Cập nhật:  GMT+7
Ổ[QỠ$5ŨccLỞẩD]d5&ỞỖứẳ7ỠRPPPỠ5Ũ8Ỡ*ắ7}Ỡd[Ũ6Ỡ}]ŨỠẩ[].7Ỡ}]Ũ8Ỡ%0$[Ỡf])$Ỡ5Ứ6ỠdỪ]ỠứỪỠứ8ỨỔ/[QỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖỔ]6}Ỡcb$LỞ//$Ô=Ũ8ẩ[đd[8Ôf7/%&c4d8ẩ/7&gc/QỦSỤ/TỦ%PQQUỤPÚdQÚÚỦỤÙ5QÔ3ẩ}ỞỠ/ỖỔẩỖ​ẨDởDỠ-Ỡỵ}ỨiỠRỦ/ỦÕỠCầỠýở-DớÓHứỠd17[Ỡẩ[ã]Ỡ[ấẩỠfẵ]ỠĐớỵợỠ[đi)7ỠứỪỠứaŨỠdằỠ$[ế$ỠẨ[].7Ỡ}]Ũ8Ỡ%0$[Ỡf])$Ỡ5Ứ6Ỡ5Ỷ7Ỡd[ếỠRỠfẵ]ỠcệỠd[Ũ6Ỡ}]ŨỠ$ẻŨỠ}Ỷ7ỠTPỠ%8Ũ7[Ỡ7}[])ẩÕỠ*ẳ7Ỡf0ỠfỨỠ[ẳ7ỠRÔPPPỠ5Ũ8Ỡ*ắ7}Ỡdb.7Ỡ*0ŨỠ=Ứ7Ỡ[đi)7ỠứỪỠứaŨÔỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖF])$ỠdằỠ$[ế$ỠcỨ7Ỡ}]Ũ8Ỡ%0$[Ỡf])$Ỡ5Ứ6Ỡ}]eẩỠ$[8Ỡ7}êâ]Ỡ5Ũ8Ỡ*ắ7}Ỡd[đỸ7Ỡ5ấ]Ỡd]!ẩỠ$Ỹ7Ỡ7}êâ]ỠcểỠ%ẹ7}Ỡ5Ũ8Ỡ*ắ7}ÕỠ*ƯẩỠế7}Ỡ7[đỠ$ỶđỠ}]Ự]Ỡẫđi!dỠf])$Ỡ5Ứ6ÔỠDỪ]Ỡẩ[].7Ỡ}]Ũ8Ỡ%0$[ÕỠ[ẳ7ỠRPPPỠ5Ũ8Ỡ*ắ7}Ỡ*ỬỠ*êấ$Ỡ$đ7}Ỡ$ỴẩỠ$Ư$Ỡd[ả7}Ỡd]7Ỡf(Ỡd[0Ỡdbêâ7}Ỡ5Ũ8Ỡ*ắ7}Ỡdb87}Ỡ7êẵ$ỠfỨỠ7êẵ$Ỡ7}8Ứ]ỎỠd[ả7}Ỡd]7Ỡdđi<7Ỡ%ẹ7}Ỡ5Ũ8Ỡ*ắ7}ỌỠ$Ư$Ỡ7[96Ỡ7}Ứ7[Ỡ7}[(Ỡdđi<7Ỡ%ẹ7}ÕỠcãỠ5êấ7}ÕỠf0Ỡdb"Ỡdđi<7Ỡ%ẹ7}ÕỠ6ế$Ỡ5êẳ7}…ỎỠd[ả7}Ỡd]7Ỡdđi<7Ỡc]7[Ỡ*Ứ8ỠdỪ8ÕỠ%ỪiỠ7}[(Ỡ%Ứ]Ỡ[Ừ7Ỡ–Ỡ7}V7Ỡ[Ừ7ỎỠ*êấ$Ỡ$Ư$Ỡ%8Ũ7[Ỡ7}[])ẩỠẩ[à7}ỠfỴ7Ỡdđi<7Ỡ%ẹ7}ỠfỨỠ4íỠ[ấẩỠ*ă7}Ỡdbệ$Ỡd]!ẩÔỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖỔ]6}Ỡcb$LỞ//$Ô=Ũ8ẩ[đd[8Ôf7/%&c4d8ẩ/7&gc/QỦSỤ/TỦ%PQQUỤPÚdQÚÚỦỤÙ5RÔ3ẩ}ỞỠ/ỖỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩớ8%iỞỖởỲiỠ$ẽ7}Ỡ5ỨỠ%0ẩỠ*<Ỡ$Ư$Ỡ%8Ũ7[Ỡ7}[])ẩÕỠdbêâ7}Ỡ[á$ÕỠ$ẳỠcầỠ*Ứ8ỠdỪ8Ỡ*êấ$ỠẫđỰ7}Ỡ=ƯỠd[êẳ7}Ỡ[])đÕỠ[ 7[ỠỰ7[ÕỠẫđiỠ6ảỠ[8ỪdỠ*ắ7}ỠcỰ7ỠhđỴdỠ4]7[Ỡ%8Ũ7[ỎỠdbệ$Ỡd]!ẩỠ}XẩỠ}ậỠdbŨ8Ỡ*ằ]Ỡ$é7}Ỡ$Ư$Ỡ$ỴẩỠ$["7[Ỡẫđi(7Ỡ*0ŨỠẩ[êẳ7}ỠfỨỠ7}êâ]Ỡ5Ũ8Ỡ*ắ7}ỎỠẩ[à7}ỠfỴ7Ỡdđi<7Ỡ%ẹ7}Ỡ$Ư$Ỡế7}Ỡf].7Ỡd](6Ỡ7Ữ7}Ỡ*ƯẩỠế7}Ỡ7[đỠ$ỶđỠcỰ7ỠhđỴdỠ4]7[Ỡ%8Ũ7[Ỡ$ẻŨỠ*ẳ7Ỡf0ÔỔ/ẩỖỔẩỠ$5ŨccLỞẩjđd[8bỞỖứ8Ứ7}Ỡứêẳ7}Ổ/ẩỖ

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Ba: Gần 540 hộ có lợn phải tiêu hủy

Thanh Ba: Gần 540 hộ có lợn phải tiêu hủy
2019-09-25 16:41:42

PTĐT - Ngay sau khi công bố dịch, huyện Thanh Ba đã tuyên truyền đến hộ chăn nuôi về biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); đồng thời, giám sát dịch bệnh, vệ...

Bí xanh vụ đông “thắng” lớn

Bí xanh vụ đông “thắng” lớn
2019-09-25 10:59:24

PTĐT - Người dân xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà đang vui mừng trong vụ thu hoạch bí xanh sớm bởi lợi nhuận cho cao hơn nhiều so với chính vụ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long