Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG6qMWpfTdqfUrhu4M4fcahfeG7rcOhfeG7g8O14buFfeG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfWrhu4PhurFqfeG7iuG7g3F94bqtw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519UOG7g3Thu6994buq4bqxaiV94bqq4bq3cH3hu6vhuqVqfeG6p2994buDazZq4buHJn3huq3Dsmrhu4d9cOG7n2dq4buDfeG6qTZq4buHfeG6qcahLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXsh4bucUEstfeG7guG7heG6vWp9ajbhu699auG7g3F94bqt4bqzcX1q4buDOH3GoX3hu63DoX3hu4PDteG7hSZ9auG7gzh9xqF94bqt4buDa31q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7g3F9auG7g+G6teG7nX1w4buD4bq34budfXA54buFfeG6rTfhuq194bqrw7J9cOG7g2h9cOG7n2tq4buHfXBpauG7g31q4buHOOG7r33huq04auG7h31w4bufxqF9asOpan3huq3hurfhu519cOG7g+G7heG6uXA/feG6qsOqfeG7h+G7hWHhu4V94bujceG7r+G6uXB94bur4bq3an3huqvhurt9auG7gzh9xqF94bqt4buDa33huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94buJNmt94bqrw7Vq4buHJn1w4bunfeG6rXHhu43hu4V9asOgxKl9IltdW31R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94bqrw6F94bqt4buD4bq34budfXDhu4Nx4bq1an3huq3hu4NrfeG6rMOyauG7h31w4buvfeG6rOG7nH3huqvhurNxfXDDuX3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6s4fXDhu4PDueG7k2rhu4d9xKk54buFfeG7gjh9UOG7gzhq4buDfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huqjFqX03an1K4buDOH3GoX3hu63DoX3hu4PDteG7hX3huq3hu4NrfeG6rcOyauG7h31q4buD4bqxan3hu4rhuqxKfVDhu4N04buvfeG7quG6sWo/fVBx4buvfWrhu4Phu4XDqWp94buhNnF94buH4bqzan0xfWrDoMSpfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huqvhurlqfWo24buvfeG6qcWpfTdqfeG7q+G6pWp9auG6o8SpfXDhu5/DqWp94buH4buF4bq34buvPz8/Li/hu50hLnA24bqn4buJYn3hu6Fw4buv4buJYuG7tnvEqTbhu5/hu4fhu4VqJSLhu53hu619NnFwa3shLnDhu58hLnDhuqkhLuG7hcSp4buHfeG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7neG7g3Fw4buDaz/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS9dMSAzLzA04bqpMVszIDFbW3AxMDRbW+G7iV0/w6zhu53hu4d7fS8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSHEqMOj4bqtfeG6qXN94bqt4buDdX3huqvhurNxfXDDuX3huq02xKl94buL4bq5cH3huqvhurlqfeG7o3F2fSAvIltdMCZ94bqpxal9N2p9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4V94bqt4buDa33huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94buK4buDcX3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX1Q4buDdOG7r33hu6rhurFqfeG7oWV94buDazhqfXDhu4M4auG7g33huqvDuTZ94burOGt94buhxrB94bqpdGrhu4d9IH3hu4vhu4Phu43hu4V9auG7gzh9xKnhuqVxfeG6rOG6rF0mfXDhu4Phurl9auG7g8O5auG7h33huqvhurlqfWo24buvfeG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4N94bur4bqlan3hu4XEqX3hu4lnxKl94bur4buZ4buFfeG6rTfhuq194bqtbuG6rX3huqfDqX1ww7Jq4buHJn3hu6HhuqFwfXDhu4Nj4budfeG7g2tian3hu59pJn3hu4vhu4PDsmrhu4d9xKnDtXB94bqnbGrhu4d9auG7h8O54buV4buFPy4vcOG6qSEuL3Dhu58hLi9wNuG6p+G7iWIhLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu6d9auG7g3F94bqt4bqzcX3huqvhurlqfeG7g+G7heG6vWp9cOG7nzlq4buHfeG6qcWpfTdqfWrhu4M4fcahfeG7rcOhfeG7g8O14buFLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG7guG7k2p9MeG7g33huq3hu4Phu4XhurtxJn3hu4M4auG7h31w4buN4budfeG6rcOyauG7h31q4buD4bqxan1w4bufa2rhu4d94bqtN+G6rX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3GoX3hu4rhuqxKfVDhu4N04buvfeG7quG6sWp94buJ4bqzan3hu4nDueG7l3B9cG82feG7q+G6u33huq034bqtfeG7i+G7g3F9auG7gzh9cOG7n259auG6o8SpfeG7oTdwfeG6rTlq4buDfeG7iuG6rEo/fVDhu59rauG7h33huqnDoeG7r31q4buDOH1w4bufbn3huq11Nn02auG7g33huq3hu4NofeG7guG7heG6uXF9UOG7g+G6ocSpfeG6rWx94buD4buTan0iW33hu53hu4NtauG7hyZ9xKnhu5Hhu4V94bud4buDbWrhu4d94bqtbH3huqnhu4Xhur1qfXBm4bqt4buDfXDhu6d9NC1dIsSpIn3huqs2auG7h33huq1sfeG7i+G7g2thauG7h30gW33huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp9cOG7g3HDqX1w4bufbj99UDnhu4V9XX3hu53hu4NtauG7h31w4bufbn3huq3hu4PDuTZ94bqr4bqz4buvfV1bxKkiJn3huq3hu4PhurVwfeG6reG7g8O14buFJn3DosSpfXDhu4Phurfhu50mfeG6reG7g2h9SuG7h3Hhu6/hur9qfVDhu4NofeG7guG7j2rhu4d9O+G6rcOyauG7h31q4buD4bqxan3huqzDsmrhu4d9cOG7r33hu6Dhu4Ni4buh4buD4buFaix94bqrNmrhu4d94bqt4buDccOian3huqdofeG6p+G7qTZ9w6BqfXDhu43hu4V94bqt4buDa33huqfhu4XhurlwJX3igJzhuqrhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp94buh4buFauG7g33hu4NrOXB9xqF94bqr4bqx4buvfXDhu4Phu4XhurlxfXDhu4Phu41qfeG6q3V94bqn4bq7Jn3huq1hfeG6qcOh4buvfWrhu4M4fXDhu59ufeG6reG7g3Fq4buHfWrhu4M2cX3EqcO1cH3huq3Dsmrhu4d9cOG7n2dq4buDfeG7q+G6vX3hu6Hhu4Vq4buDJn1q4buD4buF4bq7cX3hu4vhu4Phu4V94bqtw7pq4buHfeG6p+G6t3B9cOG7heG6vWomfWrhu4PDuWrhu4d94bqt4buDcmrhu4d9YsSpfeG7q+G6pWp94bud4buDYeG7hX3huq3hu4Phurfhu519auG7g+G6tWp94burZ33huqjFqX03an1q4buDOH3GoX3hu63DoX3hu4PDteG7hX3huq3hu4NrfeG6rcOyauG7h31q4buD4bqxan3hu6vhuqVqfeG6reG7g8O5Nn3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7rWtq4buHP31Q4buDYmt94bqnN2t94bqtN2t94bqtdTZ94bqmNmp94bujcWFqfeG7iXZ94bqtN+G6rX3hu4rhuqxKJn3hu4Phu4Xhur1qfWo24buvfeG7iuG6rEp9UOG7g3Thu6994buq4bqxan1weX3hu4nhur194buJ4bq34budfeG6q+G6s+G7r33huqvDoX3huqs5cH1w4bufw6lqfTVbQCZ9cOG7g3F94buDcnB9IiA/MVtbfeG7iTZrfeG6q8O1auG7h33hu6s4a33hu4k4xKl94bur4buF4bq94bqtJn3huqs2feG7oeG7jX3GoX3huqvDtX1wccO04buFfSJbLSAxJn3huqlrfeG6q2x94bur4bq3an3huqvhurt94bur4bq7fWrhu4M4fcahfeG6reG7g2t9auG7h8O54buV4buFfeG7iTZrfeG6q8O1auG7h33hu4vhu4M3feG6p+G7peG6rX1w4buD4buF4bq5cCZ9auG7g3F94bqt4bqzcX1q4buHOOG7r33huq04auG7h31ww6Bq4buHfeG6rTZrJn3hu4Phu4Xhur1qfeG6qzZq4buHfeG6rWx94buL4buDa2Fq4buHfTJbQH3huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94buJOMSpfeG7q+G7heG6veG6rX1wOeG7hX3huqvhurHhu6994bqtbH1q4buDcX3huq3hurNxfWrhu4M4fcahfeG6q8OqfcO0an3huqtoauG7g33huq1xw7Xhuq194buh4buNauG7hz99xKjDo+G6rX3huqlzfXDhu6d9asOgxKl9IltbNSZ9cDnhu4V94buK4bqsSn1Q4buDdOG7r33hu6rhurFqfeG6q8OhfeG6rWx9NX3hu4vhu4Phu43hu4V9auG7gzh94bqtdTZ94buK4buDcX3huq3hu4NxauG7h33huq3DuX3hu63hu4V9xKnDoGrhu4d94buC4bupcX1K4buH4buDaH3huqvDuTZ94burOGt94buhxrB94bqpdGrhu4d9auG7g8O5auG7h33EqeG7meG7hX3huqs34budfeG7pWrhu4d94bqrw7nhu5fhuq19xKnDtXB94bud4buD4bqzan1q4buDb31q4buDcX3huq3hurNxfWrhu4M4fcahfXDhu4PFqeG6rX1w4bq5Jn3huq1tan3hu4k54buFfeG6qzZ94bud4buD4bqzan3huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp9cOG7g3HDqX1q4buDOH1w4bufa2rhu4d94bqtN+G6rX3huqnDoeG7r31q4buDOH1w4bufbn3huqlrfeG6qeG6sWp94bqtw7l94bujcTZq4buDfeG7q3Nq4buHfeG7reG6seG7r33hu6vhu5nhu4V94buH4buFN31w4bufcWrhu4d94bqnZ2rhu4N9IFtbP1tbWy0xW1s/W1tbfeG6q+G7j2rhu4cv4bud4buDbWrhu4d9cOG7n24vcOG7gzdq4buHJn3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp94buh4buFauG7g33hu4NrOXB94bqt4buD4bq1cH3huq3hu4PDteG7hSZ94buL4buDw7Jq4buHfeG6q2HEqX3huqdha33hu6/DqXF94bqt4bqzcX3hu6vhur194buh4buFauG7gyZ94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx94bqtw7Jq4buHfXDhu59nauG7g33huqlo4bqt4buDfeG7q3R94bqtw7Jq4buHfeG6rcO1auG7hyZ94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx94bqtN+G6rX3huqvhu4XDqsSpfeG7oeG7hWrhu4N94buDazlwfeG7q8Ogan3hu4NsNn3huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7h33hu6s4feG6rTfhuq19cOG7heG6vWp9ZuG6reG7g33hu63DoX3hu4PDteG7hX3hu4vhu4M34bqtPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrhu43hu4V94bqp4buF4bq9an3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3huqnDoeG7r31q4buDOH1w4bufbn1wxal94bud4buDN3B94buL4buFw6pxfeKAnOG6pzZ94buL4buDw7Jq4buHJn3huqfhu41qfeG7i+G7g8OyauG7h+KAnX3huq3hu4NpfeG7qzjhu4V9cOG7n8OgxKl9xKljcH3hu4k4feG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4N94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31q4buDOH3GoX3hu63DoX3hu4PDteG7hX1w4buDccO14bqtfeG6qMWpfTdqfUrhu4M4fcahfeG7rcOhfeG7g8O14buFfeG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfWrhu4PhurFqfeG7iuG6rEp9UOG7g3Thu6994buq4bqxan3huqlrfeG6rMOyauG7h31w4buvfeG6rOG7nH3huqvhurNxfXDDuX3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6s4fXDhu4PDueG7k2rhu4d9xKk54buFfeG7gjh9UOG7gzhq4buDfeG7iTjEqX3huq3hu4N1feG6q+G6s3F9cMO5feG7q+G6pWp94buFxKl94buJZ8SpJn3huqlzfeG6rWx94bufOGt9cMOyan3huq3hu4PhuqFqfeG6pzZrfeG7o3E2auG7gyZ94buha2rhu4d94bqtw7pq4buHfeG7i+G7g8OyauG7h33huq3hu4NifeG6q+G6teG7r33hu4PhurlwfeG6q8O54buX4bqtfeG7i+G7g3Fq4buHfeG6rWFq4buDfWHEqX3huqs5xKl94bqnw6lqfXDhu59rauG7h33hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3huq1u4bqtfeG7oeG6oXB9cOG7g+G7hX3huq3Dsmrhu4d9xKlsauG7hyZ94buhOGp9cOG6s2rhu4d9XX3huq11Nn3huq034bqtfeG7i+G7g+G7jeG7hX1q4buDOH3hu4k4xKl94bqpxqF94bqpNmrhu4c/fUrhu4Phu4XhurtxfWrhu4c44buvfeG7o3E2Jn3huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V94bqrw6F9cOG7n8Wp4bqtfXDhu4Xhurnhu5194buL4buDYWt94buhN3B9cOG7g8Wp4bqtfXDhurl94bqp4buF4bq/an3hu582fXDhu59rauG7h33hu4vhu4NxfeG7q8Wp4bqtfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6qMWpfTdqfWrhu4PDuWrhu4d94buL4buDw7Jq4buHfeG7g+G6u31w4buD4bq34buvfeG6p2xq4buHfeG6qTdq4buHfeG6rXU2feG6p+G6t3B94buLd33EqcO1cH3huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h31qOGt94buJOMSpfeG7q+G7heG6veG6rSZ94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4Phurfhu699xKk34buvfcSpbOG6rX1w4buD4buFfeG6rcOyauG7h33hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHJn1w4bq3cH3huq1hfeG6q8O54buX4bqtfeG7o3HhurHhu6994buLZmomfeG7ieG7jeG7hX3huq3DtGrhu4d94burOGt94bqtw7pq4buHfeG6p2h94bqrbGrhu4d94buLZmo/feG6qjdq4buHfeG7iWV9cOG7g2JrfeG6rTbEqX3hu4vhurlwfeG7reG7hWp94buH4buFNn3hu4M5an1w4buF4bq5an3huqvDtX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3huq3hu5N94bujcTZqfeG7g+G7qXF94bujcTZqfeG6rXU2fXBpauG7g31w4buDZ33huqnFqX03an3hu4rhu4NxfWrhu4M4fcahfeG7qzh94bqpaOG6reG7g33hu6t0feG7iuG6rEp9UOG7g3Thu6994buq4bqxan3huqvhurlqfeG7g+G6uXB9asOgxKl9IltdMH3huqvDoX3hu53hu4Nh4buFfeG7g2s4an1w4buDOGrhu4N94bqrw7nhu5fhuq19IH3hu4vhu4Phu43hu4V9auG7gzh9xqF94bqt4buDcWrhu4d94bqtw7l9xKnhuqVxfeG6rOG6rF19OzEtMn1w4bqzauG7hyx94burOH1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V9cOG7heG6ueG7nX3huq034bqtfeG7gzlq4buHfcSpdOG6rX1w4buD4buFfeG6rcOyauG7h33hu4fhu4U24buFfeG6q2s5an0ifWrhu4PDuSV94buCOX1w4bqzauG7h33hu4vDvX1w4buDceG6tXAmfXDhu59xauG7h31w4bqxxKl9cOG7g8O54buTauG7h33EqTnhu4UmfeG6rTfhuq194buL4buD4buN4buFfWrhu4M4fcahfeG6rW1qfeG7iTnhu4V94bqtdTZ94bqpxal9N2p94bqrw6p9cOG7heG6uWp9cOG7meG7hX3hu4NrOGp9cOG7g+G7heG6vWp9cGs4an3huqfDtX3huqnFqX03an3hu6s4a31qw6DEqX0iW10zfXDhu4Nia33hu4vhurl94buDaznhuq3hu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVBnxKl94bqtN+G6reG7g31w4buF4bq54budfeG6reG6tWp94burOGt94bud4buDZjZ9cOG7n2tq4buHfeG6rXU2feG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4N94bur4buZ4buFfcSpa2rhu4d9xKlx4buNan1wZ8SpfeG6q8O54buX4bqtfeG6qznhu4V94bqp4buF4bq9an3huqY2an3hu6NxYWp94buJdn3huqnFqX03an3huqvDqn1q4bqhxKl94bqn4bqhcH1w4buDxanhuq19cOG6uX1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V94bqpxal9N2omfeG6reG7g3Jq4buHfXDDsuG7hX3hu4fDo+G7nX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqrOGp9w7Jq4buHfWrhu4drOOG7hX0wW31wccO04buFfeG6qzZq4buHfXDhu5/Dsmrhu4d94bqta+G7hX3huq3Dsmrhu4d9cOG7n2dq4buDJn3Dsmrhu4d9ajjhu6994bqt4buDa33huqfhu4XhurlwJX3igJzhu4Lhu5NqfV19asOgxKl9ajbhu6994bqtw7Jq4buHfXDhu59nauG7g33hu4vhu4PDsmrhu4d94buDazlwfeG6q8O1auG7hyZ94bqtw7Jq4buHfXDhu6994bqt4buDZmrhu4N9xqF94buCOH1Kw7Xhu4V9asOpan3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqn4buF4bq5cH3hu4ly4bqtfWo4a33huq1sfWrhu4fDueG7leG7hX3hu4nDqWp94buJOMSpfeG7q+G7heG6veG6rT99UOG7g2lq4buDfXDhu4NrYWrhu4d9xKnhu5nhu4V94bqtbH3huq03an3huqfDtX3hu4vhurl9cGs3an3huq3Dsmrhu4d9cOG7r33hu4nDqWp9cOG7n2F94buJw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g2t94bqnYWt94bur4bq9fXDhu5/Dsmrhu4d94buH4buF4bupfeG6rcOyauG7h31w4bufZ2rhu4PigJ0/feG6pjh94buCOH0tfcSpw7VwfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfeG6pzdqfWrDueG7meG6rX3huq05auG7g33huq3Dsmrhu4d9cOG7n2dq4buDfeG6rcO6auG7h33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeKAnOG6rDfhuq3hu4N94bqr4bqx4buvfeG7g+G7k2p9In1qw6DEqX3huq3Dsmrhu4d9cOG7n2dq4buDfeG6rWx94buf4bq3cH3huqvDsmrhu4d94bqtN2p94bqnw7UmfeG6rcOyauG7h31q4buD4bqxan1w4buD4buFfeG6rcOyauG7h33hu63hurHhu6994bqpxalq4buHJn3EqTfhu699xKls4bqtfXDhu4Phu4V94bqtw7Jq4buHfeG7g2s5cH3huqvDtWrhu4d94buhceG7jXB9auG7hzjhu68mfWrhu4PDuWrhu4d94buD4buTan1dfWrDoMSpfXDhu5/GoX3hu4k54buFfeG6q+G6seG7r33hu4vhu4PDsmrhu4d9cOG7g+G6t+G7r31w4buD4buFfeG6rcOyauG7h31q4bupNiZ9auG7h8O54buV4buFfXA2feG6reG7g3Hhu6/Dqmp94buD4bq5cH3EqTfhu699xKls4bqtfeG6q+G7hX3hu5/hu4/hu4U6Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6quG7hX1wZ8SpfWrhu4dx4buvw6lqfWrhu4PhurFqfeG6qcWpfTdqfXDhu59iay4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhuqrDqn1wZ8SpfeG7g+G7hcOqcX1w4buDxanhuq194buDw7l94bqtN+G6rX1w4buDw7Jq4buHfXDhu4VqfeG7ieG7hcOpan3hu6NxNmp94bqr4bq5an3huqnFqX03aiZ94bqt4buDcmrhu4d9cMOy4buFfeG6q8OhfeG6rWx94bqnccO04buFfeG7iTjEqX3hu6vhu4Xhur3huq194bur4buZ4buFfeG7icOhauG7g33huqs5a33hu6DGoX3hu6zhurHhu6994bqpxalq4buHP33Dkmrhu4d94bqmc+G7hX3hu6Dhu5NqfVDhu4N14buvfS194buG4buFN8SpfeG6q+G7jeG6rX3hu6DGoX3hu6zhurHhu6994bqpxalq4buHfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94bqs4buDdX1w4bufw7nhu5Nq4buHfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4V94bqt4buDa33huq3Dsmrhu4d9auG7g+G6sWp94buJNmt94bqrw7Vq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG7o3E2an1w4bqxxKl94buL4buDceG7r+G6uWp94buL4buDZuG6reG7g31w4bunfWrhu4Phu4XhurtxfWrDoMSpfWo24buvJn3huqvDqn1wOWt94buDOGrhu4N94buJNmrhu4d94bud4buDN+G7nX3hu4l2feG6reG7g2t9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4V94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqaiZ94bqs4buDZmrhu4N94bud4buDdX3huqvDoX3huqc2an3hu4M4auG7g33hu4hx4bq1cH1q4buDOH3GoSZ9SuG7h+G7g2h94bqraGrhu4N9M10vSuG6qi3huqzhu5x94bujceG7r33huqtoauG7g33huq3hu4Phu4V9cOG7heG6uXB94burOH3hu4PDueG7mWrhu4d94bqp4bqlan1w4buD4buFfeG7gzhq4buDfeG7iHHhurVwfWrhu4M4fcahJn1w4bufa2rhu4d94bqrbH3hu6Nx4buvfeG6q2hq4buDfeG7n8OzfeG7nzhq4buHJn3huq10fXDhu4PDqn3hu6vhurt94buJaznhu4V94buDZ2rhu4N9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4V9auG7g+G6o8SpfeG6qzfhu5194bulauG7h33hu6/DqXF94bqt4bqzcX3hu6vhurt9auG7gzh9xqF94bqt4buDa31q4buD4bupauG7h31q4buHw7nhu5Xhu4V94bqtbH1w4buDcX1q4buD4bq14budfXDhu4Phurfhu50/feG6quG7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V9cGlq4buDfeG7nOG7g3J9UOG7g24mfVHhuqZK4bqofXBpauG7g33huq3Dumrhu4d94bqrw6F94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu6s4feG6pzZqfeG7gzhq4buDfeG6rOG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan1q4buDOH3GoX3huqvDsn1w4buDaH3hu4fhu4U24buFfeG6q2s5an0iW11dfeG6q+G6uWp9IlsiW31w4bufa2rhu4d94bqrbH3hu6034bqtfeG6q2hq4buDfcO5cX1w4buFw6lqfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94buJaznhu4V94buDZ2rhu4N9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4U/feG7nuG7hcOpauG7h33hu6vhu5nhu4V94bqpxal9N2p94buK4buDcX1q4buDOH3GoX3hu6s4feG6qWjhuq3hu4N94burdH3hu4rhuqxKfVDhu4N04buvfeG7quG6sWp94bqpa33huqzDsmrhu4d9cOG7r33huqzhu5x94bqr4bqzcX1ww7l94buhYWp94butceG6t3B94burOH1w4buDw7nhu5Nq4buHfcSpOeG7hX3hu4I4fVDhu4M4auG7g33hu4k4xKl94bqt4buDdX3huqvhurNxfXDDuX1q4buD4buF4bq7cX1qw6DEqX1qNuG7r33hu6vhuqVqfeG6reG7g8O5Nn3hu4NrOGp9cOG7gzhq4buDfcSpw7VwfeG7oeG7jX3hu4M5auG7h33EqXThuq19cOG7g2JrfeG6rTbEqX3hu4vhurlwfeG7iTh94bqtbH1w4buD4bq1cCZ9xKnDo+G6rX3huqlzfVHhuqZK4bqofXBpauG7g33hu6s4feG6rTfhuq194buhxqEmfWrhu4c4auG7g31w4bufa2rhu4d9cGlq4buDfeG7iXHDsmp9cDlrfcSpbuG7hX3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp94bqt4buDa33huq3hu4N1feG6q+G6s3F9cMO5fXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6qcWpfTdqP31Q4bufxqF94buJOeG7hX1w4buD4buV4buFfeG6q+G7hcOqxKl9asOgxKl9IltdXX3huqnFqX03an3huq3hu4NmauG7g31w4buD4bul4bqtfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9aj994bugxqF94bus4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huqvDoX1q4buD4buF4bq7cX3hu4nhurNqfeG7g27hu5194bur4buZ4buFfeG6reG7g3V94bqr4bqzcX1ww7l94bqrw6p9auG6ocSpfeG6p+G6oXB9cGdq4buDfeG7g2dq4buDfXDhu4PFqeG6rX1w4bq5Jn3hu4fhu4Vy4budfXDhu4M3a33hu4fhu5t94buL4buDbH3hu4vhu4PDoGomfeG7q8O54buZauG7h33EqeG6oeG6rX3hu6vhurt94buDOGrhu4N94buJNmrhu4d94bud4buDN+G7nX3hu4l2Jn3huq3hu5N94bqt4buD4bq5feG6reG7g2Zq4buDfeG7oTfhuq3hu4MmfeG7h+G7hWHhu4V94bud4buDbGrhu4d9xKnDo3B94bqn4bqjauG7hz8/P31Kw6DEqX0iW10iLSJbXSB94bqpa33EqcO1cH3hu6Hhu4194buL4buDbH3hu4vhu4PDoGp94buL4buDN+G6reG7g33hu6NxNmomfeG7oMahfeG6rcO6auG7h33huqvDoX3huqc3a33huq03a33hu6s4feG7i+G7heG6uWp9auG7h+G7g2h94bur4buZ4buFfVHhuqZK4bqofXBpauG7g33huq3hu4NrfeG6reG7g3V94bqr4bqzcX1ww7l94buH4buFw6FqJn3hu4Nrw6FqfXDhu4XhurlqfeG6q8O1fXDhu59rauG7h33hu4vhu4Nxw7JqfeG7i+G7g8O0feG6reG7g2t94bud4buDY+G7nSZ94bqrcmrhu4d94bur4buZ4buFfeG7g8O54buZauG7h33huqnhuqVqfeG6rXU2feG6psO1feG7rOG6seG7r33huqnFqWrhu4c/feG7quG6u33hu53hu4NmNn3huq3hu4N1feG6q+G6s3F9cMO5feG6q8OhfeG7i3Z94bqtNsSpfeG7i+G6uXB9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94bur4buNaiZ9auG7g+G6sWp94buJxanhuq0mfcSpN+G7r33EqWzhuq19cOG7g+G7hX3huq3Dsmrhu4cmfeG6reG7g+G6tcSpfWrhu4PhurdwfeG7iTh94bujcXZ9IC8iW10wfeG7oWV94buDazhqfXDhu4M4auG7g30gfeG7i+G7g+G7jeG7hX1q4buDOH3huq3hu4NxauG7h33huq3DuX3EqeG6pXF94bqs4bqsXX3hu6E2cX3huqtsfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX1w4buF4bq54budfeG7h+G7hTbhu4V94bqrazlqfSI/fUrhu4PDuWrhu4d9cOG7g8Wp4bqtfXDhurl94bqr4buN4buFfeG6reG7g+G7heG6uXF94bur4buZ4buFfWrhu4Phu6lq4buHfeG7q8Ogan3huqdhan3huq02xKl94buL4bq5cH1w4buDZ33huqvhurlqfWo24buvfeG6reG7g3V94bqr4bqzcX1ww7l94buL4buDw7Jq4buHfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6q3Jq4buHfeG7q+G7meG7hX3huq034bqtfWrDteG7hX3huqlxauG7hyZ94buH4buFN31w4bufaH3hu4vhu4Phu43hu4V94buJw7nhu5dq4buHfXDhu4Phu4V94bqtw7Jq4buHfXDhu4Phurfhu50mfcSp4buZ4buFfeG6qzlwfTRAfeG7h+G7hTd9cOG7n2h9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWovcMO0auG7h33EqeG7peG6rX3huqvhurNxfXDDuX3huqnFqX03aj994bqq4buF4bq7cX3huqs3auG7h31qbOG7hX3hu4k4fXDhu6d94buD4buTan1dfWrDoMSpfWo24buvfeG6reG7g3V94bqr4bqzcX1ww7l94buL4buDw7Jq4buHfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buDNuG7hX1w4buD4buFfeG6rcOyauG7h33huqfhurdwfeG6reG7pX3EqcO1cH3hu4M5auG7h33EqXThuq19ajhrfWrhu4drOOG7hX3hu53hu4PhurNqfcSpbGrhu4cmfeG6rW7huq194burOH3hu6E4an1w4bqzauG7h31dfeG6rXU2fSB94buL4buD4buN4buFfWrhu4M4feG6reG7g3Fq4buHfeG6rcO5fcSp4bqlcX3huqzhuqxdOi4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu4rhu4PEg2rhu4d94bqraGrhu4N94bur4buZ4buFfeG6reG7g3Jq4buHfXDDsuG7hX1q4buHceG7r8Opan1q4buD4bqxan3huq11Nn1w4buDxanhuq19cOG7nzlq4buHfXDhu5/DqWomfcOyauG7h33huqZz4buFfeG7oOG7k2p9UOG7g3Xhu699amzhu4UlfeKAnFDhu4PFqeG6rX3huq3hu4PhurdwfeG7iTh94bqt4buDdX3huqvhurNxfXDDuX3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrdX1qw6Bq4buHfeG7icWp4bqtfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6qcWpfTdqJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94burNuG7r33huqvDueG7l+G6rX3hu6vhu41qfXDhu6d94buHbOG7hX3hu6vhu41qfeG7qzbhu699IFs/W1tbfXB5feG6q+G7j2rhu4d9cOG7g2JrfeG6reG7g3V9cOG7n8O54buTauG7h33huq11Nn3huqzhu4NmauG7g33hu53hu4N1Jn3huqfhu4XhurlqfeG6qcWpfTdqfWrhu4M4fcahfeG7rcOhfeG7g8O14buFfeG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfWrhu4PhurFqfXDhu4M4auG7g33huqnFqX03an1w4bufYmsmfeG7h+G6seG7r33huqfhu6Xhuq194butcuG6rX3huq3hu4NrfeG6reG7g2Zq4buDfWrhu4Phu6lq4buHfeG6rcOyauG7h31q4buD4bqxan3huqs2auG7h33huq1sfWrhu4NxfeG6reG6s3F94bur4bq7fWrhu4M4fcahP33huqhrfeG6q2x94bqt4bqzan3hu53hu4Nh4buFfeG6rWx94buH4buFYeG7hX3hu53hu4M34budfcSpOWrhu4N9cDbhu699cOG7n2tq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX3hu4vhu4XDqsSpfXDhu582feG7rcawfeG7iXZ9cOG7g2JrfeG7o3Hhu6994bqraGrhu4N94bqtdTZ94bud4buDN+G7nX3hu4lx4bq1cDp94bugxqF94bus4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huq3Dumrhu4d94bqrw6F9cOG7gzbEqX3EqcO5cX3huq3hu4NrfXBpauG7g33hu4PDueG7mWrhu4d94buH4buFYeG7hX3hu6Nx4buv4bq5cH1w4bufw6lqfeG6reG7k33hu6HGoX1w4buDxanhuq19cOG7g+G7hX3huq034bqtfeG7q8Ogan3huqdhan3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwfeG6rXU2fUrhu4M4fWrDueG7meG6rX3hu6s4feG6rTfhuq19cOG7g8OyauG7h31ww7l94buDw7nhu5lq4buHfeG6qeG6pWp94bqtdTZ94bqmw7V94bus4bqx4buvfeG6qcWpauG7h+KAnT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7g2JrfXDhu4Phu4XhurlwfeG7i+G6uX3hu6Nx4buvfeG7g2s54bqt4buDfXDDtGrhu4d9cOG7g8OqfeG6q8O54buX4bqtfeG6qXHhu6/hur1wJX3hu4rhu4NxfWrhu4M4fcahfeG7qzh94bqpaOG6reG7g33hu6t0feG7iuG6rEp9UOG7g3Thu6994buq4bqxan3huqvDueG7l+G6rX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfXDhu5/DqWp94bqp4buF4bq9an1wZuG6reG7g30zJjThu4M2feG7h+G7j8SpfeG6rWx9IjB9cG02fWrhu4M4feG6reG7g3Fq4buHfeG6rcO5Jn1dfeG7i+G7g3F9cOG7g8O54buTauG7h33EqTnhu4V94bur4buZ4buFfV0/XTU0feG6rcOgan3hu4PDtSZ94bqp4buF4bq9an1wZuG6reG7g31w4bunfSAyxKkifeG6q+G6uWp9MDLEqSIvXX3huq3DoGp94buDw7UmfeG6rWx9cMO0auG7h33EqeG7peG6rX3huqvhurNxfXDDuX3hu4Phu5NqfTAzW31weX3huqvhu49q4buHP33huqrDueG7l+G6rX3huqs3auG7g33hu4fhu4U3feG7iTh94bqpxal9N2p9auG7gzh9xqF94butw6F94buDw7Xhu4V94bqtbH3hu6Nx4buvfcSpw7J94buJ4buZan1q4buD4bq3cH1w4bunfXDhu5/DueG7meG6rX3huqvhurlqfWo24buvfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp9UOG7nH3hu6rhu4Xhur1wfVDhu59nJn3huqjFqX03an3huqvDoX1w4bunauG7h33huqvDueG7l+G6rX3huq3hu4N1feG6q+G6s3F9cMO5feG6rTbEqX3hu4vhurlwfXDhu59rauG7h31qw6DEqX0iW10gfTvhuq3hu4PhurXEqX1q4buD4bq3cH3hu4k4feG6q+G6s3F9asOgxKl9IltdMCx9cOG6teG7nX1w4bufcWrhu4d94buDceG7r33huqvDtWrhu4d9auG7h3Hhu49qfeG7icWp4bqtfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94buDazhqfXDhu4Phu4Xhur1qfSB9cG02fWrhu4M4feG6reG7g3Fq4buHfeG6rcO5feG7q+G7meG7hX3hu4vhu4NrYWrhu4d9IltbfeG6rcOgan3hu4PDtX1q4buD4bqjxKl94bqrN+G7nX3hu6Vq4buHfWrhu4NxfeG6reG6s3F94bur4bq7fWrhu4M4fcahfeG6reG7g2t94bqtw7Jq4buHfWrhu4PhurFqP31Q4buD4bq5fWrhu4PDuWrhu4d9auG7g+G7qWrhu4d94buHZ33huqvDoX3huqnhu4Xhur9qfeG7nzZ9cOG7n8Opan1w4buDxanhuq19cOG6uX3huqs2auG7h33hu5/hurdwfeG7i+G7gzfhuq194butNn3hu6FrfeG7q+G7meG7hX3huq02xKl94buL4bq5cH3huq11Nn3huq3hu4N1feG6q+G6s3F9cMO5P31Q4bufw7nhu5nhuq19cOG7g8Wp4bqtfXDhu585auG7h31w4bufw6lqJn3huqvhurt9auG7h+G7g2h9UeG6pkrhuqh9cGlq4buDfeG7oeG7mcSpfeG6rWx94bqn4buF4bq9an3hu53hu4M34budfeG7rcawfeG7iXZ94buL4buFw6lqfeG7o3Hhu6/hurlwJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqrw6p94buLY2t94bqpOOG7hX1wZ2rhu4N9cOG7nzlq4buHfeG6qcWpfTdqfXDhu59iayZ94buH4bqx4buvfeG7icOhauG7h33hu53hu4NmPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHEqDbhu4V94buc4buDw7nhu5Nq4buHLi/hu50h


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bên kia đèo Cón

Bên kia đèo Cón
2024-05-08 10:28:00

baophutho.vn Từ trung tâm xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn đến khu Ngả Hải phía bên kia đèo Cón. Vực sâu hun hút, đồi núi trập trùng. Đây được coi là cửa ngõ phía...

Gần sông vẫn... khát !

Gần sông vẫn... khát !
2015-08-21 07:41:00

PTO- Công trình nước sạch trị giá gần 5 tỷ đồng bị "đắp chiếu" nhiều năm nay. Hàng trăm hộ dân của không ít khu dân cư thuộc xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng đang hàng ngày phải...

Lo tái định cư cho đồng bào Dấu Cỏ

Lo tái định cư cho đồng bào Dấu Cỏ
2015-08-15 06:00:00

PTo- Sinh sống trong khu vực ảnh hưởng nhiễm xạ uranium cả nửa thế kỷ nay, khi được đầu tư xây dựng khu tái định cư với đầy đủ hệ thống điện, đường, nước sinh hoạt…

Tốn tiền triệu, điện vẫn lập lòe

Tốn tiền triệu, điện vẫn lập lòe
2015-07-28 06:55:00

PTO- Điện đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là đối với phát triển kinh tế. Điện yếu đã gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản...

Biển xa hát mãi tên anh

Biển xa hát mãi tên anh
2015-07-25 07:29:00

PTo- Trong suốt hải trình 12 ngày đêm trên biển, qua 11 điểm đảo, tới 2 nhà giàn, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân của chuyến đi thăm huyện đảo Trường Sa đầu tháng 6 vừa qua...

Hành trình về biển

Hành trình về biển
2015-07-18 08:27:00

PTo- Những ngày trên tàu Trường Sa 571, tôi thường lên phòng của các sĩ quan Hải quân tham gia Đoàn công tác số 15 ở tầng B. Ở đó, Phó trưởng phòng Dân vận Cục Chính trị Quân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long