Cập nhật:  GMT+7
w6JwxJFjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6ojpx4bqw4bunw7Vi4bqlUOG7tWPhurDEgsOBY8aw4buh4bqsQXFj4buNasawY+G7oeG7i+G6omPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4buN4bupY+G7j2ZxY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPDs2fhu6lj4buPZ8WpY+G7pXThuqJj4bqwcEFx4bqvY8OycHLGsHBjw4nhu4PDssOiL3DEkeG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqXDonHFqeG7oWPhuq7EgsOyOWIvL8Oy4bqxw7Phu4fhu6nhuqJw4bq24bqwcOG7qeG6scSQxrAv4buNw7Xhuq7hu6XhurDhu6nhuqIvxrDDtUXhuq4vZWTEkcOqL+G6ueG7geG7jcOpxJFkw6nhur3DqeG6ueG6sMSRw6pk4bq7ZOG6v+G7p8SR4bqxw7nhuqLhu6FiYy/huqXDouG6ouG6pSJpxrBj4bqicOG7scaw4buhY8OScHLGsHBj4bqicOG6pGPEkOG6quG7h2PDsuG7q2M6cHfGsOG7oWPDs+G7g+G7qWPhu6Xhu5fhurBj4bun4bq2bcawY8Oy4bqk4buHYzpw4bqkY+G6sOG6rOG7ucaw4buhY8OScHLGsHBj4bqicOG6pGPGr+G7oeG6tuG6uOG7o8awYzDhurZqxrBjJXDhurLDsmPhurBmcWPDsuG6tsO9w7JjcOG7reG6omM6cOG6rEHGsOG7oWPhurDEgkLDsmPDknByxrBwY+G6onDhuqRjxJDGoWPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPDsnBxxqHhurZjZeG6vy/hurkvZWRlZOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqU6cOG6pGPhurDhuqzhu7nGsOG7oWPDknByxrBwY+G6onDhuqRjw7Nx4bud4bq2Y+G7jeG6rOG7t8aw4buhY8Oy4buDw7Jjw7Jr4bqiY8Oy4buDw7JjxrDhu6Hhu4XGsHDhuq9j4bunQsOyY+G7p+G6rMOBxrDhu6Fj4bqwcOG7h8WpY+G7oXHhu4dj4bqwxIJCw7Jj4bqwceG7l+G6omPDsnfGsOG7oWPhurDhu4PDsmPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G7jXTDsnBj4buPaGPhu6dx4buVxrBj4bqww4LDsmPGsOG7oeG7heG6uGPhu4/hu5XFqWPhu49nxaljw7Nn4bupY+G7h8awY+G6sOG7qeG7hcawY8OycOG7qWPGsOG7oeG6rEFxY+G7jWrGsOG6sWPDkmdjxrDhuqzhu7nDsmPhu49oY8Oy4burY8SRZWPGsOG7oeG7heG6uGPhu6Vwd8aw4buhY+G6onDhu4PhurBjcHHhu5vGsGPhurBw4buVxalj4bqwxILhuqxBxrDhu6FjcMOB4bqiY8Wpw63DsmPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBY+G6sGZxY8Oyw73GsOG7oWPhu495xrDhu6HEg2Phu6Vw4bupZ8aw4buhY+G6vWTDoWPhuq54Y+G6sHXGsHDhuq9j4bqwcOG7hcawcGPhuqJweGPhurDEgkLDsmPhurBw4bq2w73DsmM6xILhurbGsOG7oWPhuqzhu7fGsOG7oWPhu6Vwd8aw4buhY8Oy4burY+G7jXTDsnDhuq9jcOG7m2Phuq54Y+G7p2rhurhjxrBwceG7o8WpY+G7j+G6rMOBw7Jj4bulceG7ncWpY+G6ruG7qeG7g+G6sOG6r2PEkOG7heG7qWNw4buFxrDhu6Fj4bqwcGvhuqJjxrBwa+G6sGPhurBw4buXY+G7oXHhu7lxxINjInHhu5vhurBjxq/hu4fFqWPhu49oY+G7pXHhu53FqWPhuq7hu6nhu4PhurBjxJDhu4Vjw7Lhu7djw7NnxrBj4buPbuG6uGPhu6fhurRxY+G7jXTDsnBjw7Phu5vGsHDhurFj4buO4burY+G7p+G7hWPhu6Xhu5fhurBjw4PhurZnY8Oy4bqk4buHY8OycHHhu5fGsGPhu6fhuqzDgcOy4bqvY8Oy4buDw7Jjw7Nx4bubxrBj4bqicOG7g+G6omPhuqJw4buxxrDhu6Hhuq9jw7JweMaw4buhY+G7jXTDsnBj4buP4bqyxrDhu6Fj4buPw63GsOG6r2Phu6V04bqiY+G6sHBBceG6r2NwceG7m+G6tmPDg+G6tmfhuq9jw7JwcWPhuqJwcmPhurBwa+G6ouG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLDk+G7qeG7jeG6uGLhuqVQ4bu1Y+G6sMSCw4FjxrDhu6HhuqxBcWPhu41qxrBj4buh4buL4bqiY+G7pXDhu6tj4bulcGnGsGPhu43hu6lj4buPZnFj4buNdMOycGPDkuG7qCJR4buMLcSR4buBY8OzZ+G7qWPhu49nxalj4buldOG6omPhurBwQXHhuq9jw7JwcsawcGPDieG7g8Oyw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pcOTw71j4bugceG7h+G7qWPhurBwd8aw4buhYyJtxrBj4bqwZ3Fjw7JpxrBjw7Lhuqhj4buNceG7o8awY8OzceG7l8awY+G7jXTDsnDhuq9jxrBw4bq2Y8OybOG6tmPhu49xY+G7p2ZxY8Oy4bqk4buHY8awcGrGsGPhu41qxrDhuq9jcOG6rOG7ucaw4buhY+G7jW/GsGPEkHHhu5vDsmPDs2fhu6lj4buPZ8WpY+G7h8awY+G6sOG7qeG7hcawY8SQ4buFY8OD4bq24bq44buX4bqwY+G7j3TGsHBjxJBx4bubw7Jj4bqwacaw4buhY+G7jWzGsGPhurBsxrBj4bqu4bq2a+G6sGPDsuG7g8OyY8OycOG6tuG6uOG7l8awY8Oz4buH4bq4Y8aww71xY+G7j3Thu4fhuq9jxJBtxrBjw7Jw4bq24bq44budxrBjcOG7hcawcGPhu6Vw4buDw7JwY8Ozw6zGsOG7oWN34bqwd+G6r2PhurDhu4XhurZjcOG7r+G7h+G6sWPDk8O9Yzpwd8aw4buhY+G6sHHGsGPEkOG7hWM6xILhurbhurjGocawY+G6sHB3xrDhu6Fjw7JwdWPhu49m4bupY3Dhu6nhu4XGsGPhurBwceG7m8awY+G6onBsxrBjxanGocWpY8Oy4buFcWPhu4/hu4vhurBj4bqwxILhu5XGsGPhu49x4bubxrBj4bqwcOG7qWZxY8SQ4buFY+G7j8ahY8OJ4bq2a+G6sGPhu6FxZ3Fj4bqicOG7g+G6omPhu6Vx4budxalj4bqu4bup4buD4bqw4bqxw6Iv4bqi4bqlw6LhuqJjw7Lhu6fhu4fhuq7huq45YuG6osOT4bup4buN4bq4YuG6pTpw4bqkY+G6sOG6rOG7ucaw4buhY+G6uOG7leG6tmPDsmzhurZjw7Lhu4PDsmPDs8O94bqvY8aw4buh4buFxrBw4bqvY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY8aw4buhcHHhu5XFqWPhurDhurLDsmPDg+G6tuG7g8awY+G6sMSCceG7m+G6sGPEkOG7hWPhurDhu7Njw7Jw4bqow7Jj4bqwcELDsmNwceG7m8awY8av4buhcHRjw4Phurbhurjhu5fhurBj4bqueGPhurllL8avKi3DkiVjxrDhu6Hhu4XhurhjZOG7gS/hurkvZWRlZGPDsuG6pOG7h2PDknByxrBwY+G6onDhuqRjxJDGoWPDsuG7g8OyY8OzceG7m8awY+G6onDhu4PhuqJjcOG7tWPhurDEgsOBY8aw4buh4bqsQXFj4buNasawY+G7oeG7i+G6omPhu6Vw4burY+G7pXBpxrBj4buN4bupY+G7j2ZxY+G7jXTDsnBjw5Lhu6giUeG7jC3EkeG7gWPDs2fhu6lj4buPZ8WpY8Oyd8aw4buhY+G7pXDhu4dxY8WpccawcGPDs2bDsnDhuq9j4buldOG6omPhurBwQXHhuq9jw7JwcsawcGPDieG7g8OyxINjcOG7qeG7hcawY+G6sHDhu4XGsHBjxJBx4bubw7JjcOG7tWPhurDEgsOBY+G7j3hxY8SQ4bu5cWPGsOG7oeG6rEFxY8Oy4burY8Oyd8aw4buhY8SQ4bu5cWPDsuG7g8OycGPFqWbGsOG7oeG6r2PGsOG7oeG6rEFxY8aw4buhcMOo4bup4bqvY8OybcawY8aw4buhcMOo4bupY8SQ4buFY+G7j3hxY+G6sOG6rMOBxrDhu6Fjw7Nn4bupY+G6sMSCw4Fjw4loY3DDvXFj4bqwxILhuqzhu7nDsmPGsOG7oeG7heG6uGPDqWQv4bq5L2VkZWThurHDoi/huqLhuqXDouG6omPDsuG7p+G7h+G6ruG6rjli4bqiw5Phu6nhu43hurhi4bqlw5Lhu4PDsmPDk8O94bqvY8aw4buh4buFxrBw4bqvY+G7j3Thu4dj4bqicOG6rOG7t8aw4buhY8SC4buFY+G6ruG7qeG7g+G6sGPhu6dmcWPGsHDhurZjw7Js4bq24bqvY+G6sGnGsOG7oWPDsuG6rEHGsOG7oWPDg+G6tmfGsGPhu6fhurpjxanhurbhu4dj4bquw63FqWPhurDEguG7h8aw4buh4bqvY+G6sHBx4buX4bqwY8OzdGPhurhj4bqw4buXY8OybMawY+G6sHBx4buX4bqwY+G6onDDgsOyY8SQw4Jjw7Jw4bupY8Oyd8aw4buhY+G6sOG7g8OyY+G6onDhu7HGsOG7oeG6r2PDsnB4xrDhu6Fj4buNdMOycGPDs2fhu6lj4buPZ8WpY8Oyd8aw4buhY+G7pXDhu4dxY8WpccawcGPDs2bDsnDhuq9j4buldOG6omPhurBwQXHhuq9j4bulcHfGsOG7oWPhu4/hu51j4bunw4FxY+G7jcOCxrDhu6Fj4buP4budY+G6sMSCw4LDsmPhu6fDgXHhuq9j4bqwceG7leG6tmPDskLDssSDY+G6sMSC4bqsQcaw4buhY3DDgeG6omPhuqJw4buD4bqwY3Bx4bubxrBjw7Lhu6tj4buNa+G6tmNwceG7m+G6tmPhuq7hu4dxY+G6onBmxanhuq9jw7JsxrBjw7Jw4bq24bq44budxrBjw7Lhu7djw4Phurbhu4fGsGPhurBw4buHxrBwY+G6sMSC4buH4bqvY+G7j3HGoeG6tmPhurDEguG7h2Phu4/hu51jw4lDY+G7p+G6umPhurBww7Xhu6lj4buP4bqyxrDhu6Fjw4Phurbhurhj4buPdMawcOG6scOiL+G6ouG6pcOi4bqiY8Oy4bun4buH4bqu4bquOWLhuqLhu4bhurbhurBw4bupxIJi4bqlxq/hu6HhurZ5xrBjOjowIsavw6Iv4bqi4bql

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long