Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOMOS4buPY+G7m+G6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqN4w4DhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o0F54bqjaWThu483L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE4JsWp4buP4bqjQXnhuqNp4buPbuG7m+G6o8ah4bqr4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o8SC4bqt4bq24bqjQXnhuqNpZOG7jzLhuqPGoWThu4/huqN3eeG6v3jhuqN44buN4bq/4butMuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqjxILhuq3hurbhuqPhu5fDrOG7o+G6o2jhuqvhu48y4bqj4budauG7neG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqj4buveeG6rTLhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o0F54bqjaWThu4/huqNpZOG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu4154bq24bqj4buN4buPbXnhuqPhu695YzLhuqN4YuG7o+G6o2nhu6Hhu53huqNm4buD4bq24bqjw7Lhu4/DveG7reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu5vhu49s4bud4bqj4budw73hu4/huqM7auG7neG6o8ag4buH4but4bqjxIJB4bun4bud4bqjxqFq4bud4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o3hrMuG6o3jhu43hu6Phuql44bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o2Zs4bud4bqjxILDg+G7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTg34buP4bubw7LhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqjw6LhurPDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhurXhurHhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8vZzNm4bqt4buj4but4buNeXjhu43hu6MzxILhu50vaMOtd+G7l3jhu6Phu60v4budw63huq53L+G6r+G6seG6r8OiL8SD4bq1w6No4bq3xIPhurfhurPDouG6scOieOG6peG6t+G6t+G6r8ahw6It4bqt4bqz4bqv4bqlZsOt4bqx4bq34bqvw7PhurNow7PDs8Oj4bqx4bqt4bq14bq3ZzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHDkuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjeMOA4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqN4w7Xhu53huqNo4bu14budw7LhuqNBeeG6o2lk4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqhw6LhurPDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6teG6seG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOEfhuqnhu53huqNmw7rhuqPhu5zDssOq4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNHVzrhu4zhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7l+G7j27hu5vhuqN4duG6reG6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqPhu53Dsnl14bud4bqjxIJ04bud4bqjxILhuq3hurbhuqN4YuG7j+G6o+G7jcO64bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu4/huqPDsuG6q+G6o2nDreG7neG6o+G7jOKAmeG7mnPhu53DsuG6o+G7q+G6o+G6sGThuqM6ecOq4bud4bqjJuG7j2rhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh2QcWpZ+G6o2nDquG6tjLhuqNo4buj4bqj4buNYuG7neG6o2fhu41r4bqjxIJs4bqj4buX4buPa+G7neG6o3jhu43DgWfhuqPEguG6q+G6o+G7ncOyeXXhu53huqPEgnThu53huqPhu51q4bud4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPhuq3hu53hu43huqNYduG7geG7neG6oybEkeG7neG6o0dz4budw7LhuqPhu6vhuqPhu5fhu4154bqj4bqvMuG6o+G6sGThuqM6ecOq4bud4bqjJuG7j2rhu53huqPhu515c+G7j+G6o8Oy4bqr4bqjxILFqeG7j+G6o+G7r3nhurbhuqPhu5tz4bqjxILhuqvhu4/huqN4dsSR4bub4bqjZ+G7o+G7neG6o+G7m+G7peG7j+G6o8ahw4Hhuq0z4bqjSWvhu53huqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhurUy4bqj4bqt4bud4buN4bqjR3Phu53DsuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPDsuG7j+G6reG6o+G7neG7jeG7n+G7m+G6o8ah4buPauG7neG6o+G7l2t44bqjZ+G6qWfhuqPhu43DuuG6o2fhu43EkeG7neG6o+G7nXlz4buP4bqjw7Lhu4/huq3huqNn4buB4bub4bqjZ+G7t+G6reG6o+G6sGThuqPhu51q4bud4bqjaWThuqPhu41wZ+G6o+G7jXHhu4/huqN44buNauG7m+G6o2lB4bupZ+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buX4buPa+G7neG6o3jhu43DgWcy4bqj4buX4buP4bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49t4bub4bqjxqHhuqDhuq3huqNn4buNcOG7neG6o2fhu6Phu53huqPDsuG7j3Thu53DsjLhuqN44buNw4Fn4bqjxJHhu50y4bqj4but4buN4bqpeOG6o+G7jeG7j23hu53huqPEguG6q+G6o2fhu43Dg+G6reG6o2Zt4bud4buN4bqjZ+G7jeG7o+G6o8Oy4bqrM+G6o1jDgOG6o2nhu58y4bqj4bqt4bud4buN4bqjR3Phu53DsuG6o+G7m2Lhu53hu43huqNoYuG7neG6o2nhu4F54bqjeEHhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu48y4bqjeHbhu6vhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjc+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7t+G6o2fhu7fhuq3huqN4dmLhu4/huqPDsuG6q+G6o8SCxanhu4/huqPhu6954bq24bqj4bubc+G6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqj4budw7Lhu43DtOG7neG6o2fhu6Phu50z4bqjR+G7s+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o2fhu43DveG6o3h2cOG7ncOy4bqjxqHhuqDhuq3huqNn4buNcOG7neG6o8Oy4buPdOG7ncOy4bqjw7LhuqvhuqPGoGJn4bqjWOG7jXnhuqThuqM14buM4buj4bqr4bqjRsO04bud4buNNuG6o8SC4bqr4bqjw7LhuqvhuqNpw63hu50y4bqj4bqt4bud4buN4bqjR3Phu53DsuG6o2fhu6Hhu53huqNp4buBeeG6o3hB4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o2lu4bqj4bub4bur4bqjdsO64budw7LhuqPhu6954bq24bqj4bubc+G6o3h24bqt4budw7LhuqN4dmLhu48z4bqjSeG7gXnhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8Oj4bqvxIMy4bqj4bqt4bud4buN4bqjaWThuqNpQeG7qWfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqPEguG6q+G6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjNUdXOuG7jDbhuqPhu4154bq2beG7neG6o3hi4buj4bqjaeG7j2x54bqj4buX4buPbeG7neG6o2fhu43hu6PhuqPEguG6reG6tuG6o8SDw6PDo+G6o3h24buPbXnhuqNpdeG7ncOy4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7r3nhurZreOG6o8SC4buPbWfhuqPGoeG6q+G7m+G6o8SC4bqr4bqj4bqzw6PhuqN4duG7j2154bqjaXXhu53DsuG6o8SCdOG7neG6o3jhu41B4bun4budw7LhuqPhu53hu43DquG7neG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqN44buNQeG7p+G7ncOy4bqj4bubYuG7j+G6o3hi4buP4bqjxILhu7Phu53DsuG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budM+G6o+G7nOG7jcaw4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o0F54bqjaWThu48y4bqjd+G6rXnhuqPhu43huq3hu4/huqPhu53EkeG7m+G6o2nhu4F54bqjeEEy4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqPhu5tz4bqj4buNw7Thu53hu43huqPhu515c+G7j+G6o8Oy4bqr4bqjacOt4bud4bqj4buM4oCZ4buac+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buN4bqjaWThuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqjxILFqeG7j+G6o+G7r3nhurbhuqPhu5tz4bqj4bqvM8Ojw6PDo+G6o2fhu6Phu50vxqHDgeG6rTHhuqNoeeG6tuG6o3h2w7ThuqPhurEzw6PDo8Oj4bqjZ+G7o+G7neG6o8Oy4bqr4bqjeOG7jWPhuqPEgkHGsOG7neG6o8agYmfhuqNY4buNeeG6pOG6o+G7m+G7peG7j+G6o8ahw4Hhuq0z4bqjWMOA4bqjZ+G7jcSR4bud4bqj4budeXPhu4/huqPDsuG6q+G6o+G7m+G7peG7j+G6o+G7ncSR4bub4bqjw7Lhu4/huq3huqNpw7Thu53hu43huqPhuq3hu53hu43huqNHc+G7ncOy4bqjeOG7jXnhuqPGoWThu4/huqPhu43hu6fhu53huqPhuq/Do8Oj4bqjeHbhu49teeG6o2l14budw7Iz4bqj4bqs4bud4buN4bqjR3Phu53DsuG6o+G7reG7jeG6v+G7neG6o+G7l+G7jeG7q+G7j+G6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4oCcWHbhu6Phu53DsuG6o2fhu43EkeG7neG6o+G7nXlz4buP4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjeHbhuqnhu53hu43huqPhu5fhu41x4buP4bqjduG7t+G7j+G6o3bhu6My4bqjw7Lhu4/huqnhuqNnY+G6o2bhur/hu63huqNmauG7neG7jeG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o+G7neG7jcaw4bqj4buX4buPauG7neG6o3h2w7Qy4bqj4buN4bqt4bub4bqj4buNcGfhuqPhu41x4buP4bqjxILhuqvhuqNpQeG7qWfhuqN34bqg4bqj4buN4bul4bqjeHbhu6nhuqNpdeG7ncOy4bqj4buN4bqr4bud4buN4bqjeMOA4bqj4but4buNw7Xhuq3huqPhu5zDssOq4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNHVzrhu4wy4bqjaWvhu53huqPhu53huq3hurbhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o3hz4buP4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7k+G6o8SCQeG7p+G7neG6o8ahauG7neG6o3jhu43hu6Phuql44bqj4budw7Lhu43DqOG7o+G6o+G7m+G6q+G6o2fhu6Hhu53huqNn4buf4bqjZ+G7t+G6reG6o8SR4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o2luMuG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqj4bud4buN4bqr4bqjZ+G6ouG6reG6o+G7l+G7jeG6reG7ncOy4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o8SCxanhu4/huqNp4buB4bq24bqjaeG7t+G6o3jhu49t4bud4bqj4budw7Lhu43hu4/igJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhODfhu4/hu5vDsuG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPDouG6s8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s+G6teG6seG7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqx4bqvw6IvxIPhurXDo2jhurfEg+G6t+G6s8Oi4bqz4bq3eOG6seG6r+G6pcSDxqHDoi3Ds+G6teG6peG6reG6t8SD4bqz4bqt4bqlw6PhurHhurHhurPDo+G6tWjDo+G6p+G6r+G6rzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHDkuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjeMOA4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqN4w7Xhu53huqNo4bu14budw7LhuqNBeeG6o2lk4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqhw6LhurPDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6teG6seG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOMOS4buPY+G7j+G6o+G7ncOyw6rhu53huqPEgnThu53huqPEguG6reG6tuG6o2fhu43hu6PhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o+G7q+G6o+G6sGThuqPhu5zDsnBn4bqjSXXhu53DsjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WMOA4bqj4buX4buN4buP4bqjaeG7j+G6o8SC4bqr4buj4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PDo+G6r+G6o2lr4bud4bqj4bud4bqt4bq2MuG6o+G7rOG7jeG7oeG7ncOy4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqNo4buRZ+G7jeG6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0dXOuG7jOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjO2rhu53huqPGoOG7h+G7reG6o2lk4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4budw7LDgOG7ncOy4bqjxqHFqeG7neG6o+G7m2Lhu53hu43huqNnY+G6o8SCbOG6o+G7r3nhurbhuqPhu5tz4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o2jhu5Fn4buN4bqjxILhu7Uy4bqjw7Lhu5/hu63huqPhu63hu43hu4Hhu53huqNpQeG6reG6o+G7ncOyeXXhu53huqPEgnThu53huqNBeeG6o2lk4buP4bqjaWvhu53huqPEgsWp4buP4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNow6rhu53huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o+G7r3nhuq3huqNn4bqpZ+G6o2fhu41B4bun4budw7LhuqN4dsO04bud4buN4bqjeMO14bud4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu40z4bqjSWvhu53huqPhu53huq3hurYy4bqjaWThuqNn4buf4bqj4buN4bun4bud4bqj4bq14bqxM+G6tcOjw6PhuqPGoUHhu6l44bqj4buNw7rhuqPhu53DsuG7jcOo4bujMuG6o2fhu4fhu53huqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjxILhuqvhuqNn4bqpZ+G6o2l04buP4bqjeEHhu6nhu53DsuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqj4buX4buN4bqpZ+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu4154bq2beG7neG6o2lB4bupZ+G6o3jhu49r4but4bqjZ+G7h+G7neG6o+G7ncOyeXXhu53huqPEgnThu53huqNp4buBeeG6o3hB4bqjd2Phu53huqPhurB54bq/eOG6o+G7l+G7j+G7neG7jeG6o2jhu6Phuq3hu53hu40z4bqjWMOA4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o0F54bqjaWThu4/huqPhu53huqvhurbhuqNpZOG6o2fhu5/huqPDsuG7geG7neG6o+G6rzPDo8Ojw6PhuqPhu43DuuG6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsjLhuqN34bqi4bqt4bqjZ+G7jcOD4bqt4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bqweXThu53DsuG6o2fhur/hu60y4bqj4bqww6rhurbhuqPhu5vFqeG7j+G6o8SD4bqx4bqj4bud4buN4bqr4bqj4bur4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjxILhuqvhuqPDsuG7geG7neG6o8SD4bqzM8Ojw6PDo+G6o2dz4budw7LhuqN4dsO04bud4buN4bqjxIJs4bqj4budQcWpZ+G6o3diZ+G7jeG6o8SC4bqr4bqjxIJt4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o+G7m3Phu4/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4budc+G7ncOy4bqjeOG7jXPhu53huqNpY+G7m+G6o2Zj4buj4bqjeOG7jcOt4buj4bqjeOG7j2p54bqjZ+G7jXnhu4Phu53huqPhu655dGfhuqPDsuG7j+G6rTPhuqPhu5zhu43DqeG7m+G6o8Oy4buf4but4bqj4but4buN4buB4bud4bqjw7Lhu49j4buP4bqj4buveeG6tmt44bqjxILhu49tZ+G6o8ah4bqr4bub4bqjZ+G7jeG7o+G6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqNoc+G7j+G6o2hB4bqjeGLhu4/huqNp4buR4bqt4bqj4but4buNQeG7p+G7ncOyMuG6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0dXOuG7jOG6o2lk4bqjeGLhu6PhuqNp4buPbHnhuqPhu5fhu49t4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jeG7p+G7neG6o8SDM8Oiw6PDo+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqjxILhuq3hurbhuqPEgnThu53huqPEguG6q+G6o8Oy4buB4bud4bqj4bq3w6PDo+G6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqNpQeG7qWfhuqPEguG6reG6tuG6o8SCdOG7neG6o2nhu4/huqPhurB54bq/eOG6o+G7l+G7jeG7g3nhuqPGoeG6reG7o+G6o2nDuuG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oTg34buP4bubw7LhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqjw6LhurPDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurPhuq/Eg+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqv4bqx4bqvw6IvxIPhurXDo2jhurfEg+G6t+G6s+G6pcSDxIN44bqn4bqz4bq14bqlxqHhurUteOG7j+G7nS1oeeG7ncOyLWfhu43hu4/hu53hu40td+G6rWfhu40z4buV4butw63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqHDkuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjeMOA4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqN4w7Xhu53huqNo4bu14budw7LhuqNBeeG6o2lk4buP4bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqhw6LhurPDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6s+G6r8SD4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4R+G6qWfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jTLhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o0F54bqjaWThu4/huqNpQeG7qWfhuqPhu5zDssOq4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNHVzrhu4zhuqPhu53hu49q4bub4bqj4bq2a3jhuqNnc+G7ncOy4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeGLhu4/huqNZRuG7nEjhuqPhurBk4bqjSXXhu53DsuG6o1jhu43hu5Hhu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFjDteG7neG7jeG6o2lr4bud4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhurHDoy/hurUv4bqvw6Phuq/hurEy4bqjeMO54budw7LhuqNoQeG6o+G7neG7qeG6o2fhuqln4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqN4w7Xhu53huqNo4bu14budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqj4buNeeG6tm3hu53huqNpYnjhuqPDsuG7geG7neG6o+G6teG6seG6teG6o3jhu5PhuqNpdeG7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o+G7jeG7p+G7neG6o8SD4bq3M8Ojw6PDo+G6o+G7l+G7jeG6qWfhu43huqPhu43huqvhu53DsuG6o2fhu6Hhu53huqNoQeG6o+G7neG7qTPhuqNJbuG6o2lieOG6o2lB4bupZ+G6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNp4bufMuG6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0dXOuG7jOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjaWThuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhu4fhu63huqPEg8Oi4bqjeMO54bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqNo4buRZ+G7jeG6o3hi4buP4bqj4bqwZDLhuqNpQeG7qWfhuqN4duG6reG7ncOy4bqjZuG7keG6o2nhu4HhurbhuqNp4bu34bqjaeG7j2x54bqj4buX4buPbeG7neG6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4bubw7p44bqj4budw7LDquG7neG6o+G7jeG6q+G7ncOyMuG6o2lj4bub4bqjZmPhu6PhuqPhuq3hu53huqPhu53hu4/hu53hu40y4bqj4bqt4bud4bqjeOG7o+G6q+G7neG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPEguG7teG6o2fhu43hu6PhuqPhu63hu43hu49q4bud4bqjw7Lhu4/huq3hu6PhuqNo4buRZ+G7jTPhuqNYYuG7j+G6o2fhuqln4bqjaeG7j27hu5vhuqPDsuG7j+G6reG7o+G6o2jhu5Fn4buN4bqj4bqwZDLhuqPhu5zDssOq4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqPhu53hu49q4bub4bqj4bq2a3jhuqNnc+G7ncOy4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjZ+G6qWfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jTLhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o0F54bqjaWThu4/huqNn4bu34bqt4bqj4buc4buN4bqr4bqj4budQcWpZzLhuqPhu6954bq24bqjeHbDtOG7neG7jTLhuqN44buN4bu34bqjeOG7tWfhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7LDquG7neG6o+G7jeG6q+G7ncOyMuG6o2jhuq3hu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o+G7jcO64bqjxILhuq3hurbhuqPEgnThu50y4bqjd3ThuqNoQeG6o+G7neG7qTLhuqN44buNxrDhu4/huqPhu41i4bud4bqjeHZj4bqj4bud4bup4bqjZ+G7t+G6reG6o3jDgOG7ncOy4bqj4buNw7rhuqPEguG6reG6tjLhuqPhu53DuuG7j+G6o+G7r3nhurbhuqPDsuG7j+G6reG7o+G6o2jhu5Fn4buN4bqjaW7huqNn4buNw7Xhu53hu43huqPhu6954bq2bOG7neG6o2nhu5Hhuq3huqPhu63hu41B4bun4budw7Iy4bqjZ+G6qWfhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqMt4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjxILhuqvhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o+G7nWXhu5vhuqN2cjPhuqMmxanhu4/huqNn4bqpZ+G7jeG6o3jhu43DgWfhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqj4oCcw7Lhu4/huq3hu6PhuqNo4buRZ+G7jeG6o3hi4buP4bqj4bud4buN4bqrMuG6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7ncOyw6rhu53huqN4YuG7j+G6o+G6sGTigJ0y4bqjZ+G6qWfhuqNp4buPbuG7m+G6o8Oy4buP4bqt4buj4bqjaOG7kWfhu43huqN44buN4bqgZ+G6o3fhuqDhuqPhu63hu43huql44bqj4buNeeG6tuG6o+G7jeG7j2154bqj4buveWMz4bqjR+G7s+G7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o2nhu5/huqPGoeG6q+G6o3fhuqDhuqPEguG6q+G7o+G6o2d5w7pn4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhuqln4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3h24buR4bqjLeG6o+G6sGThuqPhu43DuuG7j+G6o3h24buj4budw7LhuqPEguG7j21n4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjeeG6pOG6o3jhu43huqln4bqjxILFqeG7j+G6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0dXOuG7jOG6o+G7r3lj4bud4bqjxqHhurLhuqPhu43hu6fhu53huqPhurHEg8Oj4bqjeMO54bqjeOG7j2t44bqj4buX4buPbeG7m+G6o8SC4bqr4bqjxILhuq3hurbhuqPEgnThu50z4bqj4buc4buNxrDhuqN34bqg4bqjeOG7jeG6reG7m+G6o8Oy4buP4bqt4bqjxILhuqvhuqPDsuG7j+G6qeG7m+G6o3fhuql44bqjxILhu49tZ+G6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o2dz4budw7LhuqPhu5fhu43huq3hu48y4bqj4bub4buP4bud4buN4bqjZmJn4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7LhuqPhu53Dsnl14bud4bqjxqHhuqBn4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqNn4buN4buj4bqj4bub4bu1Z+G6o3jhu49qeeG6o8Oy4buPY+G7m+G6o+G7ncOy4buNw6jhu6PhuqNn4bu34bqt4bqjZ+G6qWfhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjeHbhu5HhuqMt4bqj4bqwZOG6o+G7jcO64buP4bqjaWThuqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqjZ+G7jeG6v3jhuqPGoUHhu6nhu53DsuG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqjxILhuqvhuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqPhu5vhu7Vn4bqjeOG7j2p54bqjw7Lhu49j4bub4bqj4budw7Lhu43DqOG7ozLhuqPDueG7neG6o2nhu5Hhu53hu43huqPhurBk4bqj4buNw7rhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEl14budw7LhuqNn4buNw7XhuqNYduG7geG7neG6ozp5w6rhu53huqPhu4x5a+G6oy3huqPhu6zhu43hu5/huqPDkuG7j+G6qeG7m+G6o2l0Z+G6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o0dXOuG7jOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjO2rhu53huqPGoOG7h+G7reG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3gw4bqj4oCc4buM4buBeeG6o+G7jWt44bqjZ+G6qWfhuqPhu43DuuG6o8SC4bqt4bq24bqjxIJ04bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nMOyw6rhu53huqPhu43huqvhu53DsuG6o2lseeG6o3fhuqLhuqNo4bu14budw7LhuqPEgnThu53huqNpw73hu53DsuG6o+G7m+G7tWfhuqNpw7Vn4buNM+G6o0nhuq3huqPhu63hu43hu4Hhu53huqPhu53DskHGsOG7j+G6o2jDquG7neG6o2fhu5/huqPhurLhuqN44buNw4Fn4bqjxqHhuqvhu5vhuqPEkeG7nTLhuqN4dmPhuqPhu53hu6ky4bqjxqFk4buP4bqjacO94budw7LhuqPhu41i4budM+G6oybFqeG7j+G6o+G7jcO64bqjaMOq4bud4bqj4budw7Lhu43DqOG7ozLhuqPhu5fhu43hu5/huqPhu5fhu43EkeG7neG6o8SC4bqr4bqjZ+G6qWfhuqNpdOG7j+G6o3hB4bup4budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jTLhuqPEgnThu53huqN4w7Xhu53huqNo4bu14budw7LhuqNBeeG6o2lk4buP4bqjaWThuqN44buN4buHeOG6o3fhuqDhuqN4duG7q+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPigJxn4buNw7Thuq3huqPhu5fhu43hu5/huq3igJ3huqNpbuG6o+G7jXDhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGsy4bqjxIJB4bun4bud4bqjxqFq4bud4bqjeOG7jeG7o+G6qXjhuqPhu53DsuG7jcOo4bujM+G6o+G7rnnhuqnhuqN4dsO04bud4buN4bqj4buN4bujYnjhuqNpw7rhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu5zDssOq4bud4bqj4buN4bqr4budw7LhuqNHVzrhu4zhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4buN4bun4bud4bqj4bqvw6PhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7r3nhuq3huqNn4bu54budw7LhuqNpZOG6o+G7m+G7j+G7neG7jeG6o2fhu43DgeG7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqPEguG6q+G6o3jhu4Hhu5vhuqPhu6954bqt4bud4bqjeHZw4budw7LhuqNn4bu34bqt4bqj4budw7J5deG7neG6o8SCdOG7neG6o3jDteG7neG6o2jhu7Xhu53DsuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3fhuqln4buN4bqjaXThu4/huqPEgsWp4buP4bqjaeG7keG6reG6o+G7reG7jUHhu6fhu53DsuG6o3h24buj4budw7LhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPDsuG7j2Phu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4buj4bqjZmzhu53huqPEgsOD4budw7LigJ0zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oTjhu4x14budw7LhuqPhu5zhu4154budw7I3L+G7rTg=

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng vùng chè nguyên liệu xuất khẩu

Xây dựng vùng chè nguyên liệu xuất khẩu
2023-07-06 07:49:00

baophutho.vn Với tổng diện tích gần 15 nghìn ha, chè là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh Phú Thọ phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu....

Tiếp sức vùng đất khó

Tiếp sức vùng đất khó
2023-07-04 07:39:00

baophutho.vn Việc triển khai thực hiện cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ sản xuất, kinh doanh (SX-KD) và thương nhân hoạt động thương mại...

Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn

Xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn
2023-07-04 07:23:00

baophutho.vn Hiện nay, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hiểu là việc liên kết kiểm soát tất cả các khâu từ sản xuất ban đầu đến tiêu thụ sản phẩm. Với...

Vượt khó, khẳng định niềm tin

Vượt khó, khẳng định niềm tin
2023-07-03 07:05:00

baophutho.vn Được thành lập từ năm 1995, đến nay Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba đã trở thành “kênh” dẫn vốn quan trọng, hỗ trợ...

Tiết kiệm điện thành thói quen

Tiết kiệm điện thành thói quen
2023-07-02 15:29:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hành tiết kiệm điện, Điện lực Thanh Ba đã quán triệt đến cán bộ, công nhân viên, người lao động trong...

Nghề chịu nắng, sợ mưa !

Nghề chịu nắng, sợ mưa !
2023-07-01 15:07:00

baophutho.vn Trưa hè, trời nắng như đổ lửa, nhiều người tìm chỗ râm mát để tránh nóng thì các hộ dân làm mì gạo, bánh đa Kẻ Xốm ở xã Hùng Lô, thành phố Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long