-03 10:09:00

baophutho.vn Những năm gần đây, cuộc sống phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên, ngược...

Chuyện về túi nilon

Chuyện về túi nilon
2017-05-30 08:39:45

PTĐT- Bên chén trà, ông Nghị, ông Khánh, ông Lại cùng bàn luận chuyện thời sự trong nước, quốc tế. Bà Tuyến - vợ ông Nghị tay xách làn trong đựng vài cái hộp sứ từ bếp đi ra, đon đả...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long