Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDs+G7juG6qlnDg8ONw5nhu6Lhu4zDg1nhu55C4buiw4NJ4bq+4buiw4NZ4buC4buuw4Phu5rDnSxO4buiw4Phu5xU4buiw4NHxajDlcODP0LDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu45V4bui4buMw4PDjcOdVcOVw4Phu6Ijxq9I4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9IeUfhuqjhu57hu67hu47DnVnhu47hu555P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqu4bqs4bqw4bqyL+G6suG6rEnhuq7huq7hurLhurDDguG6tOG6sFnhuq7DguG6tOG6sMSC4bqk4bua4bqueeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOzw7XhuqPDtcODLcOD4buB4buMQizDg+G6ruG6pC3DgnjDg+G7jiPhu7Dhu6Lhu4zDgz3hu6Lhu4zDg8O14buO4bqq4bui4buMw4Phu45C4bui4buOw4PDjcOZ4bui4buMw4M/4buQw4NZV8Sow4PDjOG7nHjDg+G7j+G7sMODcEXhu6LDg+G7juG7oOG6qHjDg8O14buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODP0LDg+G6ocOdw4Phu5rhu5JI4buOw4Phu67hu45Vw5XDg+G7juG7quG7rsODP8avw5XDg+G7j+G7sMOD4bqrw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4M/QsOD4bqjQuG7nsODWUPhu57Dgz9Cw4PDtMOh4buB4bqhw4NZ4buOQuG7ouG7jsOD4buu4buOVcODcMOVTlnDg8O1V+G7kMODWeG7pMODSOG7jj1Iw4Phu67hu47huqpZw4PDjcOZ4bui4buMw4NZ4bueQuG7osODSeG6vuG7osODWeG7guG7rsOD4buaw50sTuG7osOD4bucVOG7osODR8Wow5V4w4Phu67hu45Q4bui4buMw4NI4buOVeG7ouG7jMODw43DnVXDlcOD4buiI8avSMODP0LDg+G6veG7juG6qMOVw4Phu5xDSMOD4bqrw5VEw5XDg0fFqMOVeMODw43DlU3hu6LDg8agw5Xhu6Lhu47Dg+G7jlFIw4NYw5Xhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7pMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8Oz4buO4buyw4PDteG7jlHDg+G7okXhu5zDg+G7jlFIw4PhurDEguG6ruG6pi3Dg+G6sMSC4bqu4bqseeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1Q8OVw4NHw53hu6TDlcOD4buaw5N4w4Phu45C4bui4buMw4NZV0Xhu5zDg+G7jlFIw4NYw5Xhu6Lhu47Dg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4NZ4buY4bui4buOw4PDjcSQw4PDjSPhu6pIw4NZw50sS+G7osODWVfDnSxN4buiw4M/TcOD4bua4buqw5XDg8OUSOG7jnjDg1nhuqpIw4NJ4bu24bui4buMw4NZ4buC4buuw4Phu5rDnSxO4buiw4Phu5xU4buiw4NHxajDlcODP0LDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg0jhu45V4bui4buMw4PDjcOdVcOVw4Phu6Ijxq9Id8ODSOG6qkjDg8agPMOD4buiReG7ouG7jMOD4bqo4buiw4NZ4bueQuG7osODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7nFTDlcODWVcj4buo4bui4buMw4Phu6Ijxq9Iw4M/QsODP+G7guG7osODw43DmeG7ouG7jMODWeG7nkLhu6LDg0nhur7hu6LDg1nDlEjhu47Dg0glSMODWeG7guG7rsOD4buaw50sTuG7osOD4bucVOG7osODR8Wow5XDg8ONT8OD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4buew4NYPUjDg8ag4buOUsOMeMODWeG7huG7nMODP+G7oEh4w4NZ4buOT8OD4buaJUh4w4Phu67hu45Q4bui4buMeMODSOG7jlXhu6Lhu4zDg1nhuqjDlcOD4buiQ+G7osODSSPGr8OVw4Phu6Ijxq9IeXl54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu54bu3w5Xhu5zhu4zDg1hXSMaw4bqiLy9IeUfhuqjhu57hu67hu47DnVnhu47hu555P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqu4bqs4bqw4bqyL+G6suG6rEnhuq7huq7hurLhurDDguG6tOG6sFnhuq7DguG6tOG6sMSC4bqk4bua4bqweeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOh4bqo4buiw4NZ4bukw4NI4buOPUjDg8ONxJDDg+G6veG7juG6qMOVw4Phu5xDSMOD4bqrw5VEw5XDg0fFqMOVeMODw43DlU3hu6LDg8agw5Xhu6Lhu47Dg+G7jlFIw4NYw5Xhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7pMODWeG7jlThu6Lhu4zDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8Oz4buO4buyw4PDteG7jlHDg+G7okXhu5zDg+G7jlFIw4PhurDEguG6ruG6psOD4oCTw4PhurDEguG6ruG6rHnDg+G6q8OVRMOVw4Phu6JF4bucw4Phu6Lhuqgsw4NJw5XDk+G7osODV+G6qMODWSTDg+G6ruG6pC3DgsODw41M4buiw4Phuq7huqwtw4PDgsODP8avw5XDg1glw4NZ4buO4bqo4bucw4Phu4zDleG6qMODSOG7uOG6qMOD4buM4buG4buiw4PhurLEgsSCw4Nw4bqjcMODWeG7jsOdw5lIw4Phuq7hurDDg+G7ruG7jlDhu6Lhu4zDg+G6q+G6oeG7reG6o8O1w4Phu47DnSxO4buieMODWeG7jkLhu6Lhu454w4NZ4buO4buSw4M/QsOD4bqw4bqww4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4NZ4buY4bui4buOecODw6DhuqpIw4Nw4bqjcMODWeG7jsOdw5lIw4PDjcOZw4NZw53hu6TDlcOD4bqu4bqww4Mtw4Phuq7hurZ3w4Phuq7hurLDgy3Dg+G6ruG6tHfDg+G6rsOCw4Mtw4Phuq7huqTDgz9Cw4Phuq7huqbDg1nDneG7pMOVw4NZV+G7sMOD4buaS+G7osODWErDg1lX4bqo4bui4buOw4NZQsOVw4Phu7DDg+G7jsWo4buiw4PhurLEgsOD4buiw5nDlcODScOd4bui4buMw4NZ4buOw5XDg8ON4buAw53Dg+G7sMODSETDg+G6sMOD4bucVOG7osODR8Wow5XDgz9Cw4PDjcOVTeG7osODxqDDleG7ouG7jnnDg+G6o+G6vizDg+G7mkLDg+G7nMOZWcODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7jMOVRMOVw4PDjeG7gMOdw4PDjSPhu6pIw4NZ4bukw4NI4buOPUjDg1nhu44j4buo4bui4buMw4Phu6LDlUvhu6LDg+G7ouG7juG6uOG7nMODScOdLMODWVfhu5DDgz9Cw4PDjeG7hCzDg+G7nEPhu6Lhu47Dg+G7ruG7juG7nuG7ouG7jMODWVdC4buew4PhuqLDteG7nkLhu6LDg0nhur7hu6LDg1fDqOG7osOD4buaw50sTuG7osODWeG7juG6vuG7osODWeG7jk/Dg1nhu47DjOG7nsOD4buMI8Wo4bui4buMw4PDoeG6qkjDg2LDmsODP+G7lMODw41Dw5XhuqJ4w4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg1g9SMODxqDhu45Sw4x4w4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osODWeG7jk/Dg0jhu47hu4BZeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7geG7jOG6qCzDg1jhuqjDncODw6rDk8OD4buu4buO4bqqWcODw43DmeG7ouG7jHjDg0jhuqpIw4Nw4bqjcMODWeG7jsOdw5lIw4PDjcOZw5XDg1nDnSxP4buiw4NHxajDlcODSOG7uOG6qMODw7VXw53hu6Lhu4zDg1nhur7hu5zDg2LDneG7gOG7osOD4buaw50sTuG7osODWeG7jk/Dg0nhu7ZIw4NZ4buOT8ODWeG7juG6qOG7nsODWeG7mOG7ouG7jsODw43EkMODWVfhu5Dhu6Lhu47Dg0nDlcOT4buiw4M/QsOD4buOI8av4bui4buMw4NJRuG7osOD4bui4buOJuG7ouG7jMODxqA8w4Phu6JF4bui4buMw4NIPcOdw4Phu6Lhu4wj4buow5XDg8ag4buOw5XDg0fhu5LDg8ONw51Vw5XDg+G7oiPGr0h5w4PDtcOVTOG7rsODw43hu6B4w4NI4bqqSMODP+G7guG7osODw43DmeG7ouG7jMODP8OVS+G7osOD4bucVOG7osODR8Wow5XDgz9Cw4Phu5xU4buiw4PDjcOVTeG7osODxqDDleG7ouG7jsODSEDhu6Lhu4zDg0cjxq9Iw4M/QuG7nsODWeG7jsOVw4PDjeG7gMOdw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4Phu6LDmcOVw4NJw53hu6Lhu4zDg8ON4buGw53Dg1nDlUvhu6J54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu64+w51Z4buO4bueV+G6ouG7ucOyw51VSMOD4bqjQ8OV4bu3L+G7ruG7uQ==

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Muôn nẻo đường tác nghiệp

Muôn nẻo đường tác nghiệp
2019-06-15 06:07:58

PTĐT - Nghề báo luôn gắn liền với những chuyến đi, sự miệt mài tìm tòi, khám phá, tích lũy để sáng tạo. Mỗi chuyến đi, mỗi vùng đất, mỗi con người được gặp gỡ, tiếp xúc, mồi...

Niềm tin và trách nhiệm của báo chí

Niềm tin và trách nhiệm của báo chí
2019-06-15 05:55:13

PTĐT - Báo chí vốn không chỉ là chiếc gương phản chiếu mọi mặt của đời sống xã hội mà còn là một bộ phận khăng khít không thể tách rời của chính xã hội.

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác
2019-06-14 07:26:49

PTĐT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua của địa phương và tổ chức hội phát động, Hội Phụ nữ xã Ngọc Lập, huyện Yên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long