Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG7tMOd4buS4buMUOG6sOG7ouG7kEPhu5LhurBQ4buQ4buSw5Lhu6DhurAsI+G6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurLhuqrDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq4vL8OM4bu1w41DUVjhu5Dhu7bhu7Thu5BR4bu1LFAv4buKxKjhu7Lhu6Lhu7RRWC9QxKgu4buyL+G6suG6quG6tuG6pi/huqThuqrhu4rhurLhurLhuqjDguG6tuG6tuG6qOG7tOG6suG6puG6puG6qOG6pELhu57hurLhu7Xhu5xYw5Thuq7hurAvw4DDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG6r+G7plDDlOG6sMOM4buQ4buY4bqwxJFRxJBQw5ThurBz4buSw5Lhu7ThurBbUOG7kOG6sOKAk+G6sOG7mXvhurAs4buSTlDhurDhuqPhu5Nz4bqw4buTxqBQ4buQ4bqwPSjhu7PhurDhu5PDnSVWUMOU4bqw4bqjQ1DhurDhu5Phu7YoTlDhurDDlOG7kkRR4bqw4buTxqBQ4buQ4bqwPSjhurBY4buQROG7tOG6sMON4buS4buM4bu24bqw4bu0ReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqwUMOU4buQ4buW4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4/hu5Phuq/hu5PhurAt4bqw4buFw5TEkCjhurDhurRCLeG6suG7s+G6sOG6o0NQ4bqww4zhu5Dhu4RY4bqw4buQxJBQ4buQ4bqw4buH4buSTlDhurDhu5Dhu5LDkljhurDDjETDjOG6sMSRxajhu5LhurDhu4Hhu5BRQ+G6sOG7kFTDjOG6sCzEkOG6sOG7gX3hurDhu7Thu5Dhu7ZH4bu04bqw4bu0xqBQ4buQ4bqw4bu0xq/hurDDjOG7kCrDjOG6sOG7tMavUMOU4bqw4buiT+G7tOG6sMOMw5lQw5ThurDhu7REw4zhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bqy4bqo4buz4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sFDhu5Dhu5LDkuG7oOG6sCwj4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6quG7teG6sOG7k+G7sOG7kuG6sOG7ij/hurDDjFLhurDhu4jhu6ZQw5ThurDDjOG7kOG7mOG6sMSRUcSQUMOU4bqwc+G7ksOS4bu04bqwW1Dhu5DhurAt4bqw4bubKOG6sCzhu5JOUOG6sOG6o+G7k3PhurDhu5PGoFDhu5DhurA9KOG7s+G6sOG7k8OdJVZQw5ThurDhuqNDUOG6sOG7k+G7tihOUOG6sMOU4buSRFHhurDhu5PGoFDhu5DhurA9KMO94bqw4buIReG7kuG6sOG7iuG7ksOSUOG6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6DDveG6sOG7iEXhu5LhurDhu4rhu5LDklDhurDhu57hurhQ4buQ4bqw4buIRVHhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7suG7pOG6sMONQ1Dhu7PhurBQw5TEkFDhu5DhurDDjD1D4bqw4bu0xqBQ4buQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Xhurrhu6DhurDhurThurbhurLhuqjhu7PhurDhu4fhu5JOUOG6sOG7kOG7ksOSWOG6sMOMRMOM4bqwxJHFqOG7kuG6sOG7geG7kFFD4bqw4buQVMOM4bqwLMSQ4bqw4buBfeG6sOG7tOG7kOG7tkfhu7ThurDhu7TGoFDhu5DhurDhu4jhurjhurDhu5BRxJBQ4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqw4bu04buk4bu04bqwUOG7kOG7ksOS4bug4bqwLCPhurDhu4jDk+G6sMOdQ+G7teG6sMOjw5lQw5ThurDhu7REw4zhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurAsxJDhurBY4buQROG7tOG6sOG7tMOd4buS4buMUOG6sOG7tMav4bqww4zhu5Aqw4zhurDhu5DFqOG7kuG6sOG7tOG7kk9Y4bqw4bu0I8OM4bqw4buK4bu2KOG6sOG7tMOd4buU4bqwLMSQ4bqwWOG7kEThu7ThurDhu7TDneG7kuG7jFDDveG6sFDFqOG7kuG6sOG7iuG7tlDDlOG7s+G6sFjhu5Al4buqUMOU4bqw4bu04buQKsOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tCZQw5ThurDDjSXhu7DDjOG6sOG7iMav4buS4bqw4bug4buw4buS4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Xhurrhu6DhurDhurThurbhurLhuqrhu7PhurDhu4fhu5JOUOG6sOG7kOG7ksOSWOG6sMOMRMOM4bqwxJHFqOG7kuG6sOG7geG7kFFD4bqw4buQVMOM4bqwLMSQ4bqw4buBfeG6sOG7tOG7kOG7tkfhu7ThurDhu7TGoFDhu5DhurDhu7Thu5JPWOG6sOG7tCPDjOG6sOG7iEgo4bqw4bugRVDhu5DhurAs4buSw5LDjOG6sFjhu5DGr+G6sMON4buST1Dhu7PhurDhu7Thu7YoTlDhurDhu7TDneG7tijDk1DhurAsxJDhurDhu7TDneG7kuG7jFDhurDhu6Lhu5BD4buS4bqw4bu04buQP8OM4bqw4buQ4buSw5JQ4bqw4buIRijhurDhu4g94buz4bqwUMOU4buQ4buSTuG7oOG6sOG7tOG7uMOM4bqww4xEw4zhurAs4bq6UOG6sMONw4lQ4bqww4w9Q+G6sOG7k8Od4bu2UMOU4bqwJeG7qlDDlOG7s+G6sMOMPUPhurDhu7TGoFDhu5DhurAsw5PhurDDjETDjOG6sFDFqOG7kuG6sOG7iuG7tlDDlOG6sOG7nuG7kk5Q4bqwWeG7tkNQ4bqw4buIT1DhurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4buQxajhu5Lhu7PhurDhu7TDneG7mOG6sOG7tOG7kCrDjOG7s+G6sOG7ouG7kFFD4bqw4buQVMOM4bqww4zDmVDDlOG6sFDDlOG7kMOS4bqwLMSQ4bqw4buifeG6sOG7tOG7kOG7tkfhu7TDveG6sOG7iMav4buS4bqw4bug4buw4buS4bqwUMWo4buS4bqw4buK4bu2UMOU4bqww5Thur5Y4bqw4bug4bq+4bu04bqw4bu0w53hu5jhurDhu7Thu5Aqw4zhurDhu7Thu5JO4bu24bqww43hu5Lhu4zhu7bhurBQ4buQw4rhu6DhurDhu7TDnUNQ4buQ4bqw4bu04buQPeG6sMOMRMOM4bqwKeG6sOG7ouG7kk9Q4bqw4buIUlDDlOG6sMOUUljhurAh4buCKOG6sOG7ij9Qw5ThurDDjD1D4bqwUOG7kOG7ksOT4bu24bqww4zhu5Dhu7YoTlDhurDDlOG7kkPhurDhu4hG4bu24bqwUMOUxJBQ4buQ4bqw4buI4buk4buS4bqwLOG7sOG7kuG6sOG7tMagUOG7kMO94bqw4buISCjhurDhu6BFUOG7kOG6sMOMRMOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7kOG7rljhurDhu7REw4zhurDhu7TDnVFQw5ThurBQJeG7sMOM4bqwLMSQ4bqwWeG7tuG7pMOM4bqw4bu0T+G6sCzDk+G6sOG7ouG7kFFD4bqw4buQVMOM4bqww4zDmVDDlOG6sFDDlOG7kMOS4oCmw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgeG7kuG7oMOU4bqw4buyw53DjOG7seG6ri8vw4zhu7XDjUNRWOG7kOG7tuG7tOG7kFHhu7UsUC/hu4rEqOG7suG7ouG7tFFYL1DEqC7hu7Iv4bqy4bqq4bq24bqmL+G6pOG6quG7iuG6suG6suG6qMOC4bq24bq24bqo4bu04bqy4bqm4bqm4bqo4bqkQuG7nuG6tOG7teG7nFjDlOG6ruG6sC/DgMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4bqvReG7kuG6sOG7iuG7ksOSUOG6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG7tOG6vlDDlOG6sMOj4bus4bqw4bu04buQ4buS4bqw4buI4bu2Q+G6sMOM4buQUeG6sMSRxajhu5LhurDhu4fhu7ZH4bu04bqww5Thu5JD4bqw4bu0xqBQ4buQ4bqw4buP4buQ4bu44bqw4buT4buQVOG6sC3hurDhuq/hu6pQ4bqwLOG7luG6sOG7iklQ4bqw4buIRuG7tuG6sFjhu5BRUMOU4bqw4bu0w53EkFHhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu4jhu7ZD4bqwUOG6uuG7oOG6sOG6tOG6tuG6suG6qOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buP4buQROG7tOG6sMON4buS4buM4bu24bqww4zhu5DGoOG6sOG7iEVR4bqw4bu0ReG7kuG6sOG7kMWo4buS4bqwUMOU4buQ4buW4buz4bqw4buI4bumUMOU4bqww4zhu5Dhu5jhurDEkVHEkFDDlOG6sHPhu5LDkuG7tOG6sFtQ4buQ4bqww5Thu5Dhu5LhurBQ4buQR1DhurAsxJDhurDDjeG7kuG7jOG7tuG6sOG7iiXhu6pQw5ThurBQ4buQO1DDlOG6sOG7ok/hu7ThurBZ4bu2w4nhurDhu6DEkOG6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sOG7tMagUOG7kOG6sOG7iEXhu7ThurDhu4gl4buuw4zhurDhu7TDnVFQw5ThurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bqy4bqo4buz4bqwUOG7kOG7hFDhurDhu6BFUOG7kOG7s+G6sFDhurrhu6DhurDhurThurbhurLhuqrhu7PhurDhu4fhu5JOUOG6sOG7kOG7ksOSWOG6sOG7tOG7kk9Y4bqw4bu0I8OM4bqw4buexJDhu6DhurDhu7Thu6Thu7ThurDDjMOZUMOU4bqw4bu0RMOM4bqw4bu0R1jhurDhu5Dhu65Y4buz4bqw4buIUcSQUOG6sOG7ok/hu7ThurDhu4jFqOG7kuG6sFDDlCThurDhu7TDneG7mOG6sOG7tOG7kCrDjOG7s+G6sFjhu5BE4bu04bqw4buQ4bu2KOG6sOG7tMOd4buY4bqw4bu04bu2w5LhurDhu7RHWOG6sOG7tOG7kOG7jOG7s+G6sMOUUljhurBY4buQRlDhurAsxJBR4bqw4buyP+G6sFDDlOG7kOG7ksOSWOG6sFjhu5BE4bu04bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqww4w9Q+G6sOG7tMagUOG7kMO94bqw4bu04bq6UMOU4bqww4wl4busUMOU4bqwUOG6ulDDlOG6sOG7nj/DjOG6sOG7kFFF4bu04bqw4buIxahQw5ThurDDjD1D4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqwLOG7kk5Q4bqw4bu04buQxKhR4bqw4buQJeG7sFDDlOG6sMOM4buQ4bu2KE5Q4bqwUMOU4buQ4buSw5JY4buz4bqww4zhu5A94bqw4buIxahQw5Thu7PhurDhu7JEUMOU4bqw4bu0RVHhurAsxJDhurDhu4jFqOG7tOG6sFjhu5BEw73hurDhu4hIKOG6sOG7oEVQ4buQ4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sOG7tCXhurAs4buEUOG6sFjhu5DDiVDhurDDjeG7ksOSUOG6sCzEkOG6sMOU4buSROG7oOG6sOG7iOG7llDhu5DhurAh4bq44bqw4buQxajhu5Lhu7PhurDDjOG7kD3hurDhu4jFqFDDlOG6sOG7iFJQw5ThurDDlFJY4bqwKeG6sOG7ouG7kk9Q4bqwLMSQUeG6sMOMRMOM4bqww4zhu5Al4buqUMOU4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4buz4bqwWeG7tijhurDhu5BRRcOM4buQ4buz4bqw4buiT+G6sOG7kFFFw4zhu5Dhu7PhurDhu4jDk+G6sERQ4bqw4bue4buwUOG6sMOMPUPhurDhu7TGoFDhu5DDveG6sFDhu4JQw5ThurDDjENR4bqww4zhu5Dhu4Thu7ThurDhu54l4buuUMOU4bqww4xEw4zhurDhu5BRReG7tOG6sOG7iMWoUMOU4bqw4bu04buQw5lQw5ThurDhu7Thu5JQ4bqw4bu0w53hu7Yow5NQ4bqw4bu04buQw5lQw5Thu7PhurBY4buQxq/hurDDjeG7kk9Q4bqw4bui4buST1DhurDhu7Thu5Aqw4zhurDhu6Lhu5BRQ+G6sOG7kFTDjOG6sOG7on3hurDhu7Thu5Dhu7ZH4bu0w73hurDhu7ThurpQw5ThurDDjCXhu6xQw5ThurDhu57hu5JOUOG6sOG7ok/hu7Thu7PhurDhu5Dhu65Y4bqw4bu0RMOM4buz4bqw4bu04buYw4zhu5DhurDDjD/DjOG6sCxHUOG6sOG7iMWoUMOU4bqww4xEw4zhurBQw5Thu7bhu6ZQ4bqw4bueP8OM4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4bu0w53hu5Lhu4xQ4bqw4bui4buQQ+G7kuG6sMOMRMOM4bqw4buQUUXhu7ThurDhu4jFqFDDlOG6sMOMPUPhurDhu4fhu5JOUOG6sOG7kOG7ksOSWOG6sOG7kMWo4buS4bqwLMSQ4bqww4xEw4zhurDhu4jhu6pQ4bqwLOG7luG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sCzhu5JOUOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buF4buQ4buCUOG6sOG7iuG7lljhurBQxJAo4buz4bqw4bqy4bqw4bu0R1jhurDhu7Thu5Dhu4zhu7PhurDhurThurDDjEThurBQ4buQ4buCUOG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDhu5BHUOG6sOG6o8OKUMOU4bqw4bui4buQxKhQ4bqww4w9Q+G6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sHPhu5LDkuG7tOG6sOG7hUPhu6Dhu7PhurDhuqRC4bqw4bu0R1jhurDhu7Thu5Dhu4zhurAsxJDhurDhuqbhuqThurDDjEThurBQ4buQ4buCUOG6sOG7iCXhu67DjOG6sFDhu5BHUOG6sMOj4bus4bqw4bu04buQ4buS4bqw4buI4bu2Q+G6sCzEkOG6sGThu5Lhu4Qo4bqw4bui4buQxKhQ4bqww4w9Q+G6sOG7h+G7kk5Q4bqw4buQ4buSw5JY4bqww4xEw4zhurDEkcWo4buS4bqw4buB4buQUUPhurDhu5BUw4zhurAsxJDhurDhu4F94bqw4bu04buQ4bu2R+G7tOG6sOG7tMagUOG7kOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rlhb4bu24bu04buQUcOd4bquw4DDteG7tuG7pMOM4bqw4bqvReG7ksOBL1jDgA==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Triển khai nhiệm vụ năm 2018
2018-01-22 16:23:30

PTĐT - Ngày 22-1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NH NNVN) chi nhánh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Triển khai nhiệm vụ năm 2018
2018-01-18 18:53:26

PTĐT - Sáng 18-1, Thị ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long