Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s+G7pOG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4bqsbuG6qcOB4buja8O54bqp4bud4buf4bquw4Hhuqnhu53hu5/hu4PDueG6qW7hu4PDueG6qeG7neG7n+G6v27huqnDs8OqxILhuql14buj4buzw4Hhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syrhu6PDsuG7p+G6qcOD4bqgw6rhu6Xhu53huqnDksOqw4PhuqnDg+G7o+G7n+G6ouG6qeG7peG7p8OD4bqpw4Phu6PDqsOD4bqj4bqpbuG7o+G7k+G6qcOzd+G6qWbhu6XhuqnEguG7r+G7peG7neG6qcO64buB4bul4buj4bqpw7nhu4fhu6Xhu6PhuqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqlu4bq/buG7o+G6qeG7neG7n+G7g8O54bqpw7PDqsSC4bqpdeG7o+G7s8OBw6PhuqlPw4Lhu7Phu5/huqnDs+G7i8SQ4bqpw7rhu4Hhuqlvw6rhu6Xhu6PhuqnhuqLhur9u4buj4bqp4bqi4buf4buRxILhuqnDg+G7o+G6rG7huqnDgeG7o2vDueG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDs8OqxILhuql14buj4buzw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FOw6rDgcOD4buf4bun4bul4bqt4bqz4bq34bufw7nhu53huqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3hu59Ow7Lhu6XDg8Oy4bqg4bqt4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtQ+G7n2/Dg+G7o8Og4bqp4bq9w6nhuqvDgUThuqHhuqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODw6DhuqnDqcSR4bqrw4FE4bqh4bqt4bqp4bqi4bqgbjbhuq0vL27Do23DquG7p8OB4bujxILDg+G7o+G7p8OjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvY2PEkeG6uS9iYmJvxJFiZWNjYmXDg8SR4bq5Y8O6ZC1uw6ot4buj4bun4bufLeG7neG7n8Oqw7ktbsOq4bulw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqt4buk4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qeG7neG7n+G7g8O54bqpbuG7g8O54bqp4bud4buf4bq/buG6qcOzw6rEguG6qXXhu6Phu7PDgeG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqt4bq9w6nhuqvhuq3huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rcOpxJHhuqvhuq3huqkv4bqzTuG6v+G6qW3hu43hu6fhuqnhu53hu5/hu4HEguG6qcOqROG7n8OD4bqpbeG7jeG7p+G6qeG7p8O5w7Lhu53Dqi1k4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu5fhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qcO64buBw7nhuqnhu53hu5/hu4PDueG6qW7hur9u4bqpw4PhuqDhu5/hu5XEguG6qW7hu6PhuqThu6Xhu53huqlC4buf4buRw7nhuql14buj4buzw4Hhuqlv4buH4bul4bud4bqpw4Phu6Phu4nDgcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhurfhuqLDg+G6oOG7p+G7peG7neG6syrhur/hu6fhuqPhuqlt4but4bul4bud4bqpbuG7g+G7n+G6qUTDquG7peG7o+G6ty/huqLDg+G6oOG7p+G7peG7neG6s+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oOG6v+G7n+G6qW7hu4vEkOG6qULhu4HhuqnhuqDDqsSC4bqpbuG6suG6qcO64buB4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpw4Phu6Phuqxu4bqpw4Hhu6Nrw7nhuqnhu53hu5/hu4HEguG6qW7hu6Phu4nDg+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqnhu6dExJDhuqnhu6PFqcOq4bqp4bud4buf4bquw4Hhuqnhu53hu5/hu4PDueG6qULhu5/hu5HDueG6qeG7ueG6qXXhu6Phu7PDgeG6qULhu4Hhuqluw73Do+G6qeG7pOG7o+G6quG7peG7neG6qcOD4buj4bqsbuG6qcOB4buja8O54bqp4bul4buBxJDhuqlu4bq04bul4bud4bqpbsSC4bul4bud4bqpbuG7icOB4bqpbuG7o+G7icOD4bqpRMO94bqp4bud4buf4bquw4Hhuqlt4buH4bul4bqp4bul4bun4bqpw7rhu4vEguG6qeG7o8O94bul4bqpQuG7geG6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpb8SCxJDhuqnDg+G6oHDhuqnDueG6pG7huqnDs8OC4bu14bul4bud4bqp4bujxILEkOG7k8OD4bqpw4Phu6/Dg+G6qeG7o8O94bul4bqp4bqi4bun4bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4buj4bqsbuG6qcOB4buja8O54bqp4bud4buf4buBxILhuqnDs8OC4bu14bul4bud4bqpw7PDveG7pcOj4bqpRuG7peG6qeG7ocOD4bqp4bul4buj4buJw4Phuqlj4bqpbuG7o+G7jeG7peG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpbuG7i8SQ4bqpQuG7geG6qWThuqlu4buj4buN4bul4bqp4bqgw6rEguG6qcO5eeG7n+G6qeG7peG7neG7gcSQw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDs8Wp4bqj4bqpw4Phur/hu6fhuqlC4buB4bqpbeG7reG7peG7neG6qW7hu4Phu5/huqlEw6rhu6Xhu6Phuqnhu53hu5/huq7DgeG6qeG7oW7hu6PhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qULhu5/hu5Vu4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDs8OqxILhuql14buj4buzw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurM9xILhu4PhuqnDueG7qeG7peG7neG6o+G6qcOAxILhu4PhuqnDuuG6rMSC4bqpQuG7geG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpbuG7i8SQ4bqp4buj4bup4bqpbsOqw7nhuqnDgMSCRcOD4bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4bqg4bun4bul4bud4bqp4bqi4buv4bqpbuG6v27huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpbuG7i8SQ4bqj4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqluxanhuqnDusOC4bu34bul4bud4bqp4buj4bu3w4Hhuqlu4buj4buJw4Phuqnhu6Phu6fhu4fDg+G6qcOD4buh4bul4buj4bqp4bqi4buf4bul4buj4bqp4buj4bupbuG6qW7DquG7p+G6qeG7peG7o+G7icOD4bqpbsWp4bqpw4Phur9u4bqpb+G6tuG7peG7neG6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlC4buf4buRw7nhuqlC4buB4bqp4bud4buf4buDw7nhuqnDs8OqxILhuqnDuuG7geG6qcOAxILhu4PhuqlC4buf4buVw4PhuqnDgMSC4buJw4PhuqPhuqnDgMSC4buD4bqpw7nhu4vDueG6qUThu63hu5/huqPhuqlv4buLxILhuqnDg+G7i8SQ4bqpQuG7geG6qcO64bqsxILDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buk4bud4bun4buB4buf4bqp4bqgw6rhuqPhuqnDgMSCw7LhuqBuw7LDg+G7n+G7peG6qULhu4Hhuqnhu5vDusOqQuG7p+G7peG7p+G7n2/huqluxanhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpbuG7i8SQ4bqp4buj4bup4bqpbsOqw7nhuqnDgMSCRcOD4bqj4bqp4bud4buf4bquw4HhuqnDuuG7gcO54bqp4bud4buf4buDw7nhuqlu4bq/buG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqlu4buj4bqk4bul4bud4bqpbuG6ssOq4bqpbeG7leG7peG7o+G6qULhu5/hu5HDueG6qXXhu6Phu7PDgeG6qW/hu4fhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7icOBw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqzTuG6v+G6qW3hu43hu6fhurcv4bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s0bhu6Xhuqlu4bq/4bqp4bujduG7n+G6o+G6qW7hur/huqnDucaw4buf4bqj4bqpbuG6v+G6qcOD4bujxILhuqnhu6Phu6dpbuG6qW7hur9u4bqpw7rhu6fhu4fhu5/huqlu4bq/4bqpbeG7jeG7p+G6qXXhu6Phur9u4bqp4bud4buf4buBxILhuqnDqkThu5/Dg+G6qW3hu43hu6fhuqnhu6fDucOy4budw6otZOG6qULhu4Hhu5/huqnDusSp4bul4bqpw7l3w4PhuqnDg8SCxKnhu6XhuqluxanhuqnDg+G7o+G7l+G6qeG7neG7n+G6rsOB4bqp4bud4buf4buDw7nhuqlu4bq/buG6qcOD4bqg4buf4buVxILhuqlu4buj4bqk4bul4bud4bqpQuG7n+G7kcO54bqpdeG7o+G7s8OB4bqpb+G7h+G7peG7neG6qcOD4buj4buJw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKnLhuqnDuuG7leG6qcOqROG7n8OD4bqpbeG7jeG7p+G6qeG7p8O5w7Lhu53Dqi1k4bqpbsOq4bun4bqp4bujw73hu6XhuqnhuqLhu6fhuqlC4buz4buf4bqp4bunw7nDsuG7ncOqLcOp4bqp4bqiw7Thuqnhu6Xhu51m4bul4bqpbuG7o2nhu6XhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G6oOG7h+G7peG7neG6qULhu5/hu5HDueG6qeG7ueG6qeG7peG7o+G6quG7peG7neG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqpbXHhuqlC4buf4buRw7nhuql14buj4buzw4Hhuqlv4buH4bul4bud4bqpw4Phu6Phu4nDgcOj4bqp4bumw7nDsuG7ncOqLcOp4bqpw7rhu4Hhuqlu4bq/buG6qcOqROG7n8OD4bqpbeG7jeG7p+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlt4buF4bun4bqp4bujxrDDquG6qcOzw6rhuqnhu53hu4vEkOG6qULhu5/hu5HDueG6qeG7peG7o+G7n8ahw7nhuqnDueG7geG6qW7hu6Phuq7hu6Xhu53huqnDg8Oq4bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qeG7o+G7icOB4bqpw4Phu6PhurbhuqnDgMSC4bq/4bqp4bul4buj4buf4buZxILhuqnDg+G6puG6qcOD4buj4bqsbuG6qcOB4buja8O54bqpbuG7o+G7n+G7keG7peG6o+G6qW7hu6Phu5Phuqlt4buf4buT4bul4bqpQuG7geG6qcOD4bujccODw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4buk4bud4buj4buV4bq3L+G6osOD4bqg4bun4bul4bud4bqz4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmuG7p+G7h+G7n+G6qeG7peG7neG7o+G7leG6qeG7neG7n8Oq4bqpQnHhuqnDueG7gcSC4bqpQuG7geG7peG7neG6qW7DqsO54bqpw4Phu6PDguG7teG7peG7neG6qcOzw4Lhu7du4bqp4bqi4bqo4bqpb+G6tuG7peG7neG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7nFqeG7peG6qW7hu4HhuqnhuqDhu5/huqlC4buB4bqpbuG6v27huqnDucWp4bul4bqpZuG7peG6qcOT4but4bul4bud4bqp4bukw6rDueG6qeG6vuG6qXXhu6Phur9u4bqpbsWp4bqpw4Phur9u4bqpb+G6tuG7peG7neG6qW7hu6PhuqrDquG6qcOzw6rEguG6qXXhu6Phu7PDgcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMq4buj4buB4bul4buj4bqpw4Hhu6PEqeG7peG6qeG7o+G7p+G7h8OD4bqpbuG7o+G7icOD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qeG7neG7n8Oq4bqpQnHhuqnhu6Xhu4HEkOG6qcO64buB4bqpbsSC4bqgbsSCw7nhu5/hu6Xhuqkt4bqpw7l3w4PhuqnDuuG7p+G7h+G7n+G6qcOB4bunw7rEkMOB4bujw7Lhu6Xhu6fDuuG6qW7FqeG6qcOzaW7huqnDg+G7oeG7peG7o+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqlC4buf4buRw7nhuqPhuqlu4buj4bun4bqpw4Phu6Phu4nEkOG6qXXhu6Phu4Phuqnhu6Vm4bul4bud4bqpw7rhu4HDueG6qW9xxILhuqluw73hu6XhuqnDs8OqxILhuqlv4bun4bqpQuG7n+G7kcO54bqpRMOCw73hu6Xhu53huql14buj4buzw4HDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bq34bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurNPxKnEguG6qeG7rcO64bufxILhurcv4bqiw4PhuqDhu6fhu6Xhu53hurPhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s0/EqcSC4bqp4butw7rhu5/EguG6qeG7peG7ncSCxJDhu5Hhu6Xhuqlu4buj4buJw4PhuqnDuuG7geG6qcO5d8OD4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phuqrhu6Xhu53huqlu4buj4buJw4Phuqlt4buN4bun4bqpw4Phu6/Dg+G6qeG7peG7o+G7icOD4bqp4bul4buR4bul4bqpbsWp4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4buj4buT4bqpw7N34bqpZuG7peG6qcSC4buv4bul4bud4bqpbeG7ueG7n+G6qeG7neG7n+G6rsOB4bqpdeG7n+G7l8O54bqp4bqi4bun4bq/w4Phuqlu4buj4bunw7rDsuG6osODw7LhuqDhu6fDuuG6qULhu4HhuqluxILhu6Xhu53huqlu4buJw4Hhuqlu4bq/buG6qW7hu6Phu4nDg+G6qW7hu6Phu6/hu6Xhu53huqnhu6dExJDhuqnhu6PFqcOq4bqpbsWp4bqpw7rhu7fhu5/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG7o+G7icOD4bqpbeG7jeG7p+G6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqlt4buF4bun4bqp4bujxrDDquG6qcOzw73hu6XhuqnDg+G7r8OD4bqpbuG7o+G7p+G6qcOD4bufw7nhuqlu4bq04bul4bud4bqpbuG7o+G6pMOq4bqpw7l3w4Phuqnhu6Phu7fDgeG6qW7hu6Phu4nDg+G6qcOB4bunw7rEkMOB4bujw7Lhu6Xhu6fDuuG6qW7FqeG6qcOD4buR4bul4bqpw7rhu4Hhuqnhu6fDusOy4bunbsOq4bulw4Phu6PDqsO64bqpbsWp4bqpw4Phur9u4bqpb+G6tuG7peG7neG6qeG7neG7n+G7r+G7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bqp4bufbcSCw4HhuqDhu6fhu5vDsuG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpQuG7n+G7lW7huqnhu53hu5/hu4PDueG6qcOzw6rEgsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgSXhu6fEguG6oG7DsuG6reG6syrhu6Lhuqnhuq8q4bujw7Lhu6fhuqnDusOq4bunb+G7p+G7peG7ncOjQuG7peG6seG6ty/DgeG6sw==

TH (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu
2022-11-23 17:22:00

Khi còn trẻ mạch máu ít gặp vấn đề, nhưng khi về già bạn phải đặc biệt quan tâm đến chúng. Dưới đây là 3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ lipid máu.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long