Cập nhật:  GMT+7
HỴLJÙ&Ô77EĨ4ỷỶ8&ŨĨIĩ}ÙJỦỐ;JìỐ:ỴJ86ă:ỲJ*ỶỮ:JÙạÔJ:Ỳã0ỶJpã0:ỲH/ỴLIH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIHỶ?ỲJ76ÙEĨ//ÙỂÚÔ;4Ỵ98Ỵ;Ểẵ:/ỤŨ7*8;4/:Ũâ7/LỎLÓ/OỎỤÒKỌOÕLO8LÓỌMÕK&LỂ%4ỲĨJ/IH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIỷ6ă:ỲJ*ỶỮ:J7Ô9J*ỴỶJ&QầJẵVJỦã1ÙJ&Ồ?J7ỘÙỴJấỒ;J7Ơ:JỦXJ&Ồ?J:ỴP:JÚỐ:ỴH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ồŨÔỤĨIyỷĩỷ-JịăJỦ}J8ỴỐ:ỲJMỆJ8ỴỐ:ỲJNJP?J&#ÙỴỆJÙPầJÙ>ỶJỦã":ỲJ?áÔJỦ"?JỴ;ÔỆJ*Ữ8J59ỔJÙả:ỲJ&ỒJ&aÙJ:Ỵẳ:ỲJ8[J*ỶỮ:J86Ử:JÙPầJÚỚ8JỦR9JÙỴỚÙJ86ă:ỲỀJỦ,JÙả:ỲJ&ỒJ&aÙJỦ{:ỲJÚỒ;Jpã0:ỲJẵỒ;J6ắ:ỲJ8@?J86ă:ỲJ*ỶỮ:JỦŨ?JẵVJ&Ồ?JÚỐ:ỴỂJìỐ:ỴJ86ă:ỲJ*ỶỮ:J&ỒJ?,:JƠ:JỤP:JỤỖJỦã1ÙJÙỴỮJÚỶỮ:J8ã":ỲJỦ>ỶJÙR9J*ẩJẵ ỶJẵ#J8Ỵ"?J:Ỳ;:J6ỶỬ:ỲỆJ862J8ỴỒ:ỴJ?}8J86;:ỲJ:Ỵẳ:ỲJ:Ư8JẵƠ:JỴ,ÔJT?J8ỴằÙJỦ}ÙJỦỐ;JÙạÔJỦ{:ỲJÚỒ;JỤP:J8}ÙJpã0:ỲJẵá:ỲJĩQ8Jỷ[ỂH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIqỲã0ỶJpã0:ỲJ8Ỵã0:ỲJ*XJÙỴ;J:ỴÔ9J:ỲỴŨỆJÙỴ;J*ỴỐÙỴJỦỮ:J:ỴỒJÙP9JÙỴ9ầW:JẵVJ?,:JÚỐ:ỴJ86ă:ỲJ*ỶỮ:JÙ,J8ắJấÔJấãÔỂJịỴ9ầW:J*XJ6Ờ:ỲỆJấãÔJ2J?}8JÚỔ:Jpã0:ỲJ:!JÙ,J?}8JỲỶÔJỦ@:ỴJ*Ư:J6XJÙỴ;JÙ;:JỲỐỶỂịỴÔJÙ:ỲỆJÚ[J8[J*ỶỮ:J6ÔJ&QầJ:Ỵẳ:ỲJ:Ỵ}:ỲJ:;:J86Ớ:ỲJ8Ỷ:ỴJỦ,J6Ô:ỲJ8Ỵ"?J&Ử:JỦXJ&Ồ?J:ỴP:JÚỐ:ỴJ:Ữ4ỂJởỴ<:ỲJ:Ỳ0J*ỴỶJ?Ô:ỲJÚỐ:ỴJỦỮ:JỴ(ỶJẵ1ỆJ<:ỲJÚ>JÙ:ỲJ:ỴãJ8ỴXJÙ;:J:Ỵ}:ỲỆJẵắÔJỦ}J8Ỵ"?J:Ỳ;:ỂJịỴ=J&QầJ86ă:ỲJÙạÔJ&;ỘỶJ*ỶỮ:JỦŨ:JÙ,J8ỴP:J:Ỵ(ỆJỦ9<ỶJ:Ỵ!:ỂJỡ;ỘỶJ*ỶỮ:JỦXJ&QầJ86ă:ỲJ&ỒJ*ỶỮ:J&Ồ:ỴỆJ&Ồ?J8[J2J86Ử:JÙPầJ:ỴãJÙPầJấ;Ô:ỆJÙPầJ59ỮỆJÙPầJỲƠ:ỲỂỂỂH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIỷáầJẵỒ;J*ỸÙỴJ8Ỵã ÙJÙạÔJ8ắ:ỲJ8[J?ỒJ7>J&ã1:ỲJ86ă:ỲJ*ỶỮ:J:ỴỶV9JỴÔầJỸ8ỆJÙ,J8[J&QầJỦã1ÙJ?}8JÚỐ8ỆJ:Ỵã:ỲJÙ,J8[J& :J&QầJỦã1ÙJÚÔỆJÚ>:JÚỐ8ỂJỷ6ă:ỲJ*ỶỮ:J& :JÚỜ:ỲJỴỘ8JỲỘ;ỆJÙ,J?Ồ9J86Ớ:ỲJ7ẳÔỆJỦã1ÙJ?Ô:ỲJẵVJỦXJÙỴỮJÚỶỮ:J8ỴỒ:ỴJ:ỴP:JÚỐ:ỴỂJp}8JÙỴỶỮÙJÚỐ:ỴJ:Ỳ;:J4ỴỔỶJÙ,J:ỴP:J&ỒJ86ă:ỲJ*ỶỮ:J:Ỳ9ầỬ:JÙỴQ8ỆJÙỴ=JÙR:J4ỴỶJỴỒ:ỴJ?3JẵỒJ?9>ỶJ*Ỵ<:ỲJ86}:J8ỴỬ?JÙỐÙJ:Ỳ9ầỬ:J&ỶW9J*ỴỐÙỂJì}8JÚỐ:ỴJ&Ồ?J8ắJỲỘ;J:Ữ4J:Ỳ;:ỆJấÔầJ:Ỵ9ầY:ỆJ:ỴỒ;JỤỪ;ỆJỤỐ8J?(:ỲỆJ:Ỵ{ỶJ:ỴP:ỆJ6{ỶJ:Ợ:J8ỴỒ:ỴJỴ@:ỴJẵ9<:ỲỆJÚ!ÙJẵỒ;JMJ& 4J&ỐJ:Ỳ)ÔỆJỦŨ?JỴQ4JÙỴỸ:ỂH/4IH4JÙ&Ô77EĨ4ì;ỤầĨIởỴỶJƠ:JÚỐ:ỴỆJ:Ỳã0ỶJ8ÔJƠ:JÙỔJ& 4J&ỐJ:Ỳ)ÔJ:;:JÚỬ:J86;:ỲJ*è?Jẵ ỶJÚỐ:ỴỂJìỐ:ỴJÙ,Jẵ#J6Q8J&ỘỆJỤỪ;J?V?ỆJ8Ỵ"?JÙạÔJỲỘ;J:Ữ4J:ã":ỲJỴ.ÔJẵ ỶJẵ#J8ỴÔ:ỴJ?Ố8ỆJÙạÔJ&ỐJ:Ỳ)ÔỆJẵ#JÚƯ;J:ỲSầJỦS?JỦỒJÙạÔJ86ă:ỲJ*ỶỮ:ỆJ8Ộ;J:Ử:JỴã":ỲJẵ#J6ỶỬ:ỲJÚỶW8ỂJồỶW:J8ỘỶJ8ỴăJÚỐ:ỴJỴQ4JỤU:J:ỒầJ*Ỵ<:ỲJÙỴ=J&ỒJ?,:JƠ:J869ầV:J8Ỵ>:ỲJÙạÔJỦ{:ỲJÚỒ;Jpã0:ỲJ?ỒJÙ.:J&ỒJ8ỴăÙJ59ỒJ“ỦỶJỦPầỆJỦỶJỦ,”J8ỴŨ;JÙỴP:ỆJỦỮ:J8ÔầJ:Ỵẳ:ỲJẵ#J*ỴỐÙỴJỴÔ?J?ỬJ8Ỵã2:ỲJ8ỴăÙJ?,:JƠ:JỦ}ÙJỦỐ;J86Ử:J*ỴỚ4J?!ỶJ?ỶV:JÙạÔJỷ[J59>ÙỂH/4IH4IH4JÙ&Ô77EĨ4d98Ỵ;6ĨIỡWJrÔ:ỴH/4I

Lệ Oanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đi tìm “linh vật” trong truyền thuyết

Đi tìm “linh vật” trong truyền thuyết
2024-05-07 12:40:00

baophutho.vn Tưởng rằng “Voi chín ngà, gà chín cựa” là câu chuyện chỉ có trong truyền thuyết nhưng tại huyện miền núi Tân Sơn, hơn 10 năm qua, chàng trai xứ...

Vị tương Dục Mỹ

Vị tương Dục Mỹ
2018-04-09 17:48:39

PTĐT- Tương là món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình Việt. Trước đây, hầu như nhà nào cũng ủ vài chum tương. Đến nay, tại làng Dục Mỹ, xã Cao Xá (huyện Lâm Thao), nghề làm tương...

Di tích Đình Thủ Rồng - Những giá trị văn hóa

Di tích Đình Thủ Rồng - Những giá trị văn hóa
2018-03-30 15:53:19

PTĐT-Đình Thủ Rồng xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn thờ Đức thánh Tản Viên (Sơn Tinh) cùng các quần thần tả hữu. Năm 2014, UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Về nơi thờ sứ quân Kiều Công Thuận

Về nơi thờ sứ quân Kiều Công Thuận
2018-03-24 08:55:43

PTĐT- Thị xã Phú Thọ lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, trong đó đền Trù Mật thờ sứ quân Kiều Công Thuận đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm...

Thanh Sơn vào vụ chè xuân

Thanh Sơn vào vụ chè xuân
2018-03-20 16:32:10

PTĐT - Toàn huyện Thanh Sơn có gần 2.500 ha chè, trong đó trên 90% diện tích chè đã cho sản phẩm, mỗi năm thu hoạch gần 26.000 tấn búp chè tươi. Thu nhập từ cây chè đã giúp...

Về Thanh Uyên vui hội đền Chẹo

Về Thanh Uyên vui hội đền Chẹo
2018-03-10 07:25:36

PTĐT - Hàng năm vào tiết trời mùa xuân ấm áp, người dân làng Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông dù có đi gần, đi xa cũng trở về quê nhà trẩy hội đền Chẹo.

Bước qua cổng làng

Bước qua cổng làng
2018-03-09 11:34:23

PTĐT - Cổng làng - một loại hình kiến trúc văn hóa rất phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Cùng với những giá trị văn hóa đặc sắc, thiêng liêng của vùng Đất Tổ,...

Thanh Thủy miền đất lịch sử và văn hóa

Thanh Thủy miền đất lịch sử và văn hóa
2018-02-23 14:55:24

PTĐT- Là dải đất nằm bên sông Đà, Thanh Thủy không chỉ có lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng mà còn là vùng đất có nhiều di tích văn hóa, lịch sử tạo thuận lợi phát triển du...

Sản xuất nông nghiệp đầu năm

Sản xuất nông nghiệp đầu năm
2018-02-21 17:09:21

PTĐT- Sau những ngày đón Tết, vui xuân, nông dân các địa phương trong tỉnh xuống đồng làm đất, gieo cấy lúa, trồng rau màu vụ xuân và khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đã...

Đi chợ đầu năm

Đi chợ đầu năm
2018-02-17 10:24:39

PTĐT - Không đơn thuần là bán - mua những vật phẩm hàng hóa thường ngày, chợ đầu năm còn bao hàm ý nghĩa cầu may.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long