Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqVnGsMO9xanhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7geKAk+G7geG6quG7iUPhu4Hhu4Phu4Xhu4HDvW554buB4budxILGsOG7gXnhurbGsGUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8Opw53hu6dqR+G7gWgvaC/hu4Xhu4fhu4Phu4fhuqvhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7geG6quG6oOG7geG7heG7gy/DnTwtxqAp4buBxqHDieG7ieG7gcagxanhu6nDvcWp4buB4bqmxanDieG6q+G7gUZt4buBWcaww73FqeG7gSnFqeG6uuG6sMO94bun4bqr4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7gTjGsHVC4buBfeG6qOG7q+G7geG7nW3hu4HGocWpQ0fDusO94buB4budxILGsOG7gXhyw73hu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bunYuG7gcagxJDDveG7p+G7geG7guG6tsaw4buB4bqq4bq+4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBxqHDieG7ieG7gULFqWrDvcWp4buB4bqmxanhuqDhuqvhu4Hhu4Phu4Xhu4HDvW554buB4bqsQ+G7ieG7gVnGsMO9xanhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7geG7nW3hu4HGoeG7teG7geG6quG6vuG7gcahxalDR8O6w73hu4F54burw73FqeG7gXlrw73FqeG7gXlx4bqr4buB4bud4bqyxrDhu4HhuqrhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtcO94buB4bubw7XDveG7gcO94bunakfhu4HGoWrDveG7p+G7geG7neG6uuG6tMah4buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phuqvhu4HDvcWp4bux4bqm4buB4bqq4bqgw73hu6fhu4Hhu53Egsaw4buBeeG6tsaw4buBQsOKw73hu6fhu4HDveG7p2pH4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/xrDGoOG7o8O9QuG7o+G6qOG6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v+G7hMaw4bubQsWp4bqt4buBw61o4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4FoZmfhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ahYuG7l+G7ieG7s+G6psWpQ0LFqeG7s2Lhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4Xhu4VpL+G7g+G7g+G7g+G7m+G7g+G7g8Ot4buHZuG7heG7h0Jm4buHw63hu4N4Zi3hu4Phu4Phu4Phu4Phu4NiduG6puG7p+G6v+G7geG7iXhC4bq34bq/Wcaww73FqeG7gSnFqeG6uuG6sMO94bun4buB4oCT4buB4bqq4buJQ+G7geG7g+G7heG7gcO9bnnhu4Hhu53Egsaw4buBeeG6tsaw4bq/4buB4buExrDhu5tCxanhurfhur/DrWjhu4fhur/hu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bq34bq/aGZn4bq/4buBL8OpWcODQuG7geG7p+G7tcah4buBV8WpQ+G7geG7ncOA4buBQsWp4bux4buBWcaww73FqeG7gSnFqeG6uuG6sMO94bun4bqr4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7gTjGsHVC4buBfeG6qOG7q2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3huqjhu7PDveG7p+G7gXdI4buB4bq8xqHhu4HGocOJ4buJ4buBw73FqcawdEPhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4bqr4buBWcaww73FqeG7gSnFqeG6uuG6sMO94bun4buBQuG6qOG6uuG6tsah4buB4budw7VH4buB4buC4bqgw73hu4F4auG7gUZt4buBw73DgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG6q+G7geG7gsSQw73hu6fhu4Hhu53DtELhu4FC4bqo4bq4w73hu6fhuqvhu4Hhu53hurLGsOG7geG6quG6oMO94bun4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73hu4HGoeG7t8O94buBw73FqcawdEPhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw71i4buBfeG7s2rDveG7gUZt4buBeETGoeG7gcO0R+G7gcah4bu14buBxanhurDDveG7geG7g+G7h+G7h+G7gcWpw4Phu4HDveG7p8Wpw6jhu7Phuqvhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G7gUZDR3LDveG7geG7p8Oy4bqm4buBQuG7q8O9xanhu4FC4bqoa8O94bun4buBw4Dhu4HDvcWpxrDDuXnhu4F5w4DGsOG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7geG7m+G7s+G7gWzDvcWp4buBxanhurrDgsO94bun4buBxqHDieG7ieG7gXnDg0Lhu4HhuqrhuqDhu4HGocWp4bq04bqr4buBxqHDgMO94bun4buBQkfhuqvhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7geG7neG7tcO94bun4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7geG7gmrhu4HGocSpxqHhu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBeMO1w73hu4HGoeG7k8O9YuG7gTjGsHXGoeG7geG7ncaw4buBeGvGsOG7gcahw4nhu4nhu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buB4bubw7XDveG7geG7p8Oy4bqm4buBd8Wp4bu14buBd8WpbsO94buB4bub4buz4buBxal14buBQsWp4bqgw73hu6fhu4Hhu53hurrhurLDveG7p+G7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7gcahxanhurrhu4nhu4Hhu53hurrhurTGoeG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64bqr4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4buBxanhu7nGoeG6q+G7gcah4bqw4buB4bqqw4Lhu4Hhu4Lhu5NC4buBxqHFqcO0QuG7gcah4bu3w73hu4FCxanGsHND4buBQsWp4bqgw71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDneG7p+G7iUfhu4Hhuqrhu4lD4buBd8WpxrDhu4HGocWp4bupw73FqeG7gULFqeG6vMah4buBeHLDveG7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhuqvhu4Hhu5xsw73hu6fhu4HDiUfhuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G7gVnGsMO9xanhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7geG7nW3hu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhuqvhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4HGocSpxqHhu4HDveG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG6q+G7gXdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfGsMO9xanhu4FCc+G7gS3hu4FGbeG7gcWpw4PGsOG7gULFqeG7o+G7s+G7gULDisO94bun4buB4bunxrDhu4nGsOG7geG7neG7s2vDvWLhu4F94bqo4buzw73hu6fhu4Hhu53hu7Xhuqvhu4FC4buT4bqm4buBQuG6qEPDveG7p+G7geG7gmrhu7Phu4HGocSpxqHhu4F3xanDtUPhu4Hhu53Dg0Lhu4HhuqbFqcSp4bqt4buBKcWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfGsMO9xanhu4FCc+G7gULFqeG7o+G7s+G7gcWp4bq64bq2w73hu6fhu4FCxrDDukPhu4FCxanDieG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhuqvhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buCReG6q+G7gULFqeG6uuG6sMO94bun4buBeWvGsOG6q+G7gcO9w4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqZi4buBKcWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXdzQuG7gcahw7RD4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4buB4budw4Dhu4FCxanhu7Hhuqvhu4HGocOJw73hu6fhu4HGoeG6oOG7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7gcWpdeG7gULFqeG6oMO94bun4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4bqr4buB4budw4PGsOG7gcO94bun4bq44buBxqHEqcO94buB4buXw4Ni4buB4buc4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG6q+G7gULGsHPhuqbhu4FCRcah4buBQmvhu7Phu4F5w4DGsOG7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gULFqUPhu5PDveG7gXjhurTGsOG7geG7ncO64buBxqHEqcah4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4FC4bq64buBw73FqcO1w73huqvhu4HGocSpxqHhu4HFqcOD4buB4bqqbMO94buBRkPDtELhu4FCxrDDukPhu4FCxanDieG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhuqvhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buCReG7gXfGsMO9xanhu4Hhu5vhu7Phu4nDvcWp4buBQsWpxKnhu7Phu4Hhu6fhuqThu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73huqvhu4FCbsO94bun4buBxqHhurrhurLDveG7p+G7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBQmvhu7Phu4Hhuqjhu4nhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4HFqWrDveG7p+G7gcWp4bu14buJ4buBxqHhu7Xhu4HhuqrhurzGoeG7gcaha8O9xanhu4FC4bqo4buJw73FqeG6q+G7gXnDguG7geG6qMODw73hu6fhu4FCxanhu7Hhu4FC4bqo4bq64bqyw73hu6fhu4FCxrByQ+G7gULFqUVi4buB4buaQ0fhu4FC4bqo4bur4buB4buCauG7geG7neG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HGocSpxqHhu4HDveG7p2rDvcWp4buBw73hu6fFqXThu4FC4bqoQ0d0w73hu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcO9xanhurrhuq3hu4F7bMO94buBRkPDtELhu4Hhu4Lhu5NC4buBeMawdUPhu4FGw7VH4buB4bub4bq+w73hu6fhuqvhu4HGoeG6sOG7gXfFqeG7qeG6q+G7gcO94bunxal04buBecODxqHhuqvhu4Hhuqrhu4Dhu4nhu4HGocWp4buG4buJ4bqr4buB4buC4buTw73hu4FCbMawYmJi4buBfcOKw73hu6fhu4Hhu5fhurrhurbGoeG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4bqr4buBxqHDicO94bun4buBxqHhuqDhu4HGocWp4bq04bqr4buB4bud4bq64buJ4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6fhu4HDvcOAw73hu6fhu4FCxanDgMO94buBeGp54buB4bub4buxxqHFqeG7geG7gkXhuqvhu4FCxanhurrhurDDveG7p+G7gXlrxrDhuqvhu4FCxrBz4bqm4buBQkXGoeG7geG7p8awbHnhu4FCw4zhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4HDvcOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBxqHhurDhu4HGocO0Q+G7gXfGsMO9xanhu4FCc+G6qeG7gUJr4buz4buB4budxrB0Q+G7gXfGsHXDveG7gULFqUPhu5PDveG7gXjhurTGsOG7geG7ncO64buBxqHEqcah4buBxanDg+G7geG7m8O1w73hu4F3xrDDvcWp4buB4bub4buz4buJw73FqeG7geG7l8Spw73hu4F4cOG7gcWp4bq04bqm4buBeEhiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6k4dOG7geG6qmzDveG7gUZDw7RC4buBw73DgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG6q+G7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4bqr4buBQuG7qcahxanhu4HGoeG6vsah4buBxqHFqUNHw7rDveG7geG7m+G7scahxanhu4HGoeG6sOG7gcahw7RD4buBxqHDtUfhu4FC4bqo4bqiw73hu6fhu4Hhu6dvw73hu4Hhu4LhurbGsOG7geG7gsawdcah4buB4bq8w73hu6fhu4Hhu5tFw73hu6fhu4HGocSpxqHhu4FCxrBzw73hu4Hhu5fDg+G7gXfFqeG7s+G7ieG7gcWp4bu5xqHhu4F34buK4buBQsWpQ+G7k0Lhu4Hhu4Jq4buz4buB4bqqbMO94buBRkPDtELhuqvhu4Hhu53hu5lH4buBeWvDvcWp4buBxqFsxrDhu4FCa+G7s+G7geG7guG6uuG6ssO94buBQmvhuqbhuqvhu4FC4bqo4bqiw73hu6fhu4HGocO1R+G7gW7DveG7geG6rENs4bqr4buBxqHDtUfhu4HGoWzDvcWp4bqr4buB4bqo4buJQ+G7geG7icO94buBQuG7s2rDveG7gcah4bu14buB4bunxrDEqeG7gULhuqjhu7Hhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HGocSpxqHhu4HFqcOD4buB4bunxrDhu4nhu4Hhu53hu6vDvcWp4bqr4buB4bqmxanDtMO94buB4budw7RD4buBQm7DveG7p+G7gcWpw4Phu4F3xanEqeG6q+G7geG7p8awakPhuqvhu4Hhu6fGsGx54buBxanDg+G7gcO94bunxanDqOG7s2Lhu4FXxalDR3PDveG7gXfFqeG7qcahxanhu4HGocSpxqHhu4HFqcOD4buBxqHFqW7DveG7gcO9Q8OAxrDhuqvhu4FCbsO94bun4buBxqHhurrhurLDveG7p+G7gcahxKnGoeG7geG7l8awdcO94buB4bqmxanEqeG6puG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4FC4bqow4rhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buXdcO9xanhu4FC4bqocsO94buBxqHDtUfhu4FC4bqo4bqiw73hu6fhuqvhu4Hhu4Lhu5NC4buBw71Dw4DGsOG6q+G7geG7neG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HGocSpxqHhu4HFqeG7s2tC4buB4budw4PDveG7p+G7gXfFqUNHc8O94buBw73DgMO94bun4bqr4buB4bub4buxxqHFqeG7geG7gkXhu4HDvcOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDncWpxrB1eeG7gXdJ4buB4buF4buH4buF4buH4buB4oCT4buB4buF4buH4buFaOG6q+G7geG7nGzDveG7p+G7geG7l8OD4buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G7gULGsHPhuqbhu4FCRcah4buBxqHFqUThu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xrDDvcWp4buBQnPhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu53hu7Xhu4F3xalDR3PDveG7gXfFqeG7qcahxanhu4Hhu4Jq4buBQmvhu7Phu4Hhu53GsHRD4buBd8awdcO94buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8aww73FqeG7gUJz4buBQuG6uuG7gcO9xanDtcO94bqr4buBd8aww73FqeG7gUJz4buBxanDg+G7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7gULFqeG7o+G7s+G7gcWp4bq64bq2w73hu6fhu4HhuqbFqUXGoeG7geG7gkXhu4Hhu53DgOG7gULFqeG7seG6q+G7gXjDueG7gcWpw4PGsGLhu4Hhu5Zyw73hu4HGoWvDvcWp4buB4bud4bu14bqr4buBQuG7k+G6puG7gULhuqhDw73hu6fhu4Hhu4Jq4buz4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBd3NC4buBxqHDtEPhu4HFqWvhu4FC4buRw73hu6fhu4Hhu53DgOG7gULFqeG7seG6q+G7geG7nWx54buB4buXbOG7s+G7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buB4buCdeG7geG6qsaww73FqeG7gXnDgMaw4buBQuG6qOG6uuG6ssO94bun4bqr4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buB4budw4Dhu4FCxanGsOG7geG7gm7DveG7gXnGsMO9xanhuqvhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7iWLhu4Hhu5zhu5lH4buBeWvDvcWp4buBxqHEqcah4buBxanhu7NrQuG7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7ieG6q+G7geG7p8awxKnhu7Phu4Hhu5tFxqHhuqvhu4HDvcO1w73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buB4bubw7XDveG7geG6quG6oOG6q+G7gUfhu4FCc+G6q+G7gcahxalueeG7geG6quG7tcah4buB4bqq4bq8xqHhu4F3xalB4buj4buBw73FqcO1w73hu4Hhu5vDtcO9YuG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buBRkNHcsO94buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBxqHEqcah4buBxanDg8aw4buBQsWpxrDhu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gXjhurpD4buB4buCbsO94buBw73hu6fFqXXhuqvhu4FCxanDuuG7geG7m0XGoeG7gULFqcO64buBQsWp4buJ4buz4buB4bub4buz4buBQsWpasO9xanhu4HhuqbFqeG6oOG7geG7gmrhu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMahYuG7gcOdw7XDveG7p+G7gcah4buJ4buz4buBxqHFqcO0QuG7gXjhurrhurTDveG7p+G7geG6psWp4buzw73hu6fhu4FC4bqoauG7s+G7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7geG7p8aw4buJ4buB4bud4burw73FqeG7geG7gm7DveG7gcWp4bu14buJ4bqr4buBd8WpQ+G7geG7m8O1w73hu4HGoeG6uuG7geG7gm7DveG7gcWp4bu14buJ4bqr4buBQsOM4buBeHXhu4Hhu6fGsOG7ieG7geG7neG7q8O9xanhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7ieG7gcWpasO94bun4buBw71ueeG7geG7nWtC4buBQuG6qHLDveG7geG7i+G7h+G6teG6q+G7gWkvaeG7gXfFqUPhu4Hhu5vDtcO94buBxqHhurrhu4Hhu51rQuG7gXfFqUPhu4Hhu5vDtcO94buBxqHhurrhu4Hhu4Juw73hu4HFqeG7teG7ieKApmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxqDhu4nhuqZCxrDhu7PDveG6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOtaOG7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBZ8OsZuG6pkbhuqnhur/hu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqmxalDQsWp4buzYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7hWkv4buD4buD4buD4bub4buD4buDw63hu4dmZmhCw6zDreG7h+G7h3hoLcaweeG7py3hu4NpaeG7g2J24bqm4bun4bq/4buB4buJeELhurfhur9ZxrDDvcWp4buBKcWp4bq64bqww73hu6fhu4HigJPhu4Hhuqrhu4lD4buB4buD4buF4buBw71ueeG7geG7ncSCxrDhu4F54bq2xrDhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8OtaOG7h+G6v+G7gcWp4bujxrDhu6fFqULhurfhur9nw6xm4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6nFqHXhu4FCxanhuqDDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buBw4Lhu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBWcaww73FqeG7gSnFqeG6uuG6sMO94bun4buBQmvhu7Phu4FCxalD4buTw73hu4F44bq0xrDhu4HGocWp4buz4buB4buCxrB1xqHhu4Hhu53GsOG7gXhrxrDhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nDncWp4bqy4buB4bqq4bq+4buB4bqsQ0dzQuG7gULDtXnhu4HGocOJ4buJ4buB4bucbMO94bun4buB4buXw4Phuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94bqr4buB4bqq4bq+4buB4bud4bqiw73hu6fhu4F44bu3w73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7geG7m8O1w73huqvhu4FZxrDDvcWp4buBKcWp4bq64bqww73hu6fhu4Hhu51t4buBQsWpQ+G7gcWpRELhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gcO9xanGsHRD4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buB4buCauG7s+G7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG6q+G7gULGsHJD4buB4buXxrDDukPhu4HDvcWp4bq64buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gVfFqUPhu4Hhu53DgOG7gULFqeG7seG7gVnGsMO9xanhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7geG7gmrhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buB4bqqbMO94buBRkPDtELhu4HGocOJ4buJ4buBxqHEqcah4buBxqHDgMO94bun4buBQkfhu4FC4bq64buBw73FqcO1w71i4buBw53FqeG6suG7geG7neG7teG6q+G7geG7l8OD4buBecOyQuG7geG7ncOA4buBQsWp4bux4buBxqHhu7Xhu4HDvcWpxrB0Q+G7gXfFqcOCxrDhu4HhuqpvxqFi4buBxqDDgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG6q+G7gULGsMO6Q+G7gULFqcOJ4buBxqHDgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gULGsHPhuqbhu4FCRcah4buBxILDveG7geG7neG7scO9xanhu4Hhu4Jq4buB4bud4bq64bq0xqHhu4F5w4Lhu4HhuqjDg8O94bunYuG7geG7nHPDveG7gcO94buJR+G6q+G7gULhuqhyw73hu4Hhu53hu7Hhu4nhu4Hhu5dqw73hu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBxqHhu7Xhu4Fp4buH4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhuqvhu4HGocOAw73hu6fhu4FCR+G7gX3DncWoxajhuqnhu4FoaeG7heG7gcWpw4Phu4F3xrDDvcWp4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcahxKnhu4FCxanDuuG7gcahxanDieG7gUdzQ+G7gULhu5Phuqbhu4FC4bqoQ8O94bun4buBw4Lhu4F5w4NC4buB4bqq4bqg4buBw73hu6dqw73FqeG6reG7gXvhurTGsOG6q+G7geG7m3VC4bqr4buBQsWpckPhuqvhu4Hhu5fhu4nhu7Phu4Hhu5fhu6vhuqvhu4HGoeG6sOG7gXfFqeG7qeG6q+G7geG6quG7gOG7ieG7gcahxanhu4bhu4nhuqvhu4Hhuqpsw73hu4FGQ8O0QuG7geG7neG6ouG7gXnDg8ah4buB4bubw7XDveG7geG7m0XDveG7p+G7geG6psWpxJDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBQsWp4bux4buBxanGsHND4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gULGsHJD4buB4bubxJDDveG7p+G6q+G7geG7p8awbMaw4buB4bqsQ0dzQuG7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqcawdEPhu4Hhu4LGsHXGoeG7gXhqeeG7gcahxanhu7Phu4HDveG7p+G6uuG6ssaw4buBeOG7ieG7s+G7geG7ncODw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l7xKlD4buBQsWpxKnDveG7p+G7geG7neG7kUPhu4HDvW554buB4buF4buH4buF4buF4bqr4buB4buCxrB1xqHhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGocSpxqHhu4HGocWp4but4buBQsawckPhu4HGocOJ4buJ4buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G7geG7nWtC4buBeeG6vMah4buBd8WpxKnhuqvhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu53hu7Xhuqvhu4FCxILDveG7p+G7gULFqUPhu4HDveG7p8O1w73hu4HhuqrEqcahxanhu4HDncWpauG7gcO94bq64bq2xqHhu4Hhu5vhu7Phu4HhuqbFqeG6uuG6ssO94bun4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buB4bq64bq2xqHhu4Hhu51rQuG7gULhuqhyw73hu4Fp4buBQsOM4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Fk4buXw7PDveG7p+G7gcOt4buD4bq14buB4bqq4buz4buB4buC4bq2xrDhu4F3c+G7gcWp4buza8ahxanhu4HDvW55xJHhuqnhu4FCxILDveG7p+G7geG6qmzDveG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gXjhurrhurDDveG7p+G7gULFqeG6vsah4buBxqHhu7Xhu4HFqWtC4buB4bq64bq2xqHhu4Hhu51rQuG7gWZp4buBQsO0w73hu4Fk4buXw7PDveG7p+G7gWjhu4Xhuqtp4bq14buBd3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buBw71uecSR4bqr4buBeeG6vMah4buB4bunxrBseeG7gULDjOG7gXh14buB4bud4bu1xrDhu4HDveG7p8Wpw6jhu7Phuq3hu4Hhu4fhuqvhu4dn4bq14oCmZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu5zhuqLDveG7p+G7gcahxanhu6nhu4HDneG7p0NHw7nDveG7gX3FqeG7icO9xanhu4HDneG7p8Wp4bux4buBLeG7geG7luG7qeG7gULFqeG6uuG7geG7nGzDveG7p+G7gcOJR+G7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhu4FZxrDDvcWp4buBKcWp4bq64bqww73hu6fhu4HGocWp4buz4buB4buXxrBzQuG6reG7gX3FqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7gULhurbGsOG6q+G7geG7nGzDveG7p+G7gcOJR+G7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhu4FCxrBz4bqm4buBQkXGoeG7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBQuG6oELhu4HGocSpxqHhu4HDvcWpxrB1eeG7geG7gkXhu4Hhu5104buB4bqo4buJ4bqr4buBQuG7k+G6puG7gULhuqhDw73hu6fhu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4FC4buzasO94buB4bubxrB1w73hu4HGocSpxqHhu4F5w7JC4buBd8aww73FqeG7gUJz4buBLeG7gUZt4buBxanDg8aw4bqr4buB4bunxrDhu4bhu4Hhu4Lhu4bDveG7p+G7gcSCw73hu4Hhu53hu7HDvcWp4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4bqr4buBQm7DveG7p+G7gcah4bq64bqyw73hu6fhu4HhuqxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buB4buJw73hu4HDvcaww73FqeG6qeG7gULhu5Phuqbhu4FC4bqoQ8O94bun4buB4bunxrBsxrDhu4HhuqxDR3NC4buBw73FqeG7hsO94bun4buBd8Wp4bu14buBd8WpbsO94bqr4buB4buC4bq64bq2w73hu6fhu4F5b8ah4bqr4buBQmvhu7Phu4Hhu53GsHRD4buBd8awdcO94buBQsWpQ+G7k8O94buBeOG6tMaw4buB4buCdOG7gXnhu7nGsOG7gXnDskLhu4Hhu53DuuG7gcahxKnGoeG7geG7m+G7s+G7icO9xanhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBecOC4buB4bqow4PDveG7p+G7geG6qmzDveG7gUZDw7RC4bqr4buB4budxILGsOG7gXnhurbGsOG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxal1YuG7gSnFqcSpQuG7gcWpQ0fhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4F3c0Lhu4HhuqxDbOG7geG7nWtC4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4HhuqxD4buJ4bqr4buBQuG7k8O94buB4bubRcO94bun4buBxqHhurDhu4HFqcODxrDhuqvhu4FC4bupxqHFqeG7gcah4bq+xqHhuqvhu4HGocWpw4nhu4Hhu53Dg8O94bun4buBd8Wpb8ah4buB4bqmxalFxqHhu4F3xanhu7Xhu4F3xaluw73hu4HFqeG7s2rDveG7gULFqWrDvcWp4buBxqHEqcah4buBw73FqcawdXnhu4Hhu4JF4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buBQuG6tsaw4buB4budw7rhu4FCw4rDveG7p+G7geG7l+G6uuG6tsah4buB4bud4bq64buJ4buB4bqmxanhurrhurLDveG7p+G7gVnGsMO9xanhu4EpxanhurrhurDDveG7p+G7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gULhu7Nqw73hu4Hhu5vGsHXDvWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7iENCxanhu7Phuqjhur/DqTjhu6/DvcWp4buBxahqZS/huqbDqQ==

Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm
2022-06-24 16:51:00

baophutho.vn Sau thời gian triển khai áp dụng mô hình OCOP trong tiêu thụ và quảng bá nông sản, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những thành công bước đầu trong kế...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long