Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur8iR21nw4lt4buKZy1n4buf4buvxalBZ0Phu61uQ2dx4bqkQWfhu7Hhu6/DskFnQ+G7reG6oEHhu7FnQeG7seG7hG1nQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS9pa+G7i2kv4buLa3BoacOtaOG7iWhrw4lpxKlpaOG7icSp4bu3acOp4buzQ+G7sWZnL+G6v+G6u0Dhu7HhurjhurZBZGdQbeG7r+G7t+G7imfhu7ht4buv4bu34bq9w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur8w4butcsOBZ8OJ4buv4bulQWdFTGdA4bux4bq44buK4bupQWcw4buv4bulQWdd4bq4bUHhu7FlZ0Phu63DimfDicSQbuG7oeG7rWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfhu7Thu6/GsOG7uWdFw4Fuw4lnQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWfhu7RlZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWfhu5/FqUHhu61nSeG7r8WpQWVn4butbeG7imfhu6HhuqBBZ+G7seG6ouG7r2fhu7dvZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWfhu7fhu6/DuUFnROG6uG1BZ3Hhu6VBZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6Fn4buKZ8OJ4bulZWdxbUHhu7Fn4bu3b2dJ4buXQWdx4bunZ8OJw4FvQWfhu6HGoeG6uMOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4but4buv4bup4bu5Z+G7teG7reG6uOG7nUFn4bufxalB4butZ0nhu6/FqUFn4bu3b+G7uWfDieG7j0Hhu7Fnw4lLZ+G7t8WpZ+G7ucO14buhZ+G7n8WpQeG7rWVnw4lLZ+G7t8WpZ8OJR2dJw4FB4buxZWfhu7Vzw4FncG/hu69nQeG7sW/hu4pnQcO04bu5Z0nhu6/FqUFn4bq7w4nhu4RnbC3DreG7i2XDrGdB4buxb+G7iuG6vWVnw4nhu49B4buxZ0nhu6/FqeG7oWdFR2dww4pB4buxZ+G7teG7rW5B4buxZ0Xhu69B4butZWfDieG7j0Hhu7FnceG7p2fhu7Xhu61uQeG7sWfhu7Xhu61uQeG7sWdF4buvQeG7rWdJb2fDieG7j0Hhu7Fn4buh4but4buvZ0Phu612Z3Hhu6/hu6fhurhnw4nEkHjDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bu44bqyw4lnQeG7seG7reG7r8O5QWfhu6Hhu4LhurhnQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ8OJw7Phu69n4buJ4buJZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ+G7oeG6vm1naeG7i2dE4bq44bqw4buhZ+G7seG7r21nw4nEkMO5QWfDieG7reG7pWfhu7Hhu6/huqbhu69nccOz4buvZ3Dhu6/FqUFn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu7Xhu63hurhnSUbhu6Fn4buh4bq+bWcw4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfEg2fDieG7pWcw4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r2fhu6Hhu63DgWfDieG7reG7l+G7imfDiUtn4bu3xalnQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ8OJw7Phu69n4buhbuG7oWdB4buG4bqm4buhZ0Fv4buKZ+G7t29na2Vq4bqpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzfhuqbhu6Fnw4l2QeG7rWVn4bqqZ+G7n+G7l8OJZ+G7oeG7gmfDieG7reG6rOG7r2dx4buvxrDhu7lnQW/DgWfhu6Hhu4BB4buxZ+G7ocOAZ+G7reG6pEFnaWXhu4tnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z0Hhu7Hhu4bhuqzhu69n4bufxalB4butZ8OJxJDDuUFnw4nhu63hu6Vn4bux4buv4bqm4buvZ+G7ucO14buhZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWfhu5/FqUHhu61nSeG7r8WpQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8ww7Phu69n4bqh4buvxanDiWdAbeG7uWVnw4nhu61yw4Fn4bu14bulw4lnROG6uMOyZ3Hhu6/hu6fhurhnw4nEkG1nQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ8OJw7Phu69nw6zEqWfhu5/FqUHhu61nSeG7r8WpQWdD4butdm1n4buew7Xhu6FlZ8OJS2fhu7fFqWdBb+G7imfhu7dvZ2plbOG6qWVnw4nhu6/hu6VBZ0VMZ13hurhtQeG7sWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDicOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZ+G7oW7hu6Fn4buh4but4bq44buKw7lBZ+G7seG7r21n4buKZ8OJ4bulZWfhu7Xhu6/GsOG7uWdFw4Fuw4lnQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZy1nbkNncMOKQeG7sWdx4bq2QeG7sWfhu5/hurJn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ0Hhu63DtOG7uWdB4bux4buPQWdB4bux4buEbWdFRmfhu7dtQWfDicSQ4bq44buK4bunQWfhu6Fu4buhZ8OJbuG7oWdB4but4buVQWfhu7Hhu5Xhu4pnQeG7reG7r+G7qeG7uWfhu7Xhu63hurjhu51BZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu61G4buhZ+G7rW9B4butZ+G7teG7rW7hu7ln4bufxalB4butZWfhu6Hhu61IbWfhu5/FqUHhu61lZ+G7t29nQeG6suG7r2dw4bq4QeG7sWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7FnQeG7rcO04bu5Z0Hhu5VB4buxZ+G7oW3DgWfhu6Hhu63hu5fDiWfhu7fhu4bhuqhB4buxZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6FnQeG7seG7huG6rOG7r2fhu5/FqUHhu61nw4nDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7oeG6pGdF4bqqZ+G7imfDieG7pcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDgUHhu7Fn4buhbuG7oWfhu5/hu6/FqUFnQ+G7rW5DZ+G7teG7r8aw4bu5Z0XDgW7DiWdB4but4buv4bup4bu5Z+G7teG7reG6uOG7nUFlZ0nFqWdF4buvQeG7rWfDiW3hu4pn4bu34bq44bquQWdx4buG4bqo4buhZ+G7ocOB4buvZ+G7t29n4buf4buvxalBZ0Phu61uQ2dx4bqkQWfhu7Hhu6/DskFnSW9n4but4buvxanhurhnROG6uMOyZ0Hhu63hu5fDicOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4butcsOBZzDhurRn4buh4but4buC4buhZ8SDZ8OJ4bulZzDhu63hu6Vn4bux4buv4bqm4buvZWdJxalnReG7r0Hhu61nw4lt4buKZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buhw4Hhu69n4bu3b2fhu7fhu6/hu6fhurhnScO14buhw4zhu69BZ8OJRmfhu6Hhu63hu6VnxJDhu5fDiWdx4bqkQWfhu7Hhu6/DskFlZ3Dhu6lnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWVn4but4buvxanhurhnROG6uMOyZ0nhu6dn4buh4but4buvZ0Phu612Z+G7oeG7gEHhu7FnQeG7reG7hmfhu6HDgGfDieG7rcawZ+G7oeG7guG6uGdF4bqwQeG7sWfhu61vQeG7sWfDicSQ4buvxanhurhnQeG7seG7huG6rOG7r8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7jhurLDiWdF4bqwZ0Hhu7Hhu63hu6/DuUFn4buh4buC4bq4Z3Hhu41n4buh4buteWfEkG1nxJDDtEHhu7Fn4buh4buteWfhu7nhurLDiWdx4bqyQeG7sWfDiW7hu6FnScWpZ0Xhu69B4butZ8OJbeG7imdFw7Phu6Hhu61nceG7jWfhu7dv4bu5Z+G7seG7r8Oy4bu5Z8OJ4bqm4buvZ8Os4buJ4bqpZ+G7teG7rcOyZ0Hhu49B4buxZ+G7t+G7leG7imfDicSQ4bq44buK4bunQWdJ4buvZ+G7teG7reG6uOG7nUFn4bux4buV4buKZ+G7n8WpQeG7rWfDieG7r8O54bq4Z+G7oeG7rcOy4buKw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7rOG7r8WpQWfDicOz4buvZWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWfhu7RnceG7jWdJb2dxbUHhu7Fnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7ueG6ssOJZ+G7ueG6rmfhu613QeG7rWdD4but4bqgQeG7sWdB4bux4buEbWdB4but4buv4bup4bu5Z+G7teG7reG6uOG7nUFn4bufxalB4butZ0nhu6/FqUFlZ8OJ4buEZ8SQ4buXw4lnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu7Xhu63hu5Xhurhnw4nhu61yw4Fn4bu54bquZ+G7rXdB4butZ+G7ueG6ssOJZ+G7oeG7reG7r+G7p+G6uGdB4but4buGZ0nhu6/FqeG7oWdD4but4buVQWfhu7fDgcOz4buvZWfDieG7reG6uGfhu7HDgeG7uWVnSeG7m0Fn4buh4but4bq44buKxrBBZ+G7oeG7reG7l8OJZ8OJ4butw7Lhu69n4buKZ8OJ4bulxJFnw4nEkG1B4buxZ+G7n3hnccah4buKZ3Hhur5n4buhbuG7oWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7r8WpQWfDieG6uuG7r2Vn4but4bqyQ2Vnw4nhu63hurxB4buxZ3HGsGfhu6Hhu63hu4JtZ0lvZ0nhu5tBZ+G7oeG7reG6uOG7isawQWfhu6Hhu63hu5fDiWfDieG7rcOy4buvZ+G7imfDieG7pWdx4bq6QeG7sWdE4bq44buKZ3F4QeG7rcSRZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu7Xhu63DgWfhu7fhu4bhurhn4bux4buvSGfhu6Hhu63hu5fDiWfDieG7rcOy4buvZ3HGsGdxw7Lhu7ln4bufw7LDgWfhu6Hhu63hu5fDiWfDieG7rcOy4buvZ+G7teG7reG6rkHhu7Fnw7JB4butZ+G7reG7huG6qkHhu7Fnw4nhuqbhu69n4bu54bqu4buvZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ0lvZ8OM4bq4QeG7sWdE4bq4bUHhu63DqcOpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7nsWpQeG7rWdJ4buvxalBZ3Hhu41n4buhw4BnQeG7rUhB4buxZ0Thurjhu4pncXhB4butZ0nhu6dn4bu14buvxrDhu7lnRcOBbsOJZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWdJb2fhu7Hhu69u4bu5Z0Vuw4lnScWpZ0Xhu69B4butZ8OJbeG7isSRZ8OJxJBtQeG7sWfhu594Z3HGoeG7imdx4bq+Z+G7oW7hu6FncMOKQeG7sWdweOG7oeG7rWdFbsOJZ+G7teG7reG6uOG7nUFnw4nEkMO5QWfDjHJnw4nhu6/DueG7uWVnw4nDs+G7r2fhu6Fu4buhZ+G7oUdtZ+G7n+G6uOG6tkHhu7Fn4bufxalB4butZWfhu5/hurjhurZB4buxZ+G7teG7rW7hu7ln4bufxalB4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7nsWpQeG7rWdJ4buvxalBZ+G7seG7r23DgWfhu6Hhu63DgWfhu7Xhu63DgW1n4bu04buvxrDhu7lnRcOBbsOJZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWfhu61vQeG7sWdB4buxb+G7imfhu7Hhu69u4bu5Z0Vuw4lnRUZnw4nhurjhu5VBZ8OJ4but4bq+Z0nFqWdF4buvQeG7rWfDiW3hu4pn4buh4bq+bWdB4but4buVQWdJ4buvw7lBZ+G7imfDieG7pWVn4but4bqi4buhZ0nhu6/DuUFlZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69n4bufxalB4butZWdB4bux4buG4bqs4buvZ0Hhu61vZ+G7n8WpQeG7rWdB4but4buVQcOpZ+G7nuG7huG6puG7oWdxxqHhurhlZ8OJS2fhu7fFqWfDieG6uOG7lUFnw4nhu63hur5nScWpZ0Xhu69B4butZ8OJbeG7imfDicOz4buvZ+G7n8WpQeG7rWdJ4buvxalBZ+G7t29nxKlr4bqpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v2ZR4bqw4buvZ0nhuqbhu69nQeG7seG7huG6rOG7r2fhu593QeG7rWfDieG7reG7huG6rEHhu7FlZ8SQR21nw4lt4buKZ+G7rcO0QeG7sWdB4buxb+G7imfhu7dvZ+G7ueG6ssOJZ+G7iGfDieG7reG7guG7oWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7FlZ3HhurDhu69nSeG6puG7r2dB4butSEHhu7FnQeG7seG7huG6rOG7r2fhu7dv4bu5Z0Hhu7Hhu63hu6dn4buKZ+G7t8Oz4buvZ3Hhu5Hhu6Fn4buf4buvxanDiWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7Fnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWdD4but4bqgQeG7sWfhu6Hhu63hurBB4buxZ0Hhu63hu6/hu6nhu7ln4bu14but4bq44budQWVn4butw7NBZ+G7oeG7reG7pWfDieG6sOG7r2dxbWdFRmfhu7fhu5Xhu4pn4bu3bUFn4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ+G7t8OBw7Phu69nSeG7r2fhu7Xhu63hurjhu51Bw6lnUeG7leG7imfhu6Hhu4BB4buxZ+G7t29n4butb0Hhu61nceG6skHhu7Fnw4nhu63hu6/hu6XDiWfDieG7rUbhu6FlZ+G7reG7r8Wp4bq4Z0ThurjDsmfhu7HDgENnQ+G7rcahQWfhu5/DssOBZ0nFqWfhu6Hhu612QeG7rWdF4buC4buhZ+G7teG7rcODcmfhu6Hhur5tZ+G7imfhu59u4buhZ0VMZWfhu6Hhu4BB4buxZ0Hhu63hu4ZnQeG7lUHhu7Fn4buhbcOBZ+G7oeG7reG7l8OJZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4buh4but4buP4bu5Z0XDgOG7oWfhu5/FqUHhu61nQeG7reG7lUFnw4nDs+G7r2fhu5/FqUHhu61nSeG7r8WpQWVmZ8OJ4buv4bulQWdFTGdA4bux4bq44buK4bupQWcw4buv4bulQWdd4bq4bUHhu7Fn4buh4but4buvbWdFdcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4buP4bu5Z8OtaGhrZWfhu7bhu6/DuUFn4but4bqoQ2dE4bq44bqw4buhZ3Hhu41n4buh4but4bqiQWdB4buxb+G7imdp4buJL2loZ+G7rcO0QeG7sWdB4buP4bu5Z+G7t29nQOG7sW/hu4pnMOG7reG7pWfhu7Hhu6/huqbhu69nxJBHbWfDiW3hu4pnSeG6puG7r2fDjG9nQ+G7reG6oEHhu7HDqWcw4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfEg2fDieG7pWcw4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r2fhu6Hhu4BB4buxZ3Hhu41n4buh4but4bqiQWdB4buxb+G7imfhu4kv4buJZ+G7rcO0QeG7sWdB4buP4bu5Z+G7t29nQOG7sW/hu4pn4bqhxalnReG7r0Hhu61nw4lt4buKZ8OJ4but4bulZ+G7seG7r+G6puG7r8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDDgUHhu7FnQeG7rUhB4buxZ0Hhu4/hu7lnROG6uG1lZ+G7nuG6smfEg2fDieG7pWdx4buNZ+G7t+G7r8O5QWfDicOK4buhZ0Phu61uw4lnceG6skHhu7FnQ+G7rcOBQeG7sWfDicSQb8OBZ0nFqWdF4buvQeG7rWfhu59vQWfDiW3hu4pn4bqqZ+G7oW7hu6Fn4bufxalB4butZ0nhu6/FqUFnSW9n4buh4bqyQeG7sWdx4bq2QeG7scOpL8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ03hurjDieG7rcOBxJBm4bq/MOG7rXLDgWcwMMOj4bqhQMOqL0Phur8=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ
2024-06-22 14:04:00

Đi bộ đồng thời tăng cường cơ bụng là cách tốt nhất để giảm cân và giữ dáng. Vậy làm thể nào để tăng cường cơ bụng khi đi bộ?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?
2024-06-22 07:11:00

Những năm gần đây, các sản phẩm giảm cân và hạ mỡ máu với thành phần chính là lá sen ngày càng được sử dụng rộng rãi. Vậy lá sen có giảm cân và ai không nên sử dụng?

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe

Nấm mốc - mối hiểm họa với sức khỏe
2018-10-11 06:00:59

Nói đến ngộ độc thức ăn, người ta thường chỉ nghĩ đến các chất độc có trong thực phẩm và vai trò của các vi khuẩn gây bệnh, ít đề cập đến các nấm mốc và độc tố của chúng. Sự...

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ

10 bí quyết giúp người cao tuổi sống thọ
2018-10-01 06:21:24

Thống kê hiện nay cho thấy, Việt Nam có tuổi thọ trung bình tăng nhanh, đạt 73,4 tuổi năm 2016, cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập bình quân đầu người.

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”

“Chia sẻ thông điệp, cứu một mạng sống”
2018-09-28 08:12:05

PTĐT - Ngày Thế giới Phòng chống bệnh Dại được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của cộng đồng trong phòng, chống bệnh dại và đề cao những tiến...

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý

Cá quả - Món ăn ngon, vị thuốc quý
2018-09-28 07:37:13

Theo Đông y, cá quả vị ngọt, tính bình; vào tỳ vị, thận. Có tác dụng kiện tỳ, lợi thủy, khứ ứ sinh tân, khu phong thanh nhiệt, bổ khí huyết, ích thận tráng dương.

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt

Ðậu phụ - Món ăn, vị thuốc tốt
2018-09-27 08:12:47

Đậu phụ bổ dưỡng, dễ tiêu, vừa rẻ tiền, nên là thực phẩm rất quen thuộc với người dân. Đặc biệt với chị em đang mang thai, đậu phụ dễ hấp thu, phòng chống thiếu canxi cho cả mẹ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long