Cập nhật:  GMT+7

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, Kỳ họp thứ Bảy

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 cua Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

I. Kỳ họp thường lệ giữa năm (Kỳ họp thứ Tám)

1. Thời gian tổ chức: Tháng 7 năm 2024.

2. Nội dung trình tại kỳ họp

a. Các nội dung thường lệ:

1- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

3- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

4- Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024.

5- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khoá XIX.

6- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khoá XIX.

7- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

8- Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

9- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

10- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XIX của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

11 - Thông báo kết quả kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

12- Báo cáo công tác của Thưòng trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2024.

13- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách 6 tháng đầu năm 2024.

14- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

15- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế 6 tháng đầu năm 2024.

16- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc 6 tháng đầu năm 2024.

17- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh năm 2023.

b. Các nội dung chuyên đề:

1 - Thông qua Danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quôc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

2- Quyết định chu trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thâm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3- Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2024-2025 đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ.

4- Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025.

3. Nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Tám dự kiến sẽ thông qua 04 nghị quyết:

1- Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triên kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

2- Nghị quyết quyết định chủ trương chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thấm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3- Nghị quyết quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phố thông năm học 2024 - 2025 đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ.

4- Nghị quyết thông qua Đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2023 - 2025.

II. Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ Chín)

1. Thời gian tổ chức: Tháng 12 năm 2024.

2. Nội dung trình tại kỳ họp a. Các nội dung thường lệ:

1- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

2- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2024;

3- Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023.

4- Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2023.

5- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025 - 2027.

6- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công năm 2025.

7- Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2024; nhiệm vụ công tác năm 2025.

8- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XIX.

9- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khoá XIX.

10- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí năm 2024; phương hưóng, nhiệm vụ năm 2025.

11- Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2025.

12- Tờ trình về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025.

13- Báo cáo công tác của Toà án nhân dân tỉnh năm 2024; nhiệm vụ công tác năm 2025.

14- Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2024; nhiệm vụ công tác năm 2025.

15- Báo cáo công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2024; nhiệm vụ công tác năm 2025.

16- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XIX của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

17- Thông báo kết quả kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

18- Báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024.

19- Báo cáo công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách năm 2024.

20- Báo cáo công tác của Ban Văn hoá - Xã hội năm 2024.

21- Báo cáo công tác của Ban Pháp chế năm 2024.

22- Báo cáo công tác của Ban Dân tộc năm 2024.

23- Tờ trình về kế hoạch tô chức các kỳ họp thường lệ năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX.

24- Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025.

b. Nội dung chuyên đề:

1 - Thông qua Danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyên mục đích đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

2- Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thâm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3- Ban hành quy định giá cụ thề sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024.

3. Các nghị quyết HĐND thông qua tại kỳ họp

Kỳ họp thứ Chín dự kiến sẽ thông qua 11 nghị quyết, trong đó:

08 nghị quyết thường lệ: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; (2) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; (3) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bố ngân sách cấp tỉnh năm 2025; (4) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025; (5) Nghị quyết về việc giao chí tiêu biên chế hành chính năm 2025; (6) Nghị quyết về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025; (7) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX; (8) Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.

03 nghị quyết chuyên đề: (1) Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; (2) Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; (3) Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2024.

Điều 2. Ngoài hai kỳ họp thường lệ với những nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương và đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung các nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh vào chưong trình các kỳ họp thưòng lệ hoặc tổ chức kỳ họp chuyên đề theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan để thẩm tra nội dung trình tại các kỳ họp theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Thanh Ba khóa XX

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện Thanh Ba khóa XX
2023-12-19 17:43:00

baophutho.vn Ngày 19/12, HĐND huyện Thanh Ba khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long