Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6BBMuG7rjNVw6BYO1XDgXdFVcOpw6rhurU7VeG6vX1Vd1dV4bqg4bqlM1Xhu6TDmsOZ4buo4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4bq84bq1M1XDmS3DmcOZ4buWVcOBM3vhuqFVMuG6o+G7ruG6oVVlMjPDoFXDqcOq4bq1O1Xhur19VXdXVeG6oOG6pTNVLsOdVTsyNOG6oTJV4bq9Mmc7VWEy4buuM1XDoFg7VeG6vVgzVXLDquG6oTFV4buK4buy4bqhVTLDo+G7rlV3w6zDqlXhuqExMjZV4buKM13hur1VxKjhurNV4buL4bqrM1XDoOG6peG6vVU7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6oTHhu7ThuqFVMeG6r+G6oVXhu4tXVS4lalXDoFfDqlXhurvhu7Q7VcOpw6rhurU7VeG6vX3GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DDgTN74bqhVTLhuqPhu67huqFVZTIzw6BVw6nDquG6tTtV4bq9fVV3V1XhuqDhuqUzVeG6oeG7ssOgVeG6oeG7rmpV4bq9MsOqVTLhur/hur1V4bq7aVXhur0y4buuw6BVLGlVO+G7g+G7rlXDmcWo4buoVTrhuqVVZTIzw6BVLn3huqFV4bq9aFXFqOG7plXDqcOq4bq1O1UxM+G7rlXhu4tXVeG7i+G7geG6oTFVw6HDneG6oTJV4bq9MuG6p+G7llXhur3hurnhuqPhuqExVS7Do1U7w6NV4bqhMjNbw6pVZTIzw6BV4bq9aOG6oTFVMTNX4bqhMlUxM1kzVTvhu67huqNVO+G7g+G7rlXhur0yfVUxM+G6qzNV4buLV1VhMsOqVeG7i2k7VWRVO1Y7VTJY4bqhMVXDoOG7hztVZTIzw6BVOnvhuqFVw6FbxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8M3vDqlUuMyLDoFU74buD4buuVcOBd0VV4bqh4buyw6BV4bqh4buualXDoVdVLjNd4bqhVVnhuqEyVeG7neG6oVV04bqlVeG7i+G6qzNV4bqhMsOs4bqhMVU64bqlVWUyM8OgVS7hu7g7VeG6u+G7tDtVO+G7g+G7rlUuJOG6vVXhuqFm4bqrO1U7w6NV4bq74bq1VcOhZmPhuqExVWUyM8OgVTvDquG6oTFVOyRlVTsy4bqjVeG6vTI2VeG6veG6uWZi4bqhMVXhuqHhuqUzVS424buuVcOh4bqr4bqhVeG6oTIk4bq9VeG6oVdqxqBV4bqgMeG6o1czVeG6ueG7rlU7xIPhuqFVO8OjVTtWO1U7MmbhuqnhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVWUyM8OgVS7hu7g7VeG6u+G7tDtV4bqhMmZVO8SD4bqhVTvDo1U7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlVlMjPDoFUu4bu4O1Xhurvhu7Q7VeG6oTJm4buYVeG6vOG6o1fhuqFVO1nhuqEyVS4zXeG6oVVZ4bqhMlXhur0yfVUxM+G6qzPhu5ZVcjJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlVlMjPDoFU7MuG6r+G6oVXDoeG6rztVeOG6veG7rsOhM+G7ruG7llVyMuG7gcOgVWUyM8OgVcOz4bq6dcOz4bqg4buWVXIyZuG6qeG6oTFV4bq94bq5NeG6oTJVZTIzw6BV4buKM13hur1V4bqg4buuw6BVLmbhuqnhuqExVS5YM8agVeG7neG6oVV04bqlVeG7i1dVeOG6veG7rsOhM+G7rlU74buF4bqhMVXDoVdV4bq9M3vDqlUuMyLDoFUu4bu4O1U6M13hur1V4bq94bq54bqj4bqhMVXDoSBVYTLhu64zVcOgWDtV4buL4bqrM1XhuqEyw6zhuqExVeG6vTN94bq9VcOg4buHO1XhuqExMl1V4bq9MsOqKuG6vVXDoOG7ruG6oTFVLuG7uDtV4bq94bq5ZuG6oTFV4buL4buy4bqhVTLDo+G7rlXhu4tXVcOgV8OqVeG6u+G7tDtVLjNd4bqhVVnhuqEyVTvhu4Phu65VMuG7rjNVw6nDquG6tTtVMTPhu65V4bqhV2rGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DDmeG7pFVlMjPDoFUsaVXhur0yM1U64buu4bqjVTHDosOgVS5YM1UsM13huqFVO+G7g+G7rlU7VjtV4bqhW+G6oVUuM13huqFVWeG6oTJV4bud4bqhVXThuqXhu5ZVRTJWZeG7llV44bq94buuw6Ez4buu4buWVeG6ujPhuqEx4buuZeG6o+G6uSHhu5ZV4bq8MlYzLcOh4buu4bqh4buWVUUyM8OhM2VlM+G6oSHhurvhu5ZV4bqgMirhur1VcVnhuqHhu5ZVd1fhuqFVw4nDquG6tTvhu5ZVeOG6ueG7ruG6oeG7llVy4buu4bqh4buuLOG7rlXhu4tXVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdDNd4bqhVVnhuqEyVeG6oWbhuqs7VTsy4buDVeG6oTJXVeG6oeG7ssOgVeG6oeG7rmpVMjNd4bqhVSwzXeG6oVXDoFjhuqEyVcOgPlVkVeG6vSThur1VO1lVO1Y7VTJY4bqhMVXDoOG7hztVO+G7g+G7rlXDgXdF4buYVeG7pFVlMjPDoFUsVzNV4bucZTIzw6BV4bq94bq5w6pqXeG6oeG7ouG7llXDmcOaVWUyM8OgVeG6oTHhu7ThuqFV4bucZTIzw6BV4bq94bq5w6pqXeG6oVXhuqEx4bu04bqh4buWVeG6vVczVcOhM13DquG7llUy4bqjWOG6vVUyNeG6oTLhu6JVLGlV4bq9MjPhu5RVw5nhu6pVOuG6pVVlMjPDoFVkVTtWO1Xhur0yIlXDoeG6o1gzVS5mYztV4bq9w6pqIuG6oVU7MuG6r+G6oVUuIlU7MjN9w6pV4bq94bq54bqj4bqhMVU7VjtVOzJm4bqp4bqhMVXhur3hurk14bqhMlXhurzhuqNX4bqhVTtZ4bqhMlUuM13huqFVWeG6oTJV4bq9Mn1VMTPhuqsz4buWVUUyM8OgVeG7ijNd4bq9VeG6oOG7rsOgVS5m4bqp4bqhMVUuWDNV4buLV1VyMuG7gcOgVWUyM8OgVcOz4bq6dcOz4bqgxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMeG6o1czVeG6ueG7ruG7llUuPWpVO+G7heG6oTFVw6FXVcOhJeG6oVUuJcOqVeG6vTN74bqhVWEyVuG6oVUxM1lVd1dV4bqg4bqlM1UuZmM7VeG6vTJmZOG6oTFV4bq9Mmc7VWUyM8OgVTvhu4HhuqExVeG7i+G6qzNV4bq94bq5NeG6oTJVLDMg4bqhVeG6vTJiM1Xhur3hurnhu67huqExVXjhur3hu67DoTPhu67hu5ZVVuG6o1UsVzNV4buKM13hur1V4bqg4buuw6BV4buLV1U9w6BV4bqhMlg7VXdX4bqhVcOJw6rhurU7xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugw4F3RVXhuqHhu7LDoFXhuqHhu65qVTvhu4XhuqExVS5W4bqhMlUsJMOqVcOhJeG6oVUuJcOqVeG6vTN74bqhVTvDo1XhurtpVcSpw6ok4bq9VTIzXeG6oVU74buD4buuVXIyY1UsaVVW4bqhVWUyM8OgVeG6veG6ueG6o+G6oTFVYTLDquG6s+G6oVVhMuG6p1XhurzhurlYM1XhurtW4bqhMVXhur1WO1V3w7PhuqB44buv4buv4buWVcOg4bql4bq9VeG6veG6ueG6o+G6oTFV4bqhMsOs4bqhMVUy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVUuZuG7rlXDgXdFVTJm4bqr4bqhMVXhur3huqszVTJm4bqr4bqhMVU7MsOqanvhuqFV4bqhMTIzXWVVMuG6qeG6ocagVXIyY1UsaVVW4bqhVTEz4bqrM1Xhur0yM13DqlXhur1WO1VlMibDoFU74buD4buuVTtWO1XhuqEyV1XDoVfDoFVlMjPDoFXhur3hurnhuqPhuqExVeG6oWbhuqs7VeG7i1dVw6nDquG6tTtV4bq9feG7llXhuqEy4bu2w6BV4bq9MsOqVTLhur/hur1VO1Y7VeG6oTJXVS4lw6pV4bq9Zsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oMOBd0VVw6nDquG6tTtV4bq9fVV3V1XhuqDhuqUzVcOhJeG6oVXhur0yZ1XFqFXhur0yw6pVMuG6v+G6vVXhuqEyM1vDqlXhuqExMl1V4bq7OOG7llXhuqEyV1XDoVfDoFVlMjPDoFXhuqHhuqczVeG6vTN94bqhMVXhur0yfVUxM+G6qzPGoFVyVjtV4bq9MlfhuqEyVeG7izN74bqhVXF2QVUxw6LDoFXhuqEyM1vDqlXhuqEyV1XDoVfDoFVlMjPDoFXhur174bqhVeG6vcOq4bqnM1XhuqEyZlXhurPhuqExVeG6uCgxM+G6u+G7iOG7ruG6uTHhuqEzIeG6uVUtVS5Y4bqjVSwzIOG6oeG7llXhuqEyV1XhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq94buWVeG6oTJXVToze+G6oVVhNjsyVUUyVmXhu5ZV4bqz4bqhMVXDsyzhuqPhuqPhurlVduG6o2Xhu67DoeG7rmHhurkz4bq7MuG6oeG7ruG6oVUtVS5Y4bqjVSwzIOG6oeG7llXhuqEyV1XhurtZ4bqhVcSpw6ok4bq94buWVeG6oTJXVToze+G6oVVhNjsyVeG7neG6oVV04bql4buWVTpXVXh64buucuG7rsOheuG7rizhuqNVLVUsMyDhuqFV4buLM3vhuqFVRTIzw6EzZWUz4bqhIeG6u+G7llU6V1XDgOG7rsSpM+G6oSFV4buIM8Ohw6Ez4buuw6DhurvhuqPhuqFVLVUuWOG6o1UsMyDhuqFVw7PDquG6u+G6veG6ueG7rsOhM+G7ruG7llXhurPhuqExVcOKLDNVw7PDoeG6o+G6oTNVLVUuWOG6o1UsMyDhuqHhu5ZV4bqhMldVOjN74bqhVWE2OzJVeOG6u+G6ueG7riHDoeKAplXhu4rhuqszVcOg4bql4bq9VeG6u+G6tVXDoWZj4bqhMVVlMjPDoFXhur0y4buuw6BVMTPhu65VLlbhuqExVWEiVeG7i1dV4bqhMsOs4bqhMVUxZuG6qeG6oTFVw6Dhu7jhur1V4bqhMmZV4buLKmpVLuG7ruG6oTFVOzLhuqNV4bq9MiRqVcOBd0VVw6nDquG6tTtV4bq9fVV3V1XhuqDhuqUzVS7hu67huqExVeG6oTFXalU7V+G6oTFVO8OjVcOqalXhur004bqhVeG7i1dV4bq7ZztVMuG6v+G6veG7llUxw6NlVWUyJeG6oVUuZuG7rlUuM13huqFVWeG6oTJV4buKM13hur1V4bqg4buuw6BVMSXhuqFVMuG6qeG6oVXhu4vhuqszVeG6vTJ9VTEz4bqrM8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDIh4bqjVeG6oDLhu67huqEs4buu4bqh4bueL2Xhu6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016
2016-10-30 07:13:00

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 vừa kết thúc cách đây ít phút. Đại diện Việt Nam - Nam Em xuất sắc lọt Top 8 chung cuộc và là thí sinh châu Á duy nhất vào Top 8.

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội
2016-10-26 15:05:00

PTO- Ngày 26-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long