Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJknhurlx4buP4bq9IeG6ueG6vWxp4bq5IUgw4bqzw61paTAhaeG6u+G6ocahIWcyIyMjIWkwaCHhurnhur3hu43hur0qL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLiZJ4bq5ceG7j+G6vSHhurE3xqEh4bq34bq7ceG7jeG6tyFIMOG6s8OtaWkwIcahcyHhurXhur1k4bubIeG6sW5AIeG6szFp4bq5IeG6teG6vUAhxqHhu5UwaeG6uSHhu5Phurvhu5/hurch4bq1Ymkh4bq54bq94buJaeG6uSHhursxxqEhZzIhaG7GoSFpMGghxqHhurswaeG6uyFp4bq94bqraSE8IiHGoeG7m2/hur1AIWnhurlx4buP4bq9IeG6tuG6u+G6vWfDoiMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoHMhaeG6u8SpQCEwaeG6uyHDgmfhur0w4buXIcOJ4bq94bq54bubw6Lhu5XDrTBAIeG6tTUhaOG6qyFoxINpIeG6ueG6veG7iWnhurkh4bq7McahIeG6t+G7oTAhSDDhurPDrWlpMEAhacO6IeG6u8OtMmnhurkhaeG6uzPhurch4buTw63hu5NAIcO5MiHhu5nhu5vFqWLGoSHhurXhu4Fp4bq7IeG6szJp4bq7Icah4buV4buJaSHhurfhu5tu4bq3IeG6teG7j+G6vSHhurXEkSHhurE3xqEh4bq34bq7ceG7jeG6tyHhurMwaeG6uyHhurcwIWkyxakjKuG7kyYqxqEw4bqxZ8OiIeG7l8ahxalnw6JXLmgw4buV4bq54bq9aeG7tjzhu5Phu6chMOG7m8ahw60uJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG6vWjhurkh4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly/hurEww63hu5Phurvhu5vGoeG6u8OtI8O5aS/DrWfhurPhurMwxqEwL+G7pcOi4bqx4buX4bq9xqHDoi/GoeG6u8OiLeG6ueG6vcOt4bq9LeG7meG7mzBp4bq7LcahMC8pKCjhurbDieG6tjw+fVt7LzwoKSgvey8pPDwiKSjhurYow4Ipw4IvKTx7XV0ofVt7XVtdKV8pPHtdXSg+PFt9X2gw4bqzw61paTBfPCgoI+G7heG7k+G6uS4hMGfhur3hurlpVy5nw6LDqcahLiYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6syYq4buTJuG6tuG6uzJp4bq5Icah4bq7MGnhurshaeG6veG6q2khPCIhxqHhu5tv4bq9QCFp4bq5ceG7j+G6vSHhurbhurvhur1nw6JAIeG6sTfGoSHhurfhurtx4buN4bq3IUgw4bqzw61paTAhxqFzIeG6t3Uh4bq34bq74buHQCHhurXhur1k4bubIeG6sW5AIWbhur3EkeG7myHGocOs4bq3IyMjIeG6tWJpIeG6ueG6veG7iWnhurkh4bq7McahIyov4buTJiovxqHhurMmKi/GoeG7lSYqL8ahMOG6sWfDoibDgmfhur0w4buXIWbEkSFnM+G6veG7tiHigJzGoHMhZuG6u+G6vSHhurfhu4tpIWcyIWhuxqEh4bq74buJ4bq3IeG7l+G6vWnhurshxqFr4bq9IeG6tTUhaOG6qyFoxINpIeG6sTLhur0h4bq7McahIUfhur1mw6IhMCHDmeG6veG7leG6ueG6vWkh4bq34buhMCFIMOG6s8OtaWkwIyHhurrhur1kaSHhurnhur3hu48hxqFr4bq9IeG6tTBp4bq5IeG7l2xp4bq5IWnhurtxIWhuxqEhaeG6uWvhur0h4buXMMOtIWlv4bq9Icah4bq9YmnhurkjIUnhurvhur1j4bubIWnhurlx4buP4bq9IeG6t+G6u+G7nSHGsCHhurViaSHGoWvhur0hw7kyIeG6u+G7iSFpw6zhur0h4bq74buJIcWp4bqr4bubIcaha+G6vSMhxqBr4bq9IeG6sTfGoSHhurfhurtx4buN4bq3IeG7leG6ocahIeG6ueG6vWxp4bq5IUgw4bqzw61paTAjIUnhurvhur1j4bubIWnhurlx4buP4bq9IWbhurtraeG6uSHGoeG6u8SRIeG7k+G6u8OgaSHhurHhur1kxqEh4bq1ccO14bq3Icaha+G6vSHDueG7jeG6vSFIMOG6s8OtaWkwIcah4bq7w6PGoSHDuTIhxqHhuqHGoSFp4bq74bq94bqraSHhurvhu4khZuG6u2tp4bq5Icah4bq7xJEh4bqx4bq9YsahIeG6tXHDteG6tyHhu5U4aeG6uUAhxqFr4bq9IWcyIeG6tTJpIWtp4bq54oCdIyov4buTJirhu5MmR+G6o2kh4bq14bqj4bubIcah4bq94bqraSHDgmfhur0w4buXIeG6seG6vcSR4bubIeG6s+G6vWVpIcah4buVceG7jeG6tyHhurUxaCHhurVraeG6uSFnMiFpNmghKSAgWyFm4bq74bq9IeG6tcOsITBp4bq7ISl9Icah4bubb+G6vSMh4bq0w6whZzIhw7kyw60h4bqz4buB4buTIeG7l+G6vWnhurshaeG6u8OjxqEh4bq34buhMCFobsahIWnhurlx4buP4bq9IeG6sTNpIcah4bq7w6BpIyHhu69p4bq7IWbEkSFnM+G6veG7tiHigJzhurAzaSHhurHDqCHGoWvhur0hZuG6u2tp4bq5IeG6seG6vWLGoSHhu5U4aeG6uSHGoWvhur0h4bq1NSHhu5Phurs04bq9IWfhu5vFqWRpIcahw6Phu5Mhw7nhuqHGoSHDuTQhaeG6u3EhxqHhurtiIWkyw60jIeG6uuG7iSHhurvDrTJpIcahw60yaSFp4bq5M+G6tyFp4bq74bq94bqraSHGoeG7lXHhu43hurchaDJpIcah4buV4bq/aeG6uyHhurPhur1laSHhurfhu6EwIcaha+G6vSMhxqBr4bq9IeG7p8OiaCHGoXNp4bq5IeG6t2fhur3hu5Mh4bq34buhMCFIMOG6s8OtaWkwIcO5MiHhurfhurvhu50hxrAh4bq1YmkhaeG6u8O6aeG6uSHhurfhurvhur0hxqHhur1ixqEhaeG6u8SpIWnhurvhuqHGoSHGoXMh4bq3dSHhurfhurvhu4dAIeG6teG6vWThu5sh4bqxbkAhxqHDrOG6t0AhxqHhu5UwaeG6uSHhurXhur3EkWgh4bq1YmkhxqHhursx4bq9IeG6tW7igJ0jKuG7kyY8IWk2aCHhu5cw4bubIeG6tcOsQCHDgmfhur0w4buXIeG6u8OsMCHGoeG7lTBp4bq5Icah4bq7MmnhurshSDDhurPDrWlpMCHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG7lTBp4bq5IeG7k+G6u+G7n+G6tyHhurdrIeG6s8Og4bubIyHigJxI4buJ4bq9IWnhurlx4buP4bq9IeG7leG6ocahIWnhurkz4bq3IWnhurvhur3huqtpIyHGoGvhur0hZuG6u2tp4bq5IeG6t+G6u+G7hyE2aSFoOeG6tyHDuTIh4bq7McahIeG6ueG6vWxp4bq5IUgw4bqzw61paTAhaDIh4bq34buLaSHhurnhur1saeG6uSHhurc0Icahw6pp4bq7IeG6tzHhurfhursh4bq34buhMCHhurdrIeG6ocWpIWnDujAjIcaga+G6vSFm4bq7a2nhurkh4bq34buLaSFnMiFobsahIcOCZ+G6vTDhu5chaeG6u+G7ncahIWnhursxxqEhaDIhxqHhu5XDtCHGoeG6uzJp4bq7IWhuxqEh4bqz4bq9w7kwIcah4bq7dOG6tyHGoeG6u+G7n+KAnUAhw4Jn4bq9MOG7lyHGocOgaCHhu5d0Iyrhu5MmRuG6u2tp4bq5IeG6uzLDrSHhurtyaeG6uSHDueG7jeG6vSHDueG6vWThurch4bqx4bq9xJHhu5sh4bqz4bq9ZWkhw7Qh4bq1MWgh4bq1a2nhurlAIcOCZ+G6vTDhu5ch4bqx4bq9xJHhu5sh4bqz4bq9ZWkhw7Qh4bq3w6Dhu5shZzPhurch4bqxbiHhu5Ywacah4bq9MOG6ucOtIcO5MiHhurcx4bq3IeG7meG7mzFpIeG6sTDhu5UjIUfhuqNpIeG6teG6o+G7myHGoeG6veG6q2lAITBp4bq7IeG6t+G6u+G7hyFm4bq9Ymgh4bq1ccO14bq3ISk8IeG6sTRp4bq5IWnhurtxaeG6uSHhu5cw4bubIeG6tcOsIeG6tXHDteG6tyFo4buP4bq9IeG6seG6vcSR4bubIeG6s+G6vWVpIcah4bq9YuG7kyMhPCFpNmgh4buXMOG7myHhurXDrEAh4buXbCHGoeG6vWNpITBp4bq7IWbhur1iaCHhurVxw7XhurchxqE2aeG6uSFn4bqraSFp4bq74bq9Y+G7myFn4bqjaSMq4buTJuG6uuG6vWRpIeG6ueG6veG7j0AhMGnhursh4bqx4bq9xJHhu5sh4bqz4bq9ZWkhPiFn4bqjaS/GoeG7m+G6o2khxqHhu5Vx4buN4bq3ITwoIygoKCFm4bq7MWkh4bq54bq9NCMhSMOz4bq9IeG7l+G6u8Ot4bulIeG6s+G6vWVpIeG6t+G7oTAh4oCcSDDhurPDrWlpMCHhurnhur004oCdIWgwaeG6uSFnM+G6vSHhurfhurvDrSEwaeG6uyFm4bq7w600aeG6uSF9KCgh4bqxNGnhurlAIWnhurvhur1j4bubIeG6u8OyaSFocuG6tyFnccOyaeG6uSHGoeG7leG7m2nhurkh4bqx4bq/aeG6uyHhurfhu6EwIWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHhurbhurvhur1nw6IjKuG7kybhu69p4bq7IeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoeG7tiHigJzGoGvhur0hxqHhurt04bq3IeG7l3QhxqHhurvDquG6t+G6uyHGoeG6u+G7nSHDueG7jeG6vSHhurdraeG6uSHDueG6vWThurchaTLFqSMhxqDhu5XhuqtpIeG7l8OgaSFm4bq74bqh4bubIcaha+G6vSHhurfhurvDqmnhurshZzIhSDDhurPDrWlpMCMhxqBr4bq9IeG6u8OtMmkhxqHDrTJpIWbhurtraeG6uSFnMiHDgmfhur0w4buXIWnDujAhaDIh4buV4bqhxqEhxqF0Icah4bq9aUAh4buXw6Lhu6fFqSHDuTIh4bq74bqh4buTIeG6s+G6r2khaeG6u3Eh4bq3ayHhuqHFqSMh4bq2bCHhuqHFqSHhurnhur1saeG6uSFp4bq7cSFIMOG7leG6vWfFqWkhSMOtaeG7lcOtw6IhxqHhurvhu4/hur0h4bq74bq9ZGkh4bq1M+G6vSMhxqBr4bq9Icah4bq7w6rhurfhursh4bq1ccO14bq3IeG6t+G6u+G7nSHGsCHGoeG7leG6q2kh4buXw6BpIWbhurvhuqHhu5vigJ0jIcag4bq7w6LDrSE8e+G6uyPhurfDrWg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè

“Thiên đường nghỉ dưỡng” ở xứ chè
2024-07-19 08:13:00

“Tân Uyên Paradise”, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đang là điểm đến lý tưởng, là địa chỉ hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, “Tân Uyên Paradise” được người dân...

Chú chó nhỏ nhất thế giới

Chú chó nhỏ nhất thế giới
2009-07-15 14:56:00

ù được 6 tháng tuổi, chú chó có bộ lông trắng muốt ở New Zealand vẫn chỉ cao 7,62 cm.Chủ của chú chó nhỏ bé Scooter, Cheryl McKnight, ở Auckland, New Zealand tin rằng, con vật...

Chú chó nhỏ nhất thế giới

Chú chó nhỏ nhất thế giới
2009-07-15 14:56:00

ù được 6 tháng tuổi, chú chó có bộ lông trắng muốt ở New Zealand vẫn chỉ cao 7,62 cm.Chủ của chú chó nhỏ bé Scooter, Cheryl McKnight, ở Auckland, New Zealand tin rằng, con vật...

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh
2009-07-15 14:08:00

à mẹ ôm đứa con ăn xin ở Nigeria sung sướng tột cùng khi nhận gói tiền 22.000 USD, từ tay một phụ nữ vừa trúng xổ số. Rosemary Obiakor, 46 tuổi ở Lagos thắng hơn 3 triệu naira...

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh

Tặng hết tiền trúng xổ số vì sợ bất hạnh
2009-07-15 14:08:00

à mẹ ôm đứa con ăn xin ở Nigeria sung sướng tột cùng khi nhận gói tiền 22.000 USD, từ tay một phụ nữ vừa trúng xổ số. Rosemary Obiakor, 46 tuổi ở Lagos thắng hơn 3 triệu naira...

Dưa chuột “siêu” dài

Dưa chuột “siêu” dài
2009-07-15 12:54:00

Một cán bộ hưu trí người Israel dự kiến sẽ có tên trong sách kỷ lục Guinness sau khi giới thiệu một quả dưa chuột khổng lồ dài tới 1,2m và hiện vẫn đang tiếp tục dài thêm....

Dưa chuột “siêu” dài

Dưa chuột “siêu” dài
2009-07-15 12:54:00

Một cán bộ hưu trí người Israel dự kiến sẽ có tên trong sách kỷ lục Guinness sau khi giới thiệu một quả dưa chuột khổng lồ dài tới 1,2m và hiện vẫn đang tiếp tục dài thêm....

Hai anh em sống trên thành tường

Hai anh em sống trên thành tường
2009-07-15 08:50:00

hông cần mảnh đất dung thân, anh em nghệ sĩ người Brazil nằm vắt vẻo trên chiếc võng đính với một bức tường cao 10m và làm việc, ăn, ngủ luôn tại đó. Tiago Primo (25 tuổi) và...

Hai anh em sống trên thành tường

Hai anh em sống trên thành tường
2009-07-15 08:50:00

hông cần mảnh đất dung thân, anh em nghệ sĩ người Brazil nằm vắt vẻo trên chiếc võng đính với một bức tường cao 10m và làm việc, ăn, ngủ luôn tại đó. Tiago Primo (25 tuổi) và...

Ra tòa kiện… thần linh

Ra tòa kiện… thần linh
2009-07-15 07:40:00

ờ Al Watan cho hay, một gia đình định cư gần thành phố Medina (Ả-rập Xê-út) suốt 15 năm đã nộp đơn kiện thần linh vì gây khó khăn cho cuộc sống của họ. Ảnh minh họaGia đình này...

Ra tòa kiện… thần linh

Ra tòa kiện… thần linh
2009-07-15 07:40:00

ờ Al Watan cho hay, một gia đình định cư gần thành phố Medina (Ả-rập Xê-út) suốt 15 năm đã nộp đơn kiện thần linh vì gây khó khăn cho cuộc sống của họ. Ảnh minh họaGia đình này...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long