Cập nhật:  GMT+7

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 29/4/1954 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ (Khóa III), từ tổ chức tiền thân là Liên chi các cơ quan công sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Tìm về Thủ đô kháng chiến” của Chi bộ Văn phòng - Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương.

Đến tháng 4/1957, Đảng bộ Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1957 - 1959, thời điểm này, toàn Đảng bộ có 24 chi bộ với 793 đảng viên. Trải qua 70 năm xây dựng trưởng thành hiện nay Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có có 56 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 35 đảng bộ cơ sở và 21 chi bộ cơ sở, 284 chi bộ dưới cơ sở với gần 4.500 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phần lớn được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác; phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nhiều đồng chí được giao giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Xác định việc sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng; chất lượng sinh hoạt chi bộ đóng vai trò quyết định chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, do đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ và sự cần thiết trong việc nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đồng thời tăng cường quán triệt các quy định của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Để chỉ đạo toàn diện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và hướng dẫn quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tổ chức làm điểm sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề mời các đồng chí đại diện cấp ủy cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở dự học hỏi, rút kinh nghiệm và triển khai sâu rộng đến các chi bộ dưới cơ sở. Trên cơ sở các nghị quyết và hướng dẫn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản phân công các đồng chí chuyên viên, phó ban giúp các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ theo dõi nắm tình hình và trực tiếp dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức và phát huy các giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng cũng như việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm; trình độ, năng lực công tác của đảng viên được nâng lên và từng bước trưởng thành. Nhìn chung, các chi bộ sinh hoạt đảm bảo nền nếp, nội dung, đa số chi bộ duy trì thời gian sinh hoạt cố định trong khoảng thời gian đầu tháng. Các chi bộ được cung cấp thường xuyên, đầy đủ tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông báo nội bộ của các đảng ủy, chính quyền... nên nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng thêm sinh động, thiết thực, đảm bảo tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng, thu hút sự quan tâm của đảng viên đối với sinh hoạt chi bộ. Trong công tác điều hành sinh hoạt, bí thư và chi ủy chi bộ luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Bên cạnh sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cũng đi vào nền nếp. Ngay từ đầu năm các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch nội dung sinh hoạt chuyên đề của từng quý, nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, sát với tình hình cụ thể của chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể cấp ủy, chi bộ và mỗi đảng viên, tạo được môi trường sinh hoạt đảng dân chủ, thẳng thắn, để mỗi đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong trao đổi thảo luận, không nặng nề về phê bình. Từ đó tạo được sự đồng thuận và quyết tâm của đảng viên trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Nhiều chi bộ đã tổ chức tọa đàm, sân khấu hóa, hái hoa dân chủ trong sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ đã đưa sinh hoạt chuyên đề vượt ra khỏi giới hạn về không gian, tổ chức các cuộc dã ngoại thăm quan tìm hiểu các di tích lịch sử, các địa chỉ đỏ, giao lưu với các chi bộ bạn học hỏi về mô hình hay cách làm tốt. Qua sinh hoạt chuyên đề đã đưa ra được nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, giúp ích cho việc cập nhật kiến thức, thúc đẩy việc tự học, tự đào tạo của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt và báo cáo kết quả công tác hàng tháng chưa được chuẩn bị trước hoặc có chuẩn bị nhưng nội dung chưa đầy đủ. Việc tham gia ý kiến phát biểu của đảng viên còn ít, ghi chép biên bản sinh hoạt còn sơ sài. Một số chi bộ sinh hoạt nội dung chủ yếu tập trung kiểm điểm công tác chuyên môn, chưa coi trọng đánh giá, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng trong việc chọn nội dung và cách thức tổ chức hoặc chưa sinh hoạt đủ kỳ. Việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại hội nghị ở một số chi bộ thực hiện chưa đầy đủ.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thời gian tới các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, của đảng viên về vai trò vị trí, yêu cầu nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Các chi bộ quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ đảng viên các văn bản, quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề để mỗi đảng viên cần phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chi bộ, đóng góp trí tuệ, công sức vào hoạt động của chi bộ.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung sinh hoạt phải được chuẩn bị chu đáo, hiệu quả tránh hình thức, chi ủy phải họp để thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong tháng trước để định hướng nhiệm vụ công tác tháng tới.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ. Chi ủy cần thường xuyên quan tâm tạo nguồn, củng cố, kiện toàn cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ bảo đảm số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức thực hiện.

Nâng cao kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ đối với cấp ủy chi bộ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng chuẩn bị, điều hành tổ chức sinh hoạt chi bộ đối với đội ngũ chi ủy chi bộ một cách toàn diện, cụ thể. Người điều hành buổi sinh hoạt chi bộ cần có các kỹ năng, từ khâu chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị sinh hoạt, đến việc thông tin, điều hành thảo luận, tổng hợp và đưa ra kết luận. Ngoài ra cần có kỹ năng nắm tình hình và rút kinh nghiệm sau sinh hoạt để điều hành sinh hoạt chi bộ đạt hiệu quả cao.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Hằng năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi ủy cấp dưới và chi bộ, nhất là nội dung chuẩn bị của chi bộ, sổ biên bản sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Sau khi kiểm tra, giám sát phải thông báo kết luận kiểm tra, giám sát để các chi bộ biết đồng thời có các giải pháp, hình thức phù hợp và kịp thời chấn chỉnh các chi bộ còn hạn chế trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu bảo đảm cho sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, góp phần xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đỗ Thị Ngọc Ánh


Đỗ Thị Ngọc Ánh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi”
2024-04-16 09:46:00

baophutho.vn Đó là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối với quá trình tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của Quốc...

Khuyến khích đảng viên “6 dám”

Khuyến khích đảng viên “6 dám”
2024-04-11 08:06:00

baophutho.vn Hơn lúc nào hết, từ yêu cầu thực tiễn nhằm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi...

Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa

Hiệu quả Nghị quyết về văn hóa
2024-04-04 08:29:00

baophutho.vn Xác định di sản văn hóa dân tộc Mường là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần của người dân,...

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng
2024-04-04 08:00:00

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có thể thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long