Cập nhật:  GMT+7
SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzDgCpQJuG7jCrhu54m4buMKlvhu5zhu4wpOSbhu4w/4busKuG7jCUmYuG7nOG7jOG7rCrhurXhu4xWxajhuq/hu4zEg+G6pcOM4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4xj4bue4buMxJFR4buMKjMm4buMYeG7jMO6KuG6r+G7jOG7rCrhuq8+JeG7jOG7rOG6peG7jOG7n1vhu5zhu4zDgCp7PiVLLyrDlUxLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxLJjwl4buMw6PhuqPhu6zhu4bDki8v4bus4buK4buw4buce8OgKuG6r8SDKnvhu4pjPi/hu65Xw6MoxIN7w6AvPldkw6Mvw5XGoOG7kOG7kC/hu5LGoOG7ruG7kMOVw5Xhu5Lhu5Lhu5DDlMSDw5Xhu5jhu5rGoOG7lOG7linDleG7iiHDoCXDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDsjI+JeG7jOG7rCo/4buMw4AqfeG7jG8q4bq14buMxIM74busKuG7jOG6rm7hu6fDs+G7jMSDLD4q4buM4buf4bue4buMw7rhu7bhu4zDg+G7nD7hu4zDoCrhu6LEg+G7jOG7sCYj4bqv4buMKOG7tsSD4buMKeG6r8avPuG7jOG7rOG6rzPhu6zhu4wqXcOg4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDgMSCw7LEguG7jC3hu4zigIvDsn3hu4wp4bue4buMKCrDmj4l4buMVjs+KuG7jOG7rOG6teG7nOG7jFYyPiXhu4zhu6wqP+G7jOG7n+G7nuG7jMO64bu24buMw4Phu5w+4buMLeG7jOG6tGXhu4xjJuG7tD7hu4xuxIJD4buMxIIsPirhu4zhurVlw4zhu4zDgCp94buMbyrhurXhu4zEgzvhu6wq4buM4bqubuG7p8Oz4buMxIMsPirhu4zEg+G7oCbhu4zhu6zhuq8z4bus4buMKl3DoOG7jD4lKlfhu4zhuq5u4bunw7Phu4zEgyrhu54+KuG7jMOgKjHhu4xDJkDEg+G7jMSC4bqjOuG7jOG7sOG7onvhu4zhu6zhu6J74buMxIM6Pirhu4wqOj4q4buMxIMq4bqp4bus4buMKiZAPuG7jMOgKuG6pTY+JeG7jOG7oj7hu4zEg+G7oDzhu4zhu6zhuqXhu4xWI+G7jCUmUCbhu4zDoCp9PiXhu4w8VcSD4buM4buwVD4l4buM4buu4bqp4buM4buiPuG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buMKeG7oCbhu4w+KuG7nuG7jGHhu4zhu6wq4bqvPiXhu4zhu6zhuqXhu4zEgyrhuq8z4bus4buMw6Nh4buMKmLhuq/hu4zhu6cq4bue4buMPuG6pTfhu6zhu4zEg+G7oCbhu4zDuirhuq/hu4zhu6wq4bqvPiXhu4zhu6zhuqXhu4zhu59b4buc4buMw4Aqez4lw4zhu4zDoCrhuqU4PiXhu4zhu6Mm4buc4buMb+G7qDzhu4zEqOG7jW/FqeG7n8Wp4bul4buNSuG7jFbhuqU54bus4buMxIM04buM4busKuG6p+G7rOG7jGPhu5574buMw6Phu6I+JeG7jD7hu5xl4buMw5Xhu5gtxqDhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG574buuZcOSTMOz4bqp4buMKl3DoOG7jOG7rH3hu4wpUT4q4buMVuG7oHvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zDo2HDjOG7jD4l4buePirDjOG7jMSDKuG7nj4q4buMw6AqMeG7jEMmQMSD4buMxILhuqM6w43hu4xW4bugJuG7jOG7riZAPuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jCoz4buM4buu4bukPuG7jGPhu57hu4xWNj7hu4xjO+G7jCkm4bu0PuG7jOG7ruG7nD4q4buM4busKuG6teG7jFbFqOG6r+G7jMSD4bql4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzigIvDuirhuq/hu4zhu6wq4bqvPiXhu4zhu6zhuqXhu4zhu59b4buc4buMw4Aqez4l4buMVuG6pTnhu6zhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jMSD4bqjez4l4buMJSbhu5wm4buMVnvhu6A+4buMw5Xhu5rhu5bDleG7jC3hu4zDleG7muG7luG7lMOM4buMJTI84buM4buU4buMxINb4buc4buMPirhu57hu4zhu5jhu4zEg8WoPiXhu4xjNybhu4zEgzQ+JeG7jOG7riZAPuG7jMSDP+G7rCrhu4zDo+G7nj7hu4wlxag+4buMw5Thu5Dhu4rhu5bhu47hu448w5TDjOG7jCnhu5484buMPirhu57hu4xh4buMxIPGr8Og4buMxIMqI+G7jOG7rCp74buM4busMD4l4buMPirhu6Q+4buM4bunKuG7nuG7jDzhu6Jl4buM4buuQMSD4buMQy4+KuG7jMOAKuG6seG7jGHhu4rhu4zhu58mQD7hu4w+4bucZcOM4buMxIPhu6Am4buM4buU4buMxINb4buc4buMPirhu57hu4zhu6zhurXhu5zhu4zDuirhuq/hu4zhu6wq4bqvPiXhu4zhu6zhuqXhu4zhu59b4buc4buMw4Aqez4l4buM4busfeG7jOG7kuG7juG7kOG7jCoz4buM4buu4bukPuG7jFbhu5w+JeG7jMOjJj4q4buMw6MxPiXhu4rhu4zEgipXe+G7jCjhu7bEg+G7jOG6oeG6r1Dhu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqj4bucw4zhu4woKlB74buMw6Phu6LEg8OM4buMw7oq4bqv4buM4busKuG6rz4l4buM4bus4bql4buM4bufW+G7nOG7jMOAKns+JeG7jOG7rH3hu4w84bqn4bus4buMVjPhu4wq4bql4buMKiI+JeG7jD4q4bue4buMPiXhuq9l4buMKiYjPOG7jOG7rOG7psOg4buMb+G7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxIIq4buiPiXhu4zGoOG7jC3hu4zDlOG7jsOV4buWw4zhu4zhuq5u4bunw7Phu4zEgyw+KuG7jFZR4buM4bus4bumw6Dhu4wlJuG7pmXhu4zDoCpYw6Dhu4zhuqHhuq9l4buMKnvhu6Dhu6wq4buM4buu4bqp4buM4buiPuG7jOG7jW/FqeG7n8Wp4bul4buN4buM4busKnvhu4zhu6wq4bq14buMVsWo4bqv4buMxIPhuqXhu4wp4bue4buMw7km4bu0PuG7jOG7ruG7nD4q4buMbzA+JeG7jMSDZeG7jG/DgOG7jFbFqOG6r+G7jMSD4bql4buMY+G7nuG7jMSDKuG6pTY+JeG7jDzhu6Am4buMxIIq4bq14buMVjDhu4xj4bue4buMbzA+JeG7jMSDZeG7jG/DgOG7jFbFqOG6r+G7jMSD4bql4buMw6Aq4buixIPhu4zEg+G6oyYjPuG7jGPhu57hu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jD4q4bue4buMYeG7jMSRUeG7jCozJuG7jMOAKuG6seG7jMSCKl3hu4rhu4zDs+G6qeG7jOG7oj7hu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jD4q4bue4buMYeG7jMSRUeG7jCozJuG7jMSD4bugJuG7jMO6KuG6r+G7jOG7rCrhuq8+JeG7jOG7rOG6peG7jOG7n1vhu5zhu4zDgCp7PiXhu4zhu6x94buMxIM0PiXhu4w84bqn4bus4buMVsWo4bqv4buMxIPhuqXhu4zEkeG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jOG7ruG6qeG7jCgm4bu2PuG7jCgqe1A+JeG7jOG7lOG7mOG7juG7jMSD4bq94buMVjI+JeG7jMSD4bqj4bu0PuG7jOG7riZAPuG7jMSDP+G7rCrhu4wlxag+4buMw5Xhu5Lhu4rhu5jhu47hu448w5Thu4rhu4zDsuG7tj7hu4w+4bucZcOM4buM4buu4bqp4buM4buiPuG7jOG7rCrhuqXhu5zhu4zEgyoj4buMxIPhuqMmIz7hu4woKuG7nCbDjOG7jOG7rFs+4buMPiom4bu44bqv4buMKCp94buMKCpSPuG7jGPhuqU3PiXhu4w8U+G7rMOM4buMPirhu6bEg+G7jCnhu57hu4zDoCrhuqU2PiXhu4zhu6I+4buMxIPhu6A84buM4bus4bql4buM4busKnvhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4wqM+G7jOG7ruG7pD7hu4xW4bucPiXhu4zDoyY+KuG7jMOjMT4l4buMxIPhu6Am4buMw7oq4bqv4buM4busKuG6rz4l4buM4bus4bql4buM4bufW+G7nOG7jMOAKns+JeG7jGPhu6o+4buM4busKuG6peG7nOG7jFbhuqU54bus4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4xWMj4l4buMxIMq4bqvxq8+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzigIvEguG7oCbhu4wqMybhu4w+JSo7w4zhu4zEgybhu7bDoOG7jMSDKuG6r+G7jD4qYj4l4buMw6nhu4woJuG7tj7hu4zDoCpQPuG7jOG7oj4qw4zhu4woJuG7tj7hu4w+JSo74buM4bus4bq14buc4buMVuG7oCbhu4zhu64mQD7hu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPsOM4buMKCrhuq/hu4zhu67hu6Q+4buM4bus4bqlw4zhu4zhu6zDoj4l4buMPirhuqXhu4xW4bu44buMxJHhuq/hu6bEg+G7jOG7rOG6teG7nOG7jMSDKuG7nj4q4buMw6AqMeG7jEMmQMSD4buMxILhuqM6w4zhu4zhu6zhu6Lhu6zhu4zDo2HDjOG7jD4l4buePirhu4xj4bue4buM4busKuG6teG7jFbFqOG6r+G7jMSD4bqlw4zhu4xWMj4l4buM4busKj/hu4zhu5/hu57hu4zDuuG7tuG7jMOD4bucPuG7jCgqw5o+JeG7jFY7PirDjOG7jMO6KuG6r+G7jOG7rCrhuq8+JeG7jOG7rOG6peG7jOG7n1vhu5zhu4zDgCp7PiXhu4wqJkA+4buMPuG7nGXhu4xWUeG7jMSR4bqvMT4l4buM4bus4bumw6Dhu4w+JSom4bu0POG7jMSD4bqjXT4lw4zhu4zhu6wq4bq14buMxIPhuqPhuqU2PiXhu4zEg+G6oyYjPuG7jCgq4bucJuG7jOG7ruG6qeG7jOG7oj7hu4zhu41vxanhu5/FqeG7peG7jeG7jFbhurE+JeG7jFZTPuG7jGPhu57hu4zDo+G7suG7jMSDJuG7tsOg4buMxIPhurPhu6zhu4xW4bqlOeG7rOG7jMSDKuG6qeG7rOG7jComQD7hu4xWI+G7jFZQPOG7jOG7sFB74buM4bucPuG7jMSDe+G7nj7hu4zhu6wqe+G7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDgCp94buMbyrhurXhu4zEgzvhu6wq4buM4bqubuG7p8Oz4buMxIMsPirhu4zhu6wqe+G7jOG6o1Q+JcOM4buMVjEm4buMYzcm4buMPipiPiXhu4woKn3hu4woKlI+4buMY+G6pTc+JeG7jDxT4bus4buMKCom4buMxIPhuqMmIz7hu4woKuG7nCbhu4zhu67huqnhu4zhu6I+w4zhu4zhu6zFqD7hu4zEkVc84buMxJFYxIPhu4w8M8SD4buM4bus4bui4busKuG7jD4lKibhu7Q84buMxIPhurHhu6zDjOG7jClTPiXhu4w+JSpX4buMw6nhu4woJuG7tj7hu4w+JeG6pTgm4buM4buu4bukPuG7jFYj4buM4busfeG7jCUmUCbhu4zDoCrhu6LDoOG7jMOgKuG6t+G7jCo5w6DDjOG7jMSD4bqj4bu0PuG7jD4l4bqvZeG7tD7hu4zEg1Phu6zhu4wp4bue4buMw6AqUCbhu4wq4bueJuG7jCpb4buc4buMKTkm4buMP+G7rCrhu4wlJmLhu5zhu4zhu6wq4bq14buMVsWo4bqv4buMxIPhuqXDjOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buMY+G7nuG7jMSRUeG7jCozJuG7iuG7jOG6rm7hu6fDs+G7jMOgKuG6pTg+JeG7jOG7oybhu5zhu4xv4buoPMOM4buM4bqh4bqv4buc4buMxIMq4bqp4bus4buMxIPhu7bhu4w+Uzzhu4zhu7BTxIPhu4zEgzo+KuG7jCo6Pirhu4w+KuG7pD7hu4zhu67hu6Q+4buM4busxag+4buM4busfeG7jGNSPuG7jOG7sFA+4buM4busKj8+KuG7jMSDKuG6p+G7rOG7jCgm4bu2PuG7jD4lKjvhu4zhuq5u4bunw7Phu4zEgyw+KuG7jMSRVzzhu4zEkVjEg+G7jDwzxIPhu4zDozHhu4w+JeG6r2VAPuG7jGNdPiXDjOG7jFbhu7jhu4w+JSo74buM4busKj8+KuG7jFbhu6I+JeG7jOG7rOG6teG7nOG7jD4l4bqlOCbhu4zhu67hu6Q+4buMY+G7uOG7jCUm4bui4buM4buw4buiPsOM4buMJSbhu6Lhu4zEgyrhuq/hu7Thu4zhu6xSPuG7jCozw43hu4w84bqn4bus4buMKjXhu4zEg+G6oznhu4woKibhu4w84bqv4buc4buMPirhu57DjeG7jDzhuqfhu6zhu4wqNeG7jMSD4bqjOeG7jFZV4bus4buMxIMq4bq34buM4busKnvhu4zDlcOVxqDhu4wqM+G7jMSD4bqtPiXhu4wp4bue4buM4bus4buiPuG7jOG7sDPDjOG7jOG7rDA+JeG7jD4q4bukPuG7jOG7pyrhu57hu4w84buiZeG7jMOzQMSD4oCmSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkzDg2Hhu4zEkOG7pGXhu4zhu67huqk+JeG7jOG7rCrhurXhu4zEg+G6ozrDjOG7jOG7rOG6tz4l4buM4bqubuG7p8Oz4buMxIMq4buePirhu4zDoCoxw4zhu4zDg2Hhu4zEguG7nibhu4zhu6wqPz4q4buMVuG7uOG7jMSR4bqv4bumxIPhu4zhuq5u4bunw7Phu4zEgyw+KsOM4buMxIPhuqN7PiXhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jCo5w6Dhu4xW4bq14buM4busUj7hu4zhu6zhuqfhu4zDoCrhu6LDoOG7jCnDqeG7jGPhu57hu4zDoCrhurfhu4wqOcOg4buMYzcm4buMxIM6Pirhu4wqOj4q4buMxIMq4bqp4bus4buMxIPhu7bDjOG7jFYm4bu44bqv4buM4busKiw+KuG7jDwzxIPhu4zDozHhu4xWJuG7uOG6r+G7jMSD4bqjez4l4buMw6Aq4bqlNj4l4buM4buiPuG7jMSD4bugPOG7jOG7rOG6peG7jOG6rm7hu6fDs+G7jMSDLD4q4buMVlHhu4zDoCrhu7Thu4zhu67huq9lQMSD4buK4buMw7IxJuG7jGM3JuG7jOG7rCrhurXhu4xWxajhuq/hu4zEg+G6pcOM4buMVjI+JeG7jOG7rCo/4buM4buf4bue4buMw7rhu7bhu4zDg+G7nD7hu4xl4bu04bqv4buM4busxajhuq/hu4zhu6zFqD7hu4zEgz8+KuG7jMSDe+G7oj7hu4wp4bugJuG7jMSDKibhu7bEg+G7jCjhu7bDjOG7jOG6oeG6r2Xhu4w8MOG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buMViPhu4wlJlA84buMJSbhu6Lhu4zEgyrhu54+KuG7jOG7rCp74buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4w84bqv4buc4buMKntV4bus4buMxIMq4bqv4bu04buMPirhu57hu4xh4buMxJFR4buMKjMm4buK4buMbyrhuq/hu6g+4buM4buwO+G7jFbFqGXhu4xW4bq14buM4bus4bui4bus4buMxIPhu54m4buMKSZA4bqv4buMViPhu4zEgyowPiXhu4zhu7Dhu6J7w4zhu4woKlB74buMw6Phu6LEg+G7jGPhu57hu4wp4bumZeG7jMOp4buMKCbhu7Y+4buMVuG7tj7hu4zEg+G6rT4l4buMPiXhuqU4JuG7jOG7ruG7pD7hu4xj4bu44buMPiXhuq9lQD7hu4xjXT4lw4zhu4w+KuG6r+G7jOG7rMWo4bqv4buMw6Phu5zhuq/hu4woKibhu4zEg+G7oDzhu4zhu6zhuqXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG6v+G6r8SDKnvhuqPDkkzigIvEguG6tz4l4buMw7kmPipLL8OgTA==

​Tùng Linh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long