Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljLMO6eOG6u+G7ksO6Q+G6u+G6psWp4buTw7rhurt2xJDDg+G7k+G6u1Z14bqs4buGc3bhurspw7rFqeG6u+G7mHdpduG6u+G7mcOzdnXhurvDusSQ4bqidnXhurvhuqbEkOG6sHZ14bq7dsO5ceG7r+G6u+G7k8Ot4buT4bq7NOG6rGnhurvDmuG6qnZ1Yi/DusOqY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLDmuG7l2nhu5nhurljLClX4bq7LeG6u1Z1w6zhu4bhurvhu4Uv4buH4bq74bqp4bqmReG7k+G6u+G7hy/hu4Hhurspw7N24bq74buuxKl34bqr4bql4bq7LMO6eOG6u+G7ksO6Q+G6u+G6psWp4buTw7rhurt2xJDDg+G7k+G6u1Z14bqs4buGc3bhurspw7rFqeG6u+G7mHdpduG6u8OKw6zhurvhu5V3w6x24bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDreG7k+G6u+G7lcSp4bq74but4bufduG6u+G6psO6auG7r+G6peG6u+G7mcOzdnXhurvDusSQ4bqidnXhurvhuqbhu4vDueG6u+G7lHB24bq7w5rhuqp2deG6p+G6uynDueG7oeG6suG6peG6u+G7lXh24bq7w4rDrOG6u+G6psO6aeG7r+G6u3XDuWnhurvhu5V3w6x24bq74buZw7N2deG6u8O6xJDhuqJ2deG6u8OKw4PDueG6uyzDunjhurvhu5LDukPhurvhuqbFqeG7k8O64bq7dsSQw4Phu5Phurvhu5N44bq74buTw63hu5Phurvhu5VBdnXhurvhu5PDuuG7peG6teG6u1Z14bqs4buGc3bhurvhu5h3xKl24bq74buww7rDrXbDuuG6uy3hurs8R+G6u8OKw7nhu5924bq7KTXhurvhu5Thu4l2deG6peG6u+G7kOG7peG6u+G6psO6xJDhurspxrB2w7rhurvhuqxHw6LhurvDmnfDrHZ14bq74buYw7N24bq74buu4buL4buT4bq74oCT4bq7LMO6eOG6u+G7kOG7peG6u+G6psO6xJDhurspxrB2w7rhurvhuqxH4bql4bq74buSw7pD4bq74bqmxanhu5PDuuG6uzzhu5BW4buY4bq74bqmxrB2w7rDouG6u+G7kOG6qsO54bq74buuw7l2w7rhurvhu5LDusOz4bqs4bq74oCT4bq7LMO6eOG6u+G7kOG7peG6u+G6psO6xJDhurspw7rEkMSCdnXhurvhuqbDguG6uOG7k+G6uynGsHbDuuG6u+G6rEfDouG6uyzDuuG7i+G7r+G6uy7huqxpdnXhurspw7ppd+G6uy3hurs8R+G6u8OKw7nhu5924bq74buQKTThurspxrB2w7rhurvhuqxH4bql4bq7LMO6eOG6u+G7ksO6Q+G6u+G6psWp4buTw7rhurs84buQVuG7mOG6u+G6psawdsO6w6LhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurvhu7DDueG7r+G6u8Oa4buJw7nhurvigJPhurssw7p44bq74buSw7pD4bq74bqmxanhu5PDuuG6uzzhu5BW4buY4bq74bqmxrB2w7rhuqXhurspw4LEkOG6sHZ14bq74buQaXbhurspw4Dhurvhu5PDukXhu5PhurtVw7nhuqDhurspw4DhurvDmuG6qnZ14bq7NMSQ4bqidnXhurst4bq74busc+G6u8O6w4HDueG6u+G7lHB24bq7w5rhuqp2deG6u3Zq4buv4bq7KcOzduG6u+G7rsSpd+G6u+KAk+G6u+G6v+G6vcOqw6rhuqdiL+G6smNi4bqmaeG7keG7reG7l+G6u+G6pOG6puG7huG7reG7l8Oj4bq54buvacOCdcO5duG6teG6v+G6suG7gOG6u2nhuqzhuqZ34bq5Y2LhuqbDgmNi4bqm4buZY2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYi/huqbhu5ljYuG6puG7mWNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqy4buQd+G7meG7huG6uWNiL+G6puG7mWNi4bqm4buZY2LhurJjYuG6smNiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2LhuqbDgmNi4bqm4buZY2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYi/huqZp4buR4but4buXY2LhurJjYuG6smNi4bqyY2LhurJjYuG6smNi4bqyY2LhuqZp4buR4but4buX4bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhu69pw4J1w7l24bq14bq/4bqy4buA4bq7aeG6rOG6pnfhurljYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYsO54buvdeG6u+G6pMOC4buTw6PhurnDuuG6puG6puG6suG6tS8v4buRaXfhurLDuuG6rOG6psO6d+G6p8OKdi934but4buZ4buZaeG6pmkv4bq+4buX4buR4bqkw7nhuqbhu5cv4bqmw7l2LeG6puG6rOG7ky3huqThuqwt4buxw7nhu5d2L8Oq4bq94bq94buSVOG7kGfDquG7g+G7g0kv4bq/4bq9w6rDqi/hu4Uvw6rhur9U4bq/aEnhur3hu5ZmaGgvw6rhu4Hhur3hur/hur1m4buBZmbhu4Xhu4Fo4bq9Xyzhu5Ip4bqndcO5dOG6ueG6u2nhu63DuXV2w6Phurnhu6/DueG7meG7meG7reG7l+G6uWNiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2LhuqbDgmNi4bqm4buZY2LhurJjLMO6eOG6u+G7ksO6Q+G6u+G6psWp4buTw7rhurt2xJDDg+G7k+G6u+G7mcOzdnXhurvDusSQ4bqidnXhurvhuqbhu4vDueG6u+G7lHB24bq7w5rhuqp2deG6p2Iv4bqyY2Iv4bqm4buZY2Iv4bqmw4JjYi/huqZp4buR4but4buXY2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5YynDumnhu4bhurvhu69t4bqm4bq74butxKl2w7rhurvhu5Xhu4t34bq74bqmxrB2w7rhuqXhurvhu5VBdnXhurvhu5PDuuG7peG6u+G7kOG7peG6u+G6psO6xJDhurspxrB2w7rhurvhuqxH4bq7VnXhuqzhu4ZzduG6u+G7mHfEqXbhurvhu7DDusOtdsO64bq74buVxKnhurvhu5HDrXfhurvhu5PDrXfhurvDisODw7nhurssw7p44bq74buSw7pD4bq74bqmxanhu5PDuuG6u3bEkMOD4buT4bq74buvw4HhuqbhurvhuqThu7nhurt2xqHhuqbhurvDinDhurvhuqbhu6d2w7rhurvDuuG7p3bDuuG6u+G7scO5dsO64bq74bqm4buh4bq7LeG6u+G7gMSp4bq7w7rDgcO54bq74bq04bqs4buC4bq7w5nhurvhu5NDaeG6u+G6psawdsO64bq7LMO64bqo4bq7KcO6w73DouG6u+G7k+G7t3Z14bq74bqmw63hu5Phurvhu5PDuuG6rMO1duG6u+G7kcWp4bq7VcO54bqg4bq7KcOA4bq7w5rhuqp2deG6uzTEkOG6onZ14bq7LeG6u+G7rHPhurvDmsOBw7nhurvhu5RwduG6u8Oa4bqqdnXhurt2auG7r+G6uynDs3bhurvhu67EqXfhurvhur/hur3DqsOq4bq7w4rDrOG6u+G6psO54buhduG6u+G7lcOB4bq74buAw7Phu4bhurvhu5nhurh2deG6u8O6QeG6u+G6pOG6ouG6u+KAnCnhu6V24bq7dnXEkOG6tnZ14bq74bqmw7rEguG6u+G7k+G6qHZ14bq7w5rhuqp2deG6uzTEkOG6onZ14oCd4bq74buVcOG6u3Z1w7rFqeG6uzxW4buWKOG7klfhurvhu5Phu7d2deG6u3bDuuG7j3bhurvhu63DrOG6u+G7mcO54bq74bqk4buJduG6u8OKanbhurvDunfDreG6u+G6ssO6w7nhurvDiuG7j+G6puG6u+G6psO6cuG6u+G7leG7i8O54bq74buZw7lxduG6u+G7k0Np4bq7dsO6w7N24bq74butd+G7i8O54bq7w4rDrOG6u8O6QeG6u+G6pOG6ouG6u+KAnMOaw63huqbhurs2d2l24bq7LMO64bqo4bq7KcO6w73igJ3hurvhu5Vw4bq7dnXDusWp4bq7PFbhu5Yo4buSV+G6u+G7k+G7t3Z14bq7dsO64buPduG6u+G7rcOs4bq74buZw7nhurvhuqThu4l24bq7w4pqduG6u8O6d8Ot4bq74bqyw7rDueG6u8OK4buP4bqm4bq74bqmw7py4bq74buT4buNduG6u+G7lcSQ4bqu4buT4bq74buR4buJd+G6u8OKceG6u+G7scO6w7V24bq74buTw7LhurLigKZi4bqyYynDgml34bq74buVw4DDueG6u8OKw4PDueG6u+G7k8Ot4buT4bq74buVQXZ14bq74buTw7rhu6Xhurvhu63EqXbDuuG6u+G7leG7i3fhurvhuqbGsHbDuuG6peG6uyzDunjhurvhu5LDukPhurvhuqbFqeG7k8O64bq7dsSQw4Phu5PhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurvhu5h3aXbhurvhu5HDrOG7huG6u+G6puG7s+G6u+G6pOG6uOG6u+G6ssO6w7J24bq74buxw7rhurDDueG6u+G7scO6w7nhurvhuqbDusOy4buG4bq7LMO64bqo4bq7KcO6w73hurvhu5XEqeG6u+G7rcOs4buv4bq74bqm4bu54bqm4bq74buT4bu3dnXhurvhuqbDreG7k+G6u+G7k8O64bqsw7V24bq74buRxanhurtVw7nhuqDhurspw4DhurvDmuG6qnZ14bq7NMSQ4bqidnXhurst4bq74busc+G6u8Oaw4HDueG6u+G7lXB24bq7w5rhuqp2deG6u8OKw6zhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOt4buT4bq74buR4buJd+G6u+G6pkF24bq74buTw63hu5Phurt1w7nDreG6u+G6psOCxanhurvDimp24bq7w7p4aeG6u8OK4buP4bqm4bq74bqmw7py4bql4bq74bqyw7rDueG6u8OK4buP4bqm4bq74bqmw7py4bq74buVcuG6u+G7sMO64bqs4bq74buZw7nhurvhuqbhu6Xhu5PDuuG6u+G7rcWp4buTw7rhurvhuqThurrhurvhu5RwduG6u8Oa4bqqdnXhurt2dcOs4buG4bq74buTw6x2deG6u+G7scO6aXZ14bq74bqmw4JpdnXhuqXhurvhu4BFdnXhurvDisODw7nhurvhuqbhu43hu6/hurvDinjhu5PhurvDisOs4bq74buC4bq7dnXDuuG7qWnhurvhuqZ34bq74butw4N24bq7duG6osO54bq74buTw4HDueG6u3Z14bqsQXbhurvhu5nDs3bhurvhuqbDgeG7k+G6uzTDuXHhuqbhurtWaeG7r+G6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y2LhuqZp4buR4but4buX4bq74bqk4bqm4buG4but4buXw6Phurnhu69pw4J1w7l24bq14bq/4bqy4buA4bq7aeG6rOG6pnfhurljYuG6psOCY2Lhuqbhu5ljYsO54buvdeG6u+G6pMOC4buTw6PhurnDuuG6puG6puG6suG6tS8v4buRaXfhurLDuuG6rOG6psO6d+G6p8OKdi934but4buZ4buZaeG6pmkv4bq+4buX4buR4bqkw7nhuqbhu5cv4bqmw7l2LeG6puG6rOG7ky3huqThuqwt4buxw7nhu5d2L8Oq4bq94bq94buSVOG7kGfDquG7g+G7g0kv4bq/4bq9w6rDqi/hu4Uvw6rhur9U4bq/aEnhur3hu5ZmaGgvw6rhu4Hhur3hur/hur1m4buBZ+G7hWfhu4Phu4Xhur9fLOG7kinDquG6p3XDuXThurnhurtp4butw7l1dsOj4bq54buvw7nhu5nhu5nhu63hu5fhurljYi/huqbhu5ljYi/huqbDgmNi4bqmw4JjYuG6puG7mWNi4bqyYyzDunjhurvhu5LDukPhurvhuqbFqeG7k8O64bq7dsSQw4Phu5PhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurvhu5h3aXbhurvDisOs4bq74buTw63hu5Phurvhu5VBdnXhurvhu5PDuuG7peG6u+G7rcSpdsO64bq74buV4buLd+G6u+G6psawdsO64bq7dW3hurLhurt14bq24bq74bqmw7pq4buv4bq7w7rhu7PDueG6u+G7kcOs4bq74buTd3bhurvDinDhurvhu5nhurjhurt1w7nhuqDhurspw4DhuqdiL+G6smNiL+G6puG7mWNiL+G6psOCY2Iv4bqmaeG7keG7reG7l2Ni4bqyYynDueG7oeG6suG6u+G7lXjhuqXhurssw7p44bq74buSw7pD4bq74bqmxanhu5PDuuG6u3bEkMOD4buT4bq7VnXhuqzhu4ZzduG6uynDusWp4bq74buYd2l24bq7w4rDrOG6u+G7lXfDrHbhurvhu5XEqeG6u+G7lcO54bq74bqmw7pq4buv4bql4bq74bqmw7pr4bqy4bq7w7rEkOG6onZ14bq74bqm4buLw7nhurvhu5PDreG7k+G6u+G7lXB24bq7w4rDrOG6u+G7k8O64bqqaeG6u+G6psOCd3Z14bq74buww7rhuqzhurvhu5nDueG6u+G6puG7peG7k8O64bq74busxanhu5PDuuG6u+G6pOG6uuG6u+G7lHB24bq7w5rhuqp2dcOi4bq74bqmw7rDrHbDuuG6u+G7seG7pXbDuuG6u+G7rcOs4buv4bq74butc+G6u+G7mcOzdnXhurvDusSQ4bqidnXhuqXhurvDundp4bql4bq74butc+G6u8OK4buP4bqm4bq74buT4buN4bqs4bq74buTw7p34bq7LuG6rOG7ueG7k+G6u+G6psO6w63DueG6u+G7mcOzduG6u2l24bq74bqm4buLw7nhurvhu5TDuXF24bq74buw4buldsO64bq7KcO6w7nhu5924bq7w4rDrOG6u+G7seG7pXbDuuG6u+G7k8O1duG6u+G7mcOzdnXhurvDundp4bq74bqmxJDhurB2deG6u3bDuXHhu6/hurvhu5PDreG7k+G6uzThuqxp4bq7w5rhuqp2deG6u+G6puG7i8O54bq74busanZ14bq7w5rhuqp2deG6uzTEkOG6onZ14bq74bqmw4Lhu5924bq7duG6qMO54bq7VnXDuuG7qWnhurvhu6zhu6l2w7rhuqdi4bqyYynDumrhu6/hurvDisOs4bq74buZw7N2deG6u8O6xJDhuqJ2deG6u+G6psSQ4bqwdnXhurt2w7lx4buv4bq74buUReG7k+G6uy7huqzhu7nhu5Phurspw4Dhurvhu6zhu4vhu5Phurvhu6x3dnXhursu4bqsw7N24bq74bqm4buLw7nhurvhu5VwduG6uy7huqzhu7nhu5Phurspw4Dhurvhu6zhu4vhu5Phurvhu6x3dnXhursu4bqsw7N24bq74bqmw4Lhu5924bq7duG6qMO54bq7KMO54buv4bq74oCT4bq74buww7rhuqzhurvhu5jDueG6u+G6puG7peG7k8O64bq74busxanhu5PDuuG6u+G6pOG6uuG6u+G7lXB24bq7w5rhuqp2deG6peG6uyzDunjhurvhu5LDukPhurvhuqbFqeG7k8O64bq7dsSQw4Phu5PhurtWdeG6rOG7hnN24bq7KcO6xanhurvhu5h3aXbhurvhu4bhu5/huqzhurvhu5Phu43huqzhurvhuqbGsHbDuuG6uyzDuuG6qOG6uynDusO94bq7w4rDrOG6u+G7k8Ot4buT4bq74buTw7LhurLhurvhu5PDreG7k+G6u3Z1w6x2w7rhurvhuqZqdnXhurvhu5PEkMSCdnXhurvhu5Phu7d2deG6u+G6psOt4buT4bq74bqm4bqs4buG4bufduG6u+G6psOC4bqs4buGcHbhuqXhurt1w7nDg8O54bq74bqmw7rDuXHhuqzhurvDisODw7nhurt2w7rDs3bhurvhu5nDs3bhurvhu5Phu4nhurt2xJDDg+G7k+G6u8OKcOG6u+G6psOC4bqs4buGcHbhurvhuqbDuuG6rOG7huG7oeG6puG6u+G7rOG7i+G7k+G6u+G7rHd2deG6uy7huqzDs3bhurvigJPhurvDk+G6rOG6u+G7kuG6osOi4bq7w4pw4bq74buVcHbhurvhuqbDusSC4bq7LuG6rOG7ueG7k+G6uynDgOG6u+G7rOG7i+G7k+G6u+G7rHd2deG6uy7huqzDs3bhuqXhurvhu5VwduG6u+G6psO6xILhurspw4Dhurvhu67DtOG6rOG6u8OT4bqs4bq74buS4bqi4bq74bqmw4J3dnXhurvhurThuqzhu4124bq74bqmw7py4bq74buww7rhuqzhurvhu5nDueG6u+G6puG7peG7k8O64bq7dsO6bOG7r+G6u+G6puG7t3bhurvDisO5dsO64bq74buT4bu3dnXhurvhuqJ24bq74bqmw7lwduG6u3bDusOzduG6u+G7k3jhurvhu5Phu7d2deG6u+G7scO6acO54bq74bqmw7rDueG7n3bhurvhu63hu4/hurLhurvhurThuqzhu7nhu5PhuqXhurvhurThuqzhu4bhurvhuqZC4bq74buTw63hu5Phurt1w7nDreG6u+G6psOCxanhurvDimp24bq7w7p3w63hurvhuqbDs+G7r+G6u+G7rcO5dsO64bq74buTQ2nhurvhuqbDusSCw7nhurvhu5Xhu4vDueG6u8Oa4bqqdnXhurs0xJDhuqJ2deG6u+G6puG7i8O54bq74buww7rhuqzhurvhu5jDueG6u+G6puG7peG7k8O64bq74busxanhu5PDuuG6u+G6pOG6uuG6u+G7lHB24bq7w5rhuqp2deG6p+G6u+G7lMO5dsO64bq7NEQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”

Lễ nhập linh Trống đồng “Âm vang đất Tổ”
2011-04-02 21:36:00

PTO - 23 chiếc trống đồng thuộc dự án “trống đồng – Âm vang đất Tổ” đã được tiến hành nghi lễ “Cầu an - cầu phúc - nhập linh” vào 19h ngày 2-4-2011 (tức 29/2 năm Tân Mão), tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long