Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4hsw6MhQE7hu6jhu5QoTkDhu54uTsavI10hQE7DoGHhu5xOxq/hu5bGr05NIz3hu7I4TsOhP07DgWprTeG7ii8jw5Phu4jhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAYeG6oWJO4buq4bqhMD1Ow6BhWCFOw5NPTjsuTsOgYSghQE7hu6pYLk7DoF09R07hu5QhI051QOG6oWLhu7YhTsOAI+G7lCEjTsah4bucPU7Gr8OjIUBO4buOTsOgI8agISNO4bqtPVghTmtzak44IzwhQE7GryNdIUBOw6AgPU44I+G7mi5HTuG7quG7ok7hu5Y4TsOh4buWw6BO4buq4bq3NcavTiPhu5Q9TiFAIz1Oxq/hu5QhSE5qVcOgTiFANEdOxq8j4bqjIUBOYeG6o8OgTuG7qOG7lChOQOG7ni5Oxq8jXSFATsOgYeG7nE454bqhYlnDoE4sPeG7ssOgSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIw4BdPU7DkuG7jC/Dk8OTR07hu6rhu5QhQE7DoGFYIU7hu6rhurc0IUBOxq8jNk7huq01TsavKCFO4buo4buaKE44I11HTuKAnCM94buyOE7DoT/igJ1OdUDhuqFi4bu2IU7DgCPhu5QhI07GoeG7nD1O4buq4buiTjgj4buWw6BOIz3hu7IhTsOSTiFA4bq3ND1OIUAjPU7huq1VIUhOw4BVOE7huq0gPU7huq3GoChOLMOdR07hu6rhu7ROI+G7lD1OLuG7rk7GryghTuG7quG6syFATsavIzROw6Dhu5o9Ti4gw6BOQD3hu5QoTiwgTsOgYVghTm3hu5o9TiwgTmolISNObOG6tzIhQEdOw6AjKk7huqvhu6JOw4Aj4bqvTmzDmuG6oU50IMOgR05qJSEjTmzhurcyIUBHTuG7lCEjTsah4bucPU4sUSFATixXTsWo4buWLk7DoCPhu7AoSE5rw6MhQE4s4bqjxq9O4buqID1Ow6Bh4bq3NiFATiHGoGJO4buqPeG7siFOw6AjKOG7mj1O4buqPcOd4bqhTuG7qiAhQE7DoCNYLk7hu45O4buUISNOw6AjxqAhI07huq09WCFOxq9U4bqhTizhu5rGr07FqCBO4bu3IzwhQE7GryNdIUBOw6AgPU44I+G7mi5OOCPhurc0IUBO4bu3I+G6o07GoTzhu5ROxagkTi7DmcOgTuG7qlkhTmLhu7QuTsOgYTVI4buKw6Dhu5TFqCzhu7BOw6HDoGIs4buw4bq8TS7hu5RhQD0h4buEw5I44bqrTuG7lOG6ocOgKE3hu4jhu4rDoGHhu4jhu4rDoOG7qOG7iOG7ij0uQE7DoWHGr+G6vE0jw6DDoDjhu4QvL8Wo4buUKDgj4bqhw6AjKEjhuq0hLygs4buo4buo4buUw6Dhu5Qv4bqp4buwxajDoT3DoOG7sC/hu5QhLSE9ISMtOeG6oSjGry04IyghQC/Dkk/Dk8OTL8OTL8OTw5LDlcOS4bq5w5Lhu5Bu4bq5amsvw5PDksOV4buYw5Phu4zDksOUw5Xhu47hu47hu4zhu5BfauG7lD1IOjhATeG7iOG7ii/DoOG7qOG7iOG7ii/DoGHhu4jhu4rDoGHhu4jhu4rDoOG7qOG7iOG7ijjhu4jDgFghTiFAIz1OOCPhu5ouTsavw6MhQE7DoOG7lCFATuG6rcOZw6BITuG6vyEj4buETsOA4bqh4buyTnThu6Yh4buKLzjhu4jhu4ovw6Dhu6jhu4jhu4ovw6Bh4buI4buKL8Og4buUxags4buw4buI4buKOOG7iMOVTk0jPeG7sjhOw6E/TU7hu6o9TsOgYVghTuG7jE7huqvhu7BOLuG7lmJOxajhu5YuTsOh4buWw6BOIUAjPU7Gr+G7lCFOxq8j4buaYk7DoGFYIU4jw5rhuqFOI1nDoE7Gr+G7lsavTsOg4bqhYlkhTuG7quG6tzQhQE7DoGEoIUBOISA9TltOw6AjKk7huqvhu6JITnUjPcOd4bqhTizDmiFOxaggTuG7qls9TiHGoGJO4buo4bq1IUBO4bqr4buwTsOgYeG6tzPGr04hI+G6pyFATsav4bueIU4hI8agTuG7quG7tE4uIMOgTsOgWCFO4bqtxqAoTk3hu54hTiPGoCFATU4hI+G6tyFATjsjWyFATsOgI8agISNOxq9bIUBI4buKOOG7iMOB4buU4bqhTkDDmiFO4buMTsOgPVkhQEdO4buqWSFO4buq4bq3NCFATkLhu7Bhw6E9IUdOw6BYIU4hQCI9TsOh4buU4bqhTiEj4bucYk7DoCNSIUBO4bqtxqAoTsOhVCFOxq/huq/hu5ROLiDDoE4jIE7hu6hUIU7GrylO4buow6IhQE7GryM9WcavTuG6q+G7sE7DoOG7lGJOQOG7lEhOw4BhKCFATizhuqPGr04s4bqjPU4j4bqjPU7FqFZOOyMp4buUR04j4bugIU7hu6rhu6JOxagqTsavI+G6r04hI8agTjgj4buWw6BOIz3hu7IhR04hWCFOISPhu5QhI07GryMpIUBOLOG7sChOLFghTuG6q+G7sE7hu6oiIUBOxag+IUdOISNVIU5A4buUTsOg4buk4bqhTsOgIyjhu5bDoEjhu4o44buIa8OjIUBOLOG6o8avTuG7lCEjTsah4bucPU7huq3GoE7Gr+G7lsavTk3GryM9WSFOw6E/TU47I+G7lsavTsOg4bueIUBOw6Bdxq9O4buq4buwKE7FqOG7li5ITmvhuqEgxq9Ow6Bh4bqhYk7hu6rhuqEwPU4hQCjhu5ohTi7Eg8avTsOgYSghQE7hu6pYLk7DoF09TizhuqEiIU4s4buWxq8jTjnhuqHhu5ROISM9w53huqFOw6DhuqFiWSFO4buq4bq3NCFATiMyIU7Dk09OOy5ITm1ZIU7DoCMqTsOgYVUhTnPhu5Y9TsOAIz1Y4bqhR04j4bqhYuG7siFOw4Aj4bqhw5khTuG6uSFHTuG7lCEjTsah4bucPU7huq3GoE4uIMOgTsOgI8agISNO4bqtPVghTsWo4buWLk7DoeG7lsOgTuG7quG6tzXGr0hOalXDoE4hQDRHTsOgWCFOIUAiPU7DoeG7lOG6oU4uKcavTuG7qOG7lChO4buqVC5OIUDhurc1xq9O4bqtw51OTSM94buyOE7DoT9NTiEj4bq3IUBOxq/hu5bGr07hu5QhI07DoGHhu5YhI047KjhITsOAVcOgTsav4bucTuG6q+G7sE7Gr+G6r+G7lE7Gr+G7lsavTsOgI8agISNO4bqtPVghTsOgYeG6oWJO4buq4bqhMD1O4buqIiFATiwo4buaw6BOLOG7lChOw6AzPUdO4busOE7hu6pdPU7DoOG6tzUhQE7huq3GoChOLMOdTuG7quG6tzQhQEhOw4Hhu5ThuqFOxq/huqNO4buq4buWTsavIyQhI07huqvhu5bGr0dO4bqr4buwTuG6rcagTiFA4bq3ND1Ow6AgPU44I+G7mi5OIUDhu6JOLOG7niFOYeG7lE7hu6rhurc0IUBITnPDosavTizhurc1IUBOOeG6ocOaIU7GryPhuqMhQE7hu6rhu6JO4buqWSFOIzFOw6BhNUdOOyNdIUBOxq8jWU4hQCM9Tjgj4buaLkjhu4o44buIw4Dhu5o9TsavMk454bqh4buUIU7Gr1shQE7hu5QhR07Dkk7DoFghTjsj4buUPU4sxqBObVEhQE51QD7Gr05yPS5Ow4Bh4bqhIUBOw43DkuG7jk7DoOG6oTA9R04hQMSDTsOA4bu3Tsah4bqhWcOMTuG6rcagTnVAW050PSEjTsOAVSFOw43hu4xPTsOg4bqhMD1HTm3GoE51UyFAw4xITmsj4bqjIUBOLMagTsWo4buaIU7DoMOjTuG6rTM9TiEj4buU4bqhTsav4buWxq8jTuG7qlRiTuG6rcagPU4h4bueLk7huq3DnU7DoCA9TsOgYSAuTsav4bugOEhOw4Hhu5ThuqFOOyM9TuG7quG6tzXGr07DoCPhu5RHTsWoIE7hu6pbPU5h4bqvTiEj4buU4bqhTuG6rcagKE514buULk7DoCUuTjs9WS5O4oCc4bqtPeG7ssavTizGoC7igJ1O4bqtxqBOw6Aj4bqhWE4hI8agTsOg4buaLk7DoGHhuqNOw6Dhu5o9Tjgj4bq3NCFATsahPeG7sjhOaiUhI07hu7cj4bq3M8avR0454bqhw5khTsOAI+G6r05t4bqzxq9HTsOA4bu3Tsaha3RI4buKOOG7iGrhurczxq9O4buqw5rhuqFHTsavWyFATuG7lCFO4bqr4buWxq9O4buqKiEjR07GryMmTmE9WCFATsOgYVghTuG7qirhu5ROxajGoCFOw6AmISNOaiUhI05s4bq3MiFAR07hu6pbPU4hxqBiTuG7quG7ok4jMiFOw5ROLMOaIU7hu6jDoyFATuG7qijhu5whTsWoVk47Iynhu5RO4bqr4buwSE5rI+G6oyFATsOgI+G6tzQhQE4u4buUIUBOw6Aj4buwKE4zw6BOxaggw6BO4bqtxqBO4buo4buUKE7FqFUuR07DoVMhTsOhxqAhQE7GryNdIUBOw6Bh4bucTizDosavTizhurc1IUBOw6Bh4bqhYk7FqOG7oMOgSOG7ijjhu4jGoT3hu7IhTsavMk454bqh4buUIU7Gr1shQE7hu5QhTuG7quG7lCFATsOgPVk4TsOgxIPGr07huqvhu5bGr04uPSEjR04sxqAuTmF9SE7DgCPhu7AoTuG6rCHhu7Dhuqs4YeG7sMOhw6E=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Màu xanh trên đá núi

Màu xanh trên đá núi
2024-07-20 07:38:00

baophutho.vn Đạn pháo công phá suốt ngày đêm khiến cây rừng cháy rụi, núi đá bị băm vằm, lửa nung trắng xóa thành “lò vôi thế kỷ”. Thế nhưng, vững chắc hơn...

Ban CHQS Thanh Ba:

Ban CHQS Thanh Ba:
2009-11-25 11:35:00

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu- Để nâng cao chất lượng công tác quân sự – quốc phòng địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay,...

Đảng ủy quân sự tỉnh:

Đảng ủy quân sự tỉnh:
2009-11-25 07:52:00

Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2 và của tỉnh về Đại hội Đảng các cấp- Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai...

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game

Hai học sinh tống tiền giám đốc thích chơi game
2009-11-24 13:00:00

ai game thủ là học sinh lớp 11 tình cờ phát hiện hộp thư cá nhân cùng tài khoản game ảo tới 600 triệu đồng của một giám đốc nên "vòi" tiền chuộc 20 triệu đồng.Ngày 23/11, cảnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long