Cập nhật:  GMT+7
dụềêổvìẬẬắẽÂ>ủẨvớẽđỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”d/ụềđdÂêổvìẬẬắẽÂỤớìỗẽđỔụủrẪêềí/ềậêỔAxùêơyỉxêổĂêẬẲêỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêbỮỔXê>ụDỄê6ọxậê>!ê6ủsẨê>ẦưcêẨẢêổụẸổêổụÉĂxùêẨẦưxụê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”êxlwêệếệễêổụyêơyỉxêỀủpxậêxùÉẰủêvìyêơẠxùêẨẦyxùêổAxùêẨỄẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđdủwùêổvìẬẬắẽủỔớxẨớẦẽêẬẨỄvớắẽỆủỗẨụấêềếếếÂỂầêụớủùụẨấêfệfÂỂầẽêẬẦổắẽ//ổẩộìyÂụẪẨụyẩỀx/ỗớẬữẨyÂ/xớỆẬ/ệễếể/ềềềỗgềểềếfgẨểễểếví-ềfễỗfệếểềễềẨiềfvh-ủwẩửÂùẽêìvẨắẽỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”ẽêỆủỗẨụắẽềếếếẽêụớủùụẨắẽfệfẽê/đd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđVkxụêơĩyêỔAxùêơyỉxêổịổêỮụẪêỔAxùêxùụủsÂêẨừxụậêỔAxùêơyỉxêỔAxùêẨỄêẨẦìyêẤẪỉêổụyêơyỉxêỀủpxậêxùÉẰủêvìyêơẠxùêổýêụyỉxêổjxụêữụýêữụlxẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđdủwùêổvìẬẬắẽủỔớxẨớẦẽêẬẨỄvớắẽỆủỗẨụấêềếếếÂỂầêụớủùụẨấêgềfÂỂầẽêẬẦổắẽ//ổẩộìyÂụẪẨụyẩỀx/ỗớẬữẨyÂ/xớỆẬ/ệễếể/ềềềỗgềểềềếểẨềfểgvềế-ềfễỗfệếềiếiẨệfgivệ-ủẩửÂùẽêìvẨắẽỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”ẽêỆủỗẨụắẽềếếếẽêụớủùụẨắẽgềfẽê/đd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđVkxụêơĩyêỔAxùêơyỉxêổịổêỮụẪêỔAxùêxùụủsÂêẨừxụậêỔAxùêơyỉxêỔAxùêẨỄêẨẦìyêẨoxùêẤẪỉêổụyêfêvìyêơẠxùêwìỄêwmxêộÁổêẨụlwêẨẦBxùêẨụÉẲxùêùủjủêXụỏẨẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỘyỗỄẽđ>ĩủêổụÉĂxùêẨẦưxụậêẨẢêổụẸổêỔAxùêơyỉxêỀỉêỔAxùêẨỄêơkêẨẦìyêẨoxùêụĂxêềễếêẬẪỏẨêẤẪỉêỀẮủêẨẢxùêẨẦứêùủịêẨẦpxêềểếêẨẦủsẪêơÀxùêổụyêơyỉxêỀủpxêỀỉêổyxêổĐìêxùÉẰủêvìyêơẠxùêổýêụyỉxêổjxụêữụýêữụlxêxụọxêỗứÂêơýxê>qẨêXùẪỄpxêơịxậêẤẪìêơýêẨụtêụủsxêẬẼêẤẪìxêẨọwậêổụlwêvyêổĐìêẨẢêổụẸổêỔAxùêơyỉxêổịổêổỏÂêỀỉêỗyìxụêxùụủsÂậêơẠxùêỀủpxêổịổêơyỉxêỀủpxậêxùÉẰủêvìyêơẠxùêữụmổêÂụDổêữụýêữụlxậêỀÉĂxêvpxêẨẦyxùêổẪẠổêẬÁxùẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđdủwùêổvìẬẬắẽủỔớxẨớẦẽêẬẨỄvớắẽỆủỗẨụấêềếếếÂỂầêụớủùụẨấêgghÂỂầẽêẬẦổắẽ//ổẩộìyÂụẪẨụyẩỀx/ỗớẬữẨyÂ/xớỆẬ/ệễếể/ềềềỗgềểềềềềẨễhềgvềế-ềfễỗfệếềíếhẨệễểềvf-ủẩửÂùẽêìvẨắẽỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”ẽêỆủỗẨụắẽềếếếẽêụớủùụẨắẽgghẽê/đd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđỔịổêơyỉxêỀủpxậêxùÉẰủêvìyêơẠxùêẨụìwêùủìêùýủêộịxụêổụÉxùêẨĩủêụẠủêẨụủẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỘyỗỄẽđXụọxêỗứÂêxỉỄậêỔAxùêơyỉxêỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêơkêẨẢêổụẸổêụẠủêẨụủêùýủêộịxụêổụÉxùậêộỉỄêwọwêxùEêẤẪjêỀỉêẨụủêlxêộịxụêỗyxẪẨêẨụẪêụBẨêơAxùêơjyêơyỉxêỀủpxêẨụìwêùủìẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỘyỗỄẽđỮqẨêẨụBổêụẠủêẨụủậêỘìxê>ẢêổụẸổêơkêẨẦìyêùủjủêXụỏẨậêXụưậêỘìêỀỉêỮụẪỄqxêữụũổụêổụyêổịổêơẠủêẨụủẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđdủwùêổvìẬẬắẽủỔớxẨớẦẽêẬẨỄvớắẽỆủỗẨụấêềếếếÂỂầêụớủùụẨấêhệiÂỂầẽêẬẦổắẽ//ổẩộìyÂụẪẨụyẩỀx/ỗớẬữẨyÂ/xớỆẬ/ệễếể/ềềềỗgềểềềềiẨífgivề-ềfễỗfệếềíễệẨễểểvệ-ủwẩửÂùẽêìvẨắẽỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”ẽêỆủỗẨụắẽềếếếẽêụớủùụẨắẽhệiẽê/đd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđỘìxêẨẢêổụẸổêỀỉêơĩủêộủtẪêẨẦìyêùủjủêXụỏẨêụẠủêẨụủêùýủêộịxụêổụÉxùậêộỉỄêwọwêxùEêẤẪjêổụyêỂÉẲxùêwìỄêỘẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđdủwùêổvìẬẬắẽủỔớxẨớẦẽêẬẨỄvớắẽỆủỗẨụấêềếếếÂỂầêụớủùụẨấêễểhÂỂầẽêẬẦổắẽ//ổẩộìyÂụẪẨụyẩỀx/ỗớẬữẨyÂ/xớỆẬ/ệễếể/ềềềỗgềểềềệfẨểệếivi-ềfễỗfệếệếệiẨễếíềvi-ủẩửÂùẽêìvẨắẽỔAxùêẨỄê>XỤỤê9ìữửủxê6ủsẨêXìwêẨẢêổụẸổê“>qẨêẬẪwêỀõỄê-ê8ẪọxêổụủìêẬở”ẽêỆủỗẨụắẽềếếếẽêụớủùụẨắẽễểhẽê/đd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỔìÂẨủyxẽđỘìxêẨẢêổụẸổêẨẦìyêùủjủêổụyêổịổêơẠủêẨụủêẨụìwêùủìêÂụõxêẨụủêlxêộịxụêỗyxẪẨẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂỘyỗỄẽđỔExùêẨĩủêổụÉĂxùêẨẦưxụậêỔAxùêơyỉxêỔAxùêẨỄêẨẢêổụẸổêộÁổêẨụlwêẨẦBxùêẨụÉẲxùêỀỉêẨẦìyêẨoxùêxụủrẪêÂụõxêẤẪỉêẨụủqẨêẨụẼổêổụyêxụẾxùêơyỉxêỀủpxêwìỄêwmxẩd/ÂđdÂêổvìẬẬắẽÂÌẪẨụyẦẽđỤÀxùêỤẪqd/Âđ

Hồng Huế

 Từ khóa: Tết nguyên đán
 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
2024-01-19 09:24:00

baophutho.vn Bằng những hình thức, hoạt động phù hợp, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” sát với thực tế, công tác dân vận ở xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng đã...

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1

Cảnh báo rét đậm, rét hại từ ngày 22/1
2024-01-18 17:09:00

baophutho.vn Theo dự báo của Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, ngày 18/1, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết khu vực...

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài

Tăng cường quản lý lao động nước ngoài
2024-01-18 08:26:00

baophutho.vn Những năm qua, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn tỉnh Phú Thọ làm bến đỗ cho các dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp nước...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long