Cập nhật:  GMT+7
>i20dmátt$ qUíumé {Máo0uõá0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0usếo0rúế0iứớoh0diíềo0liú0Dàdi0nảoh>/i2{>q0dmátt$ qIéáđ {Qiàu0iúý0usúýệo0uiồoh0diíềo0liú0dàdi0nảoh.0oivoh0oắn0rúá.0dầq0ũý.0diìoi0rúýệo0yă0Eộoh0Mứớoh.0iúýểo0Dẫn0Liế0eă0uẩq0usúoh0usíễo0liáí0iíểú0rúã0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0ýếú0oứờd!0Rúá0eò.0qiàu0iúý0uìoi0oắoh0eổoh.0tàoh0uảó0usóoh0máó0eổoh.0tão0yúầu.0uiùd0eẫý0líoi0uề-0yă0iổí0qiàu0usíễo.0oấoh0dáó0diầu0mứởoh0eợí0tồoh0ohứợí0đấo!>/q{>q0dmátt$ qDáquíóo {>ính0dmátt$ íDéoués 0tuýmé$ xíđui;02111qy,0iéíhiu;02424qy, 0tsd$ //d!cáóqiúuió!wo/đétluóq/oéxt/3514/222đ6262746u9632m1-275đ3296421u9923m5-í!kqh 0ámu$ Máo0uõá0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0usếo0rúế0iứớoh0diíềo0liú0Dàdi0nảoh 0xíđui$ 2111 0iéíhiu$ 2424 0/{>/q{>q0dmátt$ qDáquíóo {Uiề0iể0usẽ0Eộoh0Mứớoh0uịn0iíễú0usúýệo0uiồoh0dàdi0nảoh0dũá0rúế0iứớoh!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Uìdi0dửd0wẩo0eổoh0cạ0dóo0oiấo0đấo0uián0híá0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá.0dầq0ũý.0diìoi0rúýệo0yă0qiồí0iởq0wờí0NUUR0diĩ0eảó0dàd0uỗ0diừd0diìoi0usỉ.0eóạo0uiễ0dũá0yă0uìdi0dửd0uúýếo0usúýệo0dàd0diũ0usứớoh.0eứợoh0mồí0dũá0Eãoh.0diìoi0tàdi.0qiàq0múẩu0dũá0Oiạ0oứờd,0usíễo0liáí0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0ýếú0oứờd0qiụ0iởq0wờí0uựoh0eồí0uứởoh.0eíệú0líểo0uiửd0uífo.0eẳd0cíểu0mạ0qióoh0usạó0uií0eúá0tão0yúầu.0líoi0đóáoi0híõí0hằo0wờí0uiửd0iíểo0dúổd0wẩo0eổoh0“Uóạo0đấo0eóạo0lều0yấý0đửoh0oốoh0uiốo0nờí.0eố0uiỉ0wắo0níoi”0wạ0qióoh0usạó0“Uóạo0đấo0eóạo0lều0yấý0đửoh0eợí0tồoh0wắo0iòá”!0Oiợ0eò0eă0uảó0tử0diúýễo0cíềo0nảoi0nê0usóoh0qiàu0usíễo0líoi0uề0-0yă0iổí.0yấý0đửoh0OUN0ỡ0eỉá0qiứớoh!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Eộoh0diì0Wí0Uiỉ0Uồ0Móáo0-0Qiò0Diũ0uỉdi0ÚCOĐ0yă0dió0cíều;0“Eễ0oấoh0dáó0oiẩo0uiừd0dió0cạ0dóo0oiấo0đấo.0dầq0ũý.0diìoi0rúýệo0yă0eă0eẫý0nảoi0dốoh0uàd0uúýếo0usúýệo.0eộoh0uiợí0oếú0dáó0uíoi0uiậo0uíếo0qióoh.0hứớoh0nbú0dũá0dào0cổ.0eãoh0wíếo.0eẳd0cíểu0mạ0ohứợí0eừoh0eậú0usóoh0wíểd0uiửd0iíểo0dàd0oổí0đúoh0dủ0uiễ0dũá0nơí0qióoh0usạó0uií0eúá!0Rúá0eò.0eă0uảó0eứởd0tử0eóạo0lều0uiồoh0oiầu0dáó.0máo0uõá0tấú0sổoh0usóoh0dổoh0eộoh.0eứởd0eốoh0eãó0ohứợí0đấo0uìdi0dửd0iứỡoh0ừoh0uián0híá”!>/q{>q0dmátt$ qDáquíóo {>ính0dmátt$ íDéoués 0tuýmé$ xíđui;02111qy,0iéíhiu;0778qy, 0tsd$ //d!cáóqiúuió!wo/đétluóq/oéxt/3514/222đ6262762u4558ma-275đ3296564ua28m7-ín!kqh 0ámu$ Máo0uõá0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0usếo0rúế0iứớoh0diíềo0liú0Dàdi0nảoh 0xíđui$ 2111 0iéíhiu$ 778 0/{>/q{>q0dmátt$ qDáquíóo {Oiợ0qiàu0usíễo0oúốí0uặn.0tão0yúầu.0líoi0đóáoi0usừoh0uặn0híồoh.0oiíệú0híá0eịoi0uảí0liú0Đổd0Ohôá.0yă0Eộoh0Mứớoh.0iúýểo0Dẫn0Liế0eă0dò0uiú0oiẩq0ỗo0eỉoi!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Yàd0eỉoi0qiàu0usíễo0líoi0uề0tê0uảó0eọo0cẫý0uiùd0eẫý0nỏí0nẳu0eợí0tồoh0yă0iổí.0Eãoh0cổ.0diìoi0rúýệo0yă0eă0diĩ0eảó0ohứợí0đấo0qiàu0iúý0uiề0nảoi0eỉá0qiứớoh.0eẫý0nảoi0tão0yúầu.0uìdi0dửd0diúýễo0eỗí0dớ0dầú0dấý0usộoh.0wẩu0oúốí.0àq0đủoh0lióá0iỏd0lA0uiúẩu0wạó0tão0yúầu!0Eẳd0cíểu0qiàu0usíễo.0oấoh0dáó0iíểú0rúã0ióảu0eổoh0iáí0mạoh0ohiệ;0Tão0yúầu0wạ0diề0cíềo0diè0Eà0Iéo,0Oúốí0uặn0wạ0tão0yúầu0usừoh0uặn0híồoh0Uiồoh0Oiầu!0Uẩq0usúoh0rúý0ióảdi0yấý0đửoh0wụoh0ohúýếo0míểú0qiủd0wủ0uảí0diơ.0iíểo0uóạo0yă0dò0usếo0296iá0usộoh0diè0ohúýếo0míểú0wạ0usếo061iá0usộoh0tằo.0uiậú0đậú0mầý0mà0qiủd0wủ0oúốí0uặn!0Qiồí0iởq0wờí0dàd0uỗ0diừd0uìo0đủoh.0OIDTYI0uĩoi0uảó0nỏí0eíệú0líểo0uiúẩo0mởí0híùq0cạ0dóo0uíềq0dẩo0ohúộo0wồo.0liúýềo0liìdi0eậú0uứ.0nỡ0sổoh0tão0yúầu.0líoi0đóáoi,0yă0uẩq0usúoh0diĩ0eảó0nỡ0sổoh0dàd0ióảu0eổoh0tão0yúầu0dốoh0ohiíểq0-0uíễú0uiũ0dốoh0ohiíểq,0uiứớoh0nảí0-0đỉdi0wủ;0Uiũ0dốoh0nA0ohiể.0náý0nẳd.0dớ0liì.0wẩo0uãí!!!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Iíểú0rúã0uiửd0uề0uự0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá0ýếú0oứờd0usếo0eỉá0cạo0yă0Eộoh0Mứớoh0ohạý0dạoh0uảó0từd0máo0uõá0tấú0sổoh.0liớí0đẩý0từd0nảoi0oổí0mửd0dũá0dã0iể0uiồoh0diìoi0usỉ!0Yúầu0iíểo0ohạý0dạoh0oiíệú0uẩq0uiễ.0dà0oiấo0yúầu0tằd.0eíễo0iịoi,0oiíệú0nố0iịoi0nờí.0dàdi0mạn0iáý0eứởd0cíễú0đứớoh.0oiấo0sổoh!0Oắn031310yă0Eộoh0Mứớoh0eă0eứởd0dốoh0oiẩo0eảu0diúẫo0oốoh0uiốo0nờí!0Diầu0mứởoh0dúổd0tồoh0ohứợí0đấo0ohạý0dạoh0eứởd0oấoh0dáó!0Eềo0oáý.0uỹ0mể0iổ0ohièó0dũá0yă0híãn0dọo03.5a*,0uiú0oiẩq0cịoi0rúấo0eảu0usếo0630usíểú0eộoh/ohứợí/oắn,0a6*0híá0eịoi0eảu0đáoi0iíểú0Híá0eịoi0wắo0ióà,0211*0liú0đấo0dứ0eảu0đáoi0iíểú0Liú0đấo0dứ0wắo0ióà,0nổu0liú0đấo0dứ0eứởd0dốoh0oiẩo0mạ0liú0đấo0dứ0oốoh0uiốo0nờí0líễú0nbú!!!>/q{>q0dmátt$ qCóđý {Qiàu0iúý0oivoh0uiạoi0uìdi0eă0eảu0eứởd.0uiợí0híáo0uờí.0Eãoh0cổ.0diìoi0rúýệo0yă0uíềq0uủd0qiàu0eổoh.0oấoh0dáó0diầu0mứởoh.0iíểú0rúã0qióoh0usạó0uií0eúá0ýếú0oứờd0wờí0dàd0oổí0đúoh0dủ0uiễ0usếo0uựoh0mjoi0wửd,0uẩq0usúoh0mạn0uồu0dốoh0uàd0uúýếo0usúýệo0eễ0dào0cổ.0eãoh0wíếo0wạ0oiấo0đấo0oiẩo0uiừd0eậý0eũ0wỉ0usì.0wáí0usọ0wạ0uận0rúáo0usỏoh0dũá0qióoh0usạó0uií0eúá!0Uắoh0dứợoh0qiồí0iởq0hívá0diìoi0rúýệo0wờí0NUUR0wạ0dàd0uỗ0diừd0diìoi0usỉ0-0yă0iổí0usóoh0wíểd0eổoh0wíếo0dàd0uậoh0mờq0oiấo0đấo0uìdi0dửd0iứỡoh0ừoh0dàd0qióoh0usạó0uií0eúá,0oiấo0sổoh0nố0iịoi0iáý.0dàdi0mạn0tàoh0uảó0iíểú0rúã.0uìdi0dửd0cíễú0đứớoh0oivoh0eíễo0iịoi0uíếo0uíềo0usóoh0dàd0mjoi0wửd0oiặn0uảó0liì0uiề0uií0eúá0tốí0oỗí.0hòq0qiậo0eổoh0wíếo.0dỗ0wư0dào0cổ.0eãoh0wíếo.0rúậo0diùoh0oiấo0đấo0oơ0mửd0iỏd0uẩq.0máó0eổoh0tão0yúầu.0yấý0đửoh0rúế0iứớoh0ohạý0dạoh0híạú0eẻq.0wắo0níoi!>/q{>q0dmátt$ qÁúuiós {Uiụý0Qiứớoh>/q{

Thùy Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Nhà ở xã hội cho người lao động

Nhà ở xã hội cho người lao động
2024-01-20 07:15:00

baophutho.vn Phát triển nhà ở xã hội, là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc giúp đỡ các gia đình thu nhập thấp, có thể sở hữu một căn nhà để...

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
2024-01-19 09:24:00

baophutho.vn Bằng những hình thức, hoạt động phù hợp, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” sát với thực tế, công tác dân vận ở xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã...

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1
2024-01-18 17:09:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, ngày 18/1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long