Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1IuG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7lzHhuqR4T+G7l+G7suG7peG6uOG7l+G7s8awT+G7l+G7uXfDk+G7l+G7ueG6vOG6uOG7l+G6uOG6pHjhurjhu5fhu7V14bu14buXT+G6rOG6uOG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXRcO54bu14buXTMOTdOG6uOG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu4/huqbDicOC4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu1b+G7s3ThurpL4bqkw5NP4bqk4bq6b+G7muG6uC/hu7dBTsSQT+G6uksv4bq4QeG7nE4v4budxqHhu51zL+G7n3Phu7fhu5/GoeG7n+G7n3Lhu51yT+G7m3Hhu53GoeG7n3JF4bubb0RLw4Lhu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUsoQXThu7fhu5XDtcOqxanhurjhu5dL4bqkw4rhurjDguG7lzFH4bqm4buX4bu1deG7teG7lzHhuqR4T+G7l+G7suG7peG6uOG7l+G6uOG6pHjhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhurjhuq7hurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7l+G7uXThurjDguG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4bqo4bq44bqk4buX4bqkw5Phu4ThurjDguG7l+KAnOG7teG7lOG7teG7l8SQUOG7l+G6uMOC4bqk4bqmw4PDieG7l09N4bq+4bq4w4Lhu5Vu4buXTuG6uuG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l07hu4Thu5dF4bqm4bqww5Phu5fhu5rDveG6uOG7l8SQ4bqk4bul4buXTMOTdOG6uOG7l+G6pMON4bq44buXTuG6uuG7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l+G7s3Xhurrhu5fhu7V14bq64buXT03hu5DDjOG7teG7l+G7ueG6vG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtTHDgsO64bue4buX4bud4budL3Fu4buXw6rFqeG6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buXMUfhuqbhu5fhu7V14bu14buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buX4bu54bun4buX4bq44buv4bq4w4Lhu5fDieG7kuG7teG7l+G7uXXhurjhuqThu5fDguG6pnXhu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G7muG6vuG6uMOC4buX4bu1w5V04buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxILhu5cx4bqkeE/hu5fhu7Lhu6Xhurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT+G6pHXhurjDguG7l0/huqThu5Lhu5fhuqR04bqm4buXReG6psOD4bq44buXT+G6psSCS27hu5fhu7XhuqThurrhu5dN4bup4bq4w4Lhu5fhurjhuq7hurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7l+G6uOG7kMOM4bu14buX4bq4w7rhu57hu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhu7d2w5Phu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhuqRG4bqm4buXTnTDk+G7l8OC4bqmdOG6puG7l+G7ueG6usO54bq44buXTuG7jk/hu5fDguG6puG7pcOJ4buX4bu34bq64buX4bu5w7nhuqbhu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Nv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhuqdN4bq64bq4w4Lhu5fhu7Phu6Xhurjhu5fhu7N14bq64buX4bu1deG6uuG7l0/huqR14bq4w4Lhu5dwL+G7ncah4budxqFu4buXw6rFqeG6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buXMUfhuqbhu5fhu7V14bu14buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buX4bq44bqkeOG6uOG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6uOG6ruG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SC4buX4bu5dOG6uMOC4buXT03hurrhurjDguG7l0/huqjhurjhuqThu5fhuqTDk+G7hOG6uMOC4buX4oCc4bu14buU4bu14buXxJBQ4buX4bq4w4LhuqThuqbDg8OJ4buXT03hur7hurjDguG7lW7hu5dO4bq64bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buXTuG7hOG7l0XhuqbhurDDk+G7l+G7msO94bq44buXxJDhuqThu6Xhu5dMw5N04bq44buX4bqkw43hurjhu5dO4bq64buX4buaw4zhuqbhu5fhu7N14bq64buX4bu1deG6uuG7l0/huqR14bq4w4Lhu5dPTeG7kMOM4bu14buX4bu54bq8buG7l8SQ4bqk4bqm4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buX4bu3SuG7l+G7s+G7gOG7l+G6pOG6usO64bq44buXT+G6usO64bq44buXT+G6qOG6uOG6pOG7l09Nw7nhurjDguG7l8SQ4bqkeeG6uOG7l+G7tXZL4buXReG6psOD4bq44buXTMOTdOG6uOG7l0/DjOG6puG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l+G7tDLDqinhu7Yt4bubc2/hu5fhuqV04bq4w4Lhu5dP4bqkdeG6uMOC4buXcS/hu53GoeG7ncahbuG7l+G6uOG6ruG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SC4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buX4buaw73hurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT+G6qOG6uOG6pOG7l+G6pMOT4buE4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6psODw4nhu5dPTeG6vuG6uMOCbuG7l+G6uOG6pOG7kOG6uMOC4buX4bu54bun4buX4bu14bq84buX4bu3dsOT4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5fhu7nhuqbhu5dFw4Phurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7VwL+G7m+G7m+G7l+G6pMO54bq4w4Lhu5fDieG7juG7teG7l+G7teG6pOG6rOG6uOG6pOG7l+G7tcOVdOG7l+G7s3Xhurrhu5fhu7V14bq64buX4bu54bun4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq44buv4bq4w4Lhu5fDieG7kuG7teG7l+G7uXXhurjhuqThu5fDguG6pnVu4buX4buzdOG6uuG7l8OCRsOJ4buXT+G6psODw5Phu5fhu7fhu4zhurjDguG7l0/hu5Dhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu5rDuuG7l+G6uOG6pHjhurjhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7XDlXThu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buX4bua4bqu4buX4bu1deG7teG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXxJDhuqbhurDhurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l+G7t+G6unThurjhuqRv4buX4bu04bul4buX4bqkdOG6puG7l8OJ4buO4bu14buX4bq4w7rhu57hu5fhu7nhuq7Dk+G7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G7ueG6puG6rsOT4buX4bu14bqkQuG6uOG6pOG7l0/huqRB4bq64buX4bqk4buQw4zhurjDguG7l0/FqeG6uMOC4buXT03hurrhurjDguG7l0/huqR14bq4w4Lhu5dP4bqk4buS4buX4bqkdOG6puG7l0XhuqbDg+G6uOG7l0/huqbEgktv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Uw4buS4bu14buX4bu5deG6uOG6pOG7l8OC4bqmdeG7l+G7muG6ruG7l09N4bqm4bq24bq44buX4bua4bq+4bq4w4Lhu5fhu6LDk3ZP4buXxJDhuqR5w5Phu5fhu7XDlOG6uMOC4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq44buv4bq4w4Lhu5dFw4Phurjhu5dFd+G6uOG7l+G7uXfDk+G7l0/huqbDg+G6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7o+G7l+G6uMWpw4nhu5dMw5N0buG7l+G7teG7peG6puG7l0/huqThuqbhurDhurjhu5dP4buY4buXw4nhu5Lhu7Xhu5fhu5Xhu7l04bq4w4Lhu5fDguG6puG7pcOJ4buX4bq44bqkdOG6uOG6pOG7leG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4bqkdeG6uMOC4buX4bqldcOT4buXRcOD4bq44buXw4nhu5Lhu7Xhu5figJxP4bqk4bq6dU/hu5fhu7l14bue4buX4buaw7rhu5fhu7PGsE/hu5fhu7l3w5Phu5dPxanhurjDguKAneG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4bqkdeG6uMOC4buX4buy4bul4bueb+G7l+G7uHXhurjhuqThu5fDguG6pnXhu5fhu5rhuq7hu5fhu7l3w5Phu5dP4buQ4buX4bu14buC4bq4w4Ju4buX4bq44bqkeEvhu5fEkOG6pHnDk+G7l+G7msO64buXTuG7peG6uOG7l+G7osOTdk/hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7tcOU4bq4w4Lhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7nhuqbhuq7Dk+G7l+G7teG6pELhurjhuqThu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5dFw7nhu7Xhu5dMw5N04bq44buX4bqkw43hurhv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu7LDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqk4buX4bu54bq8buG7l+G7s3Xhurrhu5fhu7V14bq64buX4bu1w5ThurjDguG7l+G7ueG6ruG7l+G7tXhL4buX4bu5xILhurjhu5dP4bqo4bq44bqk4buX4bqk4bqo4bq44bqk4buXw4nhu5B04buXRcOU4buXT8O54bqm4buXxJDhuqTDk+G7l+G7muG7lOG7teG7l+G6p+G7r+G7nuG7lzF0w4nhu5cx4bqkeE/hu5fhu7Lhu6Xhurjhu5fhuqRG4bqm4buX4bu5d8OT4buXT+G6pHXhurjDguG7l+G6uMO64bue4buXRcO64buXw4lHT+G7l+G7nsSCw5Phu5dP4buE4buX4bu14bq84buXT+G6pOG6tuG7l8SQw4Hhurrhu5fhu7nDuuG7l+G6pEbhuqbhu5dL4bqk4buO4bu14buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxILhu5fhu7XhuqR4w4nhu5dFw7nhuqZv4buX4bqnw5Phu57hu5fhurjhuqThuqbDg+G6uG7hu5fDguG6psOM4bqm4buX4bu14bqk4buS4bu14buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buX4bu14bqk4bq64buXTeG7qeG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhu7XDlXThu5dP4bqk4bqmw4Phurjhu5dPdOG6puG7l+G7ueG7hOG6puG7l+G7msOM4bqm4buX4bq44bqu4bq44buXxJDhuqbhurjhuqThu5dPxILhu5dO4bqi4buX4bu14bqkQuG7l8So4buXw4nhu5Lhu7Xhu5fEkOG6pHXhu5fhuqTDueG6uOG7l+G7teG6pMSCb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14buydeG6uuG7l+G7tXXhurrhu5fhu7XDlXThu5fDqsWp4bq44buXS+G6pMOK4bq4w4Lhu5cxR+G6puG7l+G7tXXhu7Xhu5cx4bqkeE/hu5fhu7Lhu6Xhurjhu5fhurjhuqR44bq44buX4bu54bqq4bq44bqk4buX4bu5w7rhu5dL4bqk4buO4bu14buX4bqkRuG6puG7l+G7tcOVdOG7l+G6uOG6ruG6uOG7l8SQ4bqm4bq44bqk4buXT8SC4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhurjDuuG7nuG7l07huqLhu5fhu7XDiuG6uOG7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buXT03hurrhurjDguG7l+G6uMOCxrDhurjhu5fhuqTDueG6uG/hu5fhuqfDk+G7nuG7l+G6uOG6pOG6psOD4bq4buG7l0/huqjhurjhuqThu5fhuqThuqjhurjhuqThu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7PhurDhurjhuqThu5fEqOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G6uMOC4bq6w7rhuqbhu5fhurjhu5DDjOG7teG7l+G7msO94bq44buXTuG6ouG7l+G7peG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMSo4bq4w4Lhu5fhu7nEguG6uOG7l+G7tXXhu7Xhu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/Egm/hu5cwR0/hu5dMw5N04bq44buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu14bqk4bqs4bq44bqk4buXS+G6pMOV4buX4bu5deG6uOG6pOG7l8OC4bqmdeG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fEkOG6pOG6puG7l+G7ucO64buXTsOT4bue4buXT+G6pOG6unXhuqbhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7l+G7ueG7p+G7l+G7teG6pMO5w4nhu5fhu7l14buebuG7l+G7uUfhurjDguG7l0Xhu5Thu7Xhu5fhuqRJ4buXT03hu4jhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu6LDk+G7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5dL4bqk4buO4bu14buX4bqkRuG6puG7l+G7msO94bq44buX4bu1w4rhurjhu5fEkOG6pHXhu5fhu57EgsOT4buX4buaw7rhu5fhu7l04buXTuG7hOG7l0XDuuG7l+G7t+G7lHThu5fhu5rDuuG6uuG7l0/huqbDg8OT4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4buQ4buX4bq44bqk4buv4bq4b+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqnTeG6uuG6uMOC4buXxJDhuqThuqbhu5fhu7nhurxu4buX4bu1deG7teG7l+G7s+G6puG6sOG6uOG7l0vhuqR1S+G7l8SQ4bqm4bq2w4nhu5dO4bq6dU/hu5fhu7fhuqrhu7XhuqThu5fhu7Qyw6op4bu2LeG7m3Phu5dPw7nhuqbhu5cx4bqkeE/hu5fhu7Lhu6Xhurjhu5fhu7nhu6fhu5fhu6XhurjhuqThu5fhuqThu5DEqOG6uMOC4buX4bu5xILhurjhu5fhuqR3w5Phu5fhuqTEgk/hu5fhu7V14bu14buX4bu34bq6dOG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqm4bqwS+G7l+G7teG6pOG7r8OT4buX4buuw5Phu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhuqThurrDuU/hu5fhu7lH4bq4w4Lhu5dPw7nhuqbhu5cx4bqkeE/hu5fhu7Lhu6Xhurjhu5fhu5rDuuG7l+G7teG6vOG7l0/huqThurbhu5fEkOG6pOG6psSC4bq44buX4bqk4bq+4buXTsOT4bue4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l0XDueG6puG7l8SQxILhu5fhuqThurrDueG7teG6pOG7l+G6pOG6usO5T+G7l+G7uUfhurjDguG7l8So4buX4bq44buQw4zhu7Xhu5fhurjDuuG7nuG7l09N4bq64bq4w4Lhu5dP4buQw43hurjDguG7l0V04bqmb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MeG6pOG6puG6rsOT4buXTMOT4buE4bu14buXw4LhuqZ04buXT03Dg+G6uOG7l0/huqTEguG7l8OC4bqmw4zhuqbhu5fhu7nhu6fhu5d1S+G7l+G7ueG7q0/hu5fhu7V14bu14buXReG6sOG6uOG6pOG7l+G6pMO54bq44buX4bu14bqkxILhu5fhu7nhuqbhu5dFw7nhuqbhu5fDguG6psagdOG7l0XDkuG7teG7l+G7ucO54bqm4buX4bu34bqq4bu14bqk4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tz4buX4buz4buM4bq4w4Lhu5dL4bqkdU/hu5fDicO54bq44bqk4buXw4nhuqJu4buXTuG6uuG6uMOC4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buXRcO64buXw4lHT+G7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhurjhuqTGoOG6uMOC4buXTMOT4buE4bu14buXw4LhuqZ04buX4bu54buQdOG7l0104buX4bq44bqkxqDhurjDguG7l0zDk+G7nuG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6uMOC4bqk4bqmw4PDieG7l+G6uMOC4burT+G7l+G6uOG6pHZP4buXxJDhuqThuqbhu5fhuqTDueG6uOG7l+G7teG6pMSC4buX4bq44bqkeEvhu5fhu7Xhu6XhurjhuqThu5fhu7nhu4Thuqbhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7t8OT4buXxJDhuqR14bu14bqk4buX4buaw7rhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7teG6vOG7l0/huqThuqrhu5dP4bqk4buU4bu14buXT+G7mOG7l+G7m+G7nXPhu5dMw5Phu4Thu7Xhu5fDguG6pnThu5fhu5rDuuG7l+G7muG7jOG6uMOC4buXReG7p+G6uOG6pOG7l0/huqRIb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MEdP4buX4bu1w5NH4bu14buXxJDhuqThu6Xhurrhu5dOdU/hu5fDgnfhurjhu5fhu7nhu6/hu57hu5fhu7XDlXThu5coR+G6puG7l+G7uUbhurjDguG7l+G7t+G6unThurjhuqThu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu7XhuqThu6/Dk+G7l+G7rsOT4buXT8O54bqm4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq44buXw4JGw4nhu5fhu6NxcOG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG6psOD4bq44buX4bu14bqk4bq64buXT+G6pHbhu55u4buXcuG7oeG7ieG7l07hu4Thu5fhu7fhurp04bq44bqk4buX4bq4w4LhuqThuqbhurBL4buX4bq4w7rhu57hu5fhu7nhu6fhu5fhu7XhuqThuqrDk+G7l+G6uOG6pMag4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G7uUfhurjDguG7l0/huqbDg8OT4buX4bu14buU4bu14buX4buzxKjhuqbhu5fhu7V14bu14buX4buz4bqm4bqw4bq44buXS+G6pHVL4buX4bu1w5V04buX4bu04bqk4bqs4bq44bqk4buXS+G6pMOV4buXMeG6pHhP4buX4buy4bul4bq4buG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7nhurzhu5fhu5/hu5/hu4nhu5fhu7N14bq64buX4bu1deG6uuG7l09I4bq44buXT+G6pHZP4buX4bua4bqu4buXT8O64bqm4buX4bu14bqk4bqs4bq44bqkb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MeG6pMag4bq4w4Lhu5dMw5Phu57hu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhuqTDueG6uOG7l+G7teG6pMSC4buX4bu54bqm4buXRcO54bqm4buX4bq44bqk4bupw4nhu5fhurjDgsWp4bq44buX4bu14bqk4bur4bq44buXTuG7lOG7l0Xhu6/hu57hu5dFdOG6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G7t+G6quG7teG6pOG7l+G7tDLDqinhu7Yt4bubc+G7l+G7ueG7p+G7l8SQ4bqk4bqmxILhurjhu5fhurjhuq7hurjhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/EguG7lzHhuqR4T+G7l+G7suG7peG6uOG7l03DjeG6puG7l+G7msO64bq64buXTsOT4bue4buXT+G6pOG6unXhuqbhu5dFd+G6uOG7l+G7uXfDk+G7l0/huqbDg+G6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5/hu5fhurjFqcOJ4buXTeG7kErhuqbhu5dMw5N0b+G7lzHhu5DDjOG7teG7l+G6uMO64bue4buX4buaw73hurjhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7Xhu4Thu5fDgsaw4bq4w4Lhu5fhurjDgsWp4bq44buX4bu14bqk4bur4bq44buXRcO64bq44buXTuG6vOG6uMOC4buXReG7r+G7nuG7l+G6uOG6pOG6puG6ssOJ4buX4bu0MsOqKeG7ti3hu5tz4buXT+G6pOG7kuG7l+G6pHThuqZu4buXxJDhuqThuqbhu5dPSOG6uMOC4buXTuG7hOG7l+G7tXThu5fhurjhuqThuqbhurLDieG7l+G7ueG7p+G7l+G7muG7kOG7iE/hu5dMw5N14buX4bud4buhb8ahxqHGoeG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqmby/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUtUw5NP4bqk4bq6TeG7lcO14bqn4bqkQeG6uuG7l+G6p+G6p+G7gcOqMeG7jy9Lw7U=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long