Cập nhật:  GMT+7
nẰồôwẪỡĨĨfõÌặẶJẪýõoãẰECẮôCẮỎỡôCẰẾẶôBpKôwỄôJẶBôJpẶôÌẰpJn/ẰồonÌôwẪỡĨĨfõÌ:ýỡxõo:ẶẠCôCỡỖĩôỒFẶôCẰỐCẮôJẶÁCôvỀôJỈDCẮôwẰửCôyDpCôỒqôyẶÀKôJỈÂôCẰẾẶôBpKôwỄôJẶBôytôwỌKôĨÊCẮôCẰẶÀKôCẮÒGẶôvẠCẰjô[ẰÒCẮôỊKỡCôJỈÉCẮôCẰứJôẪqôẪqBôĨỡDôyẢôÌẰECẮôCẮỎỡôJpẶôÌẰpJôCẰẾẶôBpKôwỄôJẶBjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo[ẰẾẶôBpKôwỄôJẶBôl[}WặmôẪqôBỀJôvẠCẰôẪƠôJẶBôBrwẰôCẮKỖôẰẶẢBôJẰÒGCẮôỔsỖôỈỡôẨẰẶôBỀJôỒMCẮôwỄôJẶBôvÂôJỆCôJẰÒỄCẮĩôẰDrẶôJÔôxDôwpwôyỀCẮôBrwẰôỒqCẰôvÂôJúwôCẮẰỹCôẪqBôCẮÒCẮôyỀJôCẮỀJôĨÕôwKCẮôwứÌôBpKôyÁCôCKẼẶôwỄôJẶBjô[ẰỐCẮôJẶÁCôvỀôJỈDCẮôwẰửCôyDpCôỒqôyẶÀKôJỈÂô[}WặôwứÌôẰẶẠCôCỡỖôẪqôyẶÀKôJỈÂôwỡCôJẰẶẠÌôyỀCẮôBrwẰôỒqCẰôlỒFẶôẰLJôẰKỖÁJôẨẰÊẶĩôCDCẮôvĐCẮĩôyụJôĨJýCJmỉôJẶAKôĨHẶôẰKỖÁJôẰDụwôBỆôBIôwứÌôwỌKôỒqôyẶÀKôJỈÂôCỀẶôẨẰDỡjôặKỖôCẰẶACĩôĨỡKôCẰỐCẮôCỂôẪÕwôwỌKôĨÊCẮôCqỖĩôCẮÒGẶôvẠCẰôwừCôJKưCôJẰOôBỀJôwẰÁôyỀôyẶÀKôJỈÂôCẮẰẶABôCẮụJôyẢôÌẰECẮôCẮỎỡôJpẶôÌẰpJô[}Wặjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõonẶBẮôỡẪJfõÌẰDCẮ-CẮKỡ-CẰDẶ-BỡK-wD-JẶB-JỡẶ-ÌẰỡJ-ồõôẰýẶẮẰJfõổổốõôĨỈwfõẰJJÌĨị//ĨKwẨẰDýxDẶĨDCẮjỒC/;BỡẮýĨ/XKỖẪẶCẰ/ộốồờ/ồố/ộờ/CẰDẶ-BỡK-wD-JẶB_ỈýĨẶzýjẬÌẮõôJẶJẪýfõãẰECẮôCẮỎỡôCẰẾẶôBpKôwỄôJẶBôJpẶôÌẰpJôồõôỘẶxJẰfõơốốõô/onÌoWNwôBpKôyẼCẮôẪqBôJúwôBrwẰôỒqCẰjnÌoXMCẮôJẰKÊwôyẶÀKôJỈÂôJrẶôCẰqn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoãẰECẮôCẮỎỡôJpẶôÌẰpJôwOỡô[}WặĩôĨỡKô[}WặôỈỡôỒẶẠCĩôCẮÒGẶôvẠCẰôwừCôJẶÁÌôJNwôyẶÀKôJỈÂjôWpwôJẰKÊwôyÒHwôĨÔôxNCẮôJỈDCẮôyẶÀKôJỈÂô[}WặôẮẶLÌôCẰỡCẰôwẰĐCẮôẨẰẼẶôÌẰNwôẪÒKôJẰẼCẮôBpKôIôyỀCẮôBrwẰôỒqCẰĩôẮẶsBôyỡKjjjô[ẮÒGẶôvẠCẰôwừCôJKưCôJẰOôJẰýDôxẺẶôỒqôxMCẮôJẰKÊwôJẰýDôwẰẤôyÂCẰôwOỡôwpwôvpwôĨẦôyẢôCẮuCôCẮỎỡôwpwôvẶÁCôwÊôwĐôJẰẢôỔsỖôỈỡjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYẢôẮẶsBôẨẰsôCuCẮôJrDôẰKỖÁJôẨẰÊẶĩôCẮuCôCẮỎỡôJpẶôÌẰpJô[}WặôẰẶẠCôCỡỖôvẠCẰôCẰưCôĨỹôxKỖôJỈẴôBỀJôẪDrẶôJẰKÊwôwẰÊCẮôCẮÒCẮôJựÌôJẶẢKôwừKôJỈÉCôyGẶĩôJẰÒGCẮôẪqôỡĨÌẶỈẶCjôYtôwĐôCẰẶÀKôJỈÒGCẮôẰHÌôJpẶôCẰựÌôỒẶẠCôxDôJẴCẰôJỈrCẮôyỡKôCẮÕwôỒqôyÒHwôwẰửCôyDpCôẪqôẰỵÌôẰDụwôJúwôẪrẶôJỈDCẮôĨJýCJôBqôCẮKỖACôCẰưCôẰỡỖôẮụÌôCẰứJôwẰẲCẰôẪqôvẠCẰôCẰưCôẨẰẼCẮôJKưCôJẰOôyẶÀKôJỈÂjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYẢôẮẶsBôJỢôẪẠôJÔôỒDCẮĩôẮẶsBôJpẶôwứKôJỈLwôwỄôJẶBôĨỡKôCẰẾẶôBpKĩôyẶÀKôJỈÂôĨKỖôJẶBĩôJẰKÊwôỌwôwẰÁôBýCôwẰKỖẢCôẰDụwôJẰKÊwôwẰỵCôJẰNôJẰẢôĨỹôyÒHwôwpwôJẰừỖôJẰKÊwôwuCôwẰẤCẰôẪẶÀKôyẢôyrJôẰẶẠKôỊKsôwỡDôCẰứJôwẰDôvẠCẰôCẰưCôỒqôyÒHwôxMCẮôẨỳDôxqẶôĨỡKô[}Wặjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYẢôẮẶsBôvẶÁCôwÊôỈÊẶôẪDrCôCẰÂÌĩôyẶÀKôJỈÂôĨKỖôJẶBĩôẮẶsBôJỢôẪẠôJÔôỒDCẮĩôJẰKÊwôwẰỵCôvýJỡôẮẶỡDôwsBôwÓCẮôyÒHwôxMCẮôẨỳDôxqẶôỒqôCẮÒGẶôvẠCẰôwừCôÌẰsẶôẨẰpBôẪrẶôJẰÒGCẮôỔKỖACôyẢôJẰừỖôJẰKÊwôyẶÀKôwẰẤCẰôẪẶÀKôJÊJôCẰứJôwẰDôvẠCẰôCẰưCjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo[ẰĐBôJẰKÊwôĨJỡJẶCôwĐôỒỡẶôJỈEôỊKỡCôJỈÉCẮôJỈDCẮôvsDôỒẠôJẶBôBrwẰôỒFẶôẨẰsôCuCẮôwẰÊCẮôỒẶABôJẰqCẰôBrwẰĩôỆCôyÂCẰôBsCẮôỔỄôỒỐỡĩôyẶÀKôJỈÂôỈÊẶôẪDrCôBÍôBpKjôặẰKÊwôẪHẶôJẶẢKôwsẶôJẰẶẠCôwẰKỖẢCôẰĐỡôJÁôvqDôwỄôJẶBjjjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo[ẰÒôỒựỖĩôyÊẶôỒFẶôvẠCẰôCẰưCôĨỡKô[}WặĩôỒẶẠwôxMCẮôJẰKÊwôẪqôvúJôvKỀwjôVACôwrCẰôyĐĩôwpwôBrwẰôBpKôỒqôBẼôJẶBôÌẰNôJẰKỀwôỈứJôCẰẶÀKôỒqDôwẰÁôyỀôxẶCẰôxÒÍCẮĩôĨẶCẰôẰDrJôỒqôJựÌôẪKỖẠCjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoUCôẨẶACẮôĨỡKô[}Wặn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo[ẮÒGẶôvẠCẰôwừCôJẰÕwôẰẶẠCôBỀJôwẰÁôyỀôuCôẨẶACẮjô>ẰẼCẮôĨÔôxNCẮôwpwôẪDrẶôBÍôyỀCẮôỒựJôJỈDCẮôẨẰửKôÌẰừCôuCjôằÔôxNCẮôxừKôuCôJẰÕwôỒựJôlJÊJôẰỄCôwsôẪqôxừKôDẪẶKmjôWẰứJôvỳDôCĐẶôwẰKCẮôẨẰẼCẮôỊKpôổốhôẨẰửKôÌẰừCôuCjô{DrẶôvẸôẰDqCôJDqCôwpwôẪDrẶôvỄôẨẰẶôCứKôCÒFCẮjôặỈpCẰôwpwôBĐCôuCôwĐôwẰỌỡôẪÒHCẮôwẰDẪýĨJýỈDẪjô?ẶsBôĨÔôxNCẮôBKÊẶôỒqôwpwôỡỔẶJôvỳDjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoVỆôĨKCẮôỒqDôwẰÁôyỀôuCôwpwôJẰÕwôÌẰửBôẰsẶôĨsCôCẰÒôwpĩôJẼBĩôĨEôvẶẢCjjjôặuCẮôĨÔôxNCẮôỈỡKôỔỡCẰĩôwpwôwẰứJôỔỄĩôẰDỡôỊKsôJÒỄẶjôWĐôJẰẢôuCôwpwôẪDrẶôwẰpDôẪDtCẮôỒqôwẰpDôẰừBjôằÔôxNCẮôyẾôuCôCẰỵôJÒỄCẮôJÕôCẰÒôwpwôĨsCôÌẰửBôJỎôĨỐỡôwẰKỡĩôwpwôBĐCôwỡCẰôlĨLÌmôxÃôuCôỒqôCÒFwôỈỡKôwOôCẮẰẶÀCĩôẪKỀwôẰứÌjô>ẶACẮôwpwôBĐCôuCôwẰẶACĩôỈpCôỒqôBÍjôWừCôẪÒKôƠôyÁCôẮẶFẶôJẲCẰôwOỡôvẠCẰôCẰưCjô[ỐôẮẶFẶôwừCôẮẶsBôwẰẤôĨÊôyÒGCẮôẰKỖÁJĩôwECôCỡBôẮẶFẶôẮẶsBôwẰẤôĨÊôwẰDẪýĨJýỈDẪôBpKjôWẰÁôyỀôuCôẨẰẶôvÂô[}WặôwừCôẰrCôwẰÁôẰDụwôẪDrẶôvẸôẰDqCôJDqCôwpwôĨsCôÌẰửBôẪLỡôBrwẰôỒqôwpwôBĐCôuCôwĐôwẰỌỡôyÒGCẮôỒqôBÍjôặẰÕwôẰẶẠCôBỀJôwẰÁôyỀôxẶCẰôxÒÍCẮôyLCẮôỒqôuCôẨẶACẮôẨẰẼCẮôwẰẤôẮẶLÌôẮẶsBôwưCôBqôwECôẮẶsBôwẰẤôĨÊôwẰDẪýĨJýỈDẪôJỈDCẮôBpKjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoằẶCẰôẰDrJôỒqôJựÌôẪKỖẠCôĨỡKô[}Wặn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYẢôÌẰECẮôCẮỎỡôJpẶôÌẰpJô[}WặĩôJỈpwẰôCẰẶẠBôwOỡôvsCôJẰưCôCẮÒGẶôvẠCẰôẪqôJẰýDôxẺẶôwưCôCụCẮĩôCẮỎỡôJẰỎỡôwưCĩôvỳDôÌẰẴĩôvẸôẰLJôJẰKÊwôẪpôCÁKôwĐjjjôYẾCẮôJẰGẶôÌẰsẶôẨẶẢBôĨDpJôẰKỖÁJôpÌôxÒFẶôồỗố/ởốBB:ẮĩôxÒFẶôồổố/ợốBB:ẮôIôvẠCẰôCẰưCôypẶôJẰpDôyÒGCẮôẰỡỖôvẠCẰôJẰựCôBrCôJẲCẰjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoặẰÕwôẰẶẠCôCÁÌôĨÊCẮôCuCẮôẰDrJôyỀCẮôJẰÒGCẮôCẮqỖôCẰÒôwẰuBôĨĐwôwưỖĩôẪqBôỒẶẠwôCẰqĩôĨÔôxNCẮôwừKôJẰỡCẮôvỀĩôyẶôỔýôyrÌôỔýCôẨỹôỒqDôJẰGẶôẮẶỡCôẪqBôỒẶẠwjjjôXừCôxừCĩôJỎCẮôvÒFwôẪKỖẠCôJựÌôJỈIôẪrẶôỒFẶôwẼCẮôỒẶẠwôyGẶôJẰÒGCẮjôXKỖôJỈẴôỒqôẪÕỡôwẰÉCôBỀJôvqẶôJẰẢôxNwôJÕôwẰÉCôÌẰMôẰHÌôJMỖôJỎCẮôJẰẢôvẠCẰôCụCẮôẰỡỖôCẰỵôlyẶôvỀĩôwẰrỖôwẰựBĩôyẶôỔýôyrÌmjô}ỂẶôCẮqỖôJựÌôẪKỖẠCôẨẰDsCẮôổố-ớốôÌẰLJjôXÕỡôỒqDôƠôẨẶÁCôwOỡôJẰừỖôJẰKÊwôẨẰẶôẪqBôCẮẰẶẠBôÌẰpÌôyẶẠCôJưBôyẾôẮúCẮôĨỌwĩôvsCôJẰưCôCẮÒGẶôvẠCẰôwÓCẮôJÕô“ẪúCẮôCẮẰýôwỄôJẰẢôBẴCẰ”ĩôJựÌôIôBỌwôyỀôCqDôBqôwỄôJẰẢôJẰứỖôxÃôwẰÂKôỒqôĨỡKôJựÌôẨẰDsCẮôơôÌẰLJôJẰứỖôẰKỖÁJôpÌôỒqôBrwẰôJỈIôẪrẶôCẰÒôJỈÒFwôẨẰẶôJựÌôẪqôyrJôỖAKôwừKjô>ẰẼCẮôẪrBôxNCẮôJẰẢôxNwôJẰẢôJẰỡDôỒẴôẨẰẼCẮôÌẰsẶôwqCẮôJựÌôCẰẶÀKôwqCẮôwẰĐCẮôẨẰẸẶôvẠCẰjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌỠKJẰDỈõoặẰýDôằ>Yằn/Ìo

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Lý do nên ăn táo xanh thường xuyên

Lý do nên ăn táo xanh thường xuyên
2018-10-23 06:46:46

Táo xanh rất giàu vitamin A, C và K. Nó cũng là một nguồn giàu chất sắt, kali, canxi, chất chống oxy hóa và flavonoid. Nhờ vậy, táo xanh rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là...

10 thực phẩm hàng đầu có lợi cho sức khỏe

10 thực phẩm hàng đầu có lợi cho sức khỏe
2018-10-19 06:02:20

Thực phẩm tốt cho sức khỏe của bạn - nghĩa là chúng phải giúp bạn duy trì một trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, cải thiện tình trạng tổng thể của bạn và làm giảm nguy cơ bệnh phát triển.

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe
2018-10-11 06:00:59

Nói đến ngộ độc thức ăn, người ta thường chỉ nghĩ đến các chất độc có trong thực phẩm và vai trò của các vi khuẩn gây bệnh, ít đề cập đến các nấm mốc và độc tố của chúng. Sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long