Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulw7LDoeG6peG7sULDlU1G4buxTUfhuqZN4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7sUThuqLhu7FLTsOASOG7sVNR4buo4buxRMWo4bucQuG7seG6quG7gE1H4bux4bugR8Oa4buxQkfhurRN4bux4buuTkjDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6DDocSQ4bu5Q+G7q+G7pV3DgEjhu7FSxq/hu7FQVEFN4buxw6FO4bu54bux4bq3w53hu7FTw4BI4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7sU1Gw4FY4bux4buvw70v4buv4but4buxQkdO4bux4bqqSMOKU3Lhu7Fo4buY4buxQkfGr0Lhu7Hhu4/hu7FTw4rhu7FoR8OK4buxRkjGoEjhu7F1w7LDoeG6pcO64buxQsOVTUbhu7HhuqrDlOG7scOzSOG7gFPhu7HDouG7uUzhu7FE4bqi4buxS07DgEjhu7FTUeG7qOG7seG6quG7gE1H4buxRkhUTeG7sUJH4buK4bux4bqqw4BCR+G7sUdUWMOKU+G7sVHhu7nhu7FKR+G7jEjhu7FCQULhu7Hhu67Dgk3hu7FE4bq+4buxWOG7sVPDiuG7sULDlU1G4buxQuG7kk1Gc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4bux4bu5S1PGoeG7q+G7q+G7sVJRQsah4burR1NT4bugcC8vQ+G7uU1GQk5NRlLhu7lNc+G7rk0vW+G7uGjhu7gv4butL3bhu63hu6/hu7Uv4buv4butL3h54but4bu1dsO9UlThu7lL4bu5SEJHVOG7uU0t4buveV924buzX3nhu69fd+G7reG7tXPEqOG7oEbhu6vhu7FWSENTR8ah4bureeG7reG7reG7oFfhu6vhu7Ev4bulw7nhu6Dhu6XhurXhu5JT4bux4bqq4buATUfhu7FNR+G6tE3hu7Hhu67hu4Dhu7FSSE1H4bux4bugR+G6pE3hu7FCR+G6tE3hu7HhuqrDjOG7seG7oEfDmuG7seG6qsOAQkfhu7FHVFjDilPhu7FDTuG7seG6quG7gE1H4buxRkhUTeG7sUJH4buK4bux4bqqw4BCR+G7sUdUWMOKU+G7sUbhurRY4buxUeG7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V74buATUfhu7FGSFRN4buxQkfhu4rhu7HhuqrDgEJH4buxR1RYw4pTcuG7sUfhu7lY4buxQsOTTeG7sUbDkkjhu7FLw4Hhu7Hhuqrhu4BNR+G7seG7oEfDmuG7sUJH4bq0TeG7seG7rk5IcuG7sUvDgeG7sUzhu5JT4buxQsODTeG7seG6quG7gE1H4buxTUdI4buCTOG7sUpZ4buxUkhNR+G7sVNRw5pNRuG7sUNO4buxTFThu5RI4buxS8OBTOG7sUvhurRY4buxU1FUWOG6vk3hu7FS4bu5TUbhu7FCTk3hu7FNRsWo4buaSHPhu7F74buATUfhu7FGSFRN4buxQkfhu4rhu7HhuqrDgEJH4buxR1RYw4pT4bux4bugR0Hhu7FH4buMTUbhu7FKR+G6oOG7sU3Dg01G4buxQuG7pOG7ueG7sULhu5bhu7FTR+G7huG7sVNRTk1G4bux4buuSOG7gELhu7FTR05BU+G7seG7rsOB4bux4bugR+G6tE3hu7Hhu6BHw5RI4buxS8OASOG7sUPDjEJH4bux4bqqw4BCR+G7sULhuqRU4bux4buuw4Hhu7FTR8Wo4buaTUbhu7FG4bq0WOG7sVLFqE1G4buxTeG6sE1G4bux4bui4buxQkfhurRNcuG7sVPhu7lY4bux4buuw4Hhu7FCQULhu7Hhuqrhu5Lhu7Hhu6BH4bqmTeG7sUpHQULhu7FC4buk4bu54buxQuG7luG7sVNH4buGc+G7sXtIw4pN4buxQ8OATUbhu7FN4bqwTUbhu7Hhu67DgeG7sUThu7lU4buxRMagTeG7sVNHxajhu5pNRuG7sVdUWOG6vE3hu7FXVMOCU+G7sUdI4buATeG7sUpHSMOKTeG7sUJHTuG7sUJBQuG7sUdOw4BT4buxROG7kk1G4buxR8OBTUbhu7FNRsOBWOG7sU1Hxajhu7FESOG7sUvDgEjhu7Hhu67DgeG7sUvDgUzhu7Hhu65I4buAQuG7sVNR4bui4buxTeG6vE3hu7FC4buqQuG7sUrDneG7sUpHT+G7sUpHw4NNc+G7scOiRk7DgUjhu7FE4bu5VOG7sUTGoE3hu7Hhu67DgeG7sUpHVFjDilPhu7FT4bqmU+G7seG7ruG6vuG7sVNH4buG4buxQkfDglNy4buxTUdI4bq+VOG7sU1Gxajhu5pI4buxQsOTTeG7sUThu7lU4buxRMagTeG7seG7ruG6vuG7sUzhurBT4buxV+G6ouG7sUfhu5JI4bux4buuw4Hhu7HhuqrDjOG7sUZI4bu54buxRMONTUfhu7Hhu67DgeG7sULhu5JNRuG7sUThu5BNRuG7sVfhu7nhu7FLQU1Hc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhHxJBO4buxXcOASOG7sVLGr+G7sVBUQU3hu7HDoU7hu7nhu7HhurfDneG7sVPDgEjhu7HDs0jhu4BT4buxw6Lhu7lMcuG7sUrhu4bhu7FT4buo4buxTcODTOG7sXbhu63hu6/hu69y4buxfeG7luG7sVBU4bu5TeG7seG7g0dBU+G7sVNRSOG7hk3hu7Hhu4VUw5RC4buxU8OK4buxw6FO4bu54bux4bq3w53hu7F1aWfhu7jDoFvDuuG7sUThuqLhu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7FCQULhu7FN4buU4buxS+G7qkLhu7FC4buk4bu54buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7sUThu4bhu7FLTsOASOG7sVNR4buo4buxQsODTeG7seG6quG7gE1H4buxTcOBWHPhu7HDoUjhu4BN4buxTeG7uVjhu7FTUeG6vE3hu7FTTsOBTeG7sULhuqRU4buxTMagSOG7sUJH4buK4buxQk/hu7FM4buSU+G7sVLDlOG7sU3FqMagQuG7sUJP4bux4bqq4buATUfhu7FGSFRN4buxQkfhu4rhu7HhuqrDgEJH4buxR1RYw4pT4buxRMOAU+G7sUTFqOG7nELhu7FTR8OBTUfhu7FT4buqVOG7sU3DgVhzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaWfhu7jDoFvhu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7FCQULhu7FNxajGoELhu7Hhu67hur7hu7FCR0jDik3hu7FLxajhu5xC4buxU1FOTUbhu7FL4bqm4bug4buxSsOK4buxR07DgEJHcuG7seG6qsOU4buxU1FJ4buxTUZU4buQTeG7sVPDgUjhu7FCR0lNR+G7seG7rsOB4buxU0fhu6pC4buxR0jhu4BN4buxQkFC4buxRkjhuqBI4bux4bugR0Hhu6Dhu7FE4buG4buxRkjhuqBI4buxUFRYw4pT4buxQkFC4buxU0dBQkfhu7FTR8avQuG7seG7oEdBU+G7sVNRSOG7hk3hu7FC4buk4bu54buxQkdJTUfhu7FMw41NR3Phu7Fow4BI4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5THLhu7FpZ+G7uMOgW+G7sUfhu5Thu7FTUeG7nOG7sVNH4buqQuG7sUdI4buATeG7sUJBQuG7sUpH4bqgTuG7sVJBU+G7sUThu4bhu7FEQU1H4buxRkhB4buxS+G6tFjhu7FTUVRY4bq+TeG7seG6quG7gE1HcuG7sURBTUfhu7FGSEHhu7FMxq9C4buxROG7kuG7sVLhurJN4buxUsOBTUbhu7Hhu67DgeG7sUJHw4JT4buxS8Wo4bucTUbhu7FC4buk4bu54buxQkFC4buxQ8OMQkfhu7Hhu67DmeG7sUPDgU1H4buxQkdO4buxTUfhu6xNRuG7sU1Gxajhu5pI4bux4bqqw4zhu7Hhuqrhu4BNR+G7sUZIVE3hu7FCR+G7iuG7seG6qsOAQkfhu7FHVFjDilPhu7Hhu67DgeG7sVNHVOG7sVNH4bqm4bug4bux4bqq4bquTUbhu7FCR8avTUbhu7Hhu67DgeG7sUJHVOG6rE3hu7HhuqrDjOG7seG6quG7kuG7sUfhu5Dhu7FS4buW4buxU1HDjU1H4buxw7LDoeG6peG7seKAk+G7seG6teG7klPhu7FTw4FI4buxS0jhu4BU4buxQkdJTUfhu7FTR8avQuG7sUTFqOG7nELhu7FS4buw4buxQ8OZTUbhu7FE4buG4buxV0FC4buxU0fhu6pC4bux4buuSOG7gELhu7FLTsOASOG7sVNR4buo4buxTOG7klPhu7FCw4NN4bux4bqq4buATUdzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaWfhu7jDoFvhu7FLw4Hhu7FT4buY4buxQkfGr0Lhu7FESOG7sUThuqRU4buxU1HhurxN4buxU07DgU3hu7FC4bqkVOG7sVNRTk1G4bux4buuSOG7gELhu7FLTsOASOG7sVNR4buo4bux4buuw4Hhu7FKSOG7hkzhu7FSTkFT4bux4buz4buxU1FOTUbhu7FSw5Thu7FCQULhu7FLTsOASOG7seG6quG7gE1H4buxTUdI4buAU+G7sUTGoEjhu7HhuqrDjOG7sUvhuqJNRuG7sVBU4bq8TeG7seG7oEfhu5jhu7HhuqpIw4pN4buxTUfDglNy4buxU1FOTUbhu7FET+G7sUJP4bux4bqq4buATUfhu7FGSFRN4buxQkfhu4rhu7HhuqrDgEJH4buxR1RYw4pTc+G7sX3Dmk1G4bux4buuxqBI4buxQkFC4buxRMOUSOG7sVNBQnLhu7FpZ+G7uMOgW+G7sUThuqLhu7FH4buU4buxU1Hhu5zhu7FCVE1G4buxQsOC4bug4buxdnJ34buxU+G7tOG7sUvFqOG7nFPhu7FESOG6vlThu7FTUcOM4buxQkdO4buxU1HhurxN4bux4buv4buxU+G7tOG7sU1Gxajhu5pI4bux4bui4buxd+G7r+G7sU3FqMagQuG7sVNRTk1G4bux4buvduG7sU3Dg0zhu7Hhu67hu6jhu7nhu7FQVOG7uXPhu7HDokfhu5rhu7FNR+G7rE1G4buxTeG7lOG7sUvhu6pC4buxTcOBWHLhu7FHSOG7gE3hu7FN4bu5WOG7sUJP4buxdnl24buxU1FI4buAVOG7sU1Gxajhu5pI4buxRMWo4bucQuG7sVJITUfhu7FSw5RNRuG7sVPDgEjhu7FCQULhu7FKR1Thu7Hhu67hu6pC4buxTMOB4bux4bui4buxRE/hu7FKR8OVTUbhu7FC4bqkTeG7sVPGoEjhu7FESOG6vlThu7FTUcOM4buxRkhUTeG7sUJH4buK4bux4bqqw4BCR+G7sUdUWMOKU+G7sU3hu6zhu7lzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7PGoEjhu7Hhu65I4buAQuG7sUtOw4BI4buxU1Hhu6jhu7FExajhu5xC4bux4bqq4buATUfhu7FGSFRN4buxQkfhu4rhu7HhuqrDgEJH4buxR1RYw4pT4buxUeG7ueG7sUpH4buMSOG7sUJBQuG7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7FY4buxU8OK4buxQsOVTUbhu7FC4buSTUZy4buxaWfhu7jDoFvhu7FCR1VC4buxTOG7qE1G4buxfUdJTUfhu7Hhu6BH4buk4buxw7NI4buAU+G7scOi4bu5TOG7seG7rsOB4buxQkFC4buxRMOUSOG7sVNBQuG7seG7ruG6vuG7sVNHw4FNR+G7sVBU4bqg4buxROG6pFjhu7HDgk3hu7FTxajhu5xNRuG7seG7rsOB4buxQk/hu7FZ4buxTUZH4buI4bu54buxU1FOTUbhu7FNR0jhur5U4buxU0fhuqbhu6Dhu7FK4bu04buxTcOBWHPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oOG7uFRTR05R4bur4bulaEfEkE7hu7FdfWfDs8Oiw7kv4bug4bul

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống

6 cách bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống
2024-06-13 11:02:00

Chất xơ giúp cho tiêu hóa tốt, giảm cholesterol và có thể giúp bạn sống lâu hơn. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người không nhận đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của mình. Vậy...

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe
2018-10-11 06:00:59

Nói đến ngộ độc thức ăn, người ta thường chỉ nghĩ đến các chất độc có trong thực phẩm và vai trò của các vi khuẩn gây bệnh, ít đề cập đến các nấm mốc và độc tố của chúng. Sự...

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ
2018-10-01 06:21:24

Thống kê hiện nay cho thấy, Việt Nam có tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”
2018-09-28 08:12:05

PTĐT - Ngày Thế giới Phòng chống bệnh Dại được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong phòng, chống bệnh dại và đề cao những tiến...

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý
2018-09-28 07:37:13

Theo Đông y, cá quả vị ngọt, tính bình; vào tỳ vị, thận. Có tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, khu phong thanh nhiệt, bổ khí huyết, ích thận tráng dương.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long