Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NE1vw6Jh4buH4bqtYeG7mXLhu61h4buxcGHhu5lk4butYW7huqXhu5VtYeG7rW/DrOG7r2Hhu4N34buVbWHhu5Vt4bqlw4Nh4bqhw6Mv4bqhMy9uw6A0M+G7reG6teG7geG7k2Zh4buB4buX4bur4buDZuG7qyg5w6A5YeG7h2bhu5Phu5Phu7HGsOG6teG7h2/hu5VtKDnDoTlh4buHZuG7k+G7k8aw4bq14buD4buDb+G7lW0oOcOhOTQz4but4buB4buX4buDw4M0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NOG7sOG7rOG7rDMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTRO4bql4buVbWFuxqHhurUzL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0TW/DomHhu4HDouG7lTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOgMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NE3huqfhu5dh4buUbeG7neG7h2Hhu5Thu7N14buVbWHhu7Dhu6zhuqHEg2Hhu612b2HhuqPhu5FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6s8OhIMSDw6HDoWHhu4Vx4buVbS/hu612bzMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6oTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTRN4bqn4buXYeG7rMOpw4Nh4buE4buhYeG7rG5vw6zhu5Vh4buQb+G7mWHhu612b2HEg+G7kW0zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqxw6Egw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7rXZvMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqjMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7gOG7s+G7p29hbnHhu5VtYeG7g+G6tWHhuqLhurXhu5VuMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOjw6Egw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7kW0zL8awNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDozMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4Lhu7PhurVh4buTZuG7l2Hhu4HhurXhu4HDg2E9b2bhu61N4bq0xq8zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DhuqEgxIPDocOhYeG7hXHhu5VtL8OA4buPMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0xIMzL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buQbuG7l+G6tW9h4butw6nDg2Hhu4Bi4buHMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqjIMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS/hu5FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqvMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7quG6teG7r2Hhu4fhurvhu5Vh4butw6nDgzMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqPEgyDDocOhw6Fh4buFceG7lW0v4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6sTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4bhuq1vYeG7rW7huq3hu5dh4buAYuG7hzMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoMOhIMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS/hu5FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bq3My/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7sHbGsGHhu5N1YeG6ouG6teG7lW4zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqhxIMgw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7kW0zL8awNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThurMzL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04busbuG7jeG7rWHhu4Hhu5szL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqh4bqxw6Egw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7kW0zL8awNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoMOhMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG7hu43hu61h4buB4bq1YeG7h27hu48zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DhuqHEgyDDocOhw6Fh4buFceG7lW0v4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOgw6AzL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buYxqHhu5VtYW1v4bubYeG7heG7oeG7lW1h4buT4bqn4buVbjMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDo+G6oyDDocOhw6Fh4buFceG7lW0v4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqhMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7lOG6p+G7h2HDgOG6tW8zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DhuqHDoSDDocOhw6Fh4buFceG7lW0v4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqjMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NE3huqVh4but4bq1YeG7hsavYeG7mXNh4buxZeG7lTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThurfhurMgw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7kW0zL8awNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoMOjMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NCV24buHYeG6osOz4buHbmHhu4Thu7Xhu4dh4buA4buv4buHbmbhu6th4buGxrBhw6PEg8OhbTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThurHhurEgw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL+G7rXZvMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DEgzMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4bDomHhu63hu6vhu7Xhu5VtYeG7sE1hTOG7l+G7l+G7g2FtxqFvYeG6ocOhw6FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOj4bqjIMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS9txqFvMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6Dhuq8zL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buSw6xh4buF4bujYeG7lOG6teG7mWHGr25vMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6s+G6ryDDocOhw6Fh4buFceG7lW0v4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqxMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7mMOiw4NhbW9k4butYeG7seG6ucODYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7mW/hu5VuYeG7sOG6teG7meG7seG7r+G7lW1h4bqzIsSD4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoMOgIOG6s+G6s8OhIMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS/hu4fDom8zL8awNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoOG6tzMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5Rxb2Hhu4d14buZYeG7hW/EqeG7lWHhu7Dhu6/hu5Vu4buX4buv4buxZmHDoCLEg+G7kzMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoCDEg8Ohw6Egw6HDoS/hu4dub+G7i+G7hzMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqzMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG7DuuG7rWHhu63hu6tmYeG7reG7uWHhu5Vub8Os4buVYeG7sOG7r+G7lW7hu5fhu6/hu7FmMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6o8OgxIMgw6HDocOhYeG7hXHhu5VtL2Hhu4dub+G7i+G7hzMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6ocOhMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7gHLhu61h4buYb+G7k+G7l2Hhu5N24bq1YeG7meG6p+G7h25hbnLGsGHDo8Ohw6FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMSD4bq3IMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS9ucsawMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqhw6AzL8awNDMv4but4buDNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buww4HhurVh4buFZOG7h2E9b+G7leG6teG7mW/hu5Phu5FhbnLGsGHDoCLhuqPhu5FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6r8OhIMOhw6HDoWHhu4Vx4buVbS9ucsawMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqh4bqhMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7hsOiYeG7reG7q+G7teG7lW1h4busw6nhu5VhTuG6rW9hTuG7m+G6tWHEg8Ohw6FtMy/GsDQzL+G7reG7gzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6seG6ryDDocOhw6Fh4buFceG7lW0vbcahbzMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0M+G7reG7qzQz4but4buDNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6oeG6ozMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu7DDgeG6tWHhu61i4buZYeG7km9sZuG7gOG7l8ODYcOg4buRbTMvxrA0My/hu63hu4M0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoOG6o+G6tyDDocOhw6Fh4buFceG7lW0vbnLGsDMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hu4Hhu5fhu4PDgzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhurThu6/hu61u4buX4burOTThu5Dhu4rhu6xh4buE4buW4bqk4buUMy/GsDQ=

KẾT ĐOÀN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long