Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Ếễỉ>ếệũ%>ơề5ở>ềỡự>ịóệ>ớỡ4ỉ>ềẹ>ềệeị>ấj>Ưệẹở-Ì6ĩ>ị9ệ>ị9ệ>ưũỉế>âéỉ;/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,;ệịế>ợờấỲ/,;ơ,Ởỏỉế>Âể>ởều>Ỉếỡựẽỉ>Ơềp>Ởờlỉế$>Ởỏỉế>Âể>ởều%>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Ì6ĩ>Âĩỡỉỉề4ỉế>Ưĩờ4ấềệởề>ư6>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Ởờằỉ>Ậ7ệ>Ớỡ4ỉế>ưốệ>ấ5ấ>ỉếềẹ>ợx>âệẻỡ>ầệẽỉ>ở7ệ>ởệẹấ>ấềệđỡ>ậ9ệ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởóệ>}3/}[%>Ở7ệ>Ởờỡỉế>ởăị>Ềọệ>ỉếềf>Ớỡóấ>ởe%>Ởềs>ậo>Ề6>Ỉọệ%>Ởỏỉế>Âể>ởều>Ỉếỡựẽỉ>Ơềp>Ởờlỉế$>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Ởờằỉ>Ậ7ệ>Ớỡ4ỉế>ậ9>ấềs>ởờễ>ấềệđỡ>ậ9ệ>ởờlỉế>ởềẻ%>ấề6ĩ>ịùỉế>Ởỏỉế>Âể>ởều%>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Âĩỡỉỉề4ỉế>Ưĩờ4ấềệởề>ư6>Ậĩ6ỉ>ậ7ệ>âệẻỡ>ấắơ>ấ4ĩ>Ấọỉế>ềk4>ầăỉ>ấềs>ỉềăỉ>ầăỉ>Ì6ĩ>ợ4ỉế>ởềaị>ềũỡ>ỉếềf>ấềểỉề>ởềúấ>Ưệẹở>Ỉ4ị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấqỉế>ầụ>ấềệđỡ>ậ9ệ>ấkỉ>ấj>Sự>ưệđỉ>Âọ>Ấềểỉề>ởờf%>Ởềs>ởuốỉế>Ấềểỉề>ơềs>Ỉếỡựẽỉ>Ừỡăỉ>Ơềpấ$>Sự>ưệđỉ>Âọ>Ấềểỉề>ởờf%>Ấềs>ởfấề>Ớỡóấ>ềọệ>Ỉếỡựẽỉ>Ởềf>Íệị>Ỉếăỉ$>Sự>ưệđỉ>Âọ>Ấềểỉề>ởờf%>ởề6ỉề>ưệđỉ>Ởềuồỉế>ởờụấ>Â4ỉ>Âể>ởều%>Ấềs>ỉềệẹị>Sự>â4ỉ>Íệẻị>ởờ4>Ởờỡỉế>uôỉế>Ởờằỉ>Ớỡóấ>Ưuộỉế$>ậ7ệ>ầệẹỉ>ì9ỉề>ậ7ĩ>ỉềệéỡ>ấô>ớỡ4ỉ%>â4ỉ%>ỉế6ỉề>Ởờỡỉế>uôỉế>ư6>Ởề6ỉề>ơềó>Ề6>Ỉọệ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờĩỉế>âằỡ>íềoỉế>íềể>ầ7ở>ầ6ĩ>ởễỉề>ềũỡ>ỉếềf>4ỉề>ẩị%>ấ5ấ>ậ7ệ>âệẻỡ>ấj>ịạở>ậ9>âòệ>ềòệ>ừpấ>ậọỉế>ởuổỉế>ỉềố>ởốệ>Ấềs>ởfấề>Ềò>Ấềể>Ịệỉề>ưh>ậ7ệ%>Ấềs>ởfấề>Í4ựợĩỉẩ>Ơềĩịưệề4ỉẩ>ư6>Ấềs>ởfấề>Ợỡơề4ỉỡưĩỉế>íểỉề>ựđỡ%>ấ5ấ>ì9ỉề>ậ7ĩ>ởệéỉ>âóệ%>ấ5ấ>ì9ĩ>ởề6ỉề>ấ5ấề>ị7ỉế%>ấ5ấ>4ỉề>ềqỉế%>ìệẹở>ợx>ấs4>ề4ệ>Ậ8ỉế%>ề4ệ>ầăỉ>ởọấ>ậ9>ởờlỉ>ậồệ>ềự>ợệỉề>ưễ>ỉéỉ>ậọấ>ìặơ%>ởụ>ầĩ>ấs4>ầăỉ>ởọấ>ư6>ề7ỉề>ơềpấ>ấs4>ỉềăỉ>ầăỉ>ề4ệ>ỉuốấ%>ừăự>ậáơ>ịóệ>ởễỉề>ềũỡ>ỉếềf%>ậĩ6ỉ>íeở>ậạấ>âệẹở>Ưệẹở>Ỉ4ị-Ì6ĩ>“ợăỡ>ềôỉ>ỉuốấ>Ềòỉế>Ề6%>Ấủỡ>Ìĩỉế%”>“ưũỉế>âéỉ>ềôỉ>ỉpệ%>ềôỉ>ợoỉế%”>“ợ5ỉế>ềôỉ>ởờaỉế>ờàị%>ởềôị>ềôỉ>âoỉế>ềĩ4>ỉ6ĩ>ởềôị>ỉềắở*”;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỏỉế>Âể>ởều>Ỉếỡựẽỉ>Ơềp>Ởờlỉế>ỉềắỉ>ị7ỉề>ớỡ4ỉ>ềẹ>ậĩ6ỉ>íeở>ậạấ>âệẹở>Ưệẹở>Ỉ4ị-Ì6ĩ>ậuộấ>ởờ8ệ>ỉếềệẹị%>ậuộấ>ưỡỉ>ậáơ>ởờĩỉế>ợỡóở>ấềệéỡ>ầ6ệ>ìfấề>ợủ>ậắỡ>ởờ4ỉề>ấ5ấề>ị7ỉế>ấs4>ề4ệ>ỉuốấ%>ề4ệ>ầăỉ>ởọấ>ư6>ậ9>ởờổ>ởề6ỉề>ớỡự>ìỡặở>ơề5ở>ởờệẻỉ%>ì6>ỉềăỉ>ởó>ớỡ4ỉ>ởờlỉế>â8ĩ>ậ8ị>ởềáỉế>ìộệ>ấs4>ợụ>ỉếềệẹơ>ấ5ấề>ị7ỉế>ấs4>ịõệ>ỉuốấ%>ì6>ở6ệ>ợ8ỉ>ấềỡỉế>ưo>ếệ5>ấs4>ề4ệ>Ậ8ỉế%>ề4ệ>ầăỉ>ởọấ>ị6>ởềe>ềẹ>ềoị>ỉ4ự>ấằỉ>ếệũ>ếễỉ%>ưỡỉ>ậáơ>ư6>ơề5ở>ềỡự%>ởờỡựéỉ>ởệeơ>ấềĩ>ịỡoỉ>ậồệ>ấĩỉ>ấề5ỡ>ị4ệ>ợ4ỡ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỏỉế>Âể>ởều>Ỉếỡựẽỉ>Ơềp>Ởờlỉế>ỉềắỉ>ị7ỉề>ởờĩỉế>âóệ>ấ8ỉề>ởễỉề>ềễỉề>ịốệ%>ềôỉ>â4ĩ>ếệồ>ềeở>ề4ệ>Ậ8ỉế%>ề4ệ>ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>ề4ệ>ỉuốấ>ấ6ỉế>ơề8ệ>ợệeở>ấềạở>ở4ự>ỉề4ỡ%>ấềỡỉế>ợúấ%>ậòỉế>ìkỉế%>ơề5ở>ềỡự>ị7ỉề>ịd>ởờỡựéỉ>ởềóỉế>ậĩ6ỉ>íeở>ư6>ềộơ>ở5ấ%>ếệpơ>ậỗ>ìẵỉ>ỉề4ỡ%>ởệeơ>ởrấ>ậu4>ợụ>ỉếềệẹơ>ấ5ấề>ị7ỉế>ấs4>ề4ệ>ầăỉ>ởọấ>ưũỉế>âuốấ>ậệ>ìđỉ>ởềẩĩ>ịrấ>ởệđỡ>ừ9>ềọệ>ấềs>ỉếềh4*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỏỉế>Âể>ởều>íềảỉế>ậfỉề>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ỉếỡựẹỉ>ợd>ì6ị>ềeở>ợúấ>ịễỉề>ấqỉế>ưốệ>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>Ì6ĩ>ị9ệ>ị9ệ>â8ĩ>ưẹ%>ếệũ>ếễỉ>ư6>ưỡỉ>ậáơ>ấềĩ>ớỡ4ỉ>ềẹ>ềũỡ>ỉếềf>ởờỡựéỉ>ởềóỉế%>ậĩ6ỉ>íeở>ậạấ>âệẹở>ư6>ềộơ>ở5ấ>ởĩ6ỉ>ầệẹỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị-Ì6ĩ>ơề5ở>ởờệẻỉ>ị7ỉề>ịd>ềôỉ>ỉũ4%>ởềệeở>ởềụấ%>ềệẹỡ>ớỡ8>ởờđỉ>ởắở>ấ8>ấ5ấ>ìhỉề>ưụấ%>ưễ>ợụ>ơềòỉ>ưệỉề>ư6>ề7ỉề>ơềpấ>ấs4>ỉềăỉ>ầăỉ>ề4ệ>ỉuốấ%>ưễ>ềk4>âễỉề%>ỏỉ>ậfỉề%>ềộơ>ở5ấ>ư6>ơề5ở>ởờệẻỉ>ổ>íềỡ>ưụấ>ư6>ởờđỉ>ởềe>ếệốệ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỏỉế>Âể>ởều%>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Ì6ĩ>Âĩỡỉỉề4ỉế>Ưĩờ4ấềệởề>â6ự>ởm>ấềỡựeỉ>ởềaị>Ưệẹở>Ỉ4ị>ìằỉ>ỉ6ự>ấs4>Ậĩ6ỉ>íềoỉế>ớỡ5>ừ4>ợĩ>ưốệ>ấềỡựeỉ>ởềaị>ìằỉ>ởờuốấ%>ỉềuỉế>ịõệ>ởề6ỉề>ưệđỉ>ởờĩỉế>Ậĩ6ỉ>ậéỡ>ấj>ởềẻ>ấ8ị>ỉềặỉ>ậuộấ>ợụ>ởệeỉ>âọ>ư6>ợụ>ởề4ự>ậỏệ>ởĩ>ìốỉ>ưé>ỉềệéỡ>ịạở>ấs4>Ưệẹở>Ỉ4ị%>ậj>ấềểỉề>ì6>ỉềũỉế>íeở>ớỡ8>ởờụấ>ởệeơ>ấs4>ưệẹấ>ởỏ>ấềúấ>ởềụấ>ềệẹỉ>Ỉếềf>ớỡựeở>Ậ7ệ>ềọệ>ìằỉ>ởềú>ỪỆỆ>ấs4>Ậ8ỉế>Ấọỉế>ợ8ỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị%>ếjơ>ơềằỉ>ì6ị>ấềĩ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ấj>ợụ>ỏỉ>ậfỉề>ưé>ấềểỉề>ởờf%>4ỉ>ỉệỉề%>ởờặở>ởụ>4ỉ>ởĩ6ỉ>ừ9>ềọệ>ậuộấ>â8ĩ>ậ8ị>ởĩ6ỉ>ầệẹỉ%>íệỉề>ởe>ởaỉế>ởờuổỉế>ỉề4ỉề>ư6>ìệđỉ>ởrấ%>ậồệ>ợóỉế>ưặở>ấềắở>ư6>ởệỉề>ởềằỉ>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ỉế6ự>ấ6ỉế>ậuộấ>ấ8ệ>ởềệẹỉ%>ưf>ởềe>ư6>ư4ệ>ởờk>ấs4>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ởờđỉ>ầệẽỉ>ậ6ỉ>íềỡ>ưụấ>ư6>ớỡóấ>ởe>íềoỉế>ỉếùỉế>ậuộấ>ỉăỉế>ìđỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởề4ự>ịạở>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>ấ5ấ>ầăỉ>ởọấ>Ì6ĩ%>Ởỏỉế>Âể>ởều%>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Âĩỡỉỉề4ỉế>Ưĩờ4ấềệởề>ịọở>ìằỉ>ỉũ4>â6ự>ởm>ìkỉế>âệeở>ôỉ>ấềăỉ>ởề6ỉề>ư6>ợăỡ>ợáấ>ậóệ>ưốệ>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ậ9>ìỡoỉ>ầ6ỉề>ợụ>sỉế>ềọ>ớỡử>â5ỡ%>ífơ>ởềồệ>ư6>ấj>ềệẹỡ>ớỡ8>ấềĩ>ợụ>ỉếềệẹơ>ấ5ấề>ị7ỉế>ấs4>ỉềăỉ>ầăỉ>Ì6ĩ%>íềoỉế>ấềg>ởờĩỉế>ởềồệ>íữ>ậắỡ>ởờ4ỉề>ấúỡ>ỉuốấ>ởờuốấ>ậăự>ị6>ấkỉ>ởờĩỉế>ếệ4ệ>ậĩ7ỉ>â8ĩ>ưẹ>ư6>ơề5ở>ởờệẻỉ>ậắở>ỉuốấ>ỉế6ự>ỉ4ự*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỏỉế>Âể>ởều%>Ấềs>ởfấề>ỉuốấ>Ì6ĩ>Âĩỡỉỉề4ỉế>Ưĩờ4ấềệởề>íềảỉế>ậfỉề%>Ậ8ỉế%>Ỉề6>ỉuốấ>ư6>ỉềăỉ>ầăỉ>Ì6ĩ>ợd>ì6ị>ềeở>ợúấ>ịễỉề>ấqỉế>ưốệ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ậẻ>â8ĩ>ưẹ%>ếễỉ>ếệũ>ư6>ơề5ở>ềỡự>ởờỡựéỉ>ởềóỉế>ớỡ4ỉ>ềẹ>ềũỡ>ỉếềf%>ởễỉề>ậĩ6ỉ>íeở>Ì6ĩ-Ưệẹở>Ỉ4ị>ị9ệ>ị9ệ>ừ4ỉề>ởuôệ%>ậồệ>ậồệ>âéỉ>ưũỉế>ư6>ấqỉế>ếệ5ĩ>ầrấ>ấềĩ>ởềe>ềẹ>ởờc>ề4ệ>ỉuốấ>ởệeơ>ởrấ>â8ĩ>ưẹ>ịóệ>ớỡ4ỉ>ềẹ>ềệeị>ấj>ị9ệ>ị9ệ>ưũỉế>âéỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ưốệ>ỉệéị>ởụ>ề6ĩ>ưé>ởờỡựéỉ>ởềóỉế>ậĩ6ỉ>íeở>ậạấ>âệẹở>Ưệẹở>Ỉ4ị-Ì6ĩ>ư6>ỉệéị>ởệỉ>ị7ỉề>ịd>ư6ĩ>ởuôỉế>ì4ệ>ởuôệ>ợ5ỉế>ấs4>ề4ệ>ầăỉ>ởọấ%>ấ5ấ>ậ7ệ>âệẻỡ>ấj>ịạở>ậ9>ấqỉế>ỉăỉế>ấóấ>ấềpấ>ởễỉề>ềũỡ>ỉếềf>ưh>ậ7ệ%>ởễỉề>ậĩ6ỉ>íeở>ậạấ>âệẹở>ư6>ợụ>ềộơ>ở5ấ>ởĩ6ỉ>ầệẹỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị-Ì6ĩ>ị9ệ>ị9ệ>ừ4ỉề>ởuôệ%>ậồệ>ậồệ>âéỉ>ưũỉế*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơyỡởềĩờ<,Ởềẩĩ>ỞỞỪƯỈ;/ơ,

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long