Cập nhật:  GMT+7
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPhurlNKeG6uinhu55W4bq64buSw5pX4bq6w4rDikfhuropPDfhu6BW4bq64buUIiZWVeG6pOG6uizDmuG7uOG6uinhu4rDmeG6uuG7guG6usOaPDdRVuG6pOG6uinDmsOMVsOa4bq6LMOa4bu4Qi/DmsOKQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4bqm4buQSVcsw5o8KcOaV+G6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL8OKSOG7hkgv4buGSOG7mOG7hsOK4bq84buC4buA4buG4bq8KcOK4buER+G6vuG7gOG7hOG7rMOK4bqm4buqLFXhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMOs4buWSeG7mOG6uENzw7nhurnDueG6ui3hurrDucOa4buWV+G6uuG7ksOaIiVWVeG6uikh4bumVsOa4bq6LMOaw40p4bq6KSHDmVJW4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhuropxq9Ww5rhurpzw5o+4bq6w7nDmsOd4bq6VcOZScOZ4bq64buUV+G7ilbhurrhur7hurzDiuG7gC3hur7hurzhur7hurzhuro0w4zhurrhu5TDmVA84bq64buSw5rGr1bDmuG6uuG7kn3hu5Lhurrhu5Aj4bq6Ljw34bq6w5pX4buK4buSw5rhurrhu5LDmjxWVeG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6unnDmVEp4bq6w7kh4bum4bq64buU4bugVuG6ulZK4buu4bq64bq+4bq84buA4bq84bqk4bq6KVfDjFbhuropxq9Ww5rhuroo4bui4bq64buSWOG6uinDmuG7nuG7ruG6usOKw4pH4bq6KTw34bugVuG6uuG7lCImVlXhuqThurosw5rhu7jhurrhu5QiP+G7kuG6uuG7lE0p4bq6KeG7nlbhuropw5o8I+G7kuG6uuG7huG6usOaPDdRVuG6tOG6umXDleG7ruG6um7DmuG7nuG6pOG6usO5w5pJVsOa4bq6xJFJ4bqk4bq64bq5V0lW4bq6w6x7VlXhuqThurpvw5Phu67hurrDucOaSVfhuro0w4zhuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6unnDmVEp4bq6w7kh4bum4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENDQ0N5w5lRKeG6usO5IeG7puG6tOG6usO5w5rhu57hu67hurop4bueVuG6uuG7lCImVlXhuqThurop4bueVuG6uizDmuG7uEIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDecOZUeG7kuG6uuG7lE0p4bq6KeG7nlbhurrhu5QiJlZV4bq6LMOa4bu44bq6VsOaTOG7ruG6uilKVlXhurrhu5IiJlZV4bq6w5rDmVE84bq6Ljzhu4jhurrhu5Lhu7ZWVeG6uinDjeG7kuG6ui484buIVuG6uuG7rDjhurrDssOaw4zhurpWIirhu5LhuropIVdWVeG6ujTDmVHhu5Lhurrhu5RNKeG6uinhu55W4bqk4bq64buUPcOZ4bq6KeG7nlbhurrhu5QiJlZV4bqk4bq6LMOa4bu44bq6NMOM4bq64buS4bu2VlXhuropIeG7plbDmuG6uuG7kuG7tlZV4bq64buSI1ZV4bqk4bq6VcOZw41X4bq64buYfeG7kuG6uikhPDdQVuG6uinDmuG7uFZV4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bq6NEpW4bq6w5pYSeG6uuG7mMOTVuG6uikj4buS4bqm4bq6w7nhu55W4bq6VcOdw5nhurrhu5LDjeG7kuG6uik8N+G7oFbhurrhu5QiJlZV4bqk4bq6LMOa4bu44bq64buUIj/hu5LhurpVS1bhuro0KsOZ4bq6KeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5hJVsOa4bqk4bq64buYSVbDmuG6ulbDmsOTVuG6pOG6uuG7ksOaw5nhu6BW4bq6KcOaS1ZV4bq6KcOZ4buePOG6uuG7kMOZUjzhuqThurop4bueVuG6uizDmldWVeG6uikhw4xX4bq64buSw43hu5LDmuG6uuG7ruG7ilZV4bqk4bq6KDHhurrhu7DDmVFW4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurDDueG7isOZ4bq6KcOaw4xWw5rhurosw5rhu7jhurp5w5lRKeG6usO5IeG7pkIvLEPhuqThurrhu5JY4bq6KT1WVeG6uijhu7jhurrhu4Dhu4LhuropPDfhu6BW4bq64buUIiZWVeG6pOG6uizDmuG7uOG6uuG7lCI/4buS4bq64buUTSnhurop4bueVuG6uuG7rirDmeG6pOG6uikhV1ZV4bq64buUWOG6uuG7kljhurop4bueVuG6uuG7kltJ4bq64buSw43hu5Lhurrhu5hJVsOa4bq6VsOaw5NW4bq64buSW0nhuropxq9Ww5rhurpzw5o+4bq6w7nDmsOd4bqm4bq64buE4bq6KTw34bugVuG6uuG7lCImVlXhurpVQOG7ruG6usO54bu2VuG6uuG6uSDhu5LhurrDucOaS1ZV4bqk4bq6w7JVPDdTVuG6unlKVuG6um/DmVbDmuG6pOG6usOsV8OMVlXhurp0POG7uOG7kuG6unnDmVEp4bqk4bq6b+G7nuG6usOsQFZV4bq6c8OaV1ZV4bqk4bq6w6x7VlXhurrDqTxR4bq6eSIlVlXhuqThurrDslU8N1NW4bq6eUpW4bq6ZTDhuro0w4zhurrhur5I4bq6KTw34bugVuG6uizDmuG7uOG6uuG7lCI/4buS4bq64buuSVZV4bq6KeG7nlbhurrhu64qw5nhurpWw5oi4bq04bq6w7kh4buMVuG6unQ8SVZV4bq6bsOa4buIw5nhuqThurrDslU8N1NW4bq6w7nDklbhurpzw5o+4buS4bqk4bq6w6xXw4xWVeG6unQ8N+G6puG6puG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG6puG7kElXLMOaPCnDmlfhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/Dikjhu4ZIL+G7hkjhu5jhu4bDiuG6vOG7guG7gOG7huG6vCnDiuG7hEfhur7hu4Dhu4Thu6zhur7huqbhu6osVeG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSF94buS4bq64buSw5rhu6RWw5rhurpuw5o84bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrDucOTN+G6usOySeG7ruG6pOG6uuG7sMOaPOG6uuG6uUBWVeG6um/DjVZV4bq6ZeG7jDzhuqThuropw5rDjFbDmuG6uizDmuG7uOG6unnDmVEp4bq6w7kh4bum4bq6KOG7ouG6uuG7lCI/4buS4bq64buUTSnhurop4bueVuG6uuG7rMOM4bq64buUIiZWVeG6usOse1ZV4bq6w6k8UeG6unkiJVZVQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurDDueG7isOZ4bq6KcOaxajhuropIcOSVuG6usO5w5pJVsOa4bq6xJFJ4bqk4bq6w5o8N1FW4bq6w7nDmklWw5rhurrEkUlCLyxDKTDhurrhu7DDmsOZ4bq6KcOaw4xWw5rhurrhu6zhu44s4bq64buU4bu24bq6KcOaxajhurrhu5Thu6BW4bq6Vkk34bqk4bq64buSw5oiSeG6uinDmjHhu5LhurrDmsOZUVbhuro0w5lR4buS4bq64buUTSnhurop4bueVuG6uuG7lCImVlXhuqThurosw5rhu7jhuqbhurrDueG7nlbhurrhu5LDjeG7kuG6uikhfeG7kuG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuropIeG7nlbhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhurrhu5QiP+G7kuG6ulXDncOZ4bq6KcOa4buWV+G6uuG7sDjhurrDmsOZUTzhurouPDfhurrhu5TFqFbDmuG6uuG6qOG7gMOK4buG4bqk4bq64buAw4rhu4bEkeG6pOG6uuG7gMOK4buGZeG6quG6puG6usOzIynhuroo4bu44bq6NMWo4bq6KSHhu6Thurrhu5hX4bq6VsOaw5NW4bq64buYw5NW4bq6KTHhurpVw53DmeG6uinDmuG7llfhuropw5pYw5nhurouPOG7llbhurpWw5oi4bq6VlXEqOG6uuG7kEnhurrhurnDjFfhurrDrcOZxKjhuqThurpWVcSo4bq64buQSeG6uuG6uUBWVeG6uuG7szzDk1bhuqbhurrDqVfhurrhu5RY4bqk4bq64buUUuG6uinDmjzhu45W4bq6KcOZUVbhurrhu5LDmlfhurosw5rDjSnhuropIcOZUlbhurrhu7DDmVbDmuG6uinhu6DhuqThuro0w5lR4buS4bq6NsOTN+G6uuG7mDFWVeG6uuG7kiXhurooOuG6uuG7mDPhurrhu6zDmVE84bq6VlXDk1bhurrDmsOMVlXhurop4bueVuG6uuG7lCImVlXhuqThurosw5rhu7jhuropw5rFqOG6uikhw5JW4bq6w7nDmklWw5rhurrEkUnhuro2w43hu5Lhurrhu6zhu44s4bq64buUIj/hu5Lhurrhur7DiuG6uinhu55W4bq6VcOdw5nhurrhu5RS4bq6KDLhurrhu5h9VlXhurrhu5RNKeG6uinhu55W4bq64buUIiZWVeG6pOG6uizDmuG7uMOC4bq6KSFXVlXhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG7hOG6uik8N+G7oFbhurrhu5QiJlZV4bq64bq04bq64bq5w4xX4bq6w63DmcSo4bqk4bq6c8Oa4buK4buu4bq6w7nDmeG7oFbhurrDqTzhu44p4bqk4bq6w6zDjFbhurrDucOaPDfhu55W4bqk4bq6w7JV4bu24bq6dDxJVlXhurrEkeG7pOG7ksOa4bqk4bq6bsOZ4bugVuG6usO5w5rDmeG7oCnhuqThurrDucOaS1ZV4bq6bz/DmeG6pOG6ujTDjOG6usOK4buC4bq6KTw34bugVuG6uizDmuG7uOG6tOG6um7DmeG7ruG6usSR4buIVlXhuqThurpuw5nhu67hurp0POG7oOG6pOG6umVJV+G6usO6JVbhuqThurp5XeG6usOpSVbDmuG6usO5w5JW4oCmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4bqm4buQSVcsw5o8KcOaV+G6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL8OKSOG7hkgv4buGSOG7mOG7hsOK4bq84buC4buA4buG4bq8KcOK4buER+G6vuG7gOG7hOG7rOG7gOG6puG7qixV4bq44bq6L0NCLEPDuTw34bugVuG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuropMOG6usOyVcSo4bq64buA4bq64bq5w4xX4bq6w63DmcSo4bqk4bq6KcOaxajhuropIcOSVuG6usO5w5pJVsOa4bq6xJFJ4bq64buU4bugVuG6usOtw5nDjSzhurohSVbDmuG6ujbEqOG6uuG6uUBWVeG6uuG7szzDk1bhurrhuqhl4buMPOG6unUiPzzhuqrhuroo4bui4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5RNKeG6uinhu55W4bq64busw4zhurrhu5QiJlZV4bq64bq5w4xX4bq6w63DmcSoQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPhurDDueG7isOZ4bq6KcOaxajhuropIcOSVuG6usO64bu2VlXhurrDucOaSVfhuqThurrDmjw3UVbhurplw5Xhu67hurpuw5rhu55CLyxD4bqk4bq6LjxJ4bq64buww5rhu4hX4bq6KMONKeG6pOG6uuG7kljhuropPVZV4bq6KOG7uOG6usOKSOG6uik8N+G7oFbhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bq6KcOaxajhuropIcOSVuG6uuG7lMSo4bq64buUIknhuro0w4xX4bq6KDLhurrhu5h9VlXhuro9VuG6uuG7lMWoVsOa4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5gx4bq64buww5nhu6BW4bq64buUTSnhurop4bueVuG6pOG6uikhV1ZV4bq64buUWOG6uuG7kljhurrhu4ThuropPDfhu6BW4bq64buUIiZWVeG6tOG6usOsV0nhurpuw5rhu57huqThurrDuuG7tlZV4bq6w7nDmklX4bqk4bq64bq54bu2VlXhurpzw5o+4bqk4bq64bq54bu2VlXhurp5w5nhu55W4bqk4bq6xJHhu6ZWw5rhurpzw5o+4bqk4bq6eTHhu5Lhurplw5M84bq6NMOM4bq6w4rhu4DhuropPDfhu6BW4bq6LMOa4bu44bq04bq6w7JV4bu24bq6dDxJVlXhurrEkeG7pOG7ksOa4bqk4bq64bq5IiVWVeG6umXhu4hWw5rhuqThurrhurlQ4bq6bsOZUDzhuqThurrhurlNVlXhurrDslXDneG7kuG6um434oCmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uENCw5nhu65V4bq6KCHhu5LDg+G6uC8v4buS4bqm4buQSVcsw5o8KcOaV+G6pjRWL+G7mOG7lijhu7ApVywvVuG7ljUoL8OKSOG7hkgv4buGSOG7mOG7hsOK4bq84buC4buA4buG4bq8KcOK4buER+G6vuG7gOG7hOG7rOG7huG6puG7qixV4bq44bq6L0NCLEPDuTw34bugVuG6ulXDmUlX4bq6KcOa4bu2VlXhuropMOG6ulXDmcONLOG6uiFJVsOa4bq6NsSo4bq6w7pJw5nhurrDslVJ4bq64buU4bugVuG6ulXDmcONLOG6uiFJVsOa4bq6NsSo4bq6c8OaPuG6um7DmuG7nuG6uuG7lCI/4buS4bq64buUTSnhurop4bueVuG6uuG7rMOM4bq64buUIiZWVeG6usOsV0nhurpuw5rhu55CLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6sMO54buKw5nhuropw5rFqOG6uikhw5JW4bq6b8OT4buu4bq6w7nDmklX4bqk4bq6w5o8N1FW4bq6b8OT4buu4bq6w7nDmklXQi8sQ+G6pOG6uinDmuG7llfhurrhu7Dhu6Ap4bq6Ljzhu4jhurrhu7DDmuG7iFfhuroow40p4bqk4bq64buSWOG6uik9VlXhuroo4bu44bq64bq+RuG6uik8N+G7oFbhurpVw5lJV+G6uinDmuG7tlZV4bq6KSHhu55W4bq64buUxahJ4bq64buQw4xW4bq64buUxKjhurrhu5QiSeG6ujTDjFfhurooMuG6uuG7mH1WVeG6uj1W4bq64buUxahWw5rhurrDmldN4buS4bq64buUSVZV4bq6KSHDmVJW4bq64buww5pJw5nhuro2w5M34bq64buYMVZV4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5gx4bq64buww5nhu6BW4bq64buUTSnhurop4bueVuG6pOG6uikhV1ZV4bq64buUWOG6uuG7kljhurrhu4DhuropPDfhu6BW4bq64buUIiZWVeG6tOG6um/hu4rhu5LhurpvV1ZV4bq6dDzDk1bhuqThurrhuq084bq6ZSXhuqThurrDrHtWVeG6unkiJVZV4bq6NMOM4bq64bq+4buG4bq6KTw34bugVuG6uizDmuG7uOG6tOG6usOyVTw3USnhurplIuG6pOG6um844bq6eUpW4bq6b0lWVeG6pOG6usOyVTw3U1bhurp5SlbhurpuOeKApjQqw5nhuropPVZV4bq64buww5lWw5rhurosw5rhu6ThurrDmiVW4bq6w4rhuropw6Hhurrhu5RAVlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q+G6sMO5w5rFqOG6uikhw5JW4bq64bq5V0lW4bq6w6x7VlXhuqThurrDmjw3UVbhurrhurlXSVbhurrDrHtWVUIvLEPhu5TEqOG6uuG7lCJJ4bq6NMOMV+G6uigy4bq64buYfVZV4bq6PVbhurrhu5TFqFbDmuG6usOaV03hu5Lhurrhu5RJVlXhuropIcOZUlbhurrhu7DDmknDmeG6ujbDkzfhurrhu5gxVlXhuqThurrhu5gx4bq64buww5nhu6BW4bq64buUTSnhurop4bueVuG6uuG7ksOaV+G6usOK4buE4bq6KTw34bugVuG6uuG7lCImVlXhuqThurosw5rhu7jhuqbhurrDuSFXVlXhurrhu5RY4bq64buSWOG6uuG7huG6uik8N+G7oFbhurrhu5QiJlZV4bq04bq64bq5QFZV4bq6w7nDk+G7ruG6pOG6usOKSOG6uinDmsONVlXhurrhu4LhuqThurplw5rDmeG7oFbhuropw5pLVlXhurrDuuG7tlZV4bq6b+G7tuG6pOG6usO5w5rDneG6usO6JVbhuro0w4zhurrDiuG6vuG6uik8N+G7oFbhurosw5rhu7jhurThurrhurnhu4w84bq6b+G7tuG6pOG6uuG6uVfDjFbhurpu4bugKeG6pOG6usOsPyzhurrDucOZ4bugVuKApjQqw5nhuropPVZV4bq64buww5lWw5rhurosw5rhu6Thuropw5ox4buS4bq6w5rDmVFW4bq64buww5pX4buIVlXhurrhu4RGRuG6uikhw5lRPOG6uuG7lEBWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LMSRV+G7mDfhurhDQsOZ4buuVeG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG6puG7kElXLMOaPCnDmlfhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/Dikjhu4ZIL+G7hkjhu5jhu4bDiuG6vOG7guG7gOG7huG6vCnDiuG7hEfhur7hu4Dhu4Thu6zhu4Lhuqbhu6osVeG6uOG6ui9DQixDw7k8N+G7oFbhurp0POG7uOG7kuG6uuG7rCPhurrhur7hurrhu5LDmuG7ijfhurouPEnhurrhu5TFqEnhurrhu5DDjFbhuropw5rFqOG6uikhw5JW4bq64bq5V0lW4bq6w6x7VlXhuropMOG6ulXDmcONLOG6uiFJVsOa4bq6NsSo4bq6w7pY4buS4bq64bq5SlZV4bq64buU4bugVuG6usOtw5nDjSzhurrhu5Lhu4w84bq64bq5V0lW4bq6w6x7VlXhuroo4bui4bq64buUIj/hu5Lhurrhu5RNKeG6uinhu55W4bq64busw4zhurrhu5QiJlZV4bq64bq5QFZV4bq6w7nDk+G7rkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LOG6oTwpw5pXIeG6uEPDucOaSVbDmuG6usO5IcOMQi8sQw==

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cẩm Khê làm tốt công tác bình đẳng giới

Cẩm Khê làm tốt công tác bình đẳng giới
2019-12-11 08:29:06

PTĐT - Những năm qua, thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, huyện Cẩm Khê luôn quan tâm đến công tác bình đẳng giới, giảm khoảng cách về giới, tạo điều kiện cho cả...

Chuyện “làng ế vợ”

Chuyện “làng ế vợ”
2019-12-09 08:26:13

PTĐT - Trung Sơn được biết đến là xã vùng cao cách trung tâm huyện miền núi Yên Lập đến vài chục km; địa bàn xã kéo dài hơn 12km, đường giao thông nông thôn khó khăn, phần lớn...

Nơi người lao động trao gửi niềm tin

Nơi người lao động trao gửi niềm tin
2019-12-09 08:09:00

PTĐT - Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, những năm qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long