Cập nhật:  GMT+7
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Fkxajhuq7hu4rDmuG7oMOV4bqu4buixJDhu6DDlOG6rsOV4buQ4buC4bu04bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu7JCLuG7kEEvw5ThurbDgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4F0Q8ON4bqu4bue4bum4buy4bquw41Q4bug4bquw5TFqOG6rsOC4bquLeG6pOG6ruG7suG7tMWo4buQw73huq7hu6DDiuG7oMOV4bqu4bqm4bqw4bqu4bucw5Xhuq7hu4rDieG6rknhu5Thuq7DjUXhu6DDlOG6rsOdQ+G7suG6rknhurrhu7Lhuq7DleG7kDrhuq7hu7JZJOG7qsON4bquw53hu4bhu6Dhuq47RuG7oOG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquZFBE4bugw5Xhuq7huqPhu4Thu7Thuq7hu7fEg8OZ4bugw5Xhuq7Eg0LDveG6rmRE4bqu4buD4bum4buQ4bu54bquw51D4bugw5Xhuq7hurbhuqYv4bqs4buz4bqu4bqjw5Qj4bquw5RE4bugw5Xhuq7hu6DDlUAh4bqu4buyWULhu6DDleG6rsOUxajhuq5J4bq84bugw5Xhuq7hu6JV4buQ4bquw43DlOG6uOG7oOG6rknDmuG7oMOV4bquO0Thuq7hu6DDlMSo4buy4bqu4buyWVDhu6DDleG6rsONw5lX4bqu4buyQi7hu5Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buBQ+G7kOG6ri7hu4jhuq7hu7JCLuG7kOG6rjtE4bqu4bugw5Uk4buw4buQ4bqu4bugw5Xhu6Thu5Dhuq7hu7JZTeG7oOG6ri7hu4jhuq7hu6JE4bquZFBE4bugw5Xhuq5y4bq44bug4bquw7Qm4bqu4bu34bq04bqm4bqu4buy4bu0xajhu5Dhu7nhuq7hu4rDieG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7iiRC4bquO0/huq7DjeG7qOG6rljhu7RC4bug4bqu4buK4buQT+G7tOG6ruG7sllC4bqu4buiROG7nuG6rllV4buz4bqu4buRxJDhu5Dhuq7hu4rhu4Yhw73huq7DtCbhuq7hu7LDlCpC4bqu4bugw5RG4bug4bqu4buiROG6rsONw5Qj4bquw5RE4bugw5Xhuq47ROG6ruG7nkLhu6DDleG6ruG7ok3hu6Dhuq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG6rsOV4buQQlDhuq7DjcOUUOG6ruG7nuG7puG7suG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6ruG7ikThu6Dhuq7DmuG7oMOV4bqu4bue4buq4buQ4bquSeG7kE7hu7Lhuq5Y4bu0QuG6ruG7iuG7kMOT4bug4bqu4buyw5RQxJDhu5Dhu7NB4buyQknhu6Lhu4jhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEguG7nkJZw5Xhu5Dhu6B44bqyVy7huq5C4bu04buyUMSCw4FB4buyWcOBQeG7ssOMw4FB4buQ4buew5Xhuq7DnVnDjeG7q8SCw5Thu7Lhu7JXeC8vSUJQV8OU4bu04buyw5RQ4buzO+G7oC9Q4buiw4zDjELhu7JCLyzhu4hJw53hu5Dhu7Lhu4gvQuG7oC3hu6Dhu5Dhu6DDlC1Y4bu0UMONLVfDlFDhu6DDlS/hurLhurDhurbhurAvw4Iv4bq24bqy4bqy4bqo4bqy4bqk4bqs4bqh4bqq4bqh4bqkL+G6tuG6ssOC4bqs4bqs4bqy4bqs4bqy4bqk4bqk4bqmw4LhurBf4buy4buQw5Xhu4hZ4buz4buaV8OVxILDgUEv4buyw4zDgUEv4buyWcOBQeG7slnDgUHhu7LDjMOBQVfDgeG6o1Dhu6Dhuq7DlMWo4bqu4buKJOG7rMON4bqu4bugw5VAIeG6ruG7sllC4bugw5Xhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buiVeG7kOG6rsONw5Thurjhu6Dhuq5Jw5rhu6DDlcO94bquw43hu4Lhu7Lhuq7DleG7kOG7guG7tOG6rsOMJOG7quG7kOG6rsONw5lX4bquLuG7iOG6rsOa4buyw5rhu7Phuq4g4bugw5R44bquZEThuq594bugw5Thu7NBL1fDgUEv4buyw4zDgUEv4buyWcOBQS/hu7JCSeG7ouG7iMOBQVfDgeG6o0Xhu6DDlOG6rsOdQ+G7suG6ruG7nsOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rmRE4bqu4buD4bum4buQ4bquw43DlFDhuq5J4buQTuG7ssO94bquw43DlOG7kE7DjeG6ruG7skIu4buQ4bqu4buKJOG7rMON4bquw7Qm4bqu4buyw5Thu7RN4bquw43DlOG7ruG6rsOUROG7oMOV4bqu4buyKuG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquO0/huq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG7s+G6ruG6o1Dhu6Dhuq7DlMWo4bqu4buKw5rhu6DDleG6ruG7osSQ4bugw5Thuq7hu4ok4busw43huq7DjeG7tMOZ4bug4bquw43DlMOK4buy4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7olXhu5Dhuq7DjcOU4bq44bug4bquScOa4bugw5Xhuq7DjVLhu6Dhuq4k4buqV+G6ruG7oMOV4bu0IU3hu6Dhuq7hu4pDw73huq7hu6DDiuG7oMOV4bqu4bqm4bqw4bqu4bucw5Xhu7Phuq7hu4PDlVBE4buQ4bquWULhuq7DjVLhu6Dhuq7DjVHhuq7DlOG7qOG7oOG6rsONw5RAw43huq7hu5zDleG6ri4k4buo4bugw5Xhuq7DlMWow73huq7DjcOU4buQTsON4bquw43hu4bhu6Dhuq7DjT3hu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6rsON4buC4buy4bquw4wk4buq4buQ4bquw43DmVfhuq7hu7JCLuG7kOG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5y4buQUMOd4buzQVfDgeG7kcOU4buIUOG6ruG7keG7kE7hu6Dhuq7Dncag4bqu4buNw5TEkOG7nuG7kVlT4bugw5Xhuq4g4bugw5TDveG6rsONw5Thu7QhTeG7oOG6rsOV4buQQuG6rsOV4buQQ+G7nuG6ruG7iuG7lOG7oMOU4bquw41Dw43huq7hu6JQROG7kOG6ruG7ssOU4bu24bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6rnLhu5DDk+G7oOG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu7LDlEPhu5Dhuq47ROG6ruG7kUThu5Dhuq7hu6DDleG7tCFN4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6rjtG4buyw73huq7DjVDhu6Dhuq7DlMWo4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu7LDlOG7tOG7psON4bqu4buiUMSQ4buQ4bqu4buNQuG7oOG7slnhu4hZQuG6ruG7keG7kMOVWeG7kMOdw73huq7hu6JE4bqu4bugw5RR4bue4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq47RuG7suG6rljhu7Qo4bquw5Thu5BO4buew73huq7DjeG7guG7nuG6rsOd4bq44bug4bquSeG6uuG7ssO94bquw5Xhu5BO4buy4bqu4buexajhu7Phuq7huqPDlOG7tuG7oMOV4bquw53DmeG7oMOV4bquw43DlCPhuq4hTuG7tOG6ruG7ruG6rsONw5Thu4bhu7Thuq5b4buz4bquw7TDmeG6ri4k4buo4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu5zDlEXhuq7hu6Dhurjhu6DDleG6ruG7okThuq7DjSNC4bquw5RC4buQ4bquw41Q4bug4bquw5TFqOG7s+G6ruG7h8av4buQ4bqu4bucw5Xhuq4uJOG7qOG7oMOV4bquw5Thu5DDk+G7oOG6ruG7oEIh4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu7LDlOG7lOG6ruG7slkk4buw4bugw5Xhuq7DjVHhuq7DleG7kEPhuq7hu5zDlFBF4bugw5Xhuq7hurbhuqThuq7hu7JZ4buQw5Phu7Thuq7hu4rhu6Thu6DDleG7s0Hhu7JCSeG7ouG7iOG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SC4bueQlnDleG7kOG7oHjhurJXLuG6rkLhu7Thu7JQxILDgUHhu7JZw4FB4buyw4zDgUHhu5Dhu57DleG6rsOdWcON4burxILDlOG7suG7sld4Ly9JQlBXw5Thu7Thu7LDlFDhu7M74bugL1Dhu6LDjMOMQuG7skIvLOG7iEnDneG7kOG7suG7iC9C4bugLeG7oOG7kOG7oMOULVjhu7RQw40tV8OUUOG7oMOVL+G6suG6sOG6tuG6sC/Dgi/hurbhurLhurLhuqjhurLhuqThuqzhuqHhuqrhuqHhuqQv4bq24bqyw4LhuqzhuqzhurLhuqzhurLhurThuqzhurLhuqrhuqZf4buy4buQw5Xhu4hZLeG6tuG7s+G7mlfDlcSCw4FBL+G7ssOMw4FBL+G7slnDgUHhu7JZw4FB4buyw4zDgUFXw4HDtCbhuq7DjeG7uOG7oMOV4bqu4buyQuG7oMOV4bquO0bhu7Lhuq47QOG6rkPhu6Dhu7Phuq4g4bugw5R44bquZEThuq594bugw5Thu7NBL+G7ssOMw4FBL+G7slnDgUEv4buyQknhu6Lhu4jDgUFXw4HhuqPDmuG7oMOV4bquQuG7oOG6ruG7ikLhu6DDleG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7hu7JZQuG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bquw5XDmcON4bquw41D4bqu4buyw5TDkuG6rsOUxajhuq7hu4rDmuG7oMOV4bqu4buixJDhu6DDlOG6ruG7sllN4bug4buz4bquckDhuq474buQw5PDjeG6rsOMUOG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG6tOG7s+G6ssO94bqu4buNw5RS4bugw5Xhuq7DjUXhu6DDlOG6rsOdQ+G7suG6ruG7nsOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6rmRE4bqu4buD4bum4buQ4bquSeG6uuG7suG6rsOV4buQOuG7s+G6ruG7kcOU4buIUOG6rjvhu6Dhu4guV1nhu4jDncOd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

5 đối tượng bắn cảnh sát để cướp 10 bánh heroin

5 đối tượng bắn cảnh sát để cướp 10 bánh heroin
2009-07-16 08:16:00

òng giải cứu đồng bọn và số heroin bị bắt, 5 đối tượng vận chuyển ma tuý đã nổ súng tự tạo, bắn nhiều phát vào lực lượng cảnh sát, làm bị thương 2 chiến sỹ. Đối tượng Giàng A...

“Người tình” của mẹ và đoạn kết buồn

“Người tình” của mẹ và đoạn kết buồn
2009-07-15 13:27:00

Không ai ngờ, “mối tình vá víu” của họ lại có đoạn kết buồn như vậy. Cũng không ai ngờ, chính người đàn ông trông hom hem già yếu đang đúng trước vành móng ngựa kia nhẫn tâm...

Chết đuối vì tắm ở hố làm gạch

Chết đuối vì tắm ở hố làm gạch
2009-07-15 11:05:00

Chiều ngày 7 – 7, tại xã An Đạo (Phù Ninh) đã xảy ra 1 tai nạn thương tâm. Nạn nhân là Hoàng Văn Hướng, sinh năm 1996, trú tại khu 9 đã chết đuối do tắm ở hkhai thác đất làm...

Mỗi tháng bắt 800 tội phạm

Mỗi tháng bắt 800 tội phạm
2009-07-15 08:36:00

ông an Hà Nội nhận định, hoạt động tội phạm có dấu hiệu phức tạp với việc một số băng nhóm xã hội đen dùng vũ khí triệt hạ nhau, ổ nhóm chăn dắt mại dâm đánh nhau gây chết...

Hội nghị quân chính Bộ CHQS tỉnh

Hội nghị quân chính Bộ CHQS tỉnh
2009-07-15 07:18:00

- Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức Hội nghị quân chính. Đại tá Lê Quang Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.6 tháng qua Đảng ủy - Bộ CHQS...

Đổ xăng đốt quán Internet

Đổ xăng đốt quán Internet
2009-07-14 14:46:00

ại khu vực cổng trường Đại học Dân lập Hải Phòng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), quán Internet số 25 vừa bị ngọn lửa thiêu rụi, làm sáu người bị bỏng nặng,...

Phạm Tiến Dũng - bị can vụ PMU 18 đột tử

Phạm Tiến Dũng - bị can vụ PMU 18 đột tử
2009-07-14 09:14:00

ng Phạm Tiến Dũng (36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh tế - kế hoạch PMU 18) đã chết trong thời gian bị giam giữ. Bị can Dũng đang bị điều tra về hành vi tham ô tài sản trong vụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long