Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7ouG7oeG7geG6q+G7pXjEguG6q8ODduG6q+G7pcOtxILhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG7oeG7k+G6ruG6q8Oz4bq24bun4buj4bqr4bun4buj4buHReG6q2ThursvZOG6sy/hu59j4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqtuxanhuqLDs+G7jeG6ojfhuqlj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqp4bq5w6lk4bqp4bqrb+G7jcO5w7nDg8OA4bq/b+G7oeG7p+G7ozfhuqli4bqp4bqrb+G7jcO5w7nDgOG6v8Ozw7Phu6Hhu6fhu6M34bqpYuG6qeG6teG6s8SCbsWpw7NF4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurUqJibhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu57hu4fhu6fhu6Phuqvhu5/GsOG6v+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ouG7oeG7geG6q27hu4Hhu6fhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWPhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVOceG7p+G7n+G6q8Oy4bqu4bun4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7oeG7p8WpxJDhuqsq4buew5PhuqtjY+G6vWThurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVkYsOqxINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mvb+G7n+G7oeG7mW/hurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWThurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4buf4buFxanhuqtv4bufduG7p+G7o+G6q8OzcOG7p+G7n+G6q0Phu4nhu6fhuqvDsuG7geG6q2Thur1v4bul4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1ZOG6vWLEg2JiYuG6q8Oyd+G7p+G7oy9v4buf4buh4buZb+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1xJHhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu57hu4PEguG6q+G7p+G7k+G7peG6q8Oa4bunxanhuqLhuqLhuqvhu5/hu43FqeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6ueG6ucSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8OpYmLhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWXhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bufcsSC4bqrb+G7n+G6ruG6v+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6Phuqvhu53FqcWpw7PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVlw6nEg2JiYuG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu594w4DhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOp4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7h+G6q8OA4buf4buT4bqr4bui4bq74bqrxJHhu6Hhu6dj4bqrw6li4bqr4bujxrDhu6HhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjY2LEg2JiYuG6q8Oyd+G7p+G7oy/hu6PGsOG7oeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bq54bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bui4buDxanhuqvEgsO04bqrxILhu5/huqThu7fhu6fhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjZcSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurvhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6Lhu4PFqeG6q+G7p+G7mcOA4bqr4bufxanhur/huqtD4buH4bun4buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1ZWLEg2JiYi/DuuG7o+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bq94bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7n3LEguG6q27hu6nhuqtuaMOA4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1ZMOpYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDquG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu59yxILhuqtu4bq/4bqrb+G7n3PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjxJFixINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mvw7rhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWNi4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KuG6pOG7t+G7p+G6q+G7p8Wp4bun4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1Y8OpYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjY+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu6/hu6XhuqvDucWp4buD4buh4bqrxILFqeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWThurtixINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mvw7rhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWNk4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1T+G7geG6q2/hu5/hu4/DgOG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6uWLEg2JiYuG6q8Oyd+G7p+G7oy/DuuG7o+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1Y8SR4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JcWp4buh4bqrw7Lhu7Hhuqvhur7hu6fhuqs94buf4bqk4bu1b+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOpYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL8O64buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjZeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7n8Wp4bqrxJDhur/hu6fhu5/hurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXEkWJixINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mvw7rhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWPDqeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOa4buhROG7oeG6q8OS4buH4buh4bqrw5nFqeG6v+G7p+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWPDqmLEg2JiYuG6q8Oyd+G7p+G7oy/DuuG7o+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1Y+G6ueG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU7huqRB4buh4bqrw5LFqeG6v+G7p+G6q+G7nuG6tuG7p+G7o+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWVixINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mv4bqg4bqu4buF4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVj4bq74bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Phu4nhuq7huqvhu57hur/hu6fhu6fhur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqtD4bqk4bu34bun4bqrQ+G7ocOA4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1Y8SRYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL2Phuqvhu594w4DhuqvDqWJi4buj4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVj4bq94bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KkLhur/huqtv4buf4bqu4bq/4bqrw4Dhu5/FqeG7peG6v+G7oeG6q8OS4buH4bqrw5nhu4PEguG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOqYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL2PhuqvDuXZv4bqr4bq54bqr4bufeMOA4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjw6rhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDmuG7jeG7peG6q+G7pcWpb+G7n+G7oeG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWVkYsSDYmJi4bqrw7J34bun4bujL2PhuqvEguG7n+G6tuG7p+G7o+G6q+G6ueG6q+G7n3jDgOG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1ZGPhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUi4bqwb+G6q8SQcG/hu5/huqvEguG7r+G7peG6q8OA4bufxanhu6Xhur/hu6HhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVjZMOpxINiYmLhuqvDsnfhu6fhu6Mv4bqrY+G7o8aw4buh4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxIJuxanDs0XhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhur7huq7EguG7n8Wp4bqi4bqp4bq1w5rhu5gm4bqrw5LFqOG7huG7puG6sy/DgOG6tQ==

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long