Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bud4busNOG7ouG6q+G7pGfhu6IjWWPhu6Lhu6d7Jjbhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5hC4bqpOzXhu6Ikw51i4buiw73hu6Q04buixqHhurvhurM1PuG7jOG7ombhu6rhu6JCe+G7pDV74buiQ2c7NeG7jOG7ontjZyE14buiQuG7pDThu6LDvcOgNT7hu4zhu6I04bqvfeG7ojJ7feG7oiNZY+G7osWp4bumYuG7ouG7p3smNuG7ojU+OWLhu6I1PsWoNuG7oiPDnWLhu6IzOzXhu6Izxajhu6I1e+G7hzU+4buiNXs5I+G7ojV74buuNeG7jOG7ouG7g8OdYuG7ouG7g+G7qOG7oj3hurvhurM1PuG7ojV74bq74buiJOG6u+G6tSPhu6JmY+G7pOG7oiR94buM4buiI1lj4buiI+G7pOG7oiThu6rhu6JifSzhuqfhu6Jiezs04buiNX0uNOG7ouG7g2N94buM4buiYl01e+G7omc7Y+G7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu4zhu6Izxag04bui4bqnezY1PuG7ouG6p3tk4buiYns7NOG7oiThurN94bui4bqr4bqhNT7hu6JifTV74buiYnvhu7I14bui4buDxajhu6Ij4bq5NT7hu6Izxag04buiYl01e+G7ojU+4bq74bqzfeG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6Jiezs04buiPuG7rDXhu6JAN+G7jOG7omJ74busNOG7omJ7fSxi4buM4bui4bqrWWPhu6Ik4bu0NOKApuG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6Lhu6Dhu57hu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olRUVeG6p2bDkuG7nOG7ouG6q+G6qSNK4bucLy8j4buOQOG7pDbhuqd7Y2J7NuG7juG7gzUvPSXhuqsyYjbhuqcvNSXhu4XhuqsvUFHhu55RL+G7oOG7oOG7oD1Q4buew5rhu6BU4bueVGJSUVVTM+G7ni094bukNC3huqvhu6Rn4buOMeG6pz7hu5zhu6Lhu6QzYkrhu5zhu53hu6w04bui4bqr4bukZ+G7oiNZY+G7ouG7p3smNuG7nOG7ouG7hX09YntK4buc4bug4bue4bue4bue4buc4buieyV9PntiSuG7nFRUVeG7nOG7oi/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4bqme+G6u+G6szU+4bui4buneyY24buiw73hu6Q04buixqHhurvhurM1PuG7okB9KGPhu6I9fSk14buixanhu6Zi4bui4buneyY24buiYuG6qTY1PuG7oiPhu6Yj4buiMynhu6J7w6N94buiNMSR4buk4buiRmNZNeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCe307NeG7ouG6p3tk4buiJMOdYuG7oiThu6R94buiNMWoY+G7ojThuqXhu4zhu6I1PuG6u+G6s33hu6LDveG7pDThu6LGoeG6u+G6szU+4buiI+G7sjXhu6IjxJHhu4zhu6IjeyJj4buiMns34buM4buie+G7sDU+4bui4bqr4bukZ+G7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu4zhu6JnO2Phu6IjWWPhu6Ij4buk4buM4buiYn0sNT7hu6J74bumYuG7juG7okJ7JTbhu6Iz4bqzfeG7oiPhu6Yj4buiQOG7tCPhu6Iz4buqNuG7ojV9OzXhu6Ji4bqpNjU+4buiM8WoNT7hu6IyKOG7ojPGr33Dk+G7osWp4bumYuG7ouG7p3smNuG7oiM34buiYsOq4buiM1lj4buiJOG6s33hu6Ji4bqpOzXhu6Ikw51i4buiQnvhu6Q1e+G7okNnOzXhu4zhu6I1PmPhuqM14buiPuG6oSPhu6I+4busNeG7ojN9LjXhu6IjWWPhu6Ije2NnITXhu6Jie+G7rDThu6Ik4bq74bq1NOG7ojU+ezDhu6Thu6JiXTV74bui4buDLuG7ojThuqF94buiPn3hu6Q24buie+G7qDbhu6Ijw6nhu6Thu6I9WTXhu6Izxag1PuG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6Jie8OgNeG7osWpxJE1PuG7osO9ezDhu4zhu6JCe2Uj4buieGNnITXhu6LDlHtjZyE14buiQnvhu6Q1e+G7ouG6quG6sTXhu5Dhu47hu6LDveG7sDThu6Jm4bq74buk4buiNT7DoH3hu6IkXTV74buiYnvhurPhu6JGY1k14buiw73hurvhurE1PuG7oiPDoDU+4buiI3tk4buk4buiQCLhu6Ije+G7pmfhu4zhu6Ji4bqp4bukfeG7omLhuqnhu6Y1PuG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6IzOzXhu6Ikxq994buiNT7FqDXhu6JiXTThu6I+4bqv4buM4buiNT57IOG7oiN7WTXhu6Jixq994buiQntlI+G7onhjZyE14buiJOG6u+G6tSPhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6I1e30hYuG7omJdNXvhu6Jie30sYuG7oiThu6p94buM4bui4bqp4bqjfeG7ouG6q+G7pGPhu6Izxq994buiI8SRNT7hu6IzOzXhu6LhuqnDqjU+4buiM8OdZ+G7oj7huq/hu4zhu6IkNzU+4buiQMOo4buiYnvhu6jhu6Ji4bqpw6B94buiYnslNuG7oj04NT7hu6LhuqvDoDU+4bui4buX4bq94buk4bui4buDLuG7omZjw6B94buO4bui4buXw6jhu6Ji4bqpw6B94buiJCw14buixanEkTU+4buiw717MOG7omJ7XeG7okAi4buiNOG7rCPhu6Ijxq814buM4buiI+G7piPhu6Ijw6Dhu6I+4bumfeG7oiPDqeG7pOG7omJ7w6A14buiJH3hu6Izxag04buiNeG6u+G6sTU+4bui4buDLuG7omJ7w51n4bui4buD4bu0Z+G7omZj4bqhNT7hu6I+fWThuqfhu4zhu6J7OeG7okDhu6g24buiNXvhu6Rj4bui4buDw6rhu6Thu6J74bumYuG7oiThuqF94buiJOG7puG6p+G7ouG7g8Oq4buk4buiJOG7tmfhu4zhu6I1e+G6u+G7ouG7g+G7tGfhu6Jie+G7piPhu6Jie+G7sjXhu6I04bq3feG7oiQo4buiQMOo4bui4bqtY+G7pOG7juG7ouG6rGPhu6jhu6I1e307NeG7okDDqOG7ojV7WyN74buiPeG7sjXhu6LhuqnhuqN94buiYuG6qcOgfeG7ouG7gy7hu6JmY8OgfeG7juG7osah4buoNOG7ojJbI3vhu6Ji4bqp4bq74bq3I+G7omLDnTThu6IzODU+4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiM8WoNT7hu6LFqcSRNT7hu6LDvXsw4bui4buDxajhu6JCe2Uj4buieGNnITXhu4zhu6Izxag1PuG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6Ik4buq4buiMixi4buiNT57MOG7pOG7ouG7g+G6t33hu6J74bukfeG7ojPFqDU+4buO4buiQsOq4buiJDfhu6I04bqhfeG7oj594bukNuG7onvhu6g24buiJOG6u+G6tSPhu6I+4busNeG7okA34buiI3tWYuG7oiN7OuG7jOG7ojV7WTXhu6I9WTXhu6I+feG7h+G7pOG7oiPhu6Yj4buiM8WoNT7hu6IkfeG7ojPGr33hu6Lhu4NjfeG7oiN74bqxfeG7jOG7oiPhu6Thu6J74bumYuG7juG7ouG7nX0hY+G7onvhu6Zi4buiJOG7tmfhu6JAw6jhu6I14buwNOG7ojXFqDbhu6Ije1s1e+G7ojPFqOG7oiR9IWPhu6LFqeG7pmLhu6Lhu6d7Jjbhu6J74bukZ+G7oiM4NeG7omI7NeG7oj45feG7ojJ74bumI+G7ojPFqOG7osWp4bumYuG7osO94bq74bq3I+G7ojU+ezDhu6Thu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqnxqHhu6ThuqdifTY14buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucfcahJTViJeG6qeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4bui4bug4bue4bue4bue4bqnZsOS4buieyV9Pntiw5Phu6JUVFXhuqdmw5Lhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vI+G7jkDhu6Q24bqne2Niezbhu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BR4bueUS/hu6Dhu6Dhu6A9UOG7nsOa4bugVOG7oMOZYlJV4bugVDNTLT3hu6Q0LeG6q+G7pGct4bueUOG7jjHhuqc+4buc4bui4bukM2JK4buc4bud4busNOG7ouG6q+G7pGfhu6IjWWPhu6Lhu6d7Jjbhu5zhu6Lhu4V9PWJ7SuG7nOG7oOG7nuG7nuG7nuG7nOG7onslfT57Ykrhu5xUVFXhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMO9PuG6u+G6s33hu6Ij4bukNuG7omJjxIN94buiYuG6qTY1PuG7ojPFqDU+4buiYlk04buie2NnLGLhu6Lhu4Phurd94bui4buDfSEj4buiPl014buiPn3hu4fhu6Izxag14buiJH0hY+G7ojThurvhurVi4buiNMWo4buiI8Op4buk4bui4bqtYzvhu6J74bq74bqxNT7hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQuG6qeG7pH3hu6I+4bumfeG7oiPhu6Yj4buiM8WoNT7hu6IyLGLhu6I1Pnsw4buk4buiPjl94buiNXvhu6Rj4buiM8Wo4bui4oCcM30uNeG7ouG7pDV74oCd4buM4bui4oCcM30uNeG7oiPDoOKAneG7onvhu6Rn4bui4oCc4bqtY+G7pDXhu6Lhu6Q1e+KAneG7jOG7ouKAnOG6rWPhu6Q14buiI8Og4oCd4buO4buiw70+4bq74bqzfeG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6Lhuq1j4bukNeG7ojV9ITThu6Ij4bumI+G7ojPFqDU+4buiMixi4buiNT57MOG7pOG7ojV74bq74bui4bukNXvhu6IlNOG7omLhuqk2NT7hu6I+feG7pOG7oiRdNXvhu6I1OzXhu6Ji4bqp4bukfeG7oj7hu6Z94buiPn3hu4fhu6Thu6Ij4bumI+G7ojPFqDU+4buiMnvDoDU+4buiM8OdZ+G7ojV74bukY+G7juG7osWp4bumYuG7ojPFqOG7oiQo4buiMixi4buiYl01e+G7jOG7ojIsYuG7ojU+ezDhu6Thu6Ije+G6veG7ojJ7w6A1PuG7ouG6p3vhu6h94buiMixi4buiPWNnOzXhu4zhu6JAw6J94bui4buD4bu0Z+G7ojTFqOG7oiNZY+G7ouG7p3smNuG7ojThu6Q1PuG7omLhuqk2NT7hu6I0XTV74buiNSpi4buiPWNnOzXhu6I94bumNT7hu6Lhuql9OzU+4buM4bui4buDw6rhu6Thu6I9W+G7oj1hNOG7jOG7ouG7g8Oq4buk4buiY2c7NeG7okDhu6Yj4buO4bui4buC4bq3feG7oiPhu6Thu6Jiw6rhu6I9YzU+4buiPSLhu4zhu6I+4buyNeG7oj7hurl94buiNXvhurs1PuG7oiThu7Q04buiI3vDnWLhu6Jie+G6seG7jOG7ojJ7feG7oj1j4buiPeG6u+G6sTU+4buiQOG7pGfhu6JAxIM1PuG7jOG7ojNkI+G7oiThu6404buiYnvhu6w04buiPSJj4buiPcWoNT7hu4zhu6Iye33hu6I+feG7qn3hu6JAxahn4buiYlk04bui4bqr4bq/4buM4buiM2Qj4buiM8avfeG7oiN7ODU+4buiPnsmNuG7jOG7okA3NT7hu6I+fTfigKbhu6IjxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI3vhu6J74bumYuG7ojNjZyw14buiM+G7pmfhu6I1Plk14buiNT7hu6Thu6I0LjThu6I0xq994buiNOG7pDU+4buiJFYj4buiYuG6qeG6uzU+4buiYnvEg+G7ojU+4buH4buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiw73hu6Q04buixqHhurvhurM1PuG7oiThu6rhu6Izxag04buiNTs14buiNSpi4buiJFYj4bui4bqr4busI+G7oiPDqeG7pOG7ojPFqDXhu6IkfSFj4bui4buneyY24buM4buiI3vGrzThu6Ji4bq3feG7omLhuqnhu6Z94buiYn004buiNT7hurvhurN94buiNT57JeG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfGoeG7pOG6p2J9NjXhu5zhu5jhu5J9ND7hu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5x9xqElNWIl4bqp4buc4bui4bqrYmczJUrhu5zhu4V9PWJ7w5Phu6Lhu6Dhu57hu57hu57huqdmw5Lhu6J7JX0+e2LDk+G7olXhu6BR4bqnZsOS4buc4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6p3tjYns24buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUeG7nlEv4bug4bug4bugPVDhu57DmuG7oFRQVWJUUFUzw5ktPeG7pDQt4bqr4bukZy3hu57hu6Dhu44x4bqnPuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nOG7neG7rDThu6Lhuqvhu6Rn4buiI1lj4bui4buneyY24buc4bui4buFfT1ie0rhu5zhu6Dhu57hu57hu57hu5zhu6J7JX0+e2JK4bucVeG7oFHhu5zhu6Iv4buY4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8ah4buk4bqnYn02NeG7nOG7mMah4bumI+G7ouG6rWPhu6Q14bui4bukNXvhu4zhu6Lhuq1j4bukNeG7oiPDoOG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h4xajhu6Iz4bqhfeG7onvhu6Zi4buiPn3hu6Q24buiPWNnOzXhu4zhu6Ik4bqhfeG7oiThu6bhuqfhu6I1OzXhu6LFqeG7pmLhu6Lhu6d7Jjbhu6Iye8OgNT7hu6Lhuq1j4bum4buiI+G7smPhu6IyaeG7ouG7gy7hu6Iye8OgNT7hu6I+feG7pDXhu6Ij4bq5NT7hu6I1e+G6u+G7ojMp4buiNT57feG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7juG7ouG7nSLhu6Thu6IkfSg04buiYnvhurvhurM1PuG7ojPFqOG7osOi4buiNXvFqOG7jOG7ojV74bq7NT7hu6Ij4bq5NT7hu6IjN+G7ojJ7feG7ojPFqOG7omLhuqk7NeG7oiThurvhurM1PuG7ojNkI+G7omJ9KTXhu6JAxq814buO4buixanhu6Zi4bui4buneyY24buiYnvhurvhurM1PuG7oiThurvhurUj4buiQH0oY+G7oj19KTXhu6Ji4bqpNjU+4buiI+G7piPhu6IzKeG7onvDo33hu6LDouG7ojPFqDU+4buiw73hu6Q04buixqHhurvhurM1PuG7ouG7g8WoNuG7oj0i4bqn4buie8OjfeG7omZjWTXhu4zhu6Jie+G7pjU+4buixqF7WzXhu6JZNOG7ojMiI3vhu6Lhu4PFqOG7oj0i4bqn4bui4bunfeG6r+G7okLEg+G7osWpxJE1PuG7ouG7guG6u+G6sTU+4buiNXvhurvhu6Izxajhu6Ij4bumI3vhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6LDveG7pDThu6LGoeG6u+G6szU+4buiYuG6u8OiNT7hu6I1e+G6t+G7jOG7omLhuql94buiWTXhu6Ijw6A1PuG7oiThur0j4buiYsSD4buiYn07NeG7ouG7g8Wo4buiNXvhu6wj4buiNXvhurfhu6Lhu4Phurd94buiYnss4buieyHhu6Lhuqvhu6Rj4buiYuG6qVk14buiYuG6qTk1PuG7ouG7g8Wo4buiQOG7qDbhu6Ji4bqjNeG7oj194bui4bqr4buoNeG7oiThu6Y1PuG7omLhur/hu6J7xag24buiI8Op4buk4buiNT7hurvhurN94buiPVk14buiw73hu6Q04buixqHhurvhurM1PuG7juG7onnDo2Lhu6IjY8OjI+G7onvhu6Zi4buiPuG6ozThu6JA4bqhNeG7oiN7VjU+w5Phu6Lhu4Jb4buiJOG7qn3hu6Ji4bqp4buyY8OS4buiPn05NT7hu6LhuqvEgzU+w5Lhu6Lhuqvhu6Q1PuG7oj59OTU+4bui4buDxajhu6Lhu4Nb4buiYn0pNeG7oiN7WTXhu47hu6Lhu4LhuqE14buiM8Wo4bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiJOG6u+G6tSPhu6Lhuqvhu6Y1PuG7omLGrzbhu6Lhuqnhu6Thu6Jiw6rhu6Lhuq1j4bum4buiYuG6qV01e+G7ojPhu6Q24buiJMOjNT7hu4zhu6Ik4bq74bq1I+G7omLhuqnhu6Q24buiYuG6qWNnLjXhu6Lhuq1j4buk4buiNXt9LmPhu6Jieyzhu6J7IeG7omJ7JTbhu6Iz4bqhfeG7omLhuqljZy414buiNH0hNT7hu4zhu6JAw6J94bui4buD4bu0Z+G7ojTFqOG7ouG7p3smNuG7ojJ7w6A1PuG7oiM34buiYmPEg33hu4zhu6IjN+G7ouG7g8Og4bui4bqr4bqh4buiQMWofeG7onvhu6Zi4buM4buiYmNn4buiNXt9OzXhu6IkLDXhu6I14bukZ+G7oj3hu7I14buiQCLhu6Jie8OdYuG7omLhuqljZy414buM4buie30hNeG7oiN7IOG7oiM4NeG7ojJ7NuG7qDU+4buiUeG7nuG7okDFqH3hu6J74bumYuG7juG7okLhuqnhurvhurcj4buiJFln4buiI+G7piPhu6Izxag1PuG7ojIsYuG7ojU+ezDhu6Thu6Lhu4Phu7g14buiYnvhurvhurM1PuG7omZjZzs14bui4bqtY+G7pOG7ojPGr33hu6Lhu4NjfeG7oiN74bqxfeG7jOG7oiPhu6Thu6J74bumYuG7ojV74bq7NT7hu6J7fSE14buiI3sg4buiIzfhu6LDveG7pDThu6LGoeG6u+G6szU+4buiIzg14buiPn3hu4fhu6Ik4bq74bq1I+G7ojPFqDXhu6IkfSFj4bui4buneyY24bui4buDxajhu6Ji4bqpY2cuNeG7oj3Gr2fhu6Izxq994buiI3s24buiYnss4buieyHhu6Lhuqvhu6Rj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7nSjhu6I+XTXhu6I+feG7h+G7jOG7okDhu6g24buiYuG6ozXhu6LFqeG7pmLhu6Lhu6d7Jjbhu4zhu6I14buwNOG7ouG7oMOZw5lT4bui4bqne+G6u+G6szU+4buixanhu6Zi4bui4buneyY24buiJOG6u+G6tSPhu6Iye8OgfeG7ouG6p3tlI+G7ouG7g8Wo4buiPWNn4buiYuG6qV3hu6IkLDXhu6I14bukZ+G7ouG7g+G6t33hu6JSUOG7omJ7xag1e+G7ouG7g307NeG7omJ74bukNOG7oj594buk4buO4buiw70+eyHhu6I1e1k14bui4bq7Y+G7omJk4bui4bqme8avNOG7okJ7IuG7ouG7mzbhu6Q1e+G7oi3hu6JC4bqp4bq7w6I1PuG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7ouG7p3smNuG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu6Izxajhu6I1PuG6u+G6s33hu6JiWTThu6J7Y2csYuG7ouG7g+G6t33hu6Lhu4N9ISPhu6I+XTXhu6I+feG7h+G7ojPFqDXhu6IkfSFj4buiNOG6u+G6tWLhu6I0xajhu6Ijw6nhu6Thu6Lhuq1jO+G7onvhurvhurE1PuG7omLhuqnhu7A14buiYuG6qcOiw5Phu6Lhu50o4bui4buneyY24buiMnvDoDU+4buiQCLhu6I04bukfeG7ojTDo2Lhu6Ije2Q1PuG7omLDoH3hu6Ik4buq4buiYlsje+G7oiPhur8j4buiYuG6qWNnLjXhu6Izxq994buiI3s24buiYnss4buieyHhu6Lhuqvhu6Rj4buM4buie30hNeG7oiThu6rhu6I14bqhfeG7omJ9LOG6p+G7oiThurvhurUj4buiQOG7pOG7omJ7LOG7onsh4buO4buiQmNn4buiNXt9OzXhu6Lhu4Phu7g14buiIzg14buiNXt9LmPhu6I1PuG6u+G6s33hu4zhu6I1e30uY+G7ojXhurF94buiI3vhurvhu6Thu6JAfSxi4buM4buiI3vhurvhu6Thu6J7fShj4buiJOG6u+G6tSPhu6I1KmLhu6IkJuG6p+G7oiPDqeG7pOG7osWp4bumYuG7ouG7p3smNuG7juG7okLDoH3hu6LhuqnDnWLhu6I0NjU+4buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu4zhu6Ij4bumI+G7ojU+xag1e+G7jOG7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7ouG6rWPhu6Q14buiYlk04buie+G6sTXhu6I14buH4buk4buiJCw14bui4buDfSEj4buiQOG7qDbhu6Ji4bqjNeG7ouG7g8Wo4bui4bqne+G7pmLhu6J7Y2fhu6I+feG7puG7omLhuqki4buiPX3hu6Lhuqvhu6g14buiJCjhu6IjWWPhu6Lhu6d7Jjbhu6Iye8OgNT7hu6JAIuG7ojThu6R94buiNMOjYuKAneG7juG7osO9e+G7hzU+4buiNeG7sDThu6I+4buyNeG7oiRZZ+G7jOG7osWp4bumYuG7ouG7p3smNuG7oiThu6rhu6Ik4bq74bq1I+G7oiThurvhu6Thu6Lhu4PFqDbhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6J7OSPhu6JifShj4buiezkj4buiI8Op4buk4buiZuG7quG7ojV74bq74buiNMOjYuG7ojTDoDXhu6I1PjbGr33hu6Iyezfhu6Thu4zhu6Jieyjhu6J7fSE14buiNeG6r+G7ojPhur8j4buM4bui4bqtY2csYuG7omJZNOG7oj5dNeG7oj594buH4buiI1lj4buie+G7pmLhu6Lhuq1jO+G7onvhurvhurE1PuG7oiPDqeG7pOG7oiN7WzV74bui4bqtY2cuNeG7oiQi4buk4bui4bqne+G6u+G6sTU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqnhu6h94bui4bqtY+G7pOG7omJ74bqzfeG7oj594bukNeG7jOG7oiThu6rhu6IjN+G7ojV74buHNT7hu6IzZCPhu6IjWWPhu6LFqeG7pmLhu6Lhu6d7Jjbhu6JAIuG7ojThu6R94buiNMOjYuG7juG7okJ7LOG7ojV74bq7NT7hu6Ji4bqpNjU+4bui4bqrWWPhu6Jie1c04buiYn0uNOG7omJ74bq9I+G7oiPDqeG7pOG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7osO94bukNOG7osah4bq74bqzNT7hu4zhu6JCe+G7pDV74buiQ2c7NeG7ojU3feG7oiN7YzU+4bui4buDxajhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4buiI+G7piPhu6I1Pnsh4buiNXtZNeG7oiPhu6Q24buiYmPEg33hu6I1e+G6u+G7okDFqOG7ouG7mzbhu6Q1e+G7ojU3feG7ouG6qX07NT7hu6IzY8OgNeG7oiM2feG7ouG7p3smNuG7ojPFqOG7ojTDo2Lhu6Lhuqd74buyNeG7oiThurN94bui4bqr4bqhNT7hu6JifTV74buiYnvhu7I14buiMnvDoDU+4buiYnso4buiYnt9LGPhu4zhu6Izxajhu6LigJxA4bumY+G7ouG7g+G7tGLigJ3hu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6I14bqxfeG7oiRZZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu4ljYns24bqp4buc4buYQnvEkWfhu6LhuqZ74bq74bqxNT7hu5Iv4bqn4buY

Thùy Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vang nhịp chiếu Chèo

Vang nhịp chiếu Chèo
2024-05-30 14:01:00

baophutho.vn “Ăn no rồi lại nằm khoèo/Nghe giục trống chèo bế bụng đi xem”

Phục trang góp phần làm nên những thước phim đẹp

Phục trang góp phần làm nên những thước phim đẹp
2024-05-29 07:45:00

Mới đây, bộ phim thuộc thể loại cổ trang-lãng mạn-kịch tính “Người vợ cuối cùng” do đạo diễn Victor Vũ thực hiện, được giới chuyên môn đánh giá cao khi tạo dựng nên bối cảnh...

Lắng đọng hồn Xuân, thăng hoa cung nhạc

Lắng đọng hồn Xuân, thăng hoa cung nhạc
2023-01-23 07:59:00

baophutho.vn Mùa Xuân mang một ý nghĩa đặc biệt, mùa khởi nguồn của sự sống, lắng đọng những gì tinh túy, tươi đẹp nhất của đất trời vạn vật khai mở một năm...

Những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết
2023-01-11 07:04:00

baophutho.vn Xuân về nhẹ nhàng phả hơi thở của mình ngự trị trong vạn vật. Cơn gió lạnh, chút nắng Xuân len dần khắp mọi nơi, từ góc phố đến những con đường...

Trình diễn hát Xoan tại phố cổ Hà Nội

Trình diễn hát Xoan tại phố cổ Hà Nội
2023-01-09 13:22:00

baophutho.vn Trong khuôn khổ chương trình “Tết Việt - Tết Phố 2023” diễn ra tại phố cổ, thủ đô Hà Nội, du khách trong nước và quốc tế có cơ hội thưởng thức...

Chốn quê

Chốn quê
2023-01-09 07:09:00

baophutho.vn Những ký ức miền quê ngày xưa cứ hiện về trong ký ức tôi mồn một. Ngôi nhà ba gian thuở nào lại chợt hiện chợt nhoà trong buổi giao mùa cuối...

Hương vị Tết quê

Hương vị Tết quê
2023-01-06 11:40:00

Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi! Chẳng còn bao lâu...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long